Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Zagospodarowanie przestrzenne
Obwieszczenie Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego

Zawiadomienie o podjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały w sprawie przystapienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennegowojewództwa kujawsko-pomorskiego

 Obwieszczenie_pzpw na tablicę ogłoszeń.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-05-19 14:53:49, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającwego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 (PLAY). na działce nr 58 obręb Głuszynek gm. Topólka.

 Zawiadomienie c.p. 2 2017 PLAY.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-03-01 13:11:25, wprowadzający: Milena Głowacka
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dotyczy: postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na "Utworzeniu plaży publicznej nad jez. Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 1/17 i 187 w Orlu gm. Topólka".

 Zawiadomienie, plaża Orle.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-28 14:40:59, wprowadzający: Milena Głowacka
Obwieszczenie 1

Zawiadomienie o podjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały w sprawie przystąpienia do sporzadzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-16 09:23:29, wprowadzający: Milena Głowacka
MPZP Borek-Rybiny
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Borek-Rybiny - po uzgodnieniach, do wglądu publicznego

Rysunek planu

Prognoza przyrodnicza

 MPZP_Borek_TEKST Planu_po uzgodnieniach.doc
Data wprowadzenia informacji 2014-06-03 07:56:31 Informację zaktualizowano 2014-06-03 08:38:38, wprowadzający: Milena Głowacka
Protokół
Protokół z dyskusji publicznej nad ustaleniami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego BOREK-RYBINY... Protokół z dyskusji publicznej.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 11:11:41, wprowadzający: Milena Głowacka
Projekt planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Topólka


dla obszaru w rejonie miejscowości Borek i Rybiny, ograniczonego granicami


miejscowości Topólka, drogą powiatową Nr 2831C Pamiątka-Lubraniec,


rzeką Zgłowiączką, drogą gminną, dz. nr 70 w Borku oraz ponownie rzeką Zgłowiączką

 Karta
Data wprowadzenia informacji 2014-01-28 13:07:00 Informację zaktualizowano 2015-01-12 11:36:29, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Prognoza

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Topólka


dla obszaru w rejonie miejscowości Borek i Rybiny, ograniczonego granicami


miejscowości Topólka, drogą powiatową Nr 2831C Pamiątka-Lubraniec,


rzeką Zgłowiączką, drogą gminną, dz. nr 70 w Borku oraz ponownie rzeką Zgłowiączką

 Karta
Data wprowadzenia informacji 2014-01-28 13:06:08 Informację zaktualizowano 2015-01-12 11:35:01, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ekofizjografia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Topólka


dla obszaru w rejonie miejscowości Borek i Rybiny, ograniczonego granicami


miejscowości Topólka, drogą powiatową Nr 2831C Pamiątka-Lubraniec,


rzeką Zgłowiączką, drogą gminną, dz. nr 70 w Borku oraz ponownie rzeką Zgłowiączką

 Karta
Data wprowadzenia informacji 2014-01-28 13:02:29 Informację zaktualizowano 2015-01-12 11:34:19, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Borek-Rybiny
Projekt MPZP Borek-Rybiny z prognozą przyrodniczna, do uzgodnień - październik 2013, przedstawiono w załącznikach.

MPZP_Borek_TEKST PLANU_09_10_2013_do Uzgodnień.doc

MPZP_Borek_RYSUNEK_09_10_2013_do Uzgodnień_A3.tif

MPZP_Borek_PROGNOZA przyrodnicza_09_10_2013_do Uzgodnień.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-16 09:40:42 Informację zaktualizowano 2013-10-16 09:59:51, wprowadzający: Milena Głowacka
Informacje dotyczące MPZP Borek - Rybiny
Informacje dotyczące MPZP Borek - Rybiny umieszczono w załącznikach.

treść MPZP

rysunek planu

prognoza

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-11 09:20:46 Informację zaktualizowano 2013-09-11 09:27:50, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Topólka
załacznki do pobrania:

studium tekst

uchwała

studium

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-10 15:04:45 Informację zaktualizowano 2013-09-11 09:17:55, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO
SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Topólka Uchwały nr XXI / 165 / 10 z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Topólka dla obszaru w rejonie miejscowości Borek i Rybiny, ograniczonego granicami miejscowości Topólka, droga powiatową Nr 2831C Pamiątka-Lubraniec, rzeką Zgłowiączką, drogą gminną dz. nr 70 i ponownie rzeką Zgłowiączką.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego planu w siedzibie Urzędu Gminy Topólka z siedzibą w Topólce w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia 20.10.2010r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Topólka.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski  ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2013-09-10 15:03:18, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku