Informacje bieżące

INFORMACJA w związku z wystąpieniem suszy

I N F O R M A C J A


dla rolników


dotycząca indywidualnych protokołów


 szacowania szkód spowodowanych suszą.


Informuję, że zbierane przez sołtysów w II dekadzie czerwca informacje o uprawach dotkniętych suszą miały na celu określenie skali problemu oraz stanowiły podstawę dla Wojewody do powołania komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku suszy. Podstawą do uzyskania pomocy – kredytu klęskowego – jest protokół z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych. Szacowanie szkód w gospodarstwach może odbywać się tylko i wyłącznie na podstawie przepisów zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 20015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w oparciu o Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego  


Informuję, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2015r., w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego w okresie od 11 kwietnia do 10 czerwca 2015 roku, w gminie Topólka wskaźnik klimatycznego bilansu wodnego spadł poniżej normy dla następujących roślin: zboża ozime; zboża jare; krzewy owocowe i truskawki, zlokalizowanych na glebach lekkich (kategoria gleb I i II) tj. od piasków luźnych poprzez piaski gliniaste do piasków słabo gliniastych mocnych pylastych.


Wobec powyższego, szacowanie szkód, mające na celu uzyskanie kredytu klęskowego może następować tylko na lekkich glebach (kategoria I i II) i dotyczyć wyłącznie wyżej wymienionych upraw wskazanych w ww. Obwieszczeniu, które znajdują się jeszcze na polu. Pozostałe uprawy do protokołu muszą być wpisane, jednak nie można w nich wykazywać szkód. Powierzchnia upraw winna być zgodna z wnioskiem do ARIMR o płatności obszarowe.


Wszyscy zainteresowani spisaniem indywidualnego protokołu szkód zobowiązani są do podania numeru identyfikacyjnego gospodarstwa (ARIMR), powierzchni użytków rolnych (własnych i dzierżawionych) oraz numerów ewidencyjnych działek, na których zlokalizowane są poszczególne uprawy, w celu weryfikacji kategorii gleby na mapach glebowo-rolniczych. Bez podania nr działek spisanie protokołu nie będzie możliwe. Należy również przygotować informacje dotyczące produkcji zwierzęcej, a mianowicie: gatunki zwierząt z podziałem na kategorie wiekowe (bez stada podstawowego – należy tylko podać to co idzie na sprzedaż), roczną towarową produkcję zwierzęcą, w tym mleko, straty w zwierzętach (padłe lub poddane ubojowi z konieczności) powstałe w wyniku suszy. Ponadto należy podać informację o zawartych umowach obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia i ich zakresie dotyczących upraw, zwierząt, budynków i maszyn oraz o wysokości kwoty uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia.


O kredyt klęskowy można się ubiegać, gdy oszacowane przez komisją szkody przekroczą 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie.


Terminarz zebrań w sprawie szacowania szkód w załączniku.


 


 


                                                                                                  Marek Dybowski

 Harmonogram suszy BIP.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-07-14 10:45:04 | Data modyfikacji: 2015-07-14 10:45:44.
Data wprowadzenia: 2015-07-14 10:45:04
Data modyfikacji: 2015-07-14 10:45:44
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski
« powrót