Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Statut Gminy strona główna 

Statut Gminy
STATUT GMINY TOPÓLKA

I. P O S T A N O W I E N I A    O G Ó L N E

§ 1.


Mieszkańcy gminy Topólka stanowią wspólnotę samorządową.


§ 2.

Gmina Topólka obejmuje terytorium 106,22 km2.

§ 3.

Siedzibą władz Gminy jest Topólka.

§ 4.

Gmina ma osobowość prawną.

§ 5.

Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

§ 6.

Gmina nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.II. ZAKRES  D Z I A Ł A N I A  I  Z A D A N I A   G M I N Y.

§ 7.

Podstawowym zadaniem gminy jest:

1. Organizowanie życia publicznego gminy.
2. Reprezentowanie wobec organów Państwa.
3. Wykonywanie administracji publicznej na własną odpowiedzialność, chyba, że ustawy wyraźnie stanowią inaczej.
4. Udostępnianie mieszkańcom gminy obiektów i urządzeń kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych, gospodarczych i innych.
5. Dbanie o gospodarczy i społeczny rozwój gminy.

§ 8.

1. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych
gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i
przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania ścieków gminnych, utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu drogowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej i oświatowo - wychowawczej,
9) kultury , w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10)kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych, urządzeń
sportowych,
11)targowisk i hal targowych,
12)zieleni gminnej i zadrzewień,
13)cmentarzy gminnych,
14)porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
15)utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych
16) polityki prorodzinnej w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki
socjalnej, medycznej i prawnej.
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18) promocji gminy,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
2. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.
3. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji.

§ 9.

1. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji, przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
2. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.
3. Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań, o których mowa w ust. 1, 2 i 6.
4. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych, o których mowa w ust. 3, określają ustawy nakładające na gminy obowiązek wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia.
5. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 4 gminie przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.
6. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
7. Sprawy majątkowe wynikłe z porozumień zawartych z administracją rządową i powiatową oraz zawarte porozumienia na podstawie art.74 ustawy o samorządzie gminnym, rozpatruje sąd powszechny.

§ 10.

1. W celu wykonywania zadań, gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

§ 11.

1. Dla wykonania zadań własnych przekraczających możliwości organizacyjne gminy, może ona przystąpić do związku gmin.
2. Przystąpienie do związku gmin wymaga wyrażenia zgody przez radę gminy.
3. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Gmina może być członkiem stowarzyszenia gmin, w tym jednostek
samorządu terytorialnego.


III. W Ł A D Z E    G M I N Y


§ 12.

1. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.
2. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do rady gminy określa odrębna ustawa.
3. Organami gminy są: RADA GMINY i WÓJT GMINY.
4. Działalność gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustawy.
5. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskania informacji, wstępu na sesję rady gminy i jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.
6. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa § 36. Statutu gminy.

§ 13.

1. W sprawach samo opodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz odwołania rady przed upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie na drodze referendum gminnego.
2. Referendum może być przeprowadzone w każdej innej sprawie ważnej dla
gminy.

§ 14.

1. Referendum przeprowadza się z inicjatywy rady lub na wniosek 10% mieszkańców gminy uprawnionych do głosowania.
2. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.
3. Wnioski o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania rady gminy i wójta przeprowadza się na zasadach określonych w ust. 1 i 2.
4. Referendum w sprawie odwołania wójta może być przeprowadzone także z inicjatywy rady gminy.
5. Uchwała rady gminy o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta podejmowana jest w trybie art. 28a albo 28 b ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

§ 15.

1. Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej.


IV. R A D A   G M I N Y – ORGAN STANOWIĄCY I KONTROLNY GMINY.

§ 16.

1. Z zastrzeżeniem art. 12 ustawy z 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.nr142, poz. 1591 ze zmianami ) organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest RADA GMINY.

§ 17.

1. Kadencja rady trwa cztery lata licząc od dnia wyboru.
2. W skład Rady Gminy Topólka wchodzą radni w liczbie piętnastu.

§ 18.

1. Do właściwości rady gminy wchodzą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

1) uchwalenie statutu gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania
oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3) powoływanie i odwoływanie sekretarza i skarbnika gminy, który jest
głównym księgowym budżetu, na wniosek wójta,
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi z tego tytułu,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania
im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków
budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających
zakres działania zwykłego zarządu, dotyczących:
a) określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, do czasu określenia zasad, wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizowania przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym.
10) określania wysokości sumy do której wójt gminy samodzielnie
może zaciągać zobowiązania,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji
rządowej, o której mowa w art.8, ust.2 i 2a ustawy z 08 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. nr142, poz. 1591 ze
zmianami)
12) podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami oraz
wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku,
12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowanie do
międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic, placów
publicznych oraz wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla
uczniów i studentów,
15) stanowienie w innych sprawach, zastrzeżonych ustawami do kompetencji
rady gminy.
3. Rada Gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek oraz
jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

§ 19.

1. Rada Gminy wybiera ze swojego grona przewodniczącego i
1 wiceprzewodniczącego, bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
2. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.
3. Funkcji o której mowa w ust. 1 nie można łączyć z funkcją członka komisji rewizyjnej.
4. Odwołanie przewodniczącego rady i wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu rady gminy w trybie określonym w ust. 1.
5. Przewodniczący rady gminy otrzymuje wynagrodzenie w formie i na zasadach określonych w uchwale rady gminy.
6. Przewodniczący pełni dyżur w Urzędzie Gminy w ciągu dwóch określonych dni każdego tygodnia.
7. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcie tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
8. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust.7, w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę gminy z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

§ 20.

1. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, zwołuje przewodniczący poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów na obszarze całego kraju, lub w przypadku wyborów przedterminowych, w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady gminy.
2. Po upływie terminu określonego w ust.1, I sesję zwołuje przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych, w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady gminy.


V. T R Y B  W Y B O R U   O R G A N Ó W   R A D Y  ORAZ  SEKRETARZA  I  SKARBNIKA GMINY.

§ 21.

1. Pierwszą Sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. Następnie rada gminy wybiera ze swojego grona przewodniczącego rady w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady.
Nowo wybrany przewodniczący ustala dalszy ciąg porządku obrad i termin wyboru pozostałych organów rady gminy oraz zgłasza propozycje podjęcia najpilniejszych uchwał niezbędnych do zachowania ciągłości w realizacji zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
2. Zastępcę przewodniczącego rady gminy, rada gminy wybiera w głosowaniu tajnym bezwzględna większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady.
3. Powołanie i odwołanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza gminy odbywa się na wniosek wójta gminy w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady.
4. Przewodniczących i członków komisji, rada wybiera w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady.


VI. REGULAMIN RADY GMINY TOPÓLKA

§ 22

1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał.
2. Na wniosek wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady gminy, przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust.1, w zdaniu drugim.
2a.Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust.2
dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
3. Sesja rady składa się z jednego lub kilku posiedzeń.
4. O sesji rady zawiadamia się członków rady co najmniej na 7 dni przed jej terminem, wskazując w zawiadomieniu miejsce, dzień, godzinę posiedzenia i proponowany porządek obrad oraz zgłasza się materiały pomocnicze, tj. projekty uchwał, sprawozdania, informacje itp.
5. Sprawy nie objęte proponowanym porządkiem obrad, zgłasza się pisemnie przewodniczącemu rady przed terminem sesji.
6. Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
7. Na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeśli wnioskodawcą jest wójt gminy, a projekt wpłynął do rady gminy co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem sesji rady.

§ 23.

1. Posiedzenia rady są jawne.
2. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańcom gminy, którym wójt zapewnia warunki umożliwiające
przysłuchiwanie się obradom rady.
3. Tylko w sprawach, które na podstawie odrębnych przepisów objęte są tajemnicą państwową lub służbową, sesje rady mogą odbywać się przy drzwiach zamkniętych.

§ 24.

1. Przewodniczący rady przewodniczy oraz kieruje obradami sesji.
2. Przewodniczący rady w szczególności:
a) zbiera propozycje zmian porządku obrad, poddaje je pod dyskusję
i głosowanie,
b) czuwa nad zaplanowanym przebiegiem posiedzenia rady,
c) określa limity czasu na wypowiedzi i pilnuje ich przestrzegania,
d) prowadzi listę mówców,
e) dba o sprawiedliwe zapewnianie swobody wypowiedzi, aby w dyskusji, w której występuje konfrontacja stanowisk, udzielać na przemian głosu „za” i „przeciw”,
f) w sprawach formalnych udziela głosu poza kolejnością,
g) zarządza zamknięcie listy mówców oraz przerwanie dyskusji przy uprzednim wysłuchaniu opinii radnych i przegłosowaniu ewentualnych rozbieżności,
h) wydobywa z przemówienia zawarte w nim propozycje i poddaje je pod głosowanie,
i) dba o takie formułowanie konkluzji przez radnych, aby cechowała je jasność, by umożliwić w ten sposób prawidłowe sporządzenie protokołu,
j) koordynuje prace wyłonionych podczas sesji komisji np.: uchwał wyborczej, skrutacyjnej,
k) wydaje bieżące zarządzenia porządkowe.

3. Przewodniczący rady utrzymuje porządek podczas obrad, w tym celu może:
a) zwrócić mówcy uwagę oraz wezwać go „do rzeczy”, jeżeli odbiega od tematu, niewłaściwie zachowuje się lub wyraża,
b) odebrać głos po bezskutecznym zwróceniu uwagi, bądź wezwaniu „ do rzeczy”,
c) wykluczyć z posiedzenia z żądaniem opuszczenia sali obrad,
d) odebrać głos bez uprzedzenia temu, kto prosi o głos, stawia wniosek lub odzywa się po przystąpieniu do głosowania,
e) zwrócić się o pomoc do policji lub zebranych o wyprowadzenie niesfornego uczestnika posiedzenia, który nie reaguje na jego wezwanie i swoim postępowaniem zakłóca tok obrad.

4. Wiceprzewodniczący wykonuje funkcję przewodniczącego rady w zakresie przez niego określonym i zastępuje przewodniczącego gdy ten nie może pełnić swych funkcji, zadań.

§ 25.

1. Uchwały rady i jej organów zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 26.

1. Na każdej sesji rada wybiera protokolanta, ustala porządek obrad i dokonuje przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
2. W porządku obrad każdej zwyczajnej sesji powinno znajdować się sprawozdanie z wykonania uchwał rady.
3. Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami składa wójt lub wyznaczony przez niego zastępca Wójta, a sprawozdanie z działalności komisji składa jej przewodniczący lub wyznaczony członek komisji.

§ 27.

1. Porządek obrad powinien zawierać punkt „zapytania i wnioski”.
2. Każdy radny w tym punkcie porządku ma prawo składać interpelacje, wnioski
i zapytania oraz zwrócić się z żądaniem wyjaśnienia we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu działania organów rady. Odpowiedzi udziela przewodniczący rady, przewodniczący poszczególnych komisji, wójt gminy lub wyznaczony przez niego pracownik urzędu bądź gminnej jednostki organizacyjnej.
4. W przypadku niemożliwości udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, wyjaśnienie powinno być udzielone nie później niż w ciągu 14 dni.

§ 28.

1. Rada rozstrzyga sprawę w formie uchwały, która powinna zawierać:
a) numer, datę i tytuł,
b) podstawę prawną,
c) motywy lub cel podjęcia uchwały,
d) przedmiot sprawy,
e) określenie organów zobowiązanych do wykonania uchwały oraz sprawujących nadzór nad jej wykonaniem,
f) termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualnie czas jej obowiązywania,
g) sposób ogłoszenia uchwały,
h) uzasadnienie faktyczne, a w szczególności treść stanowiska przegłosowanej mniejszości,
i) podpis przewodniczącego rady lub jego wiceprzewodniczącego, który obradom przewodniczył.

§ 29.

1. uchwały kolejno numeruje się cyframi rzymskimi, oznaczającymi nr sesji rady gminy łamanymi przez cyfry arabskie, oznaczające kolejny nr uchwały i łamanymi przez dwie ostatnie cyfry bieżącego roku.
2. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem kadencji.
3. Uchwały podawane są do publicznej wiadomości.
4. Uchwały przekazuje się niezwłocznie do wykonania organom rady i gminnym jednostkom organizacyjnym określonym w uchwale.
5. Wójt obowiązany jest przesłać wojewodzie uchwałę rady gminy w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia. Uchwałę budżetową oraz uchwałę o nieudzieleniu zarządowi absolutorium przedkłada się ponadto izbie obrachunkowej.

§ 30.

1. Ustawowy skład rady gminy wynosi 15 radnych, stąd też ta liczba jest podstawa do obliczania wyników głosowania i ustalenia wymaganego quorum.
2. Zwykła większość to każde uzyskane więcej głosów „za” od głosów „przeciw”.
3. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

§ 31.

1. W głosowaniu udział biorą jedynie członkowie rady.
2. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki lub na kartach oznaczonych imieniem i nazwiskiem radnego, jeżeli o taką formę głosowania wniesie co najmniej ¼ radnych obecnych podczas obrad.
3. W głosowaniu tajnym radni głosują kartami, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano w uprzednio określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.

§ 32.

1.Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący rady przy pomocy
wiceprzewodniczącego i protokolanta.
2. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wg regulaminu przyjętego w formie uchwały rady.
3. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący obrad niezwłocznie.

§ 33.

