bip.topolka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.topolka.pl
Zamówienia publiczne strona główna 

Zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania na "Termomodernizację budynku remizy OSP w Topólce"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 7

Wzór umowy - załącznik nr 8

Projekt budowlany

Projekt budowlany- branża elektryczna

STWiORB (branża elektryczna)

Kosztorys ofertowy branża bud.

Kosztorys ofertowy branża elektryczna

Przedmiar robót branża budowlana

Przedmiar robót branża elektryczna

Informacja z otwarcia ofert 12.09.2018

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-08-21 13:35:21.
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania na "Wyposażenie budynku Przedszkola w Topólce dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce"- zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji elementarnej".  (zakup i dostawa sprzętu multimedialnego)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (wersja edytowalna)

Wyjaśnienie nr 1

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-07-23 14:13:03 | Data modyfikacji: 2018-07-25 11:16:13.
Zapytanie ofertowe - zamówienie poniżej 30 tys
Euro

Wyposażenie budynku Przedszkola w Topólce dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce - zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji  elementarnej"

Załączniki od nr 1 do nr 3 wersja edytowalna

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 26.06.2018

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-06-26 14:15:46.
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania na Wyposażenie budynku Przedszkola w Topólce dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce - zapewnienie równego dostępu do wczesnej edykacji elementarnej"

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego od nr 1 do nr 4

Wyjaśnienie nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 11.06.2018

Wyjaśnienie nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 12.06.2018

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-06-07 14:29:16 | Data modyfikacji: 2018-06-07 14:29:37.
Zapytanie ofertowe
 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-06-07 14:27:16.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

SIWZ wraz załącznikami

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wyjaśnienie nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja treści SIWZ

SIWZ po modyfikacji (18.05.2018r)

Wyjaśnienie nr 2

Wyjaśnienie nr 3

Wyjaśnienie nr 4 24.05.2018

Informacja z otwarcia ofert 30.05.2018r

 Ogłoszenie o zamówieniu 17.05.2018.odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-05-17 10:40:21.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania na: "Dowóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce z klasami gimnazjalnymi oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych znajdujących sie w w/w szkołach."

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wzór umowy - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Wykaz narzędzi-załącznik nr 7

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 8

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja treści SIWZ

SIWZ po modyfikacji (26.04.2018r)

Wzór umowy - załącznik nr 5 (po modyfikacji)

Informacja z otwarcia ofert 09.05.2018

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-04-25 13:28:57.
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej -
zamówienie poniżej 30 tys Euro

Dotyczy postępowania:" Rozgraniczenia nieruchomości dz. nr 26 obręb Świesz gm. Bytoń pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki o nr 23,24, 25, 27, 80 położone w obrębie Świesz gm. Bytoń pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, prowadzonego z wniosku stron.

Załącznik nr 1,2,3

Załącznik nr 4 - projekt umowy

 Zapr. do złożenia propozycji cenowej 22.03.18.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-03-23 08:59:56.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:"Przebudowa dróg gminnych w 2018 r"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Wykaz narzędzi-załącznik nr 7

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 8

Dokumentacja projektowa Czamanin

Wzór umowy - załącznik nr 9

Dokumentacja projektowa Czamaninek

Dokumentacja projektowa Dębianki-Dębianki

Dokumentacja projektowa Kozjaty - Orle

Dokumentacja projektowa Orle-Rybiny

Dokumentacja projektowa Rybiny-Kamieniec

Dokumentacja projektowa Sadłużek

Dokumentacja projektowa Sierakowy-Dębowiec

Dokumentacja projektowa Świerczyn-Bodzanowo

Dokumentacja projektowa Świerczyn-Dęby Janiszewskie

Dokumentacja projektowa Świerczynek II

Dokumentacja projektowa Świerczynek-Świerczyn

Dokumentacja projektowa Świerczyn-Iłowo

Dokumentacja projektowa Torzewo

Dokumentacja projektowa Znaniewo-Głuszynek

Dokumentacja projektowa Znaniewo-Iłowo

ZOR

Specyfikacja Techniczna

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-03-21 14:23:13.
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej -
zamówienie poniżej 30 tys Euro

Dotyczy postępowania o rozgraniczenie nieruchomości działki nr 26 obręb Świesz gm. Bytoń pow. radziejowski woj. kujawsko-pomorskie z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki o nr 23, 24, 25, 27, 80 położone w obrębie Świesz gm. Bytoń powiat radziejowski woj. kujasko-pomorskie, prowadzonego z wniosku strony.

