bip.topolka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Topólka www.topolka.pl
Działalność regulowana strona główna 

Wykreślenie z rejestru

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Opis ogólny: W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Podstawa prawna: art. 9i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty: 
pisemny wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej; 
dowód uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej; 
pełnomocnictwo - w przypadku ustalenia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty. 

Terminy i sposób załatwienia sprawy: w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej.

Miejsce i sposób składani dokumentów: w formie papierowej - na adres Urzędu Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, w formie dokumentu elektronicznego - przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP).

Tryb odwoławczy: Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej wydawany jest na wniosek w formie zaświadczenia od którego nie służy odwołanie. 

Opłaty: Wydanie zaświadczenia o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej podlega opłacie skarbowej. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) oraz załącznikiem do tej ustawy: 
część II, ust. 21 - wysokość opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej wynosi 17,00 zł; 
część IV - wysokość opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) wynosi 17,00 zł

Uwagi: Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy (art. 9cb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach, o których mowa w art. 9j ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 
1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem; 
2. stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;
3. stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne lub odpady zielone do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów
komunalnych.

Wykreślenie z rejestru w przypadkach określonych w pkt. 2-3 następuje w drodze decyzji. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia dostarczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. 

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-20 09:42:18, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski

Zobacz:
 Zmiana wpisu do rejestru .  Wykreślenie z rejestru .  Rejestr działalności regulowanej . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.topolka.pl