Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° Poprzednie
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta - kadencja IX
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sesje Rady Gminy > Poprzednie strona główna 

Poprzednie
zawiadomienie o III Sesji Rady Gminy Topólka w
dniu 29 grudnia 2014r.
 Zawiadomienie o III Sesji
Data wprowadzenia informacji 2014-12-19 11:15:02 Informację zaktualizowano 2018-01-02 14:19:18, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
 Zawiadomienie o II Sesji 08 grudnia 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-12-05 10:15:53 Informację zaktualizowano 2018-01-02 14:19:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o I, w VII kadencji Sesji Rady Gminy
Topólka
 zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2014-11-26 14:26:32 Informację zaktualizowano 2018-01-02 14:18:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Gminy Topólka
 zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2014-10-22 13:04:32 Informację zaktualizowano 2018-01-02 14:18:16, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
zawiadomienie o XXI Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o terminie XXI Sesji Rady Gminy Topólka

 zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2014-09-16 12:50:01 Informację zaktualizowano 2018-01-02 14:17:30, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy Topólka
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2014-06-17 08:08:21 Informację zaktualizowano 2018-01-02 14:17:08, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Gminy

XIX Sesja Rady Gminy Topólka 28 marca 2014r.

 zawiadomienie o sesji.jpg
Data wprowadzenia informacji 2014-03-18 09:32:18 Informację zaktualizowano 2018-01-02 14:16:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
XVII Sesja Rady Gminy Topólka
XVII Sesja Rady Gminy Topólka 07 listopada 2013r. zawiadomienie o XVII sesji.doc 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 12:42:14 Informację zaktualizowano 2013-10-31 12:45:08, wprowadzający: Anna Wasiak
XVI Sesja Rady Gminy Topólka

ZWOŁUJĘ  XVI  SESJĘ


RADY  GMINY  TOPÓLKA,


 


która odbędzie się 26 września 2013r. (czwartek) o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy


 


Porządek obrad:


 


1.Otwarcie, stwierdzenie quorum i powołanie protokolanta.


2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji.


3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy oraz informacja o działalności


    w okresie między sesjami.


4. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013r.


5. Podjęcie uchwał w sprawach:


   1) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,


   2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 i zwolnień w tym podatku,


   3) opłaty od posiadania psów na rok 2014,


   4) przystąpienia do realizacji projektu „ Wiedza moją przyszłością” realizowanego w ramach projektu


       przystąpienia do realizacji projektu ”Wiedza moją przyszłością” realizowanego w ramach Priorytetu


       IX Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans


       edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,


       Poddziałanie 9.1.2. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do


       edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał


       Ludzki,


   5) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości


       gruntowych,


   6) zmiany uchwały Nr XIII/113/12 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie


       uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Topólka na lata 2013 – 2021,


   7) zmiany uchwały Nr XIII/114/12 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie


       uchwalenia budżetu na 2013 rok. 


   8) zaciągnięcia długoterminowego kredytu.


5. Informacja Wójta o realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.


6. Interpelacje radnych.


7. Wolne wnioski i zakończenie.         


 


 


 


                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy


                                                                                                    Anna Niedośmiałek


 

 zawiadomienie o XVI sesji.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-25 08:58:54 Informację zaktualizowano 2013-09-25 09:10:48, wprowadzający: Anna Wasiak
II SESJA RADY GMINY TOPÓLKA
5 grudnia 2006 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy obędzie się II sesja Rady Gminy Topólka.

Proponowany porządek obrad:

1.
Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie protokolanta i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.
Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Topólce pana Zygmunta Dogońskiego, zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Topólka.

4.
Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.

5.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wynagrodzenia dla Wójta Gminy Topólka,
b) powołania Przewodniczących i składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.

6.
Interpelacje radnych.

7.
Wolne wnioski i zakończenie obrad.  
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 13:36:29, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
III SESJA RADY GMINY TOPÓLKA
8 grudnia 2006r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się III sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1.
Otwarcie, stwierdzenie quorum, powołanie protokolanta i przyjęcie porządku obrad.

2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.
Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy i informacja o działalności w okresie między sesjami.

4.
Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały Nr XX/141/05 Rady Gminy Topólka z 30 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Topólka na 2006r.,

b) obniżenia ceny skupu żyta, dla celów podatku rolnego na 2007r.,

c) podatku leśnego na 2007r.,

d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007,

e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007r. i zwolnień w tym podatku,

f) wysokości oraz zasad ustalania diet przysługujących radnym,

g) uchylenia uchwały Nr XXIV/167/06 Rady Gminy Topólka z dnia 26 października 2006r. w sprawie nagrody dla wójta gminy Topólka.

5.
Informacja Wójta o realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.

6.
Interpelacje radnych.

7.
Wolne wnioski i zakończenie 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 13:36:04, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
VII SESJA RADY GMINY TOPÓLKA
Zawiadomienie o terminie Sesji  VII SESJA.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 13:35:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
VIII Sesja Rady Gminy Topólka
Zawiadomienie o terminie sesji  zawiadomienie o sesji Rady.jpg
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 13:34:48, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
IX Sesja Rady Gminy Topólka
Zawiadomienie o terminie Sesji  Zawiadomienie.IX.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 13:34:09, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
X Sesja Rady Gminy Topólka
Zawiadomienie o terminie sesji  Zawiadomienie o terminie X.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 13:33:29, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
XI Sesja Rady Gminy 27 marca 2008r.
Proponowany porządek XI Sesji  Zawiadomienie o terminie Sesji.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 13:32:30, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
XII Sesja Rady Gminy Topólka dnia 14 maja 2008r.
proponowany porządek obrad.  porz±dek sesji.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 13:31:19, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
XIII Sesja Rady Gminy Topólka w dniu 04 września
2008r.
Porządek obrad  Zawiadomienie o Sesji.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 13:30:34, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
XIV Sesja Rady Gminy Topólka 10 listopada 2008r.
proponowany porządek obrad  zawiadomienie o sesji.XIV.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 13:28:53, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
XV Sesja Rady Gminy Topólka
Zawiadomienie o Sesji 22 grudnia 2008r.  zaproszenie XV.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 13:27:55, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
XVI Sesja Rady Gminy Topólka
Zawiadomienie o Sesji 26 marca 2009r.  XVI.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 13:26:50, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
XVII Sesja Rady Gminy Topólka
Zawiadomienie o sesji  Topólka 26 maja 2009r zawiadomienie o sesji.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 13:25:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Sesja Rady Gminy - 05.11.2009r.
Zawiadomienie o terminie Sesji.  sesja IX.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 13:24:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
XX Sesja Rady Gminy
Zawiadomienie o terminie sesji.  Sesja.XX.jpg
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 13:22:38, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
XXI Sesja Rady Gminy
zawiadomienie o terminie i porządku obrad

str.1.jpg

str.2.jpg

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 13:20:53 Informację zaktualizowano 2013-07-17 13:21:50, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
XXII Sesja Rady Gminy 11 czerwca 2010r.
Zawiadomienie z porządkiem obrad  zawiadomienie XXII.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 13:20:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
XXIII Sesja Rady Gminy Topólka - 29 września
2010r.
Zawiadomienie o terminie sesji i porządek obrad.  Topólka 20 wrze¶nia 2010r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 13:17:58, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
XXIV Sesji Rady Gminy Topólka
Zawiadomienie o terminie Sesji 09 listopada 2010r.  sesja XXIV.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 13:16:46, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
I sesja w VI kadencji Rady Gminy Topólka
1.12.2010r.
zawiadomienie o I sesji wraz z porządkiem obrad.  zaproszenieI.jpg
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 13:14:41, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
II Sesja w VI kadencji Rady Gminy w dniu 14
grudnia 2010r.
Porządek sesji  zaproszenie 001.jpg
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 13:13:34, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
III Sesja w VI kadencji Rady Gminy Topólka w dniu
29 grudnia 2010r.
porządek sesji  sesjaIII.jpg
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 13:12:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
IV Sesja Rady Gminy Topólka 30 marca 2011r.
porządek Sesji  zaproszenie IV.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 13:11:14, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
V Sesja Rady Gminy Topólka 17 czerwca 2011r.
porządek Sesji.
 Zawiadomienie o sesji.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 13:09:58, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
XI Sesja Rady Gminy Topólka 27 września 2012r.
Porządek Sesji.  20120920144953167.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 13:08:02, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
XII Sesja Rady Gminy 9 listopada 2012r.
Porządek Sesji  zawiadomienie mieszkańców o sesji XII.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 13:07:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
XIII Sesja Rady Gminy Topólka 21 grudnia 2012r.
Zawiadomienie o terminie i porządku sesji  zawiadomienie mieszkańców o sesji XIII.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 13:04:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
XIV Sesja Rady Gminy Topólka - 26 marca 2013 rok.
Porządek obrad  zawiadomienie o XIV sesji.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 13:03:51, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
XV Sesja rady Gminy Topólka 26 czerwca 2013r.
Porządek obrad  zawiadomienie o XV sesji.doc 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 13:01:56, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku