Informacje bieżące

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OTWOERAJĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INNYM KRAJU
CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSIEJ
W związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej od dnia 1 maja 2004 roku przedsiębiorcy polscy, którzy zamierzają otworzyć działalność gospodarczą w innym kraju członkowskim UE lub świadczyć usługi transgraniczne osobiście lub delegując pracowników prowadząc działalność na terenie Polski, podlegają przepisom Dyrektywy 99/42/WE . Zgodnie z art. 8 Dyrektywy, władze kraju przyjmującego mogą wymagać od polskiego obywatela wykazania się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami z danej dziedziny/branży. Dowód przyjmuje formę Zaświadczenia wskazującego na charakter i okres wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej (w charakterze pracownika najemnego) w kraju wnioskodawcy, wydanego przez właściwie władze lub organ kraju wnioskodawcy, czyli Polski.
Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy mogą zgłaszać się z prośbą o wystawienie Zaświadczenia (na formularzu unijnym) potwierdzającego, że na terenie Polski prowadzili lub nadal prowadzą działalność gospodarczą- w celu przedstawienia go organom administracji któregoś z państw członkowskich UE.

W Polsce organem upoważnionym i notyfikowanym Komisji Europejskiej do wystawiania ww. Zaświadczeń jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy (adres poniżej).

W celu uzyskania Zaświadczenia przedsiębiorca powinien przesłać pocztą:

1.
podanie o wystawienie Zaświadczenia potwierdzającego charakter i okres prowadzenia działalności zawodowej/gospodarczej (z adresem zwrotnym i nr telefonu kontaktowego);

2.
kserokopię strony z dowodu osobistego ze zdjęciem, datą i miejscem urodzenia, miejscem zamieszkania;

3.
kserokopie wszelkich dokumentów potwierdzających świadczenie pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej w danym zawodzie lub branży, np.:

a)
świadectwa pracy i/lub

b)
aktualne (nie starsze niż 3 m-ce) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzję o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ze stemplem urzędu gminy potwierdzającym, że działalność nadal jest prowadzona Uwaga: wskazane jest by decyzja o wpisie zawierała aktualne PKD i/lub

c)
decyzję urzędu gminy o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie potwierdzające wcześniejsze prowadzenie działalności wraz z informacją o dacie wyrejestrowania;
d) kserokopię Regonu;

4.
kserokopie zawodowych uprawnień specjalnych, np. uprawnień budowlanych (dotyczy tylko osób posiadających takie uprawnienia).

Adres i telefony kontaktowe:

Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Departament Rozwoju Przedsiębiorczości
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel.: (022) 693 53 53
(022) 693 55 39

fax.: (022) 693 40 23  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 12:30:03.
Data wprowadzenia: 2013-07-17 12:30:03
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski
« powrót