1. W razie nie uzyskania przez żadnego z kandydatów bezwzględniej większości głosów w pierwszej turze głosowania, zarządza się kolejne głosowanie, nie więcej jednak niż dwa.
2. Do kolejnych głosowań przechodzi dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 34.

1. W obradach mogą uczestniczyć pracownicy urzędu gminy wyznaczeni przez wójta do referowania spraw i udzielania wyjaśnień, a także inne zaproszone osoby, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad rady.
2. Do udziału w sesji, rada może zaprosić w szczególności: posłów i senatorów reprezentujących województwo, wojewodę oraz przedstawiciela urzędu marszałkowskiego.

§ 35.

1. Z każdego posiedzenia rady sporządzany jest protokoł, który powinien zawierać:
a) numer datę i miejsce posiedzenia,
b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, przyjęcia porządku obrad, protokołu z poprzedniej sesji i wyboru protokolanta obrad,
c) nazwiska nieobecnych członków rady, zarówno usprawiedliwionych jak i nieusprawiedliwionych,
d) nazwiska osób spoza rady uczestniczących w obradach,
e) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji,
f) teksty zgłoszonych wniosków i opinii oraz załączone na piśmie wystąpienia radnych z ich uzasadnieniem,
g) treść zdań odrębnych z ich uzasadnieniem,
h) czas trwania sesji (posiedzenia),
i) podpis przewodniczącego i protokolanta obrad.
2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku np.:I/03, II/03 itp.
3. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem kadencji.

§ 36.

1. Odpis protokołu doręczony jest, najpóźniej w ciągu 7 dni po odbyciu sesji,
wójtowi.
2. Odpowiednie wyciągi z protokołu, wójt przekazuje zainteresowanym gminnym jednostkom organizacyjnym lub jednostkom pomocniczym.
3. Każdy mieszkaniec gminy ma prawo wglądu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy, robienia notatek, odpisów (kserokopii)w urzędzie gminy we wtorki w godzinach od 10.00 do 14.00. Na żądanie zainteresowanych, odpisy (kserokopie),potwierdza się za zgodność z oryginałem.
3a.Za wykonywanie kserokopii protokołów posiedzeń organów gminy i jej
komisji, radni nie ponoszą odpłatności, natomiast zrobienie kserokopii
protokołu z posiedzeń organów gminy i jej komisji, dla mieszkańców gminy,
odbywa się za odpłatnością.
3b.Radny ma prawo przegrywania projektu protokołu sesji na dyskietkę 3,5”
oraz otrzymywania kserokopii.
4. Udostępnienie informacji i materiałów objętych tajemnicą państwową i służbową odbywa się na zasadach określonych w odpowiednich przepisach.

§ 37.

Urząd gminy rejestruje i przechowuje uchwały rady, wnioski i opinie komisji rady oraz interpelacje (wnioski ) radnych zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej dla urzędów gmin.


VII. K O M I S J E

§ 38.

1. Rada powołuje stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy – maksymalnie 4 osoby.
2. W skład komisji rady gminy wchodzą radni gminy.
3. Przewodniczącego komisji wybiera rada spośród członków rady. Zastępcę przewodniczącego komisji oraz sekretarza wybiera komisja ze swego grona.
4. Komisje przedstawiają do zatwierdzenia radzie plan pracy oraz sprawozdania ze swej działalności.
5. Posiedzenia komisji są jawne.
6. Termin, miejsce i porządek posiedzenia komisji podaje się do publicznej wiadomości obywatelom ( w sposób zwyczajowo przyjęty), którym zapewnia się warunki umożliwiające przysłuchiwanie obradom komisji.
O planowanych posiedzeniach komisji zawiadamia się na 7 dni przed
terminem posiedzenia. Przewiduje się również posiedzenia nadzwyczajne.
7. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 39.

1. Rada powołuje komisje stałe wg systemu branżowego, odpowiednio do struktury urzędu lub wg systemu przekrojowo – problemowego, np.: dochodów i wydatków, kosztów i cen, mienia i gospodarki gminnej spraw obywatelskich i społecznych, dobrego porządku publicznego i prawnego, infrastruktury społecznej, infrastruktury technicznej, polityki przestrzennej itp.
2. Do zadań stałych komisji należy:
1) kontrola zarządu gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych w zakresie spraw, dla których komisja została powołana,
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji,
3) inicjowanie oraz przygotowywanie projektów uchwał,
4) kontrola wykonywania uchwał rady gminy w zakresie działalności komisji,
5) inne sprawy zlecone przez radę gminy.

§ 40.

1. Rada powołuje następujące komisje stałe:
1) rewizyjną,
2) ds. budżetu, rozwoju gospodarczego, rolnictwa i ochrony środowiska,
3) ds. oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i bezpieczeństwa publicznego,
4) ds. promocji gminy.

§ 41.

1. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi gminy. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
2. Komisja jest organem kolegialnym i składa się z czterech członków – radnych.
3. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.

§ 42.

1. Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez radę, z tym, że komisje mogą odbywać posiedzenia wyjazdowe.
2. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący, a w razie niemożności pełnienia przez niego funkcji, wiceprzewodniczący, który ustala termin, miejsce, godzinę rozpoczęcia obrad, projekt porządku obrad i materiały, jakie powinni otrzymać członkowie komisji.
3. Rada może wnosić do przewodniczącego komisji o zwołanie dodatkowego (nie ujętego w planie) posiedzenia komisji.
4. Komisje mogą wyłaniać podkomisje oraz odbywać wspólne posiedzenia.

§ 43.

Komisja rozpatruje sprawy na posiedzeniach, podczas których podejmuje wnioski lub wydaje opinie.

§ 44.

1. Członkowie komisji biorący udział w posiedzeniach potwierdzają swą obecność poprzez złożenie podpisu na liście obecności.
2. W razie niemożliwości uczestniczenia w posiedzeniu komisji, członek komisji powinien usprawiedliwić swą nieobecność w miarę możliwości przed posiedzeniem, a gdy jest to niemożliwe, na najbliższym posiedzeniu.
3. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, jego funkcję spełnia wiceprzewodniczący.

§ 45.

1. Po otwarciu posiedzenia przewodniczący komisji przedstawia, po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, odpowiedzi na wnioski oraz projekt porządku obrad. Zgłoszenie zmiany do porządku obrad może przedstawić każdy członek komisji.
2. Właściwą dyskusję nad każdym z punktów porządku obrad poprzedzić mogą pytania do autorów prezentowanych materiałów lub zagadnień oraz ich ustne wyjaśnienia lub uzgodnienie.

§ 46.

1. Rozpatrzenie każdej ze spraw wniesionych pod obrady komisji winno zakończyć się sformułowaniem i przyjęciem przez komisję wniosku lub opinii.
2. Adresaci wniosków i opinii winni się do nich ustosunkować w ciągu 14 dni od ich otrzymania, a w przypadku zajęcia negatywnego stanowiska, przedstawić je wraz z uzasadnieniem.
3. Komisja, której wniosek lub opinia nie zostały uwzględnione przez adresata, może wnieść sprawę pod obrady rady w celu jej rozpatrzenia.

§ 47.

1. Opinie i wnioski komisja podejmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy jej składu.
2. Wniosek lub opinia powinny zwierać m.in. określenie adresata, kolejny numer i datę podjęcia, treść z ewentualnym uzasadnieniem oraz podpis przewodniczącego.

§ 48.

1. Komisja może prowadzić kontrolę, wizytacje itp. powołując w tym celu spośród swoich członków podkomisję lub doraźny zespół kontrolny.
2. W skład zespołu wchodzą co najmniej trzy osoby.
3. Zespół kontrolny legitymuje się upoważnieniem podpisanym przez przewodniczącego komisji i przewodniczącego rady.
4. Upoważnienie winno zawierać ponadto: pieczątkę rady, skład zespołu kontrolnego, określenie jednostki kontrolowanej, przedmiot kontroli oraz termin ważności upoważnienia.

§ 49.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej obowiązany jest zapewnić kontrolującym dostęp do wszystkich informacji i materiałów odnoszących się do przedmiotu kontroli.
2. Udostępnienie informacji i materiałów objętych tajemnicą państwową i służbową odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 50.

1. W wyniku kontroli sporządza się protokoł w dwóch egzemplarzach, który podpisują: członkowie zespołu kontrolnego i kierownik jednostki kontrolowanej.
2. Protokoł powinien zawierać: pieczątkę rady, skład zespołu kontrolnego, datę kontroli, nazwę kontrolowanej jednostki i przedmiot kontroli, ustalenia kontroli, projekt zaleceń pokontrolnych.
3. Zespół kontrolny składa na najbliższym posiedzeniu komisji sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli wraz z odpowiednimi wnioskami.

§ 51.

1. Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokoł, do którego stosuje się postanowienia zawarte w § 38 – 50 niniejszego statutu.


VIII. W Ó J T – ORGAN WYKONAWCZY I ZARZĄDZAJĄCY GMINY.

§ 52.

1. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.

§ 53.

1. Po upływie kadencji rady, wójt działa do dnia zaprzysiężenia nowego wójta.

§ 54.

1. Do zadań wójta należy:
1. Wykonywanie uchwał rady gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa,
2. przygotowywanie projektów uchwał rady,
3. określenie sposobu wykonania uchwał,
4. gospodarowanie mieniem gminnym,
5. wykonywanie budżetu gminy,
6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 55.

1. W zakresie gospodarowania mieniem gminnym wójt:

1. przygotowuje projekty uchwał rady gminy w sprawie przeznaczenia,
sposobu wykorzystania i zbycia składników majątkowych,
2. sprawuje zwykły zarząd majątkiem gminy,
3. oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa
jednoosobowo wójt gminy albo działający w jego imieniu, na podstawie
upoważnienia, zastępca wójta samodzielnie,
4. może udzielić pełnomocnictwa kierownikom gminnych jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej do
jednoosobowego działania oraz wyrazić zgodę na podejmowanie
czynności przekraczających zakres tego pełnomocnictwa.
2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej.
3. Skarbnik Gminy, który odmówi podpisania kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym radę oraz regionalną izbę obrachunkową.

§ 56.

1. W zakresie gospodarki finansowej gminy wójt:
1) przygotowuje projekt budżetu, uwzględniając zasady prawa budżetowego i wskazówki rady,
2) przedkłada radzie najpóźniej do 15 listopada, roku poprzedzającego rok budżetowy, projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego z objaśnieniami,
3) przesyła projekt budżetu po jego opracowaniu do wiadomości regionalnej izbie obrachunkowej,
4) informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych,
5) wnosi, cofa i zbywa udziały i akcje stosownie do zasad określonych przez radę, zaciąga zobowiązania do wysokości sumy określonej przez radę,
6) dokonuje zmian w budżecie gminy.

§ 57.

W realizacji zadań własnych gminy, wójt podlega wyłącznie Radzie i składa jej na sesjach sprawozdania ze swojej działalności.

§ 58.

1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
3. Sekretarz gminy i skarbnik gminy, który jest głównym księgowym budżetu gminy, zatrudnieni są na zasadzie powołania przez Radę na wniosek wójta gminy.
4. Pozostali pracownicy urzędu zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę. Wójt Gminy nawiązuje stosunek pracy z pracownikami z powołania – sekretarzem Gminy i Skarbnikiem Gminy- i ustala ich wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy.


IX. R A D N Y

§ 59.

1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami, przyjmuje zgłoszone postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, radny na pierwszej sesji
składa ślubowanie:
„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”

3. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po przeczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”.
4. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy oraz radni , którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.
5. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

§ 60.

1. Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady i jej komisjach oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
2. Radni składają wyborcom sprawozdania ze swej działalności w radzie i jej komisjach co najmniej dwa razy w roku, wykorzystując w tym celu między innymi zebrania wiejskie, zebrania organizacji społecznych, ugrupowań politycznych , itp.
3. Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w urzędzie gminy w której radny uzyskał mandat.
4. Przepis ust. 3 dotyczy również kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
5. Nawiązanie przez radnego stosunku pracy o którym mowa w ust.3 i 4, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.
6. Osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskała mandat oraz wykonywać funkcji kierownika w jednostce organizacyjnej tej gminy. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy.
7a.radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie, ani w komisji, jeżeli
dotyczy ono jego interesu prawnego.
7. Radny, o którym mowa w ust. 7, otrzymuje urlop bezpłatny na okres sprawowania mandatu oraz 3 miesiące po jego wygaśnięciu.
8. Radny otrzymuje urlop bezpłatny bez względu na rodzaj i okres trwania stosunku pracy. Stosunek pracy zawarty na czas określony, który ustałby przed terminem zakończenia urlopu bezpłatnego, przedłuża się do 3 miesięcy po zakończeniu tego urlopu.
9. W przypadku radnego wykonującego funkcję kierownika w jednostce organizacyjnej, przejętej lub utworzonej przez gminę w czasie kadencji, termin, o którym mowa w ust. 7 wynosi 6 miesięcy od dnia przejęcia lub utworzenia tej jednostki.
10. Nie złożenie przez radnego wniosku, o którym mowa w ust. 7, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.
11. Przepisy ust. 7 – 11, stosuje się odpowiednio w przypadku obsadzenia mandatu rady w drodze uchwały rady gminy podjętej na podstawie przepisów ustawy z 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. nr 95, poz.602 i nr 160, poz.1060).
12. Po wygaśnięciu mandatu pracodawca przywraca radnego do pracy na tym samym stanowisku lub równorzędnym stanowisku pracy z wynagrodzeniem odpowiadającym wynagrodzeniu, jakie radny otrzymywał by, gdyby nie przysługujący urlop bezpłatny. Radny zgłasza gotowość przystąpienia do pracy w terminie 7 dni od wygaśnięcia mandatu.
13. Wójt nie może powierzyć radnemu gminy, w której radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilno- prawnej.
14. Radni mogą tworzyć kluby radnych, działające na n/w zasadach:
1) Klub radnych powinien składać się minimum z trzech osób,
2) przewodniczący powstałego klubu, składa na ręce przewodniczącego rady gminy oświadczenie o powstaniu klubu i jego składzie osobowym,
3) rada gminy prowadzi rejestr klubów radnych,
4) do wystąpień klubowych mają zastosowanie unormowania prawne zawarte w § 24, ust.3 statutu gminy,
5) kluby radnych wyrażają swoje opinie i wnioski w formie pisemnej, poprzez złożenie pisma na ręce przewodniczącego rady lub poprzez wypowiedź wyrażoną na forum rady gminy przez radnych wskazanych przez klub,
6) klubom radnych nie przysługują uprawnienia kontrolne, przypisane komisjom rady gminy.

§ 61.

1. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady, która odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.
3. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach rady i jej organów.
4. Na zasadach ustalonych przez radę gminy, radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

§ 62.

1. Mandat radnego wygasa w razie:
a) śmierci,
b) zrzeczenia się mandatu,
c) utraty prawa wybieralności,
d) prawomocnego skazującego wyroku sądu orzeczonego za przestępstwa umyślne,
e) zmian w podziale terytorialnym państwa powodujących wygaśnięcie mandatu.
2. Wygaśnięcie mandatu radnego w przypadkach określonych w ust. 1, litera od „a” do „d”, stwierdza rada gminy w formie uchwały.

§ 63.

1. Przewodniczący rady w określonym i podanym do wiadomości mieszkańców gminy, lokalu urzędu gminnego, w dniach we wtorki i piątki od godz. 9.00 do 12.00, przyjmuje wnioski, uwagi i skargi mieszkańców, które są rozpatrywane stosownie do odpowiednich przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
2. Obsługę biurową i organizacyjno-techniczną rady i komisji rady oraz radnych zapewnia wójt, a w szczególności inspektor ds. samorządu gminnego.

§ 64.

Regulamin rady gminy i wszelkie jego zmiany uchwala rada w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady gminy.


X. GOSPODARKA FINANSOWA GMINY.

§ 65.

1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy.
2. projekt budżetu przygotowuje wójt, uwzględniając zasady prawa budżetowego i wskazówki Rady Gminy. Projekt budżetu gminy jest przedkładany radzie, przez wójta w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyłany do wiadomości regionalnej izbie obrachunkowej.
3. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. Wydatki budżetu nie mogą przekraczać dochodów.
4. Gospodarka gminy jest jawna. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

§ 66.

1. Oświadczenie woli w imieniu gminy składa wójt lub z jego upoważniona zastępca wójta.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej, działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta gminy.

§ 67.

1. Dochodami gminy są:
1) wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków:
a) od nieruchomości,
b) rolnego,
c) leśnego,
d) od środków transportowych,
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
f) od spadków i darowizn,
g) od posiadania psów.

2). Wpłaty z opłat:
a) skarbowej,
b) eksploatacyjnej, w części określonej w ustawie z 4 lutego 1994r. – prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr27, poz.96 , z 1996r. Nr106, poz.496 z 1997r. Nr88, poz.554, Nr111, poz.726 i Nr133, poz.885 oraz z 1998r. Nr106, poz.668),
c) lokalnych, uiszczanych na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr9, poz.31 i Nr101, poz.444, z 1992r. Nr 21, poz.86, z 1994r. Nr123, poz.600, z 1996r. Nr 91,poz.409 i Nr149, poz.704, z 1997r. Nr5, poz.24, Nr107, poz.689, Nr121, poz.770 i Nr123, poz.780 oraz z 1998r. Nr106, poz.668),
d) innych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, o ile te ustawy stanowią, że jest to dochód gminy.
3). Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości:
a) 27,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
zamieszkałych na terenie gminy, ustalonych w sposób określony w art.
5 ustawy z 26 listopada o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego w latach 1999 – 2003 Dz. U. Nr150, poz.983 ze
zmianami),
b) 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy, z zastrzeżeniem art.7 ustawy z 26.11.98r.
o dochodach samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2003 (Dz.
U. Nr 150, poz.983 ze zmianami)
4) Subwencja ogólna.
5) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od
zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek
budżetowych gminy.
6) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone
ustawami.
7) Odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach
bankowych.
8) Dochody z majątku gminy.

2. Dochodami gminy mogą być:
1) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy,
2) Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
3) Dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
4) Dotacje z funduszów celowych,
5) Spadki, zapisy i darowizny,
6) Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę,
7) Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności, stanowiących dochody gminy,
8) Odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek,
9) Dochody z kar pieniężnych i grzywien, określonych odrębnymi przepisami,
10) Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów .


XI. R E F E R E N D U M

§ 68.

1. Referendum przeprowadza się z inicjatywy rady lub co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania.
2. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.
3. Referendum w sprawie odwołania rady gminy przed upływem kadencji przeprowadza się wyłącznie na wniosek mieszkańców, na zasadach określonych w ust. 1 i 2, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy od dnia wyborów lub od dnia ostatniego referendum w sprawie odwołania rady gminy przed upływem kadencji.


XII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TWORZENIA SOŁECTW

§ 69.

1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze – SOŁECTWA.
2. Jednostkę pomocniczą – sołectwo, tworzy rada gminy w drodze uchwały, po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
3. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej – sołectwa, określa statut gminy w sposób następujący:
1) z inicjatywą tworzenia, łączenia, podziału sołectwa mogą wystąpić mieszkańcy wsi (obszaru), który ta jednostka obejmuje, lub ma obejmować, lub organy gminy,
2) konsultację przeprowadza się poprzez umożliwienie mieszkańcom danego obszaru zgłoszenia uwag do projektu uchwały o tworzeniu, łączeniu lub podziale sołectwa, wyłożonego przez okres 14 dni w siedzibie urzędu gminy,
3) projekt uchwały w sprawie tworzenia, łączenia i podziału sołectwa przygotowuje wójt gminy po przeprowadzeniu konsultacji społecznej.

§ 70.

1. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
2. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
3) organizację i zadania jednostki pomocniczej,
4) zakres zadań przekazanych jednostce pomocniczej przez gminę oraz sposób ich realizacji,
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru rady nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

§ 71.

W gminie uchwałą Nr VIII/45/90 Rady Gminy z 12 grudnia 1990r. w sprawie podziału obszaru gminy na sołectwa, utworzono następujące sołectwa:
1. Bielki,
2. Borek,
3. Chalno,
4. Czamanin,
5. Czamanin Kol.
6. Czamaninek,
7. Galonki,
8. Głuszynek,
9. Kamieniec,
10. Kamieńczyk,
11. Kozjaty,
12. Miłachówek,
13. Orle,
14. Paniewo,
15. Paniewek,
16. Sadłóg,
17. Sadłużek,
18. Sierakowy,
19. Świerczyn,
20. Świerczynek,
21. Topólka,
22. Torzewo,
23. Wola Jurkowa,
24. Znaniewo.

§ 72.

Granice sołectw i ich ustrój określają odrębne statuty stanowiące załącznik do niniejszego statutu.

§ 73.

1. Nadzór nad działalnością organów sołectw sprawuje rada gminy oraz Wójt.
2. Rada nadzoruje działalność sołectwa przy pomocy własnych komisji.
3. Wójt ma prawo wglądu do dokumentacji sołeckich, wstępu do pomieszczeń i budynków należących do sołectwa oraz przesłuchiwania pracowników i mieszkańców sołectwa w charakterze świadka.
4. Wójt zobowiązany jest czuwać, ażeby majątek i dobro sołectwa nie były narażone na szkody uszczuplenia oraz, ażeby dochody sołectwa i świadczenia pobierane na jego korzyść były wydatkowane zgodnie z przepisami i statutem. Statut samorządu mieszkańców wsi – sołectwa, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu.
5. Rada Gminy ustala zasady na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej za uczestnictwo w pracach rady gminy.


XIII. UCHWALENIE STATUTU I ZMIANY W STATUCIE.

§ 74.

Uchwalenie statutu gminy następuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady gminy w głosowaniu jawnym.

§ 75.

1. Zmiany w statucie uchwala się odpowiednio jak w § 74 statutu.
2. Statut gminy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


XIV. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE.

§ 76.

„ W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy:
Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zmianami).
Ustawa z dnia 5 lipca 1996r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr89, poz.401 ze zmianami).
Ustawa z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnymi ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr32, poz.191 ze zmianami).
Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reforma ustrojową państwa (Dz. U. nr106, poz. 668).
Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr112, poz. 1198).
Ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr21, poz.124 ze zmianami).
Ustawa z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr34, poz.198 ze zmianami).
Ustawa z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym (Dz. U. nr 88, poz.985 ze zmianami).

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 11:35:07 Informację zaktualizowano 2013-03-01 12:14:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku