Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Pozostałe strona główna 

Pozostałe
Rejestr przedsiębiorców świadczących usługi
w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych
 Rejestr podmiotów- wywóz nieczystości ciekłych.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-18 10:03:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Harmonogram odbioru odpadów z gospodarstw rolnych

Informacja dotyczy odbioru odpadów z gospodarstw rolnych , takich jak: opakowania po nawozach mineralnych, w tym big-bag; okryć pryzm kiszonek, sznurek rolniczy.

 Harmonogram 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-17 09:46:40, wprowadzający: Milena Głowacka
Zaproszenie do przedstawienia propozycji
ubezpieczeniowej pojazdów Gminy Topólka
 BIP.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-23 10:12:39, wprowadzający: Milena Głowacka
Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-07 12:21:39 Informację zaktualizowano 2016-05-17 08:10:18, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Dokumenty związane z PPWOW

Poniżej dokumenty związane z Wdrażaniem Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

GSRPS Topólka - aktualizacja.pdf

Zaktualizowany Plan działania gmina Topólka.pdf

Podrecznik.PIS-02.01.2008.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 11:45:30 Informację zaktualizowano 2013-09-24 11:46:42, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
INFORMACJA DOTYCZACA DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Topólka prowadzi Wójt Gminy Topólka od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Topólka obowiązani są uzyskać wpis do rejestru.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:
1. nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych z podaniem kodu odpadu.
Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych art. 14 ust. 2,
2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, Wójt Gminy Topólka dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.
Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzedzie Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka (pokój nr 15) oraz na stronie internetowej www.biuletyn.abip.pl/ugtopolka

Uwaga - Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897).

 Wniosek i Oświadczenie załącznik do Informacji.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-19 13:14:53 Informację zaktualizowano 2013-09-24 10:27:37, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Projekt Statutu Sołectwa Orle

Projket Statutu Sołectwa Orle dostępny w formacie PDF w załączniku poniżej.

 Projekt Statutu Sołectwa Orle
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 11:46:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Projekt statutu Sołectwa Kamieńczyk

Projket Statutu Sołectwa Kamieńczyk dostępny w formacie PDF w załączniku poniżej.

 Projekt statutu Sołectwa Kamieńczyk
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 11:44:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Projket Statutu Sołectwa Świerczyn

Projket Statutu Sołectwa Świerczyn dostępny w formacie PDF w załączniku poniżej.

 Projket Statutu Sołectwa Świerczyn
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 11:42:46, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku