bip.topolka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Topólka www.topolka.pl
Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Zagospodarowanie przestrzenne
Obwieszczenie Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego

Zawiadomienie o podjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały w sprawie przystapienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennegowojewództwa kujawsko-pomorskiego

 Obwieszczenie_pzpw na tablicę ogłoszeń.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-05-19 14:53:49, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającwego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 (PLAY). na działce nr 58 obręb Głuszynek gm. Topólka.

 Zawiadomienie c.p. 2 2017 PLAY.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-03-01 13:11:25, wprowadzający: Milena Głowacka
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dotyczy: postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na "Utworzeniu plaży publicznej nad jez. Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 1/17 i 187 w Orlu gm. Topólka".

 Zawiadomienie, plaża Orle.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-28 14:40:59, wprowadzający: Milena Głowacka
Obwieszczenie 1

Zawiadomienie o podjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały w sprawie przystąpienia do sporzadzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-16 09:23:29, wprowadzający: Milena Głowacka
MPZP Borek-Rybiny
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Borek-Rybiny - po uzgodnieniach, do wglądu publicznego

Rysunek planu

Prognoza przyrodnicza

 MPZP_Borek_TEKST Planu_po uzgodnieniach.doc
Data wprowadzenia informacji 2014-06-03 07:56:31 Informację zaktualizowano 2014-06-03 08:38:38, wprowadzający: Milena Głowacka
Protokół
Protokół z dyskusji publicznej nad ustaleniami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego BOREK-RYBINY... Protokół z dyskusji publicznej.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 11:11:41, wprowadzający: Milena Głowacka
Projekt planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Topólka


dla obszaru w rejonie miejscowości Borek i Rybiny, ograniczonego granicami


miejscowości Topólka, drogą powiatową Nr 2831C Pamiątka-Lubraniec,


rzeką Zgłowiączką, drogą gminną, dz. nr 70 w Borku oraz ponownie rzeką Zgłowiączką

 Karta
Data wprowadzenia informacji 2014-01-28 13:07:00 Informację zaktualizowano 2015-01-12 11:36:29, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Prognoza

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Topólka


dla obszaru w rejonie miejscowości Borek i Rybiny, ograniczonego granicami


miejscowości Topólka, drogą powiatową Nr 2831C Pamiątka-Lubraniec,


rzeką Zgłowiączką, drogą gminną, dz. nr 70 w Borku oraz ponownie rzeką Zgłowiączką

 Karta
Data wprowadzenia informacji 2014-01-28 13:06:08 Informację zaktualizowano 2015-01-12 11:35:01, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ekofizjografia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Topólka


dla obszaru w rejonie miejscowości Borek i Rybiny, ograniczonego granicami


miejscowości Topólka, drogą powiatową Nr 2831C Pamiątka-Lubraniec,


rzeką Zgłowiączką, drogą gminną, dz. nr 70 w Borku oraz ponownie rzeką Zgłowiączką

 Karta
Data wprowadzenia informacji 2014-01-28 13:02:29 Informację zaktualizowano 2015-01-12 11:34:19, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Borek-Rybiny
Projekt MPZP Borek-Rybiny z prognozą przyrodniczna, do uzgodnień - październik 2013, przedstawiono w załącznikach.

MPZP_Borek_TEKST PLANU_09_10_2013_do Uzgodnień.doc

MPZP_Borek_RYSUNEK_09_10_2013_do Uzgodnień_A3.tif

MPZP_Borek_PROGNOZA przyrodnicza_09_10_2013_do Uzgodnień.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-16 09:40:42 Informację zaktualizowano 2013-10-16 09:59:51, wprowadzający: Milena Głowacka
Informacje dotyczące MPZP Borek - Rybiny
Informacje dotyczące MPZP Borek - Rybiny umieszczono w załącznikach.

treść MPZP

rysunek planu

prognoza

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-11 09:20:46 Informację zaktualizowano 2013-09-11 09:27:50, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Topólka
załacznki do pobrania:

studium tekst

uchwała

studium

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-10 15:04:45 Informację zaktualizowano 2013-09-11 09:17:55, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO
SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Topólka Uchwały nr XXI / 165 / 10 z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Topólka dla obszaru w rejonie miejscowości Borek i Rybiny, ograniczonego granicami miejscowości Topólka, droga powiatową Nr 2831C Pamiątka-Lubraniec, rzeką Zgłowiączką, drogą gminną dz. nr 70 i ponownie rzeką Zgłowiączką.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego planu w siedzibie Urzędu Gminy Topólka z siedzibą w Topólce w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia 20.10.2010r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Topólka.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2013-09-10 15:03:18, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.topolka.pl