Sesje Rady Gminy

Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 9 grudnia 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XIX/147/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-12-02 10:48:59.

Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 9 grudnia 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-12-02 10:48:03.

Protokół Nr XLIII/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 11 października 2022 r.

Protokół Nr XLIII/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-11-18 11:51:20.

Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 16 listopada 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/235/22 Rady Gminy Topólka z 5 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profikaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topól

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na rok 2023 na obszarze Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 i zwolnień w tym podatku

Projekt uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku leśnego na rok 2023 na obszarze Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2023

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023

Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do zwrotu kosztów dowozu rodzicom i opiekunom prawnym dzieci, uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XIX/147/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie n

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-11-09 12:08:32.

Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 16 listopada 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-11-09 12:06:22 | Data modyfikacji: 2022-11-09 12:08:56.

Projekt protokołu Nr XLIII/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 11 października 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-11-04 13:54:46 | Data modyfikacji: 2022-11-04 14:08:20.

Protokół Nr XLII/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2022 r.

Protokół Nr XLII/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-10-12 09:59:16.

Projekt protokołu Nr XLII Sesji Rady Gminy Topólka z 28 września 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-10-07 13:58:24.

Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 11 października 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”

Załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-10-06 13:58:08.

Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 11 października 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-10-06 13:47:16.

Protokół Nr XLI/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Protokół Nr XLI/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-09-30 12:38:03.

Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 28 września 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/235/22 Rady Gminy Topólka z 5 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profikaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topól

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/243/22 z 7 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik do projektu uchwały zmieniające uchwałę Nr XXXIX/243/22 z 7 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-09-21 12:31:13.

Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 28 września 2022 r.

Informacja o sesji dla mieszkańców

Zawiadomienie o sesji

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-09-21 12:27:41.

Projekt protokołu Nr XLI/22 Sesji Rady Gminy Topólka z 31 sierpnia 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-09-14 09:05:37.

Protokół Nr XXXX/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 19 lipca 2022 r.

Protokół Nr XXXX/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-09-02 12:23:41.
Projekty uchwał na XXXXI Sesję Rady Gminy
Topólka w dniu 31 sierpnia 2022 r.

Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce w Publiczne Przedszkole w Topólce

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Topólka na rok szkolny 2022/2023

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/202/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22.03.2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodo

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-08-24 12:35:13.
Zawiadomienie o XXXXI Sesji Rady Gminy Topólka w
dniu 31 sierpnia 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-08-24 12:32:15.

Projekt protokołu Nr XXXX/22 Sesji Rady Gminy Topólka z 19 lipca 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-07-28 08:20:04.

Protokół Nr XXXIX/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r.

Protokół Nr XXXIX/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-07-19 11:55:02.

Projekty uchwał na XXXX Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 19 lipca 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/97/19 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty z tytułu posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wy

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia gmin i powiatu Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Radziejowa

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Topólka zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Dębianki

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-07-12 12:57:36.

Zawiadomienie o XXXX Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 19 lipca 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-07-12 12:52:17.

Projekt protokołu Nr XXXIX/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-06-29 09:59:44.

Protokół Nr XXXVIII Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 5 maja 2022 r.

Protokół Nr XXXVIII/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-06-13 10:10:37.

Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 7 czerwca 2022 r.

Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Topólka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej na terenie Gminy Topólka oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wła

Projekt uchwałayw sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego na terenie Gminy Topólka w 2022 roku

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie gminy Topólka wpisanych do rejestru zabytków

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Gminie Wierzbinek z przeznaczeniem na prace konserwatorskie zabytku – ołtarza w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Mąkoszynie w Parafii Rzymsko-Katalickiej pw. Św. Jakuba

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Topólka za rok 2021”

Załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Topólka za rok 2021”

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2022

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-05-31 12:28:03.

Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 7 czerwca 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-05-31 12:22:02.

Projekt protokołu Nr XXXVIII/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 5 maja 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-05-18 08:41:09.

Protokół Nr XXXVII/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Protokół Nr XXXVII/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-05-05 13:10:28.

Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 5 maja 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Projekt uchwały zmienijacej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2022

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-04-28 12:31:22.

Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 5 maja 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-04-28 12:27:55.

Projekt protokołu Nr XXXVII/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-04-27 08:33:31.

Protokół Nr XXXVI/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 25 marca 2022 r.

Protokół Nr XXXVI/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-04-13 08:43:43.

Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 12 kwietnia 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmian w budżecie i WPF

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-04-07 10:42:58.

Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 12 kwietnia 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-04-07 10:40:13.

Projekt protokołu Nr XXXVI/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 25 marca 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-04-07 09:02:07.

Protokół nr XXXV/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 11 marca 2022 r.

Protokół Nr XXXV/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-03-31 13:13:47.

Projekty uchwał na XXXVI Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 25 marca 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Projekt uchwały zmienijacej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-03-22 10:55:39.

Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 25 marca 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-03-22 10:50:35.

Projekt protokołu Nr XXXV/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 11 marca 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-03-18 13:46:47.

Protokół Nr XXXIV/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r.

Protokół Nr XXXIV/21

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-03-18 13:19:45.

Projekty uchwał na XXXV Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 11 marca 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2022 roku.”

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Świerczynie

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-03-04 13:10:38.

Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 11 marca 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-03-04 13:05:20.

Projekt protokołu Nr XXXIV/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-01-21 13:50:09 | Data modyfikacji: 2022-01-21 13:50:41.

Zobacz:
 2021 r. .  2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2022-01-21 13:50:09
Data modyfikacji: 2022-01-21 13:50:41
Opublikowane przez: Ewelina Waszak