Informacje bieżące

Ogłoszenia
RGiP.V. 7625/5-R1/2006
OBWIESZCZENIE


W dniu 8.01.2007 roku o godz. 12.00 odbędzie się u Urzędzie Gminy Topólka w pokoju nr 21 rozprawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącej chlewni na 100 macior w cyklu zamkniętym, budowie tuczarni, dwóch zbiorników na gnojowicę, zbiorników paszowych oraz przebudowie stodoły i budynku gospodarczego na budynki garażowo – składowe na terenie działki nr 81/1 w Sadłogu gm. Topólka. Inwestor – Pani Agnieszka Kandarian.
Na podstawie art. 90 § 2 pkt. 1 k.p.a. wzywa się strony do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów w tej sprawie i do stawienia się na rozprawę w charakterze strony osobiście lub przez przedstawiciela, pełnomocnika.
Zgodnie z art. 90 § 3 zawiadamia się i wzywa państwowe jednostki organizacyjne do wzięcia w niej udziału albo do złożenia przed rozprawą oświadczeń i dowodów dotyczących ww. sprawy.


Z A W I A D O M I E N I E


Urząd Gminy Topólka, działając na podstawie art.32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 05. Nr 113 poz. 954 z późniejszymi zmianami) zawiadamia , że na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Topólka zamieszczono informacje o wniosku Pani Agnieszki Kandarian w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „ Przebudowa istniejącej chlewni na 100 macior w cyklu zamkniętym, budowa tuczarni, dwóch zbiorników na gnojowicę, zbiorników paszowych oraz przebudowa stodoły i budynku gospodarczego na budynki garażowo- składowe na działce nr 81/1 w Sadłogu gm. Topólka”. Inwestor – Pani Agnieszka Kandarian.
Urząd Gminy Topólka informuje jednocześnie, że wniosek Pani Agnieszki Kandarian oraz zgromadzona dokumentacja w sprawie łącznie z raportem i aneksem do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko udostępnione będą do wglądu publicznego w Urzędzie Gminy Topólka w pok. nr 15 przez okres 21 dni tj. od dnia 20.11.2006r. do dnia
11.12.2006r.
W tym okresie można również składać wnioski i uwagi dotyczące sprawy.


RGiP.V.7625-5/A-II/2006

OBWIESZCZENIE


Urząd Gminy Topólka, działając na podstawie art.32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 05. Nr 113 poz. 954 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomość , że na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Topólka zamieszczono informacje o wniosku Pani Agnieszki Kandarian w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:„Przebudowa istniejącej chlewni na 100 macior w cyklu zamkniętym, budowa tuczarni, dwóch zbiorników na gnojowicę, zbiorników paszowych oraz przebudowa stodoły i budynku gospodarczego na budynki garażowo- składowe na działce nr 81/1 w Sadłogu gm. Topólka”. Inwestor – Pani Agnieszka Kandarian.
Urząd Gminy Topólka informuje jednocześnie, że wniosek Pani Agnieszki Kandarian oraz zgromadzona dokumentacja w sprawie łącznie z raportem i aneksem do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko udostępnione będą do wglądu publicznego w Urzędzie Gminy Topólka w pok. nr 15 przez okres 21 dni tj. od dnia 20.11.2006r. do dnia11.12.2006r.
W tym okresie można również składać wnioski i uwagi dotyczące sprawy.Notatka służbowa


spisana w dniu 27.10.2006r na okoliczność prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. przebudowa chlewni na 100 macior w cyklu zamkniętym, budowa budynku tuczami. zbiorników paszowych, zbiorników na gnojowicę oraz przebudowie stodoły i budynku gospodarczego na budynki garażowo-składowe na działce nr 81/1 w Sadłogu. Inwestor Agnieszka Kandarian.
Postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia było przeprowadzone przez w Wójta Gminy Topólka w trakcie postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, na wniosek złożony przez Panią Agnieszkę Kandarian z dnia 9.01.2005r. (data wpływu - 11.01.2005) a więc przed uchwaleniem i wejściem w życic ustawy z dnia 18 maja 2005r o zmianie ustawy prawo ochrony środowiska oraz o zmianie nicktórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113. póz. 945). W postępowaniu tym Wójt Gminy Topólka. po uzyskaniu opinii Starosty Radziejowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, postanowieniem z dnia 11.03.2005r Nr RG-VII-733l-III-2/205 nałożył na Inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został przez Inwestora opracowany i załączony do wniosku a Wójt Gminy Topólka. po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wydał decyzję o warunkach zabudowy, która przez strony biorące udział w postępowaniu została zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku. Strony skarżące decyzję wskazywały między innymi na wady w załączonym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Samorządowe Kolegium Odwoławcze przedmiotową decyzję o warunkach zabudowy uchyliło w całości i przekazało do ponownego rozpatrzenia.
Ustawa z dnia 18 maja 2005r o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, weszła w życie w dniu 28 lipca 2005r. Ustawa ta wyłączyła deczję o warunkach zabudowy z katalogu decyzji, z którymi był dotychczas powiązańy obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko. Wznowione postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nie mogło już obejmować oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą z dnia 18 maja 2005r o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dokonuje się w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Inwestor - Pani Agnieszka Kandarian - w dniu 18.09.2006r. złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Wniosek ten na żądanie organu prowadzącego sprawę został uzupełniony ostatecznie w dniu 17.10.2006r . Pomimo, że wnioskowane zamierzenie inwestycyjne zgodnie z § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółówych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko - zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagay (nie jest obligatoryjny), pani Agnieszka Kandarian dołączyła do wniosku raport opracowany w trakcie opisanego wyżej, poprzedniego postępowania wraz z aneksem, stanowiącym jego poprawienie i uzupełnienie.
Procedura postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany (tzw. II grupa - raport fakultatywny) wymaga przesądzenia. czy raport o oddziaływaniu na środowisko będzie wymagańy. O takim obowiązku winien rozstrzygać organ gminy po zasięgnięciu niewiążących opinii starosty i powiatowego inspektora sanitarnego a wójt winien podjąć decyzję w formie postanowienia, na które służy zażalenie. Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie oceny przedsięwzięcia na środowisko zasięgnął porady u radcy prawnego UG Topólka mec. Lecha Krajewskiego, dotyczącej ww. procedury w przypadku, gdy raport o oddziaływaniu na środowisko został dolączony do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Mec. Krajewski jednoznacznie stwierdził, że zasięganie opinii starosty i powiatowego inspektora sanitarnego o potrzebie sporządzenia raportu i wydawanie przez wójta postanowienia o konieczności sporządzenia raportu ma na celu „przymuszenie” inwestora do sporządzenia raportu pod rygorem oddalenia nie rozpatrzonego wniosku w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Zachowywanie tej procedury w przypadku. gdy raport został załączony do wniosku jest niecelowe, nie wnosi nic nowego do sprawy i powoduje wydłużenie okresu prowadzenia postępowania.
Dalsze postępowanie należy prowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dniu l8 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, a mianowicie:
* podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania i możliwości składania uwag i wniosków
* udostępnienie dla społeczeństwa na okres 21 dni zgromadzonej dokumentacji w sprawie wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
* dokonanie uzgodnień ze Starostą Radziejowskim i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Radziejowie w trybie art. 106 k.p.a.
* w przypadku sprzeciwów mieszkańców istnieje możliwość przeprowadzenia rozprawy
administracyjnej otwartej dła społeczeństwa.

Z upoważnienia Wójta Gminy Topółka, notatkę sporządził Andrzej Jarzynowski.
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 12:27:39.
Data wprowadzenia: 2013-07-17 12:27:39
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski
« powrót