Załącznik nr 1,2,3

Załącznik nr 4 - projekt umowy

 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej 09.03.2018.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-03-09 13:35:03.
Zapytanie ofertowe - zamówienie poniżej 30 tys
Euro

Dotyczy postępowania na dowóz dzieci na basen w Radziejwie, w ramach projektu "Umiem pływać w 2018 roku" 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-02-13 11:05:39.
Modyfikacja treści SIWZ

Dotyczy postępowania: " Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce"

Załącznik nr 4 grupa kapitałowa - po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.02.2018r

Modyfikacja treści SIWZ (2) z dnia 16.02.2018r

SIWZ po modyfikacji (16.02.2018r)

Projekt budowlany-branża sanitarna po zmianie (16.02.218)

 Modyfikacja treści SIWZ 12.02.2018.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:36:45.
Wyjaśnienie nr 1

Dotyczy postępowania: " Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce"

Przedmiar robót b.sanitarna - poprawiony

Wyjaśnienie nr 2

Wyjaśnienie nr 3

Wyjaśnienie nr 4 19.02.2018

Załącznik do wyjaśnienia nr 4 19.02.2018

 Wyjaśnienie nr 1 12.02.2018.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:32:09.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce"

Informacja z otwarcia ofert 23.02.2018r

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

SIWZ

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 7

Wzór umowy - załącznik nr 8

Projekt budowlany ( branża arch.-bud.)

Projekt budowlany- branża elektryczna

Projekt budowlany ( branża sanitarna)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- branża budowlana

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- branża elektryczna

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- branża sanitarna

Kosztorys i przedmiar branża elekt.

Kosztorys i przedmiar branża sanit.

Kosztorys i przedmiar branża bud.

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-02-01 14:25:33.
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych przewidzianych na 2018 rok - po
korekcie podyktowanej sprostowaniem oczywistej
omyłki pisarskiej
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-01-30 10:21:08 | Data modyfikacji: 2018-01-30 10:29:40.
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych przewidzianych na 2018 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych przez Gminę Topólka w 2018 roku.

 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-01-25 12:28:33.
Informacja z otwarcia ofert 29.11.2017r.

Dotyczy postępowania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka"

 Informacja z otwarcia ofert 29.11.2017.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-11-29 13:41:18.
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Dotyczy postępowania pn."Zakup paliwa w 2018 roku dla pojazdów Referatu Administracyjno-Gospodarczego"

 Zaproszenie 24.11.2017.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-11-27 10:03:28.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 5

Wzór umowy - załącznik nr 6

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 7

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8

 Ogłoszenie o zamówieniu 20.11.2017.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-11-20 14:32:59.
Informacja z otwarcia ofert 31.10.2017

Dotyczy postępowania: Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce - zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji elementarnej. 

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-10-31 12:31:25.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce – zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji elementarnej

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 7

Wzór umowy - załącznik nr 8

Projekt budowlany- branża elektryczna

Projekt budowlany- branża arch.-konstr.

Projekt budowlany-branża sanitarna

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- branża budowlana

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- branża elektryczna

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- branża sanitarna

wyniki obliczeń

Kosztorysy i przedmiary

 Ogłoszenie o zamówieniu 13.10.2017.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-10-13 15:27:29.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Topólka”

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Zobowiązanie załącznik nr 7

Wzór umowy - załącznik nr 8

Projekt budowlany

Projekt budowlany

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy

Przedmiar robót

Wyjaśnienie nr 1

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu 22.09.20147.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-09-22 12:35:00.
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania na dostawę mieszanki grysowo – wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa.

 Zapytanie ofertowe 18.09.2017.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-09-19 14:05:44.
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania "Zakup i dostawa ekogroszku na potrzeby Urzędu Gminy Topólka w ilości szacunkowej 30 ton luzem."

 Zapytanie cenowe z załącznikami 18.09.2017.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-09-18 11:41:45 | Data modyfikacji: 2017-09-18 11:43:13.
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania "Dostawę mieszanki grysowo – wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa"

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

 Zapytanie ofertowe 13.07.17.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-07-14 14:15:42.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania: "Dowóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce z klasami gimnazjalnymi oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych znajdujacych się w/w szkołach podstawowych"

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Grupa kapitałowa - załącznik nr4

Wzór umowy - załącznik nr 5

Wykaz narzędzi-załącznik nr 7

Wykaz osób- załącznik nr 6

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 8

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja treści SIWZ

Załącznik nr 7 po modyfikacji

Załącznik nr 5 po modyfikacji

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu 07.07.2017.odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-07-07 14:31:53.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postepowania "Przebudowa dróg gminnych w 2017 roku"

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz robót

Wykaz osób- załącznik nr 6

Wykaz narzędzi-załącznik nr 7

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 8

Wzór umowy - załącznik nr 9

Dokumentacja techniczna Chalno

Dokumentacja Czamaninek

Dokumentacja Kozjaty -Orle

Dokumentacja Opielanka-Głuszynek

Dokumentacja Orle-Rybiny

Dokumentacja Świerczyn-Bodzanowo

Dokumentacja Świerczyn-Iłowo

Dokumentacja Świerczynek-Paniewo

Dokumentacja Torzewo

Dokumentacja Wola Jurkowa Kolonia

Dokumentacja Znaniweo

szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Projekty organizacji ruchu Chalno

