bip.topolka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Topólka www.topolka.pl
Działalność regulowana strona główna 

Działalność regulowana
Opis ogólny

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646). Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej "rejestrem", prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Podstawa prawna:
 art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.1454 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
wypełniony formularz wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 
dowód uiszczenia opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru; 
oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
pełnomocnictwo - w przypadku ustalenia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty. 
 
Terminy i sposób załatwienia sprawy: 
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Zgodnie z art. 9ca ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa powyżej, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Miejsce i sposób składani dokumentów:
 - w formie papierowej - na adres Urzędu Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka
- w formie dokumentu elektronicznego - przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP).


Tryb odwoławczy: 
Wpis do rejestru działalności regulowanej wydawany jest w formie zaświadczenia od którego nie służy odwołanie.

Opłaty:
Wpis do rejestru działalności regulowanej podlega opłacie skarbowej - dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku o dokonanie wpisu. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) oraz załącznikiem do tej ustawy: 
część I, ust. 36, pkt 9a - wysokość opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej wynosi 50,00 zł; 
część IV - wysokość opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) wynosi 17,00 zł. 

Uwagi: 
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać: 
1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy; 
2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
 
Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści: 
"Oświadczam, że: 
1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą; 
2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy". 
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać także: 
1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy; 
2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 
3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań: 
1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; 
2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej. 

Wniosek_o_wpis_do_rejestru_odbierajacych_smieci_od_mieszka….pdf

Oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-20 09:18:40 Informację zaktualizowano 2019-09-20 13:54:59, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski

Zobacz:
 Zmiana wpisu do rejestru .  Wykreślenie z rejestru .  Rejestr działalności regulowanej . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.topolka.pl