bip.topolka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.topolka.pl
Pozostałe strona główna 

Pozostałe
Rejestr przedsiębiorców świadczących usługi
w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych
 Rejestr podmiotów- wywóz nieczystości ciekłych.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-10-18 10:03:54.
Harmonogram odbioru odpadów z gospodarstw rolnych

Informacja dotyczy odbioru odpadów z gospodarstw rolnych , takich jak: opakowania po nawozach mineralnych, w tym big-bag; okryć pryzm kiszonek, sznurek rolniczy.

 Harmonogram 2015.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-04-17 09:46:40.
Zaproszenie do przedstawienia propozycji
ubezpieczeniowej pojazdów Gminy Topólka
 BIP.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-12-23 10:12:39.
Dokumenty związane z PPWOW

Poniżej dokumenty związane z Wdrażaniem Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

GSRPS Topólka - aktualizacja.pdf

Zaktualizowany Plan działania gmina Topólka.pdf

Podrecznik.PIS-02.01.2008.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:45:30 | Data modyfikacji: 2013-09-24 11:46:42.
INFORMACJA DOTYCZACA DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Topólka prowadzi Wójt Gminy Topólka od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Topólka obowiązani są uzyskać wpis do rejestru.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:
1. nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych z podaniem kodu odpadu.
Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych art. 14 ust. 2,
2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, Wójt Gminy Topólka dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.
Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzedzie Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka (pokój nr 15) oraz na stronie internetowej www.biuletyn.abip.pl/ugtopolka

Uwaga - Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897).

 Wniosek i Oświadczenie załącznik do Informacji.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-19 13:14:53 | Data modyfikacji: 2013-09-24 10:27:37.
Projekt Statutu Sołectwa Orle

Projket Statutu Sołectwa Orle dostępny w formacie PDF w załączniku poniżej.

 Projekt Statutu Sołectwa Orle

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-02-27 11:46:15.
Projekt statutu Sołectwa Kamieńczyk

Projket Statutu Sołectwa Kamieńczyk dostępny w formacie PDF w załączniku poniżej.

 Projekt statutu Sołectwa Kamieńczyk

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-02-27 11:44:45.
Projket Statutu Sołectwa Świerczyn

Projket Statutu Sołectwa Świerczyn dostępny w formacie PDF w załączniku poniżej.

 Projket Statutu Sołectwa Świerczyn

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-02-27 11:42:46.
Data wprowadzenia: 2013-02-27 11:42:46
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.topolka.pl