Projekty organizacji ruchu Opielanka-Głuszynek

Projekty organizacji ruchu Orle Rybiny

Projekty organizacji ruchu Świerczynek-Paniewo

Projekty organizacji ruchu Świerczyn-Iłowo

Projekty organizacji ruchu Torzewo

Projekty organizacji ruchu Wola Jurkowa Kolonia

Informacja z otwarcia ofert

 Ogloszenie o zamówieniu 28.06.17.odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-06-28 15:03:13.
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania: "Sporządzenie dokumentacji na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów komunalnuch innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wandynowo gm. Bytoń"

Zmiana terminu składania ofert

Wyjaśnienie nr 1

Formularz ofertowy-wersja edytowalna

Odcieki i odgazowanie składowiska

Rysunki konstrukcyjne studzienek

Mapa poziomu wód gruntowych

Wyjaśnienie nr 2

Zapytanie ofertowe po zmianie

Formularz ofertowy po zmianie - wersja edytowalna

 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 23.02.17.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-02-24 14:07:45.
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Dotyczy postępowania: Usługa dowożenia dzieci na basen w Radziejowie w ramach realizacji projektu "Umiem pływać 2017"

Wyjaśnienie nr 1

 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej wraz z załącznikami.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-02-16 14:50:16.
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych przewidzianych na 2017rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych przez Gminę Topólka w 2017roku

 Plan postępowań na 2107 rok.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-01-18 14:32:21.
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej -
zamówienie poniżej 30 tys. euro

Dotyczy postępowania "Zamówienie obejmuje wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej"

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 Zapytanie ofertowe, ekspertyza.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-12-08 12:37:36.
Zzaproszenie do złożenia propozycji cenowej -
zamówienie poniżej 30 tys. euro

Dotyczy postępowania "Zakup paliwa w 2017 roku dla pojazdów Referatu Administracyjno – Gospodarczego"

Modyfikacja treści zaproszenia

Zaproszenie po modyfikacji

 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej 07.12.2016.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:38:50.
Informacja o podpisaniu umowy
24 listopada 2016r. Wójt Gminy Topólka podpisał umowę z wybranym wykonawcą:

BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL mgr inż. Łukasz Dymkowski ul. Pawia 17, 87-800 Włocławek

na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce".
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-11-24 12:02:45 | Data modyfikacji: 2016-11-24 12:03:51.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy dokumentacji technicznej na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Topólce.

 ZAWIADOMIENIE

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-11-23 09:06:03.
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji
technicznej wielobranżowej dla zadania pn.
"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w
Topólce"

Dotyczy dokumentacji technicznej na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Topólce

Załączniki

Załączniki w wersji edytowalnej

 Zapytanie ofertowe.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-14 15:41:28 | Data modyfikacji: 2016-11-14 15:47:18.
Zzaproszenie do złożenia propozycji cenowej -
zamówienie poniżej 30 tys. euro

Dotyczy postępowania "Dostawa mieszanki grysowo – wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa"

 Zaproszenie do skladania ofert 13.07.2016.doc

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-07-13 14:15:09.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dootyczy postępowania: Dowożenie dzieci i uczniów z miejsca zamieszkania do szkół Gminy Topólka i z powrotem

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

 Ogłoszenie o zamówieniu 16.06.2016.odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:34:44.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.Przebudowa drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne 

SIWZ wraz z załącznikami

Dokumentacja projektowa

Wyjasnienie nr 1

Wyjasnienie nr 2

Opis techniczny poprawiony

Opis techniczny poprawiony (2)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ wraz z załącznikami

SIWZ +Załączniki po modyfikacji

 Ogłoszenie o zamówieniu 15.04.2016r (3).odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-04-15 14:04:28.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:Przebudowa dróg gminnych

SIWZ wraz z załącznikami

Chalno

Dębianki

Karczówek

Paniewo

Sadłużek

Świerczyn

Świerczynek

Znaniewo

 Ogłoszenie o zamówieniu 15.04.2016rok.odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-04-15 13:47:29 | Data modyfikacji: 2016-04-15 14:01:18.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka”

SIWZ 15.04.2016r.

Zalączniki do SIWZ do nr 1 do nr 6

Załącznik nr 7

Zalącznik nr 8

Wyjasnienie nr 1 do SIWZ

Wyjasnienie nr 2 do SIWZ

 Ogłoszenie o zamówieniu 15.04.2016.odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-04-15 13:40:45.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dotyczy postępowania "Usługa dowozu dzieci na basen w Radziejowie, w ramach realizacji projektu „Umiem pływać” "

 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej 29.02.2016.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-02-29 14:45:12 | Data modyfikacji: 2016-10-12 13:40:34.

Zobacz:
 poprzednie .  Wyniki . 
Data wprowadzenia: 2016-02-29 14:45:12
Data modyfikacji: 2016-10-12 13:40:34
Opublikowane przez: Milena Głowacka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.topolka.pl