Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° Poprzednie
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sesje Rady Gminy strona główna 

Sesje Rady Gminy

Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 9 grudnia 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XIX/147/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-02 10:48:59, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 9 grudnia 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-02 10:48:03, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XLIII/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 11 października 2022 r.

Protokół Nr XLIII/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-18 11:51:20, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 16 listopada 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/235/22 Rady Gminy Topólka z 5 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profikaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topól

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na rok 2023 na obszarze Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 i zwolnień w tym podatku

Projekt uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku leśnego na rok 2023 na obszarze Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2023

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023

Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do zwrotu kosztów dowozu rodzicom i opiekunom prawnym dzieci, uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XIX/147/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie n

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-09 12:08:32, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 16 listopada 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-09 12:06:22 Informację zaktualizowano 2022-11-09 12:08:56, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XLIII/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 11 października 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-04 13:54:46 Informację zaktualizowano 2022-11-04 14:08:20, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XLII/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2022 r.

Protokół Nr XLII/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-12 09:59:16, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XLII Sesji Rady Gminy Topólka z 28 września 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-07 13:58:24, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 11 października 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”

Załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-06 13:58:08, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 11 października 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-06 13:47:16, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XLI/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Protokół Nr XLI/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-30 12:38:03, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 28 września 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/235/22 Rady Gminy Topólka z 5 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profikaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topól

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/243/22 z 7 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik do projektu uchwały zmieniające uchwałę Nr XXXIX/243/22 z 7 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-21 12:31:13, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 28 września 2022 r.

Informacja o sesji dla mieszkańców

Zawiadomienie o sesji

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-21 12:27:41, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XLI/22 Sesji Rady Gminy Topólka z 31 sierpnia 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-14 09:05:37, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XXXX/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 19 lipca 2022 r.

Protokół Nr XXXX/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-02 12:23:41, wprowadzający: Ewelina Waszak
Projekty uchwał na XXXXI Sesję Rady Gminy
Topólka w dniu 31 sierpnia 2022 r.

Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce w Publiczne Przedszkole w Topólce

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Topólka na rok szkolny 2022/2023

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/202/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22.03.2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodo

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-24 12:35:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o XXXXI Sesji Rady Gminy Topólka w
dniu 31 sierpnia 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-24 12:32:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski

Projekt protokołu Nr XXXX/22 Sesji Rady Gminy Topólka z 19 lipca 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-28 08:20:04, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XXXIX/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r.

Protokół Nr XXXIX/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-19 11:55:02, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XXXX Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 19 lipca 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/97/19 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty z tytułu posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wy

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia gmin i powiatu Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Radziejowa

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Topólka zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Dębianki

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-12 12:57:36, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XXXX Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 19 lipca 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-12 12:52:17, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XXXIX/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-29 09:59:44, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XXXVIII Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 5 maja 2022 r.

Protokół Nr XXXVIII/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-13 10:10:37, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 7 czerwca 2022 r.

Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Topólka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej na terenie Gminy Topólka oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wła

Projekt uchwałayw sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego na terenie Gminy Topólka w 2022 roku

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie gminy Topólka wpisanych do rejestru zabytków

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Gminie Wierzbinek z przeznaczeniem na prace konserwatorskie zabytku – ołtarza w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Mąkoszynie w Parafii Rzymsko-Katalickiej pw. Św. Jakuba

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Topólka za rok 2021”

Załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Topólka za rok 2021”

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-31 12:28:03, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 7 czerwca 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-31 12:22:02, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XXXVIII/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 5 maja 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-18 08:41:09, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XXXVII/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Protokół Nr XXXVII/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 13:10:28, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 5 maja 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Projekt uchwały zmienijacej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-28 12:31:22, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 5 maja 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-28 12:27:55, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XXXVII/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-27 08:33:31, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XXXVI/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 25 marca 2022 r.

Protokół Nr XXXVI/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-13 08:43:43, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 12 kwietnia 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmian w budżecie i WPF

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-07 10:42:58, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 12 kwietnia 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-07 10:40:13, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XXXVI/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 25 marca 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-07 09:02:07, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół nr XXXV/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 11 marca 2022 r.

Protokół Nr XXXV/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-31 13:13:47, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XXXVI Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 25 marca 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Projekt uchwały zmienijacej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-22 10:55:39, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 25 marca 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-22 10:50:35, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XXXV/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 11 marca 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-18 13:46:47, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XXXIV/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r.

Protokół Nr XXXIV/21

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-18 13:19:45, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XXXV Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 11 marca 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2022 roku.”

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Świerczynie

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-04 13:10:38, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 11 marca 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-04 13:05:20, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XXXIV/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-21 13:50:09 Informację zaktualizowano 2022-01-21 13:50:41, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zobacz:
 2021 r. .  2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  Poprzednie . 
wersja do druku