bip.topolka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Topólka www.topolka.pl
Działalność regulowana strona główna 

Zmiana wpisu do rejestru

Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Opis ogólny: wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 9ba o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

Podstawa prawna: art. 9ba ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty: 
pisemny wniosek o dokonanie zmiany w rejestrze działalności regulowanej wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
dowód uiszczenia opłaty skarbowej za dokonanie zmiany wpisu w rejestrze działalności regulowanej; 
pełnomocnictwo - w przypadku ustalenia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty. 

Termin i sposób załatwiania sprawy: w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Miejsce i sposób składani dokumentów: w formie papierowej - na adres Urzędu Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, w formie dokumentu elektronicznego - przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP).

Tryb odwoławczy: Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej wydawana jest w formie zaświadczenia od którego nie służy odwołanie. 

Opłaty: Zmiana wpisu w rejestrze działalności regulowanej podlega opłacie skarbowej - dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku o dokonanie zmiany wpisu. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) oraz załącznikiem do tej ustawy: 
część I, ust. 37 - wysokość opłaty skarbowej za dokonanie zmiany w rejestrze działalności regulowanej w zakresie rozszerzenia zakresu działalności wynosi 25 zł; 
część IV - wysokość opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) wynosi 17,00 zł. 

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-20 09:41:22, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski

Zobacz:
 Zmiana wpisu do rejestru .  Wykreślenie z rejestru .  Rejestr działalności regulowanej . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.topolka.pl