Rekrutacja

Ogłoszenie o naborze na Kierownika Centrum Usług
Wspólnych

zarządzenie o naborze

Oświadczenie

Kwestionariusz osobowy

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-08-02 16:12:29 | Data modyfikacji: 2019-08-02 16:15:56.
Ogłoszenie o naborze na Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

zarządzenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-08-02 16:07:02 | Data modyfikacji: 2019-08-02 16:09:53.
NABÓR NA STANOWISKO PRACY ASYSTENT RODZINY


OGŁASZA SIĘ NABÓR NA STANOWISKO PRACY
ASYSTENT RODZINY

1. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Topólka 22, 87-875 Topólka

2. Liczba etatów: 1.

3. Forma zatrudnienia: umowa zlecenia

4. Miejsce pracy:
Praca z rodziną na terenie gminy Topólka, w miejscu jej zamieszkania, w miejscu wskazanym przez rodzinę

5. Wymagania:
Asystentem rodziny może być osoba, która:
a. posiada obywatelstwo polskie;
b. posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna;
c. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1769 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co naj mniej 3 -letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
d. nie jest i nie był/była pozbawiony/a/ władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona;
e. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
f. nie był/była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
g. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
h. posiada umiejętność podejmowania decyzji;
i. ma poczucie odpowiedzialności;
j. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6. Wymagania dodatkowe:
a. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych;
b. odporność na sytuacje stresowe;
c. samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy;
d. zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia;
e. łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych;
f. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
g. posiadanie prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem osobowym;
h. wysoka kultura osobista;
i. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;
j. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
m. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;
l. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
m. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
n. kreatywność, odporność na stres;
o. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

7. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Do podstawowych obowiązków należeć będzie szeroko pojęta środowiskowa praca socjalna z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, zamieszkującymi na terenie gminy Topólka.
8. Obszary pracy z rodziną:
a. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
b. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego (zarządzanie budżetem domowym, zarządzanie czasem etc.);
c. udzielanie pomocy rodzinom rozwiązywaniu problemów socjalnych;
d. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
e. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo -wychowawczych z dziećmi;
f. wspieranie aktywności społecznej rodziny;
g. motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wykształcenia;
h. udzielenie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
i. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez świetlicę socjoterapeutyczną;
j. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci;
k. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
l. prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną;
m. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;
n. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
o. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowym i oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
p. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.
9. Wymagane dokumenty:
a. życiorys;
b. listem motywacyjnym;
c. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach;
d. oświadczenia:
• o niekaralności następującej treści: „Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne”
• o posiadaniu zdolności do czynności prawnych następującej treści: „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 14 58 z późn. zm.)”
• oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko –asystent rodzinny”
• o stanie zdrowia o treści: „Oświadczam, iż znajduję się w stanie zdrowia pozwalającym mi na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny”
• Oświadczenie na temat władzy rodzicielskiej o treści: „Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona”.
10. Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej pokój nr 15, Topólka 22, 87-875 Topólka z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Asystent Rodziny, w terminie do dnia 19 lipca 2019 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).
Oferty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Topólce.
W ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury rekrutacyjnej, dokumenty można odbierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Topólce pokój nr 15. Po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-07-05 15:07:57.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

informacja o wyniku naboru.pdf

Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej z dnia 24 kwietnia 2019 r.

 Zarządzenie Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Topólka

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-04-08 14:57:30 | Data modyfikacji: 2019-06-10 09:57:03.
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko
urzędnicze

Zarządzenie Nr 0050.15.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 0050.20.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej z dnia 18 marca 2019 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-02-28 14:28:45 | Data modyfikacji: 2019-03-22 11:50:02.
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko
urzędnicze

Zarządzenie Nr 0050.9.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej z dnia 14 lutego 2019 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-02-01 14:45:40 | Data modyfikacji: 2019-03-18 12:07:08.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze


Zarządzenie Nr 0050.8.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Topólka

 

Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej z dnia 14 lutego 2019 r.

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-02-01 13:04:22 | Data modyfikacji: 2019-03-18 10:21:42.
Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze 


na stanowisko księgowego/księgowej w Urzedzie Gminy Topólka

 informacja

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-03-06 08:28:00.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 0050.2.2018 Wójta Gminy Topólka z dnia 26 stycznia 2018 r.

 Zarządzenie Nr 0050.2.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-01-26 11:44:08.
Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego na podstawie odłoszenia o naborze


na stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Topólka

 Informacja

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-11-21 14:45:17.
Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-11-16 12:55:53.
Zarządzenie Nr 0050.47.2016 Wójta Gminy Topólka

z dnia 10 listopada 2016r.


w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

 Zarządzenie Nr 0050.47.2016

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-11-15 14:06:56.
Zarządenie Nr 0050.45.2016 Wójta Gminy Topólka

z dnia 03 listopada 2016 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Topólka.

 Zarządzenie Nr 0050.45.2016

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-11-03 13:35:11.
Zarządzenie Nr 0050.23.2016 Wójta Gminy Topólka

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko referenta do spraw gospodarki gruntami.

Zarządzenie

załącznik nr 1 do zarządzenia

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-05-25 08:23:09 | Data modyfikacji: 2016-06-17 11:06:35.
Zarzadzenie Nr 0050.69.2015 Wójta Gminy Topólka

w sprawie ogoszenia otwartego naboru na stanowisko inspektora do spraw ewidencji ludności

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia str 1

Załącznik do zarządzenia str 2

Informacja o wyniku naboru

 Powołanie komisji rekrutacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-12-17 15:23:52 | Data modyfikacji: 2015-12-29 15:03:19.
Zarzadzenie Nr 0050.68.2015 Wójta Gminy Topólka

z dnia 14 grudnia 2015r.


w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko referenta do spraw ochrony środowiska


 


w załączniku do zarządzenia, w wierszu pierwszym, prostuje się oczywistą pomyłkę pisarską i nadaje mu brzmienie:


"załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.68.2015 Wójta Gminy Topólka z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia" (KPA Art. 113 § 1)

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia

Informacja o wyniku naboru

 Powołanie komisji rekrutacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-12-15 11:49:39 | Data modyfikacji: 2015-12-29 15:05:09.
Informacja o wyniku naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU


przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze


na stanowisko Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół


 

 ogłoszenie o wyniku naboru.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-09-02 08:38:34 | Data modyfikacji: 2015-09-02 08:39:45.
Zarządzenie w sprawie powołania komisji
rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 0050.43.2015


Wójta Gminy Topólka


z dnia 20 sierpnia 2015 r.


w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej

 Zarządzenie

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-08-25 11:11:29 | Data modyfikacji: 2015-08-25 11:12:57.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika
GZEAS

Zarządzenie Nr 050.37.2015


Wójta Gminy Topólka


z dnia 7 sierpnia 2015r.


w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-administracyjnego Szkół.

 Zarządzenie

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-08-07 13:58:35 | Data modyfikacji: 2015-08-10 07:24:40.
Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru


na stanowisko inspektora do spraw finansowych.


Wójt Gminy Topólka informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Modrzejewska, zamieszkała w Paniewku.


 

 Informacja o wyniku naboru

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 09:09:50.
Ogłoszenie o naborze

Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 Ogłoszenie o naborze

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-06-18 11:09:19 | Data modyfikacji: 2015-06-18 12:24:59.
Zarządzenie nr 0050.31.2014 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 maj 2014r.

w sprawie:


ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce.

 

 zarządzenie

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-05-27 13:14:08 | Data modyfikacji: 2014-06-09 13:36:39.
Informacja o wynikach naboru
Zakończono procedurę naboru.


 naborend.jpg

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-16 13:01:47.
Zarządzenie nr 0050.16.2013Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 kwietnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia k9onkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w PANIEWIE.

zarządzenie P2.jpg

 zarzadzenie P1.jpg

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-16 12:54:33 | Data modyfikacji: 2013-07-16 12:59:26.
Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny z dnia 12 kwietnia 2013.

