> Poprzednie

Poprzednie

zawiadomienie o III Sesji Rady Gminy Topólka w
dniu 29 grudnia 2014r.
 
Zawiadomienie o III Sesji

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-12-19 11:15:02 | Data modyfikacji: 2018-01-02 14:19:18.
 
Zawiadomienie o II Sesji 08 grudnia 2014r.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-12-05 10:15:53 | Data modyfikacji: 2018-01-02 14:19:00.
Zawiadomienie o I, w VII kadencji Sesji Rady Gminy
Topólka
 
zawiadomienie

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-11-26 14:26:32 | Data modyfikacji: 2018-01-02 14:18:39.
Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Gminy Topólka
 
zawiadomienie

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-10-22 13:04:32 | Data modyfikacji: 2018-01-02 14:18:16.
zawiadomienie o XXI Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o terminie XXI Sesji Rady Gminy Topólka

 
zawiadomienie

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-09-16 12:50:01 | Data modyfikacji: 2018-01-02 14:17:30.
zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy Topólka
 
Zawiadomienie

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-06-17 08:08:21 | Data modyfikacji: 2018-01-02 14:17:08.
Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Gminy

XIX Sesja Rady Gminy Topólka 28 marca 2014r.

 
zawiadomienie o sesji.jpg

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-03-18 09:32:18 | Data modyfikacji: 2018-01-02 14:16:15.
XVII Sesja Rady Gminy Topólka
XVII Sesja Rady Gminy Topólka 07 listopada 2013r. 
zawiadomienie o XVII sesji.doc 1.pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2013-10-31 12:42:14 | Data modyfikacji: 2013-10-31 12:45:08.
XVI Sesja Rady Gminy Topólka

ZWOŁUJĘ  XVI  SESJĘ


RADY  GMINY  TOPÓLKA,


 


która odbędzie się 26 września 2013r. (czwartek) o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy


 


Porządek obrad:


 


1.Otwarcie, stwierdzenie quorum i powołanie protokolanta.


2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji.


3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy oraz informacja o działalności


    w okresie między sesjami.


4. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013r.


5. Podjęcie uchwał w sprawach:


   1) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,


   2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 i zwolnień w tym podatku,


   3) opłaty od posiadania psów na rok 2014,


   4) przystąpienia do realizacji projektu „ Wiedza moją przyszłością” realizowanego w ramach projektu


       przystąpienia do realizacji projektu ”Wiedza moją przyszłością” realizowanego w ramach Priorytetu


       IX Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans


       edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,


       Poddziałanie 9.1.2. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do


       edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał


       Ludzki,


   5) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości


       gruntowych,


   6) zmiany uchwały Nr XIII/113/12 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie


       uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Topólka na lata 2013 – 2021,


   7) zmiany uchwały Nr XIII/114/12 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie


       uchwalenia budżetu na 2013 rok. 


   8) zaciągnięcia długoterminowego kredytu.


5. Informacja Wójta o realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.


6. Interpelacje radnych.


7. Wolne wnioski i zakończenie.         


 


 


 


                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy


                                                                                                    Anna Niedośmiałek


 

 
zawiadomienie o XVI sesji.pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2013-09-25 08:58:54 | Data modyfikacji: 2013-09-25 09:10:48.
II SESJA RADY GMINY TOPÓLKA
5 grudnia 2006 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy obędzie się II sesja Rady Gminy Topólka.

Proponowany porządek obrad:

1.
Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie protokolanta i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.
Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Topólce pana Zygmunta Dogońskiego, zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Topólka.

4.
Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.

5.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wynagrodzenia dla Wójta Gminy Topólka,
b) powołania Przewodniczących i składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.

6.
Interpelacje radnych.

7.
Wolne wnioski i zakończenie obrad.  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:36:29 | Data modyfikacji: 2013-09-25 09:10:48.
III SESJA RADY GMINY TOPÓLKA
8 grudnia 2006r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się III sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1.
Otwarcie, stwierdzenie quorum, powołanie protokolanta i przyjęcie porządku obrad.

2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.
Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy i informacja o działalności w okresie między sesjami.

4.
Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały Nr XX/141/05 Rady Gminy Topólka z 30 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Topólka na 2006r.,

b) obniżenia ceny skupu żyta, dla celów podatku rolnego na 2007r.,

c) podatku leśnego na 2007r.,

d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007,

e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007r. i zwolnień w tym podatku,

f) wysokości oraz zasad ustalania diet przysługujących radnym,

g) uchylenia uchwały Nr XXIV/167/06 Rady Gminy Topólka z dnia 26 października 2006r. w sprawie nagrody dla wójta gminy Topólka.

5.
Informacja Wójta o realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.

6.
Interpelacje radnych.

7.
Wolne wnioski i zakończenie 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:36:04 | Data modyfikacji: 2013-09-25 09:10:48.
VII SESJA RADY GMINY TOPÓLKA
Zawiadomienie o terminie Sesji  
VII SESJA.doc

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:35:36 | Data modyfikacji: 2013-09-25 09:10:48.
VIII Sesja Rady Gminy Topólka
Zawiadomienie o terminie sesji  
zawiadomienie o sesji Rady.jpg

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:34:48 | Data modyfikacji: 2013-09-25 09:10:48.
IX Sesja Rady Gminy Topólka
Zawiadomienie o terminie Sesji  
Zawiadomienie.IX.doc

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:34:09 | Data modyfikacji: 2013-09-25 09:10:48.
X Sesja Rady Gminy Topólka
Zawiadomienie o terminie sesji  
Zawiadomienie o terminie X.doc

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:33:29 | Data modyfikacji: 2013-09-25 09:10:48.
XI Sesja Rady Gminy 27 marca 2008r.
Proponowany porządek XI Sesji  
Zawiadomienie o terminie Sesji.doc

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:32:30 | Data modyfikacji: 2013-09-25 09:10:48.
XII Sesja Rady Gminy Topólka dnia 14 maja 2008r.
proponowany porządek obrad.  
porz±dek sesji.doc

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:31:19 | Data modyfikacji: 2013-09-25 09:10:48.
XIII Sesja Rady Gminy Topólka w dniu 04 września
2008r.
Porządek obrad  
Zawiadomienie o Sesji.doc

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:30:34 | Data modyfikacji: 2013-09-25 09:10:48.
XIV Sesja Rady Gminy Topólka 10 listopada 2008r.
proponowany porządek obrad  
zawiadomienie o sesji.XIV.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:28:53 | Data modyfikacji: 2013-09-25 09:10:48.
XV Sesja Rady Gminy Topólka
Zawiadomienie o Sesji 22 grudnia 2008r.  
zaproszenie XV.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:27:55 | Data modyfikacji: 2013-09-25 09:10:48.
XVI Sesja Rady Gminy Topólka
Zawiadomienie o Sesji 26 marca 2009r.  
XVI.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:26:50 | Data modyfikacji: 2013-09-25 09:10:48.
XVII Sesja Rady Gminy Topólka
Zawiadomienie o sesji  
Topólka 26 maja 2009r zawiadomienie o sesji.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:25:39 | Data modyfikacji: 2013-09-25 09:10:48.
Sesja Rady Gminy - 05.11.2009r.
Zawiadomienie o terminie Sesji.  
sesja IX.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:24:45 | Data modyfikacji: 2013-09-25 09:10:48.
XX Sesja Rady Gminy
Zawiadomienie o terminie sesji.  
Sesja.XX.jpg

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:22:38 | Data modyfikacji: 2013-09-25 09:10:48.
XXI Sesja Rady Gminy
zawiadomienie o terminie i porządku obrad

str.1.jpg

str.2.jpg

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:20:53 | Data modyfikacji: 2013-07-17 13:21:50.
XXII Sesja Rady Gminy 11 czerwca 2010r.
Zawiadomienie z porządkiem obrad  
zawiadomienie XXII.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:20:05 | Data modyfikacji: 2013-07-17 13:21:50.
XXIII Sesja Rady Gminy Topólka - 29 września
2010r.
Zawiadomienie o terminie sesji i porządek obrad.  
Topólka 20 wrze¶nia 2010r.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:17:58 | Data modyfikacji: 2013-07-17 13:21:50.
XXIV Sesji Rady Gminy Topólka
Zawiadomienie o terminie Sesji 09 listopada 2010r.  
sesja XXIV.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:16:46 | Data modyfikacji: 2013-07-17 13:21:50.
I sesja w VI kadencji Rady Gminy Topólka
1.12.2010r.
zawiadomienie o I sesji wraz z porządkiem obrad.  
zaproszenieI.jpg

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:14:41 | Data modyfikacji: 2013-07-17 13:21:50.
II Sesja w VI kadencji Rady Gminy w dniu 14
grudnia 2010r.
Porządek sesji  
zaproszenie 001.jpg

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:13:34 | Data modyfikacji: 2013-07-17 13:21:50.
III Sesja w VI kadencji Rady Gminy Topólka w dniu
29 grudnia 2010r.
porządek sesji  
sesjaIII.jpg

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:12:45 | Data modyfikacji: 2013-07-17 13:21:50.
IV Sesja Rady Gminy Topólka 30 marca 2011r.
porządek Sesji  
zaproszenie IV.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:11:14 | Data modyfikacji: 2013-07-17 13:21:50.
V Sesja Rady Gminy Topólka 17 czerwca 2011r.
porządek Sesji.
 
Zawiadomienie o sesji.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:09:58 | Data modyfikacji: 2013-07-17 13:21:50.
XI Sesja Rady Gminy Topólka 27 września 2012r.
Porządek Sesji.  
20120920144953167.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:08:02 | Data modyfikacji: 2013-07-17 13:21:50.
XII Sesja Rady Gminy 9 listopada 2012r.
Porządek Sesji  
zawiadomienie mieszkańców o sesji XII.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:07:13 | Data modyfikacji: 2013-07-17 13:21:50.
XIII Sesja Rady Gminy Topólka 21 grudnia 2012r.
Zawiadomienie o terminie i porządku sesji  
zawiadomienie mieszkańców o sesji XIII.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:04:54 | Data modyfikacji: 2013-07-17 13:21:50.
XIV Sesja Rady Gminy Topólka - 26 marca 2013 rok.
Porządek obrad  
zawiadomienie o XIV sesji.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:03:51 | Data modyfikacji: 2013-07-17 13:21:50.
XV Sesja rady Gminy Topólka 26 czerwca 2013r.
Porządek obrad  
zawiadomienie o XV sesji.doc 1.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:01:56 | Data modyfikacji: 2013-07-17 13:21:50.
Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:01:56
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Topólka 22
87-875 Topólka
Burmistrz Miasta i Gminy
Marek Dybowski
Kontakt:
Tel: (+48 54) 286-90-35
Fax: (+48 54) 286-90-35
e-mail: sekretariat@topolka.pl