Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta - kadencja IX
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Spis Rolny 2020 strona główna 

Spis Rolny 2020
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW
SPISOWYCH

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych


Wójt Gminy Topólka – Gminny Komisarz Spisowy


Ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym


W 2020 roku.


Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku om powszechnym spisie rolnym


W 2020roku (Dz.U.z 2020r.poz.1728)podaje do publicznej wiadomości informację o naborze


Kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Topólka.


 


1.Kandydat na rachmistrza terenowego powinien:


1) być osobą pełnoletnią


2) posiadać co najmniej średnie wykształcenie (dokument potwierdzający wykształcenie)


3) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie


4) zamieszkiwać na terenie gminy Topólka


5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne


przestępstwo skarbowe.


2. Powszechny Spis rolny będzie przeprowadzony w okresie od 1 września do 30 listopada


2020 roku .


3. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych odbywał się będzie w okresie


Od 15 czerwca 2020r. do 08 lipca 2020r.


4. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego powinno zawierać:


a) zgłoszenie swojej kandydatury (załącznik nr 1)


b) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ,o niekaralności za przestępstwa


popełnione umyślnie , w tym przestępstwa skarbowe (załącznik nr 2 )


Załączniki nr 1 i 2 są również do pobrania w Urzędzie Gminy Topólka pokój numer 3 i 4.


5. Zgłoszenia należy składać w terminie od 15 czerwca 2020roku do 08 lipca 2020r.


w formie pisemnej , osobiście w Urzędzie Gminy Topólka (pokój nr 4) lub przesłać pocztą


(liczy się data wpływu zgłoszenia do urzędu ) w zaklejonej kopercie z dopiskiem :


„Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego –Powszechny Spis Rolny w 2020 roku„


Dokumenty ,które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą


rozpatrywane .


6. Kandydat na rachmistrza terenowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w


ramach którego uzyska informacje o :


a) statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej


b) zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego


c) sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu


z użytkownikiem gospodarstwa rolnego ,w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego


wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego


Szkolenie kończy się egzaminem testowym.


7. Podczas szkolenia i egzaminu, kandydat na rachmistrza terenowego posługuje się własnym


urządzeniem mobilnym z dostępem do internetu .Warunkiem uzyskania dostępu do


systemu szkoleniowego jest posiadanie adresu e-mail.


Kandydat ,który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu końcowego szkolenia.


 


Załącznik nr 1 spis rolny 2020 zgłoszenie


Załącznik nr 2 oświadczenie


Klauzula informacyjna


 


WÓJT GMINY TOPÓLKA


GMINNY KOMISARZ SPISOWY


KONRAD LEWANDOWSKI

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 08:37:40, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku