Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta - kadencja IX
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
° Zmiana wpisu do rejestru
° Wykreślenie z rejestru
° Rejestr działalności regulowanej
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Działalność regulowana strona główna 

Działalność regulowana
Opis ogólny

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646). Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej "rejestrem", prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Podstawa prawna:
 art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.1454 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
wypełniony formularz wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 
dowód uiszczenia opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru; 
oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
pełnomocnictwo - w przypadku ustalenia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty. 
 
Terminy i sposób załatwienia sprawy: 
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Zgodnie z art. 9ca ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa powyżej, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Miejsce i sposób składani dokumentów:
 - w formie papierowej - na adres Urzędu Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka
- w formie dokumentu elektronicznego - przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP).


Tryb odwoławczy: 
Wpis do rejestru działalności regulowanej wydawany jest w formie zaświadczenia od którego nie służy odwołanie.

Opłaty:
Wpis do rejestru działalności regulowanej podlega opłacie skarbowej - dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku o dokonanie wpisu. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) oraz załącznikiem do tej ustawy: 
część I, ust. 36, pkt 9a - wysokość opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej wynosi 50,00 zł; 
część IV - wysokość opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) wynosi 17,00 zł. 

Uwagi: 
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać: 
1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy; 
2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
 
Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści: 
"Oświadczam, że: 
1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą; 
2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy". 
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać także: 
1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy; 
2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 
3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań: 
1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; 
2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej. 

Wniosek_o_wpis_do_rejestru_odbierajacych_smieci_od_mieszka….pdf

Oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-20 09:18:40 Informację zaktualizowano 2019-09-20 13:54:59, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski

Zobacz:
 Zmiana wpisu do rejestru .  Wykreślenie z rejestru .  Rejestr działalności regulowanej . 
wersja do druku