Sesje Rady Gminy

Protokół Nr XIII/19 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 20 grudnia 2019 r

Protokół

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-04-02 12:02:50 | Data modyfikacji: 2020-04-02 12:04:22.
Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Gminy Topólka
w dniu 31 marca 2020 r.

Projekt uchwały w sprawie bezzasadności skargi na działalność Wójta Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji w roku 2020 z budżetu Gminy Topólka na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków

projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2

Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior+ w Topólce”

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2020 roku”

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których gminą włąściwą miejscowo jest Gmina Topólka

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Topólka na lata 2020-2027” z perspektywą do 2029 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Topólka na la

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Topólka na lata 2020-2034”

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Topólka na lata 2020-2034”

Projekt uchwały zmieniająca Uchwałę Nr XIII/111/19 z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-03-20 13:00:25 | Data modyfikacji: 2020-03-20 13:23:06.
Zawiadomienie o XIV sesji, w VIII kadencji Sesji
Rady Gminy w dniu 31 marca 2020 r.

Zawiadomienie

Zawiadomienie mieszkańcy

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:54:11 | Data modyfikacji: 2020-03-20 12:56:01.
Zawiadomienie o odwołaniu XIV Sesji Rady Gminy
Topólka zaplanowanej na dzień 17 marca 2020 r.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-03-16 12:58:51 | Data modyfikacji: 2020-03-16 12:59:36.
Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Gminy Topólka
w dniu 17 marca 2020 r.

Projekt uchwały w sprawie bezzasadności skargi na działalność Wójta Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji w roku 2020 z budżetu Gminy Topólka na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na

Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior+ w Topólce”

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2020 roku”

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych innych niż schroniska dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla osób, których

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Topólka na lata 2020-2027” z perspektywą do 2029 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Topólka na la

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Topólka na lata 2020-2034”

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Topólka na lata 2020-2034”

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/10/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/111/19 z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-03-10 12:30:17 | Data modyfikacji: 2020-03-12 09:06:35.
Zawiadomienie o XIV sesji, w VIII kadencji Sesji
Rady Gminy w dniu 17 marca 2020 r.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-03-10 12:26:48 | Data modyfikacji: 2020-03-12 09:06:06.

Zobacz:
 2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2020-03-10 12:26:48
Data modyfikacji: 2020-03-12 09:06:06
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski