bip.topolka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Topólka www.topolka.pl
strona główna 

Uchwały Rady

Uchwała Nr XLVII/294/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XLVII/294/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-01 11:03:26, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVII/293/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie bezzasadności skargi na działalność Wojta Gminy Topólka

Uchwała Nr XLVII/293/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-01 11:01:22, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVII/292/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do zwrotu rodzicom i opiekunom prawnym kosztów dowozu dzieci, uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych

Uchwała Nr XLVII/292/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-01 10:59:21, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XVII/291/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr XLVII/291/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-01 10:57:43, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVII/290/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka

Uchwała Nr XLVII/290/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-01 10:54:51, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVII/289/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XLVII/289/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-01 10:52:14, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XVII/288/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-01 10:51:22, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVII/287/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/279/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2023-2026

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-01 10:50:16, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVI/286/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 245 z dnia 9 stycznia 2023 r.

Uchwała Nr XLVI/286/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-03 14:56:28 Informację zaktualizowano 2023-01-10 10:05:50, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVI/285/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 244 z dnia 9 stycznia 2023 r.

Uchwała Nr XLVI/285/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-03 14:54:44 Informację zaktualizowano 2023-01-10 10:06:51, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVI/284/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Świerczynie

Uchwała Nr XLVI/284/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-03 14:52:55, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVI/283/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2023

Uchwała Nr XLVI/283/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-03 14:45:46 Informację zaktualizowano 2023-01-03 14:47:42, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVI/282/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/235/22 Rady Gminy Topólka z 5 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2022

Uchwała Nr XLVI/282/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-03 14:43:32 Informację zaktualizowano 2023-01-03 14:48:54, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVI/281/22 Rada Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Topólka na rok 2023

Uchwała Nr XLVI/281/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-03 14:40:31, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 391 z dnia 13 stycznia 2023 r.

Uchwała Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-03 14:39:10 Informację zaktualizowano 2023-01-16 12:44:19, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVI/279/22 Rada Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026

Uchwała Nr XLVI/279/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-03 14:37:55, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVI/278/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 390 z dnia 13 stycznia 2023 r.

Uchwała Nr XLVI/278/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-03 14:35:50 Informację zaktualizowano 2023-01-16 12:45:40, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVI/277/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Uchwała Nr XLVI/277/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-03 14:30:54, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLV/276/22 Rady Gminy Topólka z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/147/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 7055 z dnia 19 grudnia 2022 r.

Uchwała Nr XLV/276/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-14 11:53:48 Informację zaktualizowano 2022-12-19 14:33:49, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLV/275/22 Rady Gminy Topólka z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 7054 z dnia 19 grudnia 2022 r.

Uchwała Nr XLV/275/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-14 11:48:48 Informację zaktualizowano 2022-12-19 14:32:37, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIV/274/22 Rady Gminy Topólka z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r

Uchwała Nr XLIV/274/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-21 13:33:36, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIV/273/22 Rady Gminy Topólka z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/147/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli


Uchwała uchylona uchwałą Nr XLV/276/22 Rady Gminy Topólka z dnia 9 grudnia 2022 r.

Uchwała Nr XLIV/273/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-21 13:31:46 Informację zaktualizowano 2022-12-15 13:58:42, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIV/272/22 Rady Gminy Topólka z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do zwrotu kosztów dowozu rodzicom i opiekunom prawnym dzieci, uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 6013 poz. z dnia 23 listopada 2022 r.

Uchwała Nr XLIV/272/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-21 13:24:12 Informację zaktualizowano 2022-11-24 10:21:54, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIV/271/22 Rady Gminy Topólka z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Topólka

Uchwała Nr XLIV/271/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-21 13:22:34, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIV/270/22 Rady Gminy Topólka z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie opłaty targowej


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 6012 z dnia 23 listopada 2022 r.


Uchwała unieważniona w części dotyczacej §5 ust. 2 w zakresie słów; "(...) i rozliczają się (...)" Uchwałą Nr XXXII/74/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2022 r.

Uchwała Nr XLIV/270/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-21 13:20:49 Informację zaktualizowano 2022-12-05 10:16:12, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIV/269/22 Rady Gminy Topólka z dnia 16 listopada 2022 r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 6011 z dnia 23 listopada 2022 r.

Uchwała Nr XLIV/269/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-21 13:19:15 Informację zaktualizowano 2022-11-24 10:21:00, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIV/268/22 Rady Gminy Topólka z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2023


Uchwala opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 6010 z dnia 23 listopada 2022 r.

Uchwała Nr XLIV/268/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-21 13:15:51 Informację zaktualizowano 2022-11-24 10:18:58, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIV/267/22 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla celów obliczania podatkuleśnego na rok 2023 na obszarze Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. , poz. 6009 z dnia 23 listopada 2022 r.

Uchwała Nr XLIV/267/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-21 13:13:42 Informację zaktualizowano 2022-11-24 10:16:00, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIV/266/22 Rady Gminy Topólka z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 i zwolnień w tym podatku


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 6008 z dnia 23 listopada 2022 r.

Uchwała Nr XLIV/266/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-21 13:11:38 Informację zaktualizowano 2022-11-24 10:16:58, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIV/265/22 Rady Gminy Topólka z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na rok 2023 na obszarze Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kuajwsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 6007 z dnia 23 listopada 2022 r.

Uchwała Nr XLIV/265/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-21 13:09:46 Informację zaktualizowano 2022-11-24 10:20:05, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIV/264/22 Rady Gminy Topólka z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/235/22 Rady Gminy Topólka z 5 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profikaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2022

Uchwała Nr XLIV/264/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-21 13:07:21, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIV/263/22 Rady Gminy Topólka z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 6103 z dnia 28 listopada 2022 r.

Uchwała Nr XLIV/263/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-21 13:06:14 Informację zaktualizowano 2022-11-30 08:06:05, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIII/262/22 Rady Gminy Topólka z dnia 11października 2022 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”

Uchwała Nr XLIII/262/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-14 11:35:55, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIII/261/22 Rady Gminy Topólka z dnia 11 października 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 5274 z dnia 19 października 2022 r.

Uchwała Nr XLIII/261/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-14 11:32:24 Informację zaktualizowano 2022-10-19 13:46:28, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLII/260/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/243/22 z 7 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 5184 z dnia 12 października 2022 r.

Uchwała Nr XLII/260/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-07 10:05:29 Informację zaktualizowano 2022-10-12 14:28:23, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLII/259/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/235/22 Rady Gminy Topólka z 5 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profikaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2022

Uchwała Nr XLII/259/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-07 09:58:29, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLII/258/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 5183 z 12 października 2022 r.

Uchwała Nr XLII/258/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-07 09:56:04 Informację zaktualizowano 2022-10-12 14:29:53, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLII/257/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Uchwała Nr XLII/257/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-07 09:51:41 Informację zaktualizowano 2022-10-07 09:54:28, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLI/256/22 Rady Gminy Topólka z dnia 31 sierpnia 2022r . zmieniająca Uchwałę nr XXVI/202/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22.03.2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 4460 z dnia 6 września 2022 r.

Uchwała Nr XLI/256/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-02 13:00:06 Informację zaktualizowano 2022-09-06 13:19:41, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLI/255/22 Rady Gminy Topólka z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Topólka na rok szkolny 2022/2023


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 4459 z dnia 6 września 2022 r.

Uchwała Nr XLI/255/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-02 12:42:07 Informację zaktualizowano 2022-09-06 13:20:39, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLI/254/22 Rady Gminy Topólka z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/97/19 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty z tytułu posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 4458 z dnia 6 września 2022 r.

Uchwała Nr XLI/254/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-02 12:31:07 Informację zaktualizowano 2022-09-07 09:09:55, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXX/253/22 Rady Gminy Topólka w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Topólka zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Dębianki

Uchwała Nr XXXX/253/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-25 13:19:27, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXX/252/22 Rady Gminy Topólka w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia gmin i powiatu Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Radziejowa

Uchwała Nr XXXX/252/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-25 13:17:56, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXX/251/22 Rady Gminy Topólka zmieniająca uchwałę Nr XI/97/19 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty z tytułu posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 3895 z dnia 28 lipca 2022 r.

Uchwała Nr XXXX/251/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-25 13:16:21 Informację zaktualizowano 2022-07-29 13:10:59, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXX/250/22 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kuajwsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 3886 z dnia 27 lipca 2022 r.

Uchwała Nr XXXX/250/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-25 13:14:28 Informację zaktualizowano 2022-07-27 14:16:09, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXX/249/22 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Uchwała Nr XXXX/249/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-25 13:08:13, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIX/248/22 Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2022

Uchwała Nr XXXIX/248/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-13 15:53:23, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIX/247/22 Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Topólka za rok 2021”

Uchwała Nr XXXIX/247/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-13 15:51:56, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXX/246/22 Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Gminie Wierzbinek z przeznaczeniem na prace konserwatorskie zabytku – ołtarza w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Mąkoszynie w Parafii Rzymsko-Katalickiej pw. Św. Jakuba w Mąkoszynie 

Uchwała Nr XXXIX/246/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-13 15:50:29, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIX/245/22 Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie gminy Topólka wpisanych do rejestru zabytków


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 3189 z dnia 17 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr XXXIX/245/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-13 15:48:52 Informację zaktualizowano 2022-06-17 13:04:04, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIX/244/22 Rady Gminy Topolka z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego na terenie Gminy Topólka w 2022 roku


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 3188 z dnia 17 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr XXXIX/244/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-13 15:46:56 Informację zaktualizowano 2022-06-17 13:04:36, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIX/243/22 Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 3187 z dnia 17 czerwca 2022 r.


Uchwała unieważniona w zakresie pkt 6 Pouczenia Uchwałą Nr XX/58/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 lipca 2022 r.


Uchwała zmieniona Uchwałą Nr XLII/260/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2022 r.

Uchwała Nr XXXIX/243/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-13 15:44:09 Informację zaktualizowano 2022-10-20 10:04:18, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIX/242/22 Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej na terenie Gminy Topólka oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 3186 z dnia 17 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr XXXIX/242/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-13 15:42:12 Informację zaktualizowano 2022-06-17 13:05:47, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIX/241/22 Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXIX/241/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-13 15:40:26, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIX/240/22 Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 3185 z dnia 17 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr XXXIX/240/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-13 15:38:52 Informację zaktualizowano 2022-06-17 13:06:23, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIX/239/22 Rady Gminy Topolka z dnia 7 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Uchwała Nr XXXIX/239/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-13 15:36:56, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIX/238/22 Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Topólka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Uchwała Nr XXXIX/238/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-13 15:34:23, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIX/237/22 Rady Gminy Topolka z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Uchwała Nr XXXIX/237/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-13 15:32:05, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIX/236/22 Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Topolka

Uchwała Nr XXXIX/236/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-13 15:28:58 Informację zaktualizowano 2022-06-13 15:57:14, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXVIII/235/22 Rady Gminy Topólka z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2022


Uchwała zmieniona Uchwałą Nr XXXIX/248/22 Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r.


Uchwała zmieniona Uchwałą Nr XLII/259/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2022 r.


Uchwała zmieniona Uchwałą Nr XLIV/264/22 Rady Gminy Topólka z dnia 16 listopada 2022 r.


Uchwała zmieniona Uchwałą Nr XLVI/282/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r.

Uchwała Nr XXXIII/235/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-12 14:55:06 Informację zaktualizowano 2023-01-05 08:40:07, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXVIII/234/22 Rady Gminy Topólka z dnia 5 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok 


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 2692 z dnia 16 maja 2022 r.

Uchwała Nr XXXVIII/234/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-12 14:51:18 Informację zaktualizowano 2022-05-16 12:00:44, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXVIII/233/22 Rady Gminy Topólka z dnia 5 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Uchwała Nr XXXIII/233/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-12 14:48:01, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXVII/232/22 Rady Gminy Topólka z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmain w budżecie i WPF

Uchwała Nr XXXVII/232/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-15 11:43:36, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXVII/231/22 Rady Gminy Topólka z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 2183 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Uchwała Nr XXXVII/231/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-15 11:40:47 Informację zaktualizowano 2022-04-19 13:50:58, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXVII/230/22 Rady Gminy Topólka z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 2182 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Uchwała Nr XXXVII/230/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-15 11:35:29 Informację zaktualizowano 2022-04-19 13:53:03, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXVI/229/22 Rady Gminy Topólka z dnia 25 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 1585 z dnia 31 marca 2022 r.

Uchwała Nr XXXVI/229/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-30 09:27:48 Informację zaktualizowano 2022-04-01 13:15:04, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXVI/228/22 Rady Gminy Topólka z dnia 25 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Uchwała Nr XXXVI/228/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-30 09:24:21, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXV/227/22 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Świerczynie

Uchwała Nr XXXV/227/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-15 14:21:59, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXV/226/22 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2022 roku”


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 1308 z dnia 16 marca 2022 r.

Uchwała Nr XXXV/226/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-15 14:18:58 Informację zaktualizowano 2022-03-16 11:00:11, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXV/225/22 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 1307 z dnia 16 marca 2022 r.

Uchwała Nr XXXV/225/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-15 13:59:32 Informację zaktualizowano 2022-03-16 10:59:15, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXV/224/22 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Topólka


Uchwała uchylona uchwałą Nr XXXVII/231/22 Rady Gminy Topólka z dnia 12 kwietnia 2022 r.


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 1306 z dnia 16 marca 2022 r.


 

Uchwała Nr XXXV/224/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-15 13:55:28 Informację zaktualizowano 2022-05-23 14:30:09, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXV/223/22 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 1305 z dnia 16 marca 2022 r.

Uchwała Nr XXXV/223/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-15 13:46:07 Informację zaktualizowano 2022-03-16 10:56:37, wprowadzający: Ewelina Waszak
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.topolka.pl