Informacje bieżące

GOPS poszukuje osób do pełnienia funkcji
opiekuna prawnego dla osoby częściowo
ubezwłasnowolnionej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Topólce poszukuje osób do pełnienia funkcji opiekuna prawnego dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Zakres podstawowych zadań :
sprawowanie opieki nad osobą i majątkiem oraz reprezentowanie w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Wymagania dla kandydata:
- posiadanie obywatelstwa polskiego;
- pełna zdolność do czynności prawnych;
- korzystanie z pełni praw publicznych;
- nieposzlakowana opinia;
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
- stan zdrowia pozwalający na pełnienie powyższej funkcji:
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;

Wymagane dokumenty:
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie wybranej funkcji;
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystaniu z pełni praw obywatelskich
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

Zgodnie z art. 53 a ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U z 2016, poz. 930 z póżn. zm.) wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.
Osoby zainteresowane pełnieniem tej funkcji proszone są o zgłaszanie się do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15, I piętro , pokój nr 12.

Załączniki:

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Zgoda na pełnienie funkcji opiekuna prawnego

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-10-10 12:25:03 | Data modyfikacji: 2016-11-28 09:50:31.
Data wprowadzenia: 2016-10-10 12:25:03
Data modyfikacji: 2016-11-28 09:50:31
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski
« powrót