 ASYSTENT R.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-16 12:42:56 | Data modyfikacji: 2013-07-16 12:46:18.
lista kandydatów
spełniajacych wymogi formalne określone w ogłoszeniu z dnia 27 grudnia 2006r. na stanowisko Z-ca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji:
1 Marcin Hernacki

Po przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej, komisja rekrutacyjna ustaliła, że p. Marcin Hernacki posiada niezbędną wiedzę i kwalifikacje do pełnienia funkcji Z-cy kierownika referatu rozwoju gospodarczego i promocji gminy.
26 stycznia 2007r. podpisał Wójt Gminy Topólka - Henryk Orłowski
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-03-06 13:22:40.
Ogłoszenie Wójta Gminy z 21.11.07r.
Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce.

 załącznik2

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-03-06 13:17:34 | Data modyfikacji: 2013-03-06 13:21:47.
Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej

Komisja rekrutacyjna, po przeprowadzeniu wstępnej oceny stwierdza, że kandydatem spełniającym kryteria kwalifikacyjne do dalszego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Kierownika GOPS w Topólce jest p.
Agnieszka Wojtysiak - zam Czarnocice gm. Bytoń
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-03-06 13:14:34 | Data modyfikacji: 2013-03-06 13:21:30.
Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce.
Protokoł posiedzenia komisji rekrutacyjnej.
 załącznik

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-03-06 13:13:09 | Data modyfikacji: 2013-03-06 13:21:18.
Ogłoszenie Wójta Gminy Topólka o naborze z dnia 3.10.2008r.
Wójt Gminy Topólka ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce.

 załącznik

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-03-06 13:08:54 | Data modyfikacji: 2013-03-06 13:21:07.
Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej
postępowanie rekrutacyjne na stanowisko kierownika GOPS w Topólce
 załącznik

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-03-06 13:05:33 | Data modyfikacji: 2013-03-06 13:20:23.
Informacja o wynikach naboru
zakończono procedurę naboru

 załącznik

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-03-06 12:55:22 | Data modyfikacji: 2013-03-06 12:56:21.
Wójt Gminy Topólka
ogłasza nabór na wolne stanowisko:
Z-ca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji


1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe budowlane
b) prawo jazdy kat. B
c) znajomość obsługi komputera

2. Wymagania dodatkowe:
doświadczenie pracy w urzędzie

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
b) obrót i gospodarka ziemią

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
d) kwestionariusz osobowy
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Topólka, pokój nr 3.

W przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres urzędu (jednostki) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Z-cy Kierownika Referatu" w terminie do dnia 11.01.2007 r. (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy Urzędzie Gminy Topólka.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Wójt Gminy
Henryk Orłowski
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-03-06 12:52:57 | Data modyfikacji: 2013-03-06 12:57:58.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
w Urzędzie Gminy Topólka


ogłasza się nabór na wolne stanowisko:
Referent ds. Wojskowości i Obrony Cywilnej

1. Wymagania niezbędne:

a)wykształcenie na poziomie licencjatu (minimum)

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera
b) prawo jazdy kat. B

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) sprawy z zakresu wojskowości, obrony cywilnej, kancelarii tajnej, pełnomocnika ds. informacji niejawnych, sprawy przeciwpożarowe

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów
d) kwestionariusz osobowy
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Topólka, pokój nr 3.

W przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres urzędu (jednostki) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Referenta ds. Wojskowości i Obrony Cywilnej" w terminie do dnia 28.12.2006 r. (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu powyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy Urzędzie Gminy Topólka.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Wójt Gminy
Henryk Orłowski

 załącznik

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-03-06 12:49:49 | Data modyfikacji: 2013-03-06 13:02:28.
Data wprowadzenia: 2013-03-06 12:49:49
Data modyfikacji: 2013-03-06 13:02:28
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski