Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta - kadencja IX
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
° Zmiana wpisu do rejestru
° Wykreślenie z rejestru
° Rejestr działalności regulowanej
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Działalność regulowana > Wykreślenie z rejestru strona główna 

Wykreślenie z rejestru

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Opis ogólny: W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Podstawa prawna: art. 9i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty: 
pisemny wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej; 
dowód uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej; 
pełnomocnictwo - w przypadku ustalenia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty. 

Terminy i sposób załatwienia sprawy: w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej.

Miejsce i sposób składani dokumentów: w formie papierowej - na adres Urzędu Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, w formie dokumentu elektronicznego - przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP).

Tryb odwoławczy: Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej wydawany jest na wniosek w formie zaświadczenia od którego nie służy odwołanie. 

Opłaty: Wydanie zaświadczenia o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej podlega opłacie skarbowej. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) oraz załącznikiem do tej ustawy: 
część II, ust. 21 - wysokość opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej wynosi 17,00 zł; 
część IV - wysokość opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) wynosi 17,00 zł

Uwagi: Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy (art. 9cb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach, o których mowa w art. 9j ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 
1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem; 
2. stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;
3. stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne lub odpady zielone do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów
komunalnych.

Wykreślenie z rejestru w przypadkach określonych w pkt. 2-3 następuje w drodze decyzji. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia dostarczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. 

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-20 09:42:18, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku