Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
° 2023 r.
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° Poprzednie
Zarządzenia Wójta - kadencja IX
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2023 r. strona główna 

2023 r.

Uchwała Nr LVII/346/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2024

Uchwała Nr LVII/346/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-03 14:20:48, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LVII/345/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 244 z dnia 5 stycznia 2024

Uchwała Nr LVII/345/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-03 14:18:54 Informację zaktualizowano 2024-01-09 11:39:46, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LVII/344/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/279/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2023-2026,

Uchwała Nr LVII/344/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-03 14:16:59, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LVI/343/23 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Topólka na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029" za okres 2021-2022

Uchwała Nr LVI/343/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-02 14:32:05, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LVI/342/23 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/283/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2023

Uchwała Nr LVI/342/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-02 14:30:23, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LVI/341/23 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 227 z dnia 5 stycznia 2024 r.

Uchwała Nr LVI/341/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-02 14:27:57 Informację zaktualizowano 2024-01-09 08:01:56, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LVI/340/23 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028

Uchwała Nr LVI/340/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-02 14:24:51 Informację zaktualizowano 2024-01-02 14:28:21, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LVI/339/23 Rady Gminy Topolka z dnia 21 grudnia 2023 r. uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 228 z 5 stycznia 2024 r.

Uchwała Nr LVI/339/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-02 14:22:26 Informację zaktualizowano 2024-01-09 08:03:06, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LVI/338/23 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/279/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2023-2026,

Uchwała Nr LVI/338/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-02 14:20:28, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LV/337/23 Rady Gminy Topólka z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 8284 z dnia 19 grudnia 2023 r. 


Uchwała unieważniona Uchwałą Nr I/1/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 stycznia 2024 r. w części dotyczącej podstawy prawnej o treści cyt. "oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków"

Uchwała Nr LV/337/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-14 13:59:18 Informację zaktualizowano 2024-01-15 12:07:07, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LV/336/23 Rady Gminy Topólka z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/117/20 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior + w Topólce"

Uchwała Nr LV/336/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-14 13:56:23 Informację zaktualizowano 2023-12-14 13:57:10, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LV/335/23 Rady Gminy Topólka z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Topólka na lata 2024 –2026

Uchwała Nr LV/335/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-14 13:26:10, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LV/334/23 Rady Gminy Topólka z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 8136 z dnia 12 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr LV/334/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-14 13:03:59 Informację zaktualizowano 2023-12-15 14:45:44, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LV/333/23 Rady Gminy Topólka z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 – 2028”


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 8135 z dnia 12 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr LV/333/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-14 13:01:14 Informację zaktualizowano 2023-12-15 14:44:56, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LV/332/23 Rada Gminy Topólka z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2814C Samszyce – Izbica Kujawska w m. Dębianki gm. Topólka

Uchwała Nr LV/332/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-14 12:58:22, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LV/331/23 Rady Gminy Topólka z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kuajwsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 8225 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr LV/331/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-14 12:55:58 Informację zaktualizowano 2023-12-20 09:00:59, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LIV/330/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 7098 z dnia 21 listopada 2023 r.

Uchwała Nr LIV/330/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-20 12:49:59 Informację zaktualizowano 2023-11-22 12:01:13, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LIV/329/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 7097 z dnia 21 listopada 2023 r.

Uchwała Nr LIV/329/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-20 12:46:22 Informację zaktualizowano 2023-11-22 12:02:00, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LIV/328/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.

Uchwała Nr L/328/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-20 12:44:44, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LIV/327/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 7096 z dnia 21 listopada 2023 r.

Uchwała Nr L/327/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-20 12:42:57 Informację zaktualizowano 2023-11-22 12:03:21, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LIV/326/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2024


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 7095 z dnia 21 listopada 2023 r.

Uchwała Nr L/326/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-20 12:41:11 Informację zaktualizowano 2023-11-22 12:04:53, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LIV/325/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku leśnego na rok 2024 na obszarze Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 7094 z dnia 21 listopada 2023 r.

Uchwała Nr LIV/325/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-20 12:39:23 Informację zaktualizowano 2023-11-22 12:04:03, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LIV/324/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 i zwolnień w tym podatku


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 7093 z dnia 21 listopada 2023 r. 

Uchwała Nr LIV/324/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-20 12:37:21 Informację zaktualizowano 2024-01-04 09:26:02, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LIV/323/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na rok 2024 na obszarze Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 7092 z dnia 21 listopada 2023 r.

Uchwała Nr LIV/323/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-20 12:32:38 Informację zaktualizowano 2023-11-22 12:05:35, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LIV/322/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/283/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2023

Uchwała Nr LIV/322/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-20 12:30:36, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LIV/321/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 7149 z dnia 24 listopada 2023 r.

Uchwała Nr LIV/321/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-20 12:29:35 Informację zaktualizowano 2023-11-27 10:36:17, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LIII/320/23 Rady Gminy Topólka z dnia 12 października 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 6414 z dnia 23 października 2023 r.

Uchwała Nr LIII/320/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-19 13:55:55 Informację zaktualizowano 2023-10-23 15:06:05, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LII/319/23 Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 6088 z dnia 5 października 2023 r.


Uchwała zmieniona Uchwałą Nr LIV/329/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. 

Uchwała Nr LII/319/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-03 14:42:53 Informację zaktualizowano 2023-12-15 14:48:03, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LII/318/23 Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przyjęcia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Topólka w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024

Uchwała Nr LII/318/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-03 14:41:06, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LII/317/23 Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 6087 z dnia 5 października 2023 r.

Uchwała Nr LII/317/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-03 14:39:16 Informację zaktualizowano 2023-10-10 08:43:14, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LIII/316/23 Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/279/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2023-2026

Uchwała Nr LII/316/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-03 14:34:53 Informację zaktualizowano 2023-10-03 14:44:10, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LI/315/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Topólka za rok 2022”

Uchwała Nr LI/315/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-05 13:10:24, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LI/314/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/283/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2023

Uchwała Nr LI/314/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-05 13:08:27, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LI/313/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 4604 z dnia 7 lipca 2023 r.

Uchwała Nr LI/313/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-05 13:05:07 Informację zaktualizowano 2023-07-10 07:42:11, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LI/312/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orlu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego


Uchwała unieważniona uchwałą Nr XXV/57/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2023 r. 

Uchwała Nr LI/312/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-05 12:59:40 Informację zaktualizowano 2023-08-04 13:51:42, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LI/311/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 4603 z dnia 7 lipca 2023 r. 

Uchwała Nr LI/311/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-05 12:52:26 Informację zaktualizowano 2023-07-10 07:43:35, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LI/310/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/279/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2023-2026

Uchwała Nr LI/310/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-05 12:50:07, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LI/309/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Topólka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok

Uchwała Nr LI/309/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-05 12:46:37, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LI/308/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Topólka za 2022 rok

Uchwała Nr LI/308/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-05 12:44:25, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LI/307/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Topólka

Uchwała Nr LI/307/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-05 12:41:10 Informację zaktualizowano 2023-07-05 12:42:47, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr L/306/23 Rady Gminy Topólka z dnia 30 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/283/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2023

Uchwała Nr L/306/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-05 09:55:08, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr L/305/23 Rady Gminy Topólka z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 3894 z dnia 6 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr L/305/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-05 09:52:17 Informację zaktualizowano 2023-06-07 08:47:21, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr L/304/23 Rady Gminy Topólka z dnia 30 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 3963 z dnia 9 czerwca 2023 r.


 

Uchwała Nr L/304/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-05 09:43:09 Informację zaktualizowano 2023-06-12 10:27:51, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIX/303/23 Rady Gminy Topólka z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 2716 z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Uchwała Nr XLIX/303/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-19 10:36:54 Informację zaktualizowano 2023-06-05 09:37:04, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIX/302/23 Rady Gminy Topólka z dnia 13 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kuajwsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 2756 z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Uchwała Nr XLIX/302/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-19 10:34:19 Informację zaktualizowano 2023-04-25 09:36:34, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVIII/301/23 Rady Gminy Topólka z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Topólka

Uchwała Nr XLVIII/301/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-30 12:10:09, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVIII/300/ Rady Gminy Topólka z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji ds. Promocji Rady Gminy Topólka

Uchwała Nr XLVIII/300/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-30 12:06:31, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVIII/299/23 Rady Gminy Topólka z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Topólka

Uchwała Nr XLVIII/299/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-30 12:04:11, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVIII/298/23 Rady Gminy Topólka z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Topólka

Uchwała Nr XLVIII/298/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-30 12:03:28, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVIII/297/23 Rady Gminy Topólka z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Topólka

Uchwała Nr XLVIII/297/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-30 12:01:16, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVIII/296/23 Rady Gminy Topólka z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2023 roku”


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 2061 z dnia 29 marca 2023 r.

Uchwała Nr XLVIII/296/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-30 11:59:15 Informację zaktualizowano 2023-04-11 08:32:23, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVIII/295/23 Rady Gminy Topólka z dnia 23 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 2187 z dnia 3 kwietnia 2023 r.

Uchwała Nr XLVIII/295/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-30 11:52:44 Informację zaktualizowano 2023-04-04 09:37:45, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVII/294/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 875 z dnia 3 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XLVII/294/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-01 11:03:26 Informację zaktualizowano 2023-02-16 12:07:55, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVII/293/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie bezzasadności skargi na działalność Wojta Gminy Topólka

Uchwała Nr XLVII/293/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-01 11:01:22, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVII/292/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do zwrotu rodzicom i opiekunom prawnym kosztów dowozu dzieci, uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kuajwsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 873 z dnia 3 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XLVII/292/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-01 10:59:21 Informację zaktualizowano 2023-02-06 10:07:30, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XVII/291/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kuajwsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 872 z dnia 3 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XLVII/291/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-01 10:57:43 Informację zaktualizowano 2023-02-06 10:06:23, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVII/290/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 871 z dnia 3 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XLVII/290/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-01 10:54:51 Informację zaktualizowano 2023-02-06 10:05:19, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVII/289/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 870 z dnia 3 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XLVII/289/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-01 10:52:14 Informację zaktualizowano 2023-02-06 10:08:42, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XVII/288/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 1005 z dnia 8 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XLVII/288/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-01 10:51:22 Informację zaktualizowano 2023-02-09 15:10:27, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVII/287/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/279/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2023-2026

Uchwała Nr XLVII/287/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-01 10:50:16, wprowadzający: Ewelina Waszak
wersja do druku