bip.topolka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Topólka www.topolka.pl
Informacje nieudostępnione strona główna 

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023

Frekwencja wyborcza w gminie na godzinę 17:00 wynosi  53,91 %

 

Frekwencja w poszczególnych obwodach:

1. 

Czamanin

45,96  %

2. 

Paniewo

52,16  %

3. 

Topólka

58,68  %

4. 

Znaniewo

55,37  %

5. 

Sierakowy

46,36  %

6. 

Orle

60,76  %

7. 

Topólka

55,59  %

 

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-15 17:08:54 Informację zaktualizowano 2023-10-15 17:09:29, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Frekwencja wyborcza na godzinę 12:00

 

Frekwencja wyborcza w gminie na godzinę 12:00 wynosi  22,33 %

 

Frekwencja w poszczególnych obwodach:

1. 

Czamanin

21,02  %

2. 

Paniewo

23,85  %

3. 

Topólka

20,78  %

4. 

Znaniewo

24,45  %

5. 

Sierakowy

16,71  %

6. 

Orle

17,95  %

7. 

Topólka

27,11  %

 

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-15 12:13:18 Informację zaktualizowano 2023-10-15 17:01:12, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W
TORUNIU

z dnia 13 października 2023 r. o unieważnieniu rejestracji listy nr 8 kandydatów na posłów KOMITETU WYBORCZEGO POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz o warunkach ważności głosu

OBWIESZCZENIE - unieważnienie rejestracji listy nr 8.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-14 12:38:42, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
O B W I E S Z C Z E N I E Okręgowej Komisji
Wyborczej w Toruniu

o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 11, 12 i 13

OBWIESZCZENIE - SENAT

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-05 15:18:08, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
O B W I E S Z C Z E N I E Okręgowej Komisji
Wyborczej w Toruniu

o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

OBWIESZCZENIE - SEJM

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-05 15:16:29, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Bezpłatny transport w dniu wyborów
parlamentarnych

Transport w dniu wyborów.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-05 14:52:20, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku I o
aktualnych składach OKW

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości gm. Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-29 13:37:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
WYTYCZNE dla obwodowych komisji wyborczych

wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-29 11:13:40 Informację zaktualizowano 2023-09-29 11:14:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Postanowienie NR 137/2023 Komisarza Wyborczego we
Włocławku I

z dnia 25 września 2023 r.


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Postanowienie Nr 137/2023

załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-25 15:12:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku I o
terminie losowania składów OKW

Informacja o losowaniu składów OKW

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-18 09:08:37, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Topólka z dnia 5
września 2023 roku

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Obwieszczenie o obwodach

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-07 08:48:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia
2011 r. Kodeks wyborczy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-01 14:14:54 Informację zaktualizowano 2023-09-01 14:33:22, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
INFORMACJA

dotycząca zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.
Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka na druku, którego wzór określa załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego, zmienionej uchwałą nr 71/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.
Zgłoszenia będą przyjmowane w pok. 5 do dnia 15 września 2023 (piątek) w godzinach pracy urzędu 7.15 – 15.15.
Kandydatem do składu komisji może być osoba, posiadająca prawo wybierania oraz która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.
Prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy:
1) komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego jest taka sama, i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, że partia jest wpisana pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych;
2) koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama;
3) reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w danych wyborach.

Zgłoszenie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.
Pełnomocnik wyborczy może zgłosić do jednej komisji więcej niż jednego kandydata ze wskazaniem ich kolejności.
Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców.
Zgłoszenia przyjmują urzędnicy wyborczy za pośrednictwem urzędu gminy.
Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia upoważnienie albo jego kopię uwierzytelnioną przez pracownika urzędu, po okazaniu oryginału upoważnienia. Zgłoszenia należy wypełniać czytelnie drukowanymi literami, w sposób nie budzący wątpliwości co do pisowni imienia i nazwiska kandydata, jego nr PESEL, adresu zamieszkania, nr telefonu i adresu e-mail.

Wykaz stałych obwodów głosowania i siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Topólka:
1) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Świetlica Wiejska w Czamaninie, Czamanin 64, 87-875 Topólka
2) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa w Paniewie, Paniewo 18, 87-875 Topólka
3) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Remiza OSP w Topólce, Topólka 17, 87-875 Topólka
4) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Świetlica Wiejska w Znaniewie, Znaniewo 2, 87 875 Topólka
5) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Świetlica Wiejska w Sierakowach, Sierakowy 54, 87-875 Topólka
6) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Remiza OSP w Orlu, Orle 54, 87-875 Topólka
7) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Szkoła Podstawowa w Topólce, Topólka 26, 87 875 Topólka


Joanna Kosińska
Pełnomocnik ds. wyborów

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-28 14:24:09, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-25 12:14:24, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
14 sierpnia 2023 r.

o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Obwieszczenie o okręgach wyborczych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-25 10:44:14, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17
sierpnia 2023 r.

o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa

UCHWAŁA o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-25 10:40:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Postanowienie Nr 44/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO WE
WŁOCŁAWKU z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Topólka do stanu faktycznego

Postanowienie Nr 44/2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-04 07:38:21, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Postanowienie Nr 43/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO WE
WŁOCŁAWKU z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie podziału Gminy Topólka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Nr 43/2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-04 07:35:12, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Wniosek o zmianę siedziby OKW Nr 3 w Topólce

Wniosek o zmianę siedziby OKW Nr 3 w Topólce

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-25 10:49:34, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Wniosek o zmianę siedziby OKW Nr 1 w Kamieńcu

Wniosek o zmianę siedziby OKW Nr 1 w Kamieńcu

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-25 10:43:19, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.topolka.pl