2020 r.

Projekt protokołu nr XXII/20 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-01-19 13:02:37 | Data modyfikacji: 2022-01-14 07:27:21.

Protokół nr XXII/20 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 8 grudnia 2020 r.

Protokół

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-12-30 07:49:15.

Projekt protokołu Nr XXI/20 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 8 grudnia 2020 r.

Projekt protokołu

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-12-22 14:00:08 | Data modyfikacji: 2020-12-30 07:46:23.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2021

projekt uchwały

załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-12-21 13:58:25.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w Gminie Topólka na lata 2021 – 2026

projekt uchwały

załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-12-21 13:55:44.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

projekt uchwały

załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-12-21 13:52:29.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Topólka na lata 2021-2030”

projekt uchwały

załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-12-21 13:44:13.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/164/17 Rady Gminy Topólka z dnia 23 czerwa 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Topólka na lata 2017-2022

projekt uchwały

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-12-21 13:42:29.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody, na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 139/2 w Paniewie, stanowiącej własność gminy Topólka

projekt uchwały

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-12-21 13:40:46.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Topólka

projekt uchwały

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-12-21 13:39:10.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Topólka

projekt uchwały

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-12-21 13:37:00.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Topólka na rok 2021

projekt uchwały

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-12-21 13:34:22.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

projekt uchwały

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

załącznik nr 12

załącznik nr 13

załącznik nr 14

załącznik nr 15

załącznik nr 16

załącznik nr 17

załącznik nr 18

załącznik nr 19

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-12-21 12:59:15.

Projekt w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

projekt uchwały

załącznik nr 1

załącznik nr 2

uzasadnienie do projektu uchwały

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-12-21 12:53:41.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.

projekt uchwały

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-12-21 12:45:23 | Data modyfikacji: 2020-12-21 12:48:30.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/110/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023

projekt uchwały

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-12-21 12:40:33.
Zawiadomienie o XXII, w VIII kadencji Sesji Rady
Gminy w dniu 28 grudnia 2020 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-12-21 12:14:54.
Protokół Nr XX/20 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 13 listopada 2020 r.
 Protokół Nr XX/20

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-12-08 12:29:26.
Zawiadomienie o XXI, w VIII kadencji Sesji Rady
Gminy w dniu 8 grudnia 2020 r.

Informacja o sesji dla mieszkańców

Zawiadomienie o sesji

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-12-01 13:34:20.
Projekty uchwał na XXI Sesję Rady Gminy Topólka
w dniu 8 grudni 2020 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/81/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Topólka na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029"

Załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Topólka na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029"

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-12-01 12:54:18.
Projekt protokołu Nr XX/20 Sesji Rady Gminy
Topólka z dnia 13 listopada 2020 r
 Projekt protokołu

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-11-27 11:35:03.
Wykaz imiennego głosowania z XX Sesji Rady Gminy
Topólka z dnia 13 listopada 2020 r.
 Wykaz imiennego głosowania

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-11-17 08:00:47.
Protokół Nr XIX/20 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 16 października 2020 r
 Protokół nr XIX/20 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 16 października 2020 r.

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-11-13 13:59:10.
Projekty uchwał na XX Sesję Rady Gminy Topólka
w dniu 13 listopada 2020 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/110/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2021 na obszarze Gminy Topólka

Projekt uchwały sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 i zwolnień w tym podatku

Projekt uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego na rok 2021 na obszarze Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2021

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Topólka na lata 2021-2035”

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-11-06 12:43:51.
Zawiadomienie o XX, w VIII kadencji Sesji Rady
Gminy w dniu 13 listopada 2020 r.

Informacja o sesji dla mieszkańców

 Zawiadomienie o sesji

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-11-06 12:36:06.
Projekt protokołu Nr XIX/20 Sesji Rady Gminy
Topólka z dnia 16 października 2020 r
 Projekt protokołu

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-10-30 12:27:35.
Protokół Nr XVIII/20 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 29 września 2020 r
 Protokół

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-10-16 14:03:51.
Wykaz imiennego głosowania z XVIII Sesji Rady
Gminy Topólka z dnia 29 września 2020 r.
 Wykaz imiennego głosowania

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-10-16 09:07:46.
Projekt protokołu Nr XVIII/20 Sesji Rady Gminy
Topólka z dnia 29 września 2020 r
 Projekt protokołu

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-10-13 11:07:37.
Projekty uchwał na XIX Sesję Rady Gminy Topólka
w dniu 16 października 2020 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/110/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-10-09 13:06:29.
Zawiadomienie o XIX, w VIII kadencji Sesji Rady
Gminy w dniu 16 października 2020 r.

Informacja o sesji dla mieszkańców

 Zawiadomienie o sesji

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-10-09 13:02:59.
Protokół Nr XVII/20 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 10 sierpnia 2020 r

Protokół nr XVII/20 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 10 sierpnia 2020 r.

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-10-05 08:37:34.
Projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Gminy
Topólka w dniu 29 września 2020 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/110/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłat

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Topólka na rok szkolny 2020/2021

Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Topólce oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-09-22 14:30:02.
Zawiadomienie o XVIII, w VIII kadencji Sesji Rady
Gminy Topólka w dniu 29 września 2020 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-09-22 13:52:34 | Data modyfikacji: 2020-09-22 14:03:51.
Projekt protokołu Nr XVII/20 Sesji Rady Gminy
Topólka z dnia 10 sierpnia 2020 r

Projekt protokołu

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-09-01 12:20:29.
Wykaz imiennego głosowania z XVII Sesji Rady
Gminy Topólka z dnia 10 sierpnia 2020 r.
 Wykaz imiennego głosowania

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-08-21 12:29:24.
Protokół Nr XVI/20 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 27 maja 2020 r
 Protokół

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-08-11 13:05:31.
Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Gminy
Topólka w dniu 10 sierpnia 2020 r.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Topólka absolutorium z tytułu wykonania budżetu

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2019

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Topólka o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/110/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r

Projekt uchwały w sprawie odmowy zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w

Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

Projekt uchwały intencyjnej w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2021 roku na dotację dla OSP w Topólce przeznaczonej na wniesienie wkładu własnego potrzebnego przy zakupie lekkiego samochodu pożarniczego

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-07-29 14:13:53 | Data modyfikacji: 2020-07-29 14:35:37.
Zawiadomienie o XVII, w VIII kadencji Sesji Rady
Gminy w dniu 10 sierpniaa 2020 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-07-29 14:04:48 | Data modyfikacji: 2020-07-29 14:07:17.
Projekt protokołu Nr XVI/20 Sesji Rady Gminy
Topólka z dnia 27 maja 2020 r

Projekt protokołu

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-06-19 10:05:14.
Wykaz imiennego głosowania z XVI Sesji Rady Gminy
Topólka z dnia 27 maja 2020 r.
 Wykaz imiennego głosowania

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-06-15 07:55:14 | Data modyfikacji: 2020-06-15 07:56:48.
Protokół Nr XV/20 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 24 kwietnia 2020 r

Protokół nr XV/20 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 24 kwietnia 2020 r.

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-05-28 08:55:21 | Data modyfikacji: 2020-05-28 08:57:27.
Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Gminy Topólka
w dniu 27 maja 2020 r.

Projekt uchwały w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzysdtywanego do kąpieli oraz określernia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego na terenie Gminy Topólka w 2020 roku

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Topólkaniezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Topólce

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Topólkaniezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Topólce

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Topólka za rok 2019

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/10/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/111/19 z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-05-20 15:15:35 | Data modyfikacji: 2020-05-20 15:21:26.
Zawiadomienie o XVI sesji, w VIII kadencji Sesji
Rady Gminy w dniu 27 maja 2020 r.

Zawiadomienie

Zawiadomienie mieszkańcy

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-05-20 15:14:31 | Data modyfikacji: 2020-05-20 15:15:07.
Projekt protokołu Nr XV/20 Sesji Rady Gminy
Topólka z dnia 24 kwietnia 2020 r

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-05-15 11:37:52 | Data modyfikacji: 2020-05-15 11:39:48.
Sprostowanie protokołu Nr XIV/20 Rady Gminy
Topólka z dnia 31 marca 2020 r.

Sprostowanie protokołu

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-05-05 11:44:39 | Data modyfikacji: 2020-05-05 11:45:09.
Protokół Nr XIV/20 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 31 marca 2020 r

Protokół

Wykaz imiennego głosowania radnych

Sprostowanie protokołu

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-04-28 10:15:40 | Data modyfikacji: 2020-05-15 11:40:02.
Zawiadomienie XV sesji Rady Gminy Topólka

Zawiadomienie o XV sesji

20200415 Formularz aktualizacji PR.docx

20200415 PR Topólka aktualizacja.docx

P R O J E K T uchwały w sprawie aktualizacji PR.doc

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-04-20 07:26:50.
Projekt protokołu Nr XIV/20 Sesji Rady Gminy
Topólka z dnia 31 marca 2020 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-04-10 11:34:01 | Data modyfikacji: 2020-04-10 11:34:59.
Protokół Nr XIII/19 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 20 grudnia 2019 r

Protokół

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-04-02 12:02:50 | Data modyfikacji: 2020-04-02 12:04:22.
Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Gminy Topólka
w dniu 31 marca 2020 r.

Projekt uchwały w sprawie bezzasadności skargi na działalność Wójta Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji w roku 2020 z budżetu Gminy Topólka na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków

projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2

Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior+ w Topólce”

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2020 roku”

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których gminą włąściwą miejscowo jest Gmina Topólka

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Topólka na lata 2020-2027” z perspektywą do 2029 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Topólka na la

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Topólka na lata 2020-2034”

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Topólka na lata 2020-2034”

Projekt uchwały zmieniająca Uchwałę Nr XIII/111/19 z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-03-20 13:00:25 | Data modyfikacji: 2020-03-20 13:23:06.
Zawiadomienie o XIV sesji, w VIII kadencji Sesji
Rady Gminy w dniu 31 marca 2020 r.

Zawiadomienie

Zawiadomienie mieszkańcy

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:54:11 | Data modyfikacji: 2020-03-20 12:56:01.
Zawiadomienie o odwołaniu XIV Sesji Rady Gminy
Topólka zaplanowanej na dzień 17 marca 2020 r.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-03-16 12:58:51 | Data modyfikacji: 2020-03-16 12:59:36.
Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Gminy Topólka
w dniu 17 marca 2020 r.

Projekt uchwały w sprawie bezzasadności skargi na działalność Wójta Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji w roku 2020 z budżetu Gminy Topólka na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na

Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior+ w Topólce”

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2020 roku”

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych innych niż schroniska dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla osób, których

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Topólka na lata 2020-2027” z perspektywą do 2029 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Topólka na la

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Topólka na lata 2020-2034”

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Topólka na lata 2020-2034”

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/10/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/111/19 z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-03-10 12:30:17 | Data modyfikacji: 2020-03-12 09:06:35.
Zawiadomienie o XIV sesji, w VIII kadencji Sesji
Rady Gminy w dniu 17 marca 2020 r.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-03-10 12:26:48 | Data modyfikacji: 2020-03-12 09:06:06.
Data wprowadzenia: 2020-03-10 12:26:48
Data modyfikacji: 2020-03-12 09:06:06
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski