Informacje o dokumentach o środ. i jego ochronie

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowie instalacji fotowoltaicznej pn. Sadłużek na terenie działki nr ew. 19/1, o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania

 Karta SIOS 6 2022 wniosek .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2022-06-17 15:07:42.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowie instalacji fotowoltaicznej pn. Paniewek na terenie działki nr ew. 203/4 obręb Paniewek, o mocy do 5,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania.

 Karta SIOS 5 2022wniosek .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2022-06-17 15:07:04.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 60,0 m, o wydajności do Q = 38,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Sadłużek, gmina Topólka na terenie działki o numerze ewidencyjnym 103, obręb 0018 Sadłużek, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji - nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowości Sadłużek, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie”

 Karta SIOS 4 2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2022-05-18 12:55:34.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

W obrębie psa drógi powiatowej nr 2831 C Pamiątka - Lubraniec:

 Karta SIOS 3 2022 .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2022-03-07 13:41:36.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 13 szt. drzew w pasach drogowych dróg: nr 2831 C Pamiątka - Lubraniec:  nr 2814 C Samszyce - Izbica, nr 2829 C Sadłóg – Świerczyn

 Karta SIOS 2 2022 .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2022-03-07 13:39:18 | Data modyfikacji: 2022-03-17 10:39:02.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa instalacji elektrowni fotowoltaicznej na działkach ewidencyjnych nr 82/2 oraz 82/3 w obrębie Sadług w gm. Topólka”.

 Karta SIOS 01 2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2022-01-20 13:19:08.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na na budowie budynków rekreacji indywidualnej z bezodpływowymi zbiornikami na nieczystości ciekłe i niezbędną infrastrukturą na działce nr 46/70 w obrębie geodezyjnym Głuszynek gm. Topólka.

 Karta SIOS 18 2021 .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2021-12-10 11:31:29.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1900 sztuk w miejscowości Wyrobki, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 39/1.

 Karta SIOS 17 2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2021-11-10 11:20:38 | Data modyfikacji: 2021-11-10 11:23:33.

Decyzja dla firmy PHU TRANS-KOL Zenon Sobczak ul. Toruńska 186, 62-600 Koło zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 121/14 obręb Topólka.

 Karta SIOS 16 2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2021-10-15 10:40:25.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Znaniewo, gmina Topólka, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 154/2.

 Karta SIOS 15 2021 .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2021-10-12 13:52:06.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

Wniosek PHU TRANS-KOL Zenon Sobczak ul. Toruńska 186, 62-600 Koło, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 121/14 obręb Topólka.

 Karta SIOS 14 2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2021-09-28 13:34:26.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na działce nr ewid. 175 obręb 0006 Czamanin Kolonia, gmina Topólka

 Karta SIOS 13 2021 .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2021-09-14 12:57:48.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy budowy instalacji elektrowni fotowoltaicznej na działce ewidencyjnej nr 151 oraz 152 w obrębie Sadłużek w gm. Topólka

 Karta SIOS 12 2021 .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2021-08-26 11:08:07.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa instalacji elektrowni fotowoltaicznej na działkach ewidencyjnych nr 82/2 oraz 82/3 w obrębie Sadług w gm. Topólka”.

 SIOS 11 2021 .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2021-08-20 12:37:55.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej działkach nr 140/4, 140/6 i 141/1 w miejscowości Torzewo, gmina Topólka”.

 Karta SIOS 10 2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2021-08-10 12:49:32.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1996 sztuk w miejscowości Orle, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 139/1.

 Karta SIOS 9 2021 .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2021-08-10 08:36:52.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „FVE DĘBIANKI” o mocy do 3 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dębianki, gmina Topólka, powiat Radziejowski, województwo Kujawsko-Pomorskie.

 Karta SIOS 8 2021 .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2021-05-28 12:05:58.
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o podjęciu
zawieszonego postepowania

otyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Znaniewo, gmina Topólka, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 154/2

 Karta SIOS 7 2021 .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2021-05-20 13:18:25.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1500 sztuk w miejscowości Kamieniec, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 7/2.

 Karta SIOS 6 2021 .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2021-05-13 07:53:24.
Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego
postępowania

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na na budowie budynków rekreacji indywidualnej z bezodpływowymi zbiornikami na nieczystości ciekłe i niezbędną infrastrukturą na działce nr 46/70 w obrębie geodezyjnym Głuszynek gm. Topólka.

 Karta SIOS 5 2021 .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2021-04-27 09:25:05.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej działkach nr 140/4, 140/6 i 141/1 w miejscowości Torzewo, gmina Topólka”.

 Karta SIOS 4 2021 .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2021-03-23 08:50:14.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy budowy instalacji elektrowni fotowoltaicznej na działce ewidencyjnej nr 151 oraz 152 w obrębie Sadłużek w gm. Topólka

 Karta SIOS 3 2021 .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2021-03-11 13:17:40.
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew

Dotyczy wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2826 C Faliszewo – Rybiny na działce ew. nr 136/1 w obębie Znaniewo i nr 2829 Sadłóg – Świerczyn na działce ew. nr 127, obręb ew. Świerczyn

 Karta SIOS 2 2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2021-02-04 13:02:32.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Kozjaty– Hulanka, na odcinku ca 1600 mb, położonej w m. Kozjaty gm. Topólka na nieruchomości oznaczonej: nr ewidencyjnymi 351/1 i 96 w obrębie geodezyjnym Kozjaty gm. Topólka.

 Karta SIOS 1 2021 decyzja .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2021-02-04 12:55:39 | Data modyfikacji: 2021-02-04 13:00:32.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

dotyczy wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2826 C Faliszewo – Rybiny na działce ew. nr 136/1 w obębie Znaniewo i nr 2829 Sadłóg – Świerczyn na działce ew. nr 127, obręb ew. Świerczyn

 Karta SIOS 15 2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2020-11-26 11:29:40.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

Dotyczy wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie  w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2831 C Pamiątka – Lubraniec

 Karta SIOS 14.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2020-11-13 09:06:56.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1900 sztuk w miejscowości Wyrobki, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 39/1.

 Karta SIOS 13 2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2020-10-20 09:37:29.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Kozjaty– Hulanka, na odcinku ca 1600 mb, położonej w m. Kozjaty gm. Topólka na nieruchomości oznaczonej: nr ewidencyjnymi 351/1 i 96 w obrębie geodezyjnym Kozjaty gm. Topólka.

 Karta SIOS 12 .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2020-09-28 10:27:37.
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Znaniewo, gmina Topólka, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 154/2.

 Karta SIOS 11 2020 .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2020-09-23 13:48:30.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów (realizacja punktu skupu złomu) w Topólce na działce o numerze ewidencyjnym 34/4.

 Karta SIOS 10 2020 .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2020-08-07 11:04:07 | Data modyfikacji: 2020-08-10 12:24:45.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Znaniewo, gmina Topólka, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 154/2

 Karta SIOS 9 2020 .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2020-08-07 11:01:28 | Data modyfikacji: 2020-08-10 12:14:26.
Obwieszczenie

Dotyczy:przedsięwzięcia polegającego na na budowie budynków rekreacji indywidualnej z bezodpływowymi zbiornikami na nieczystości ciekłe i niezbędną infrastrukturą w Głuszynku dz. nr 46/70.

 Karta SIOS 8 2020 .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2020-06-23 08:48:17.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1500 sztuk w miejscowości Kamieniec, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 7/2.

 Karta SIOS 7 2020 .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2020-05-18 10:40:43.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 23 w Orlu gm. Topólka.

 Karta SIOS 6 2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2020-05-08 07:42:17.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy:przedsięwzięcia polegającego na na budowie budynków rekreacji indywidualnej z bezodpływowymi zbiornikami na nieczystości ciekłe i niezbędną infrastrukturą w Głuszynku dz. nr 46/70.

 Karta SIOS 5.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2020-04-20 09:07:22.
Wniosek o decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy budowy ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2831C Pamiątka-Lubraniec na działkach: nr 27 i 8 w obrębie Rybiny i nr 20 w obrębie Orle gm. Topólka

 Karta SIOS 4 2020 wniosek z KIP.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2020-03-17 14:58:54.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy rozbudowy istniejącego zakładu produkcji prefabrykatów betonowych, wraz z istniejącą infrastrukturą o halę produkcyjną wyposażoną w linię technologiczną do produkcji stropów i ścian typu filigran, wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach ewidencyjnych 173/9 oraz 173/12 obręb 0008 Dębianki.

 Karta SIOS 03 2020 .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2020-02-03 13:43:08.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek II” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, 

 Karta SIOS 02 2020 decyzja ooś.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2020-01-21 09:59:27.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek I” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, 

 Karta SIOS 01 2020 decyzja ooś.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2020-01-21 09:57:06.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy wykonania otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Dębianki gm. Topólka (działka nr 186/1).

 Karta SIOS 62_ 2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2020-01-09 07:34:53.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na: wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Paniewo gmina Topólka (działka nr 127).

 Karta SIOS 61 2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-12-20 09:20:16.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: budowie studni głębinowej na terenie działki nr 2/2 w miejscowości Torzewo (obręb Torzewo 0026) gm. Topólka, pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie.

 Karta SIOS 58 2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-12-16 09:01:30.
Uzgodnienie RDOŚ

farmy fotowoltaicznej „Borek I” o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie

 Karta SIOS 60 2019 uzgodnienie rdoś.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-12-13 14:40:12.
Uzgodnienie RDOŚ

Dotyczy budowyfarmy fotowoltaicznej „Borek I” o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie 

 Karta SIOS 59 2019 uzgodnienie rdoś.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-12-13 14:36:25.
Wniosek o usunięcie drzew

Dotyczy wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie o wycinkę drzew

 Karta SIOS 57 2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-11-19 10:02:56.
Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej "BOREK II" na działce nr 53 w Borku gm. Topolka.

 Karta SIOS 56 2019 uzupełnienie raoprtu Borek II.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-11-13 08:23:30.
Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej "BOREK I" na działce nr 53 w Borku gm. Topolka. 

 Karta SIOS 55 2019 uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-11-13 08:21:12.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy wykonania otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Dębianki gm. Topólka (działka nr 186/1).

 Karta SIOS 54 2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-11-06 08:09:18.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Paniewo gmina Topólka ( działka nr 127).

 Karta SIOS 53 2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-10-18 11:31:48.
Zaświadczenie o wpisie w rejestrze działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na
terenie gminy Topólka

Dotyczy wniosku firmy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chodczu Al. Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz

 karta SIOS 52.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-09-27 12:14:17.
Wniosek o wpis w rejestrze działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na
terenie gminy Topólka

Dotyczy wniosku firmy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chodczu Al. Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz

 karta SIOS 51.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-09-27 12:11:37.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy rozbudowy istniejącego zakładu produkcji prefabrykatów betonowych, wraz z istniejącą infrastrukturą o halę produkcyjną wyposażoną w linię technologiczną do produkcji stropów i ścian typu filigran, wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach ewidencyjnych 173/9 oraz 173/12 obręb 0008 Dębianki.

 Karta SIOS 50 2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:42:31.
Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek I” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka.

 Karta SIOS 49 2019 uzupełnienie raoprtu Borek II.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-09-16 13:39:27.
Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek I” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka. 

 Karta SIOS 48 2019 uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-09-16 13:37:40.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: budowie studni głębinowej na terenie działki nr 2/2 w miejscowości Torzewo (obręb Torzewo 0026) gm. Topólka, pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie.

 Karta SIOS 47.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-09-16 12:54:28.
Uzgodnienie RDOŚ

Dotyczy instalacji elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działek: 59; 72/1; 73/1 i 74 w obrębie geodezyjnym Wyrobki, położonej w miejscowości Wyrobki, gmina Topólka.

 Karta SIOS 46 2019. Uzgodnienie RDOŚ.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-08-20 10:00:28.
Opinia PPIS

Dotyczy instalacji elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działek: 59; 72/1; 73/1 i 74 w obrębie geodezyjnym Wyrobki, położonej w miejscowości Wyrobki, gmina Topólka.

 Karta SIOS 45 2019. Opinia PPIS.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-08-20 09:56:05.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 75 obręb Bielki, gmina Topólka


 

 Karta SIOIS 44 2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-08-07 14:50:17.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy wykonania urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym St1 do głębokości 58,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, zlokalizowanym w miejscowości Bielki, gm. Topólka na terenie działki o nr ewid. 19 – obręb 0001 Bielki, gm. Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.

 Karta SIOS 43 2019 .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-07-19 14:35:00.
Decyzja

Decyzja w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania na nieruchomości położonej w miejscowości Topólka dz. nr 194 obr. Topólka gm. Topólka powiat radziejowski.

 Karta SIOS 42 2019 .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-07-19 14:29:05.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na terenie działki nr 285 w miejscowości Torzewo (obręb Torzewo 0026) gm. Topólka, pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie

 Karta SIOS 41 2019 .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-07-17 07:43:13.
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko

Dotyczy wykonania urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym St1 do głębokości 58,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, zlokalizowanym w miejscowości Bielki, gm. Topólka na terenie działki o nr ewid. 19 – obręb 0001 Bielki, gm. Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.

 Karta SIOS 40 2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-07-11 11:35:16.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko

Dotyczy instalacji elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działek: 59; 72/1; 73/1 i 74 w obrębie geodezyjnym Wyrobki, położonej w miejscowości Wyrobki, gmina Topólka. 

 Karta SIOS 39 2019 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-07-09 14:11:19.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej „BOREK II” o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie

 Karta SIOS 36 2019 raoprt Borek II.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-06-28 07:45:53.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej „BOREK I” o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie

 Karta SIOS 35 2019 raport Borek I.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-06-28 07:43:41.
Opinia PPIS w Radziejowie

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 75 obręb Bielki, gmina Topólka.

 Karta SIOS 34 2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-06-24 13:55:54.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy rozbudowy zakładu produkującego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek, położonej w we wsi Czamaninek gm. Topólka

 Karta SIOS 33. 2019 Decyzja środowiskowa.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-06-18 14:03:13.
Zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze
działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie gminy Topólka

Dotyczy zmiany nazwy firmy w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Topólka

 Karta SIOS 32 2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-06-12 13:10:46.
Wniosek o zmianę danych w rejestrze
działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie gminy Topólka

Dotyczy zmiany nazwy firmy  w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Topólka

 Karta SIOS 31 2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-06-12 13:05:36.
Opinia Wody Polskie

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 75 obręb Bielki, gmina Topólka.

 Karta SIOS 30 2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-06-05 14:25:52.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy wykonania otworu eksploatacyjnego ujęcia wód podziemnych ( studni głębinowej Nr 1 ) na działce nr 18 w miejscowości Wola Jurkowa, gmina Topólka

 Karta SIOS 29 2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-06-03 12:23:13.
Uzupełnienie karty informacyjnej
przedsięwzięcia

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 75 obręb Bielki, gmina Topólka.

 Karta SIOS 28 2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-05-30 13:02:51.
Opinia RDOŚ w Bydgoszczy

Dotyczy wykonania urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym St1 do głębokości 58,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, zlokalizowanym w miejscowości Bielki, gm. Topólka na terenie działki o nr ewid. 19 – obręb 0001 Bielki, gm. Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.

 Karta SIOS 27.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-05-29 12:28:49.
Opinia PPIS ponowna nr 4

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek.

 Karta SIOS 26 2019 Opinia PPIS.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-05-23 07:54:01.
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko

Dotyczy wykonania otworu eksploatacyjnego ujęcia wód podziemnych ( studni głębinowej Nr 1 ) na działce nr 18 w miejscowości Wola Jurkowa, gmina Topólka

 Karta SIOS 25 2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-05-22 13:02:05.
Opinia Wody Polskie

Dotyczy wykonania otworu eksploatacyjnego ujęcia wód podziemnych ( studni głębinowej Nr 1 ) na działce nr 18 w miejscowości Wola Jurkowa, gmina Topólka

 Karta SIOS 24 2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-05-22 13:00:28.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach z KIP

Dotyczy wykonania urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym St1 do głębokości 58,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, zlokalizowanym w miejscowości Bielki, gm. Topólka na terenie działki o nr ewid. 19 – obręb 0001 Bielki, gm. Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.

 karta SIOS 23.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-05-21 07:51:18.
Uzgodnienie ponowne RDOŚ

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek

 Karta SIOS 22 2019 Uzgodnienie RDOŚ S.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-05-14 12:38:53.
Opinia ponowna PPIS

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek

 Karta SIOS 21 2019 Opinia ppis.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-05-14 12:35:18.
Postanowienie o zakresie raportu

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek II” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie.

 Karta SIOS 20 2019 postanowienie o raporcie.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 07:42:42.
Opinia PPIS

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek II” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie.

 Karta SIOS 19 2019 OPINIA PPIS.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 07:41:14.
Opinia Wody Polskie

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek II” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie.

 Karta SIOS 18 2019 opinia PGW WODY POLSKIE.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 07:36:29.
Opinia RDOŚ

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek II” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie.

 Karta SIOS 17 2019 opinia RDOŚ.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 07:34:37.
Postanowienie o zakresie raportu

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek I” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie.

 Karta SIOS 16 2019 postanowienie o raporcie.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-05-08 12:08:35.
Opinia PPIS

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek I” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie.

 Karta SIOS 15 2019 opinia PPIS.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-05-08 12:07:04.
Opinia Wody Polskie

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek I” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie.

 Karta SIOS 14 2019 opinia PGW WODY POLSKIE.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-05-08 12:05:18.
Opinia RDOŚ

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Borek I” polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 53 obręb Borek, gmina Topólka powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie.

 Karta SIOS 13 2019 opinia RDOŚ.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-05-08 12:03:21.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 75 obręb Bielki, gmina Topólka.

 karta SIOS 12 2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-05-07 10:20:02.
Opinia RDOŚ w Bydgoszczy

Dotyczy wykonania otworu eksploatacyjnego ujęcia wód podziemnych ( studni głębinowej Nr 1 ) na działce nr 18 w miejscowości Wola Jurkowa, gmina Topólka

 KARTA SIOS 11 2019 opinia RDOŚ.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:26:22.
Opinia PPIS w Radziejowie

Dotyczy wykonania otworu eksploatacyjnego ujęcia wód podziemnych ( studni głębinowej Nr 1 ) na działce nr 18 w miejscowości Wola Jurkowa, gmina Topólka

 KARTA SIOS 10 2019 opinia PPIS.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:22:16.
Uzupełnienie raportu kwiecień 2019

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek, położonej w we wsi Czamaninek gm. Topólka

 Karta SIOS 9 2019 Uzupełnienie raportu.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-04-12 08:18:29.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy wykonania otworu eksploatacyjnego ujęcia wód podziemnych ( studni głębinowej Nr 1 ) na działce nr 18 w miejscowości Wola Jurkowa, gmina Topólka

 Karta SIOS wniosek .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-04-01 14:10:54.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na działce nr ewid. 137 obręb 0020-Sierakowy, gmina Topólka, położonej w we wsi Emilianowo gm. Topólka,

 Karta SIOS 8 2019 Decyzja ooś 7.2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-03-29 07:33:40.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej "Borek II" o mocy do 1MW na działce nr 53 w Borku gm. Topólka.

 Karta SIOS 7 2019 wniosek z KIP.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-03-14 09:47:18.
Wniosek o decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej "Borek I" o mocy do 1MW na działce nr 53 w Borku gm. Topólka.

 Karta SIOS 6 2019 wniosek z KIP.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-03-14 09:45:07.
Opina PPIS w Radziejowie - ponowna

Dotyczy budowy chlewni (tuczarni) na działce nr 137 w obrebie Sierakowy w m. Emilianowo gm. Topólka.

 Karta SIOS 5 2019 Opinia PPIS ponowna Dobruchowski.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-03-04 13:38:02.
Uzupełnienie raportu

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek

 Karta SIOS 4 2019 Uzupełnienie raportu.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-02-20 12:50:09.
Opinia PPIS

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek

 Karta SIOS 3.2019 Opinia PPIS.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-02-20 12:48:07.
Uzgodnienie ponowne RDOŚ 07 17

Dotyczy budowy chlewni na działce nr 137 obręb Sierakowy

 Karta SIOS 2 2019 Uzgodnienie RDOŚ 7.2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-02-12 14:37:07.
Karta SIOS 1.2018

Dotyczy budowy tuczarni trzody chlewnej na działce nr 137 w obrębie Sierakowy gm. Topólka.

 Karta SIOS 1 2019 Uzupełnienie raportu 7.2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:43:23.
Uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane na działkach nr 140, 141, 142, 143 i 144 w Czamaninku gm. Topólka

 Karta SIOS 30 2018 Uzupełnienie raportu Czamaninek ponowne postepowanie.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-11-16 08:19:11.
Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia ooś

Dotyczy instalacji elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działek: 59; 72/1; 73/1 i 74 w obrębie geodezyjnym Wyrobki, położonej w miejscowości Wyrobki, gmina Topólka.

 Karta SIOS 29 2018 Postanowienie o potrzebie ooś.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-10-10 13:28:28.
Opinia PPIS w Radziejowie o braku potrzeby
przeprowadzenia ooś

Dotyczy instalacji elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działek: 59; 72/1; 73/1 i 74 w obrębie geodezyjnym Wyrobki, położonej w miejscowości Wyrobki, gmina Topólka.

 Karta SIOS 28 2018 Opinia PPIS w Radziejowie.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-10-09 12:42:06.
Opinia PGW Wody Polskie o braku potzreby
przeprowadzenia ooś

Dotyczy instalacji elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działek: 59; 72/1; 73/1 i 74 w obrębie geodezyjnym Wyrobki, położonej w miejscowości Wyrobki, gmina Topólka.

 Karta SIOS 27 2018 Opinia PGW Wody Polskie.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-10-09 12:40:07.
Opinia RDOŚ o potzrebie przeprowadzenia ooś

Dotyczy instalacji elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działek: 59; 72/1; 73/1 i 74 w obrębie geodezyjnym Wyrobki, położonej w miejscowości Wyrobki, gmina Topólka.

 Karta SIOS 26 2018 Opinia RDOŚ.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-10-09 12:38:20.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach z KIP

DOtyczy instalacji elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działek: 59; 72/1; 73/1 i 74 w obrębie geodezyjnym Wyrobki.

 Karta SIOS 25 2018 wniosek z KIP.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-08-22 14:51:00.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy budowy ujęcia wody dla potrzeb fermy trzody chlewnej i do deszczowania upraw rolnych  w miejscowości Kamieniec gm. Topólka na terenie działki o nr ewid. 7/2 - obręb Kamieniec, gm. Topolka

 Karta SIOS 24 2018 decyzja ooś.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-08-17 12:51:41.
OPinia RDOŚ w Bydgoszczy

Dotyczy wykonania otworu studziennego Nr 1 o wydajności Q = 20m3/h wraz z urządzeniami służącymi do pobóru wody dla potrzeb fermy trzody chlewnej i do deszczowania upraw rolnych, zlokalizowanym w miejscowości Kamieniec gm. Topólka na terenie działki o nr ewid. 7/2 - obręb Kamieniec, gm. Topolka.

 Karta SIOS 23 2018 opinia RDOŚ.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-08-09 08:40:41.
Opinia PGW Wody Polskie

Dotyczy wykonania otworu studziennego Nr 1 o wydajności Q = 20m3/h wraz z urządzeniami służącymi do pobóru wody dla potrzeb fermy trzody chlewnej i do deszczowania upraw rolnych, zlokalizowanym w miejscowości Kamieniec gm. Topólka na terenie działki o nr ewid. 7/2 - obręb Kamieniec, gm. Topolka.

 Karta SIOS 22 2018 opinia PGW Wody Polskie.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-08-09 08:39:04.
Opinia PPIS w Radziejowie

Dotyczy wykonania otworu studziennego Nr 1 o wydajności Q = 20m3/h wraz z urządzeniami służącymi do pobóru wody dla potrzeb fermy trzody chlewnej i do deszczowania upraw rolnych, zlokalizowanym w miejscowości Kamieniec gm. Topólka na terenie działki o nr ewid. 7/2 - obręb Kamieniec, gm. Topolka.

 Karta SIOS 21 2018 opinia PPIS.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-08-09 08:37:43.
Decyzjsa o odmowie ustalenia środowiskowych
uwarunkowań

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na działce nr ewid. 137 obręb 0020-Sierakowy, gmina Topólka, położonej w we wsi Emilianowo gm. Topólka

 Karta SIOS 20 2018 Decyzja ooś 7.2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-08-07 12:55:53.
Uzgodnienie RDOŚ w Bydgoszczy

Dotyczy budowy chlewni na działce nr 137 obręb Sierakowy w m. Emilianowo gm. Topólka

 Karta SIOS 19 2018 Uzgodnienie RDOŚ 7.2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-07-09 10:28:57.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach z KIP

Dotyczy: budowy i eksploatacji studni Nr 1 na działce nr 7/2 w Kamieńcu gm. Topólka

 Karta SIOS 18 2018 wniosek.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-06-28 08:07:19.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek

 Karta SIOS 17 2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-05-14 12:51:20.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na terenie  nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz. 289/1 obręb Nr 0012-Kozjaty, jednostka Nr 041107_2 Topólka, położonej w we wsi Kozjaty gm. Topólka

 Karta SIOS 16 2018 Decyzja ooś.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-04-11 11:07:37.
Uzgodnienioe 08 2017 RDOŚ

Dotyczy: rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek, położonej w we wsi Czamaninek gm. Topólka.

 Karta SIOS 15 2018 Uzgodnienie RDOŚ.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-04-05 13:28:32.
Uzgodnienie PGW Wody Polskie, RZGW w Bydgoszczy
warunków realizacji przedsięwzięcia

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na działce nr ewid. 137 obręb Nr 0020-Sierakowy, gmina Topólka, położonej w we wsi Emilianowo gm. Topólka

 Karta SIOS 14 2018 Uzgodnienie Wody Polskie 7 17.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-03-13 09:35:52.
Uzgodnienie PGW Wodo Polskie, RZGW w Bydgoszczy
warunków realizacji przedsięwzięcia

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz. 289/1 obręb Nr 0012-Kozjaty, jednostka Nr 041107_2 Topólka, położonej we wsi Kozjaty gm. Topólka,

 Karta SIOS 13 2018 Uzgodnienie Wody Polskie.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-03-13 09:28:34.
Uzupełnienie raportu 2 na wniosek RDOŚ

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek, położonej w we wsi Czamaninek gm. Topólka.

 Karta SIOS 12 2018.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-03-02 09:19:21.
Uzgodnienie RDOŚ w Bydgoszczy

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz. 289/1 w Kozjatach gm. Topólka.

 Karta SIOS 11 2018 Uzgodnienie RDOŚ.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:17:49.
Opinia PPIS w Radziejowie

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz. 289/1 w Kozjatach gm. Topólka.

 Karta SIOS 10 2018 Opinia PPIS.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:16:24.
Uzupełnienie raportu (2) na wniosek RDOŚ

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz. 289/1 w Kozjatach gm. Topólka.

 Karta SIOS 9 2018 uzupełnienie raportu 2 RDOŚ.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:15:12.
Uzupełnienie raportu (1) na wniosek RDOŚ

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz. 289/1 w Kozjatach gm. Topólka.

 Karta SIOS 8 2018 uzupełnienie raportu 1 RDOŚ.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:13:41.
Uzupełnienie raportu na wniosek PPIS

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na  nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz. 289/1 w Kozjatach gm. Topólka.

 Karta SIOS 7 2018 uzupełnienie raportu PPIS.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:09:01.
Opinia PPIS

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na działce nr ewid. 137 obręb 0020-Sierakowy, gmina Topólka,

 Karta SIOS 6 2018 Opinia PPIS.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-02-01 14:01:51.
Uzupełnienie raportu na wniosek RDOŚ

Dotyczy budowy budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na działce nr ewid. 137 obręb 0020-Sierakowy, gmina Topólka,

 Karta SIOS 5 2018. Uzupełnienie RDOŚ.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-02-01 14:00:21.
Uzupełnienie raportu na wniosek PPIS

Dotyczybudowy budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na działce nr ewid. 137 obręb 0020-Sierakowy, gmina Topólka,

 Karta SIOS 4 2018 uzupełnienie PPIS.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-02-01 13:53:33.
Opinia PPIS w Radziejowie

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek

 Karta SIOS 3 2018.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-01-25 09:38:03.
Uzupełnienie raportu na wniosek PPIS

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek

 Karta SIOS 2 2018.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-01-25 09:36:50.
Uzupełnienie raportu na wniosek RDOŚ

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek

 Karta SIOS 1 2018.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-01-25 09:34:11.
Uzgodnienie RDOŚ (ponowne) warunków realizaxcji
przedsięwzięcia

Dotyczy zwiększenia obsady chlewni na działce nr 28/4 w Orlu

 Karta SIOS 38 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-01-11 11:54:42.
Opinia PPIS (ponowna) dot. warunków realizacji
przedsięwzięcia

Dotyczy zwiększenia obsady chlewni na działce nr 28/4 w Orlu

 Karta SIOS 37 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2018-01-11 11:52:53.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy zwiększenia obsady zwierząt w istniejącej chlewni na działce nr 28/4 w Orlu gm. Topólka.

 Karta SIOS 40 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-12-27 10:15:36.
Raport o oddziaływaniu na środowiska

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obręb Nr 0007 Czamaninek, położonej w we wsi Czamaninek gm. Topólka

 Karta SIOS 39 17.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-11-24 12:40:20.
Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia ooś

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144w Czamaninku gm. Topolka.

 Kaeta SIOS 36 2017 postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-10-17 10:26:51.
Opinia RDOŚ w sprawie ooś

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144w Czamaninku gm. Topolka.

 Karta SIOS 35 2017 Opinia RDOŚ.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-10-17 10:22:53.
Opinia PPIS w sprawie ooś

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 w czamaninku, gm. Topolka.

 Karta SIOS 34 2017 Opinia PPIS.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-10-17 10:20:49.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko

Dotyczy budowy chlewni o obsadzie 1900 szt, na działce nr 137 obręb Sierakowy w m. Emilianowo

 Karta SIOS 33 2017 raport 7 17.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-09-19 13:55:04.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy budowy chlewni o obsadzie 1900 szt, na działce nr 137 obręb Sierakowy w m. Emilianowo

 Karta SIOS 32 2017 Wniosek 7 17.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-09-19 13:53:40.
Wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu

Dotyczy zwiększenia obsady zwierząt w chlewni na działce nr 28/4 w Orlu

 Karta SIOS 31 2017. Uzupełnienie raportu.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-09-13 13:09:13.
Wniosek o decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały budowlane CZAMANINEK

 Karta SIOS 30 2017 wniosek CZAMANINEK.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-09-13 12:56:39.
Postanowienie o kontynuowaniu postępowania

Dotyczy zwiększenia obsady zwierząt w chlewni na działce nr 28/4 w Orlu

 Karta SIOS 29 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-08-31 08:17:30.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej w Świerczynie gm. Topólka.

 Karta SIOS 28 2017 Decyzja.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-08-22 10:01:48.
Karta SIOS 27 2017 Postanowienie

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej w Świerczynie

 Karta SIOS 27 2017 Postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-07-31 14:08:35.
Karta SIOS 26 2017 Opinia RDOŚ

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej w Świerczynie

 Karta SIOS 26 2017 Opinia RDOŚ.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-07-31 14:05:05.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko

Budowa chlewni o obsadzie 224 DJP na działce nr 289/1 w Kozjatach gm. Topólka.

 Karta SIOS 25.2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-07-25 08:01:49.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Budowa chlewni o obsadzie 224 DJP na działce nr 289/1 w Kozjatach gm. Topólka.

 Karta SIOS 24.2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-07-25 08:00:15.
Uzgodnienie RDOŚ

Dotyczy zwiększenia obsady chlewni na działce 28/4 w Orlu

 Karta SIOS 25 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:09:57.
Uzupełnienie i wyjaśnienia informacji w raporcie
RDOŚ

Dotyczy zwiększenia obsady chlewni na działce 28/4 w Orlu

 Karta SIOS 24 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:05:57.
Uzupełnioenie i wyjaśnienia informacji w
raporcie PPIS

Dotyczy zwiększenia obsady chlewni na działce 28/4 w Orlu

 Karta SIOS 23 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:03:54.
Opinia PPIS w Radziejowie

Dotyczy budowiy farmy fotowoltaicznej „Topólka I” o mocy do 1MW zlokalizowanej w miejscowości Świerczyn, gmina Topólka, na nieruchomości składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 42/2, 43/1 i 34 obręb 0021-Świerczyn gm. Topólka.

 Karta SIOS 22 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-07-04 13:41:11.
Opinia PPIS w Radziejowie

Dotyczy zwiększenia obsady istniejącego budynku inwentarskiego - chlewni, dla trzody chlewnej w ilości 1300 szt. tuczników (182 DJP) na działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Orle gm. Topólka.

 Karta SIOS 21 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-07-04 13:38:52.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy studni na działce nr 40 w Świerczynie gm. Topólka

 Karta SIOS 20 2017 Decyzja 04 17.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-06-12 10:49:00.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy studni na działce nr 51/1 w Bielkach gm. Topólka

 Karta SIOS 19 2017 Decyzja 02 17 .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-06-12 10:47:13.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej w Świerczynie gm. Topólka

 Karta SIOS 18 2017 Wniosek.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-06-09 09:24:52.
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia
ooś

Dotyczy studni nr 1 na działce nr 40 w Świwrczynie

 Karta SIOS 17 2017 Postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-06-08 09:12:49.
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia
ooś

Dotyczy studni nr 1 na działce nr 51/1 w Bielkach

 Karta SIOS 16 2017 Postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-06-08 09:09:38.
Opinia PPIS w Radziejowie

Dotyczy studni na działce nr 40 w Świerczynie gm. Topólka

 Karta SIOS 15 17 Brzezińscy.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-05-31 14:51:39.
Opinia RDOŚ w Bydgoszczy

Dotyczy studni na działce nr 40 w Świerczynie gm. Topólka

 Karta SIOS 14 17 Brzezińscy.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-05-31 14:43:55.
Opinia PPIS w Radziejowie

Dotyczy studni na działce nr 51/1 w Bielkach gm. Topólka

 Karta SIOS 13 17 Biernaccy.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-05-31 14:40:48.
Opinia RDOŚ w Bydgoszczy

Dotyczy studni na działce nr 51/1 w Bielkach gm. Topólka

 Karta SIOS 12 17 Biernaccy.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-05-31 14:39:30.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy eksploatacji studni nr 1 na działce nr 40 w Świerczynie

 Karta SIOS 11 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-05-10 08:27:53.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia n
środowisko

Dotyczy: zwiększenia obsady istniejącego budynku inwentarskiego - chlewni, dla trzody chlewnej w ilości 1300 szt. tuczników (182 DJP) na działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Orle gm. Topólka.

 Karta SIOS 10 2017 Raport.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-04-12 09:03:09.
Postanowienie o podjęciu zawieszonego
postępowania

Dotyczy: postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zwiększenie obsady chlewni do 182 DJP na działce nr 28/4 w Orlu

 Karta SIOS 9 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-04-10 10:35:50.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy eksploatacji studni nr 1 na działce nr 51/1 w Bielkach gm. Topólka

 Karta SIOS 8 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-03-27 11:46:48.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy wykonania otworów studziennych Nr 1 i 2, na działkach nr 45 i 95/1 obręb 0016-Paniewk, o wydajności 25 m3/h każdy, wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody i montażem obudów studziennych na ujęciach wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Paniewek gm. Topólka

 Karta SIOS 7 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-02-21 12:00:50.
Postanowienie o zawieszeniu postępowania

Dotyczy: zwiększenia obsady istniejącego budynku inwentarskiego - chlewni, w ilości 1300 szt. tuczników (182 DJP) na działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Orle gm. Topólka

 Karta SIOS 6 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-02-20 12:49:37.
Postanowienie o konieczności przeprowadzenie ooś

Dotyczy: zwiększenia obsady istniejącego budynku inwentarskiego - chlewni, w ilości 1300 szt. tuczników (182 DJP) na działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Orle gm. Topólka

 Karta SIOS 5 2017.pdf.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-02-20 12:43:21.
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko

Dotyczy wykonania otworów studziennych Nr 1 i 2 na działklach nr 45 i 95/1 w Paniewku, wraz z urządzeniami do poboru wody.

 Karta SIOS 4 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-02-14 14:40:36.
Opinia PPIS w Radziejowie

Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zwiększenie obsady istniejącego budynku inwentarskiego - chlewni, dla trzody chlewnej w ilości 1300 szt. tuczników (182 DJP) na działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Orle gm. Topólka.

 Karta SIOS 3 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-01-19 12:53:06.
Opinia RDOŚ w Bydgoszczy

Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zwiększenie obsady istniejącego budynku inwentarskiego - chlewni, dla trzody chlewnej w ilości 1300 szt. tuczników (182 DJP) na działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Orle gm. Topólka.

 Karta SIOS 2 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-01-19 12:52:05.
Wniosek o decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy otworów studziennych na działklach nr 45 i 95/1 w Paniewku gm. Topólka

 Karta SIOS 1 207.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-01-05 13:26:36.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 2/2 w Topólce

 Karta SIOS 640 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-30 14:36:40.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 111/2 w Czamaninie

 Karta SIOS 639 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-30 14:35:18.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 9/15 w Topólce

 Karta SIOS 638 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-30 14:34:04.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 115/1 w Paniewie

 Karta SIOS 637 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-30 14:32:38.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy zwiększenia obsady istniejącego budynku inwentarskiego - chlewni, dla trzody chlewnej w ilości 1300 szt. tuczników (182 DJP) na działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Orle gm. Topólka

 Karta SIOS 636 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-28 10:40:43.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 190/1 w Czamaninku

 Karta SIOS 635 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-27 14:33:53.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 1 i 16 w Topólce

 Karta SIOS 634 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-27 14:32:10.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 88/2 w Chalnie

 Karta SIOS 633 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-27 14:31:04.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 2 i 3 w Paniewie

 Karta SIOS 632 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-27 14:29:49.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 144/1 w Kamieńcu

 Karta SIOS 631 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-27 14:28:30.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 37/2 w Chalnie

 Karta SIOS 630 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-27 14:27:16.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 77 w Sierakowach

 Karta SIOS 629 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-27 14:26:17.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 505 w Sierakowach

 Karta SIOS 628 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-27 14:21:56.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 13/4 w Borku

 Karta SIOS 627 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-27 14:20:42.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działek nr 29 i 108 w Sierakowach

 Karta SIOS 626 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-27 14:19:14.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 7168/1 w Czamaninku

 Karta SIOS 625 2016a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-23 14:46:30.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 29 w Dębiankach

 Karta SIOS 624 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-23 14:28:34.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 114  w Czamaninku

 Karta SIOS 623 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-23 14:27:29.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 104 i 146/2 w Sierakowach


 

 Karta SIOS 622 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-23 14:24:13.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 7 w Orlu

 Karta SIOS 621 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-23 14:23:01.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działek nr 25 i 29 w Chalnie

 Karta SIOS 620 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-23 14:21:55.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 136 w Świerczynie

 Karta SIOS 619 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-23 14:20:51.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 94 w Miłachówku 

 Karta SIOS 618 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-23 14:19:46.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 57/3 w Miłachówku

 Karta SIOS 617 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-23 09:04:34 | Data modyfikacji: 2016-12-23 09:05:13.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 53, 66, 62/1 w Borku

 Karta SIOS 616 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-23 09:03:20.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 174/1, 221//1, 106 w Kozjatach

 Karta SIOS 615 2016a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-23 09:01:34.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 51/1 w Bielkach

 Karta SIOS 614 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-23 08:55:38.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 78/3 w Kamieńcu

 Karta SIOS 613 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-23 08:54:24.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 32 i 44/2 w Chalnie

 Karta SIOS 612 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-23 08:53:17.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 55/2 w Kamieńcu

 Karta SIOS 611 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-23 08:52:07.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 4/77 w Wyrobkach

 Karta SIOS 610 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-23 08:51:06.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 233/1 w Paniewie

 Karta SIOS 609 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-21 14:20:32.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 267/1 w Świerczynku

 Karta SIOS 608 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-21 14:16:08.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 80/1 w Chalnie

 Karta SIOS 607 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-21 14:13:36.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 190/1 w Czamaninku

 Karta SIOS 606 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-21 13:45:43.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 121/1 w Świerczynie

 Karta SIOS 605 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-15 14:31:32.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działek 1 i 16 w Topólce

 Karta SIOS 604 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-15 13:53:58.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 88/2 w Chalnie

 Karta SIOS 603 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-15 13:52:52.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działek nr 2 i 3 w Paniewie

 Karta SIOS 602 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-15 13:51:35.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 173/4 w Znaniewie

 Karta SIOS 601 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-14 10:12:29.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 126/1 w Kamieńcu

 Karta SIOS 600 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-14 10:11:12.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 68 w Borku

 Karta SIOS 599 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-14 10:02:18.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działek nr 170, 305/1, 284/1 w Czamaninku

 Karta SIOS 598 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-14 10:01:08.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 144/1 w Kamieńcu 

 Karta SIOS 597 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-14 09:58:03.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 37/2 w Chalnie

 Karta SIOS 596 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-14 09:53:10.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 77 w Sierakowach

 Karta SIOS 595 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-14 09:49:35.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
 

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-14 09:47:17.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działek nr 75 i 69/1 w Znaniewie

 Karta SIOS 594 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-13 12:54:41.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 47/1 w Świerczynie

 Karta SIOS 593 2016a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-13 12:53:26.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 153/2 w Znaniewie

 Karta SIOS 592 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-13 12:50:42.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 64 w Znaniewie

 Karta SIOS 591 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-13 12:48:56.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 8 w Dębiankach


Dotyczy działki nr 130 w Topólce

 Karta SIOS 590 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-13 12:47:48.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 18 w Chalno Parcele

 Karta SIOS 589 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-13 12:45:57.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 20/1 w Głuszynku

 Karta SIOS 588 2016a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-13 12:43:57.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 13/9 w Chalno Parcele


Dotyczy działek nr 54/3 i 9 Dębiankach

 Karta SIOS 587 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-13 12:39:37.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działek nr 15 i 3 w Chalno Parcele

 Karta SIOS 586 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-13 12:37:12.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 147 w Kamieńcu

 Karta SIOS 585 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-13 12:32:50.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 218 w Torzewie

 Karta SIOS 584 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-13 12:30:19.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 117 w Czamaninek

 Karta SIOS 583 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-13 12:28:56.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 288/3 w Czamaninie

 Karta SIOS 582 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-13 12:27:31.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działek nr  141/2, 138, 163, 139/1 w Sierakowach


 

 Karta SIOS 581 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-13 12:24:04.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki 260 w Paniewie

 Karta SIOS 580 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-13 12:21:26.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działek nr 95 i 47 w Miłachówku

 Karta SIOS 579 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-13 12:20:09.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 121/11 i 11/4 w Topólce

 Karta SIOS 578 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-13 12:18:03.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 4/85 w Wyrobkach

 Karta SIOS 577 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-13 12:16:42.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 505 w Sierakowach

 Karta SIOS 576 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-13 12:13:01.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 13/4 w Borku

 Karta SIOS 575 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-13 12:06:26.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 29 i 108 w Sierakowach

 Karta SIOS 574 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-13 11:58:13.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 168/1 w Czamaninku

 Karta SIOS 573 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-13 11:56:56.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 29 w Dębiankach

 Karta SIOS 572 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-13 11:55:36.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 57/3 w Miłachówku

 Karta SIOS 571 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-13 11:54:21.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy dxziałki nr 53, 66, i 62/1 w Borku

 Karta SIOS 570 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:36:53.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 174/1, 221/1 i 106 w Kozjatach

 Karta SIOS 569 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:35:40.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 51/1 w Bielkach

 Karta SIOS 568 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:34:15.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 378/3 w Kamieńcu

 Karta SIOS 567 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:33:03.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 32 i 44/2 w Chalnie

 Karta SIOS 566 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:31:54.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 55/2 w Kamieńcu

 Karta SIOS 565 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:29:39.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 173/4 w Znaniewie

 Karta SIOS 564 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:23:06.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 121/1 w Świerczynie

 Karta SIOS 562 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:19:43.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 68 w Borku

 Karta SIOS 561 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:17:46.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 170, 305/1 i 284/1 w Czamaninie

 Karta SIOS 560 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:16:29.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 75 i 69/1 w Znaniewie

 Karta SIOS 559 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:14:54.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 47/1 w Świerczynie


 

 Karta SIOS 558 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:13:21.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 153/2 w Znaniewie

 Karta SIOS 557 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:12:10.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 64 w Znaniewie

 Karta SIOS 556 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:10:43.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 8 w Dębiankach


Dotyczy działki nr 130 w Topólce

 Karta SIOS 555 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:09:27.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 18 w Chalno Parcele

 Karta SIOS 554 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:07:20.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 20/1 w Głuszynku

 Karta SIOS 553 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:02:51.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 13/9 w Chalno Parcele


Dotyczy działki nr 54/3 i 9 w Dębiankach

 Karta SIOS 552 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:01:35.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 15 i 3 w Chalnie Parcele

 Karta SIOS 551 2016a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 12:59:41.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 147 w Kamieńcu

 Karta SIOS 550 2016..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 12:56:23.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 267/7 i 267/8 w Torzewie

 Karta SIOS 549 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 12:55:02.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 175 w Topólce

 Karta SIOS 548 2016..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 12:53:46.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy diałki nr 247 w Sierakowach

 Karta SIOS 547 2016..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 12:52:44.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 225/1 w Czamaninku

 Karta SIOS 546 2016..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 12:51:27.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 262 i 104/1 w Paniewie

 Karta SIOS 545 2016..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 12:47:51 | Data modyfikacji: 2016-12-09 12:49:59.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 183/2 w Kozjatach

 Karta SIOS 544 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 12:46:45.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 52 w Sadłogu

 Karta SIOS 543 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:53:07.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 43 w Sierakowach

 Karta SIOS 542 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:50:04.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 225 W Dębiankach

 Karta SIOS 541 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:48:32 | Data modyfikacji: 2016-11-22 13:56:27.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 218 w Torzewie

 Karta SIOS 540 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:47:27.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 117 w Czamaninie

 Karta SIOS 539 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:45:47.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 288/3 w Czamaninie

 Karta SIOS 538 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:44:31.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 141/2, 138, 163, 139/1 w Sierakowach

 Karta SIOS 537 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:42:48.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 260 w Paniewie

 Karta SIOS 536 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:39:58.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 247/1 w Paniewie

 Karta SIOS 535 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:37:41.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 247/1 w Paniewie

 Karta SIOS 534 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-17 10:52:03.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 314 i 290/2 w Czamaninie

 Karta SIOS 533 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-17 10:50:18.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki mnr 75 w Bielkach

 Karta SIOS 532 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-17 10:48:59.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 40/4 w Bielkach

 Karta SIOS 531 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-17 10:47:33.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 236/1 i 2016 w Torzewie

 Karta SIOS 530 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-17 10:45:53.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 88 w Borku

 Karta SIOS 529 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-17 10:44:06.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 30/10 w Rybinach

 Karta SIOS 528 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-17 10:42:46.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 95 i 47 w Miłachówku

 Karta SIOS 527 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-17 10:40:44.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 121/11 i 22/4 w Topólce


 

 Karta SIOS 526 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-17 10:36:57.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 4/77 w Wyrobkach

 Karta SIOS 525 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-17 10:29:35.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 267/7 i 267/8 w Torzewie

 Karta SIOS 524 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-17 10:28:29.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 4/8 5w Wyrobkach

 Karta SIOS 523 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-17 10:27:11.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 175 w Topólce

 Karta SIOS 522 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-17 10:26:08.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 247 w Sierakowach

 Karta SIOS 521 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-17 10:24:38.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 225/1 w Czamaninku

 Karta SIOS 520 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-17 10:23:26.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 262 i 104/1 w Paniewie

 Karta SIOS 519 2016 (2).pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-17 10:22:18.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę

Dotyczy działki nr 184 i 183/2 w Kozjatach

 Karta SIOS 518 2016 .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-08 14:32:34.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę

Dotyczy działki nr 95 w Dębiankach

 Karta SIOS 517 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-08 14:30:08.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 52 w Sadłogu

 Karta SIOS 516 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-08 13:27:17.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy dziłki nr 43 w Sierakowach

 Karta SIOS 515 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-08 13:26:01.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 225 w Dębiankach

 Karta SIOS 514 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-08 13:24:51.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 22/3 w Topólce

 Karta SIOS 513 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-07 09:28:15.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 24/1 w Chalno Parcele

 Karta SIOS 512 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-07 09:27:01.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 4/16 w Rybinach

 Karta SIOS 511 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-07 09:25:14.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 247 /1  w Paniewie

 Karta SIOS 510 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-07 09:23:57.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 350/2, 61, 81 w Rybinach


 

 Karta SIOS 509 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-07 09:22:46.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 314 i 290/2 w Karczówku


 

 Karta SIOS 508 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-07 09:15:12.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 75 w Bielkach

 Karta SIOS 507 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-07 09:12:10.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 40/4 w Bielkach

 Karta SIOS 506 20016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-07 09:10:33.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 236/1 i 2016 w Torzewie

 Karta SIOS 505 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-28 14:22:12.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 88 w Borku

 Karta SIOS 504 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-28 14:13:08.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 30/10 w Rybinach

 Karta SIOS 503 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-28 14:10:52.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 22/3 w Topólce

 Karta SIOS 502 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-28 14:09:17.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 24/1 w Chalnie

 Karta SIOS 501 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-28 14:06:12.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 4/16 w Rybinach

 

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-28 14:02:53.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 96  w Rybinach

 Karta SIOS 499 2016a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-24 13:34:38.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 5/24 w Rybinach

 Karta SIOS 498 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-24 13:33:34.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 284 w Kozjatach

 Karta SIOS 497 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-24 13:32:06.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 204 w Paniewie

 Karta SIOS 496 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-24 13:26:57.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 86/1 w Kozjatach


 

 Karta SIOS 495 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-24 13:16:44.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 145 /2 w Sierakowach

 Karta SIOS 494 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-24 13:15:38.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 154/24 w Miłachówku

 Karta SIOS 493 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-24 13:13:39.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

D

 

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-24 13:08:03.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 67 w Sadłogu

 Karta SIOS 492 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-24 12:56:42.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 83/2 w Orlu

 Karta SIOS 491 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-14 08:09:11.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 50/53 w Głuszynku

 Karta SIOS 490 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-14 08:07:22.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 313 w Czamaninku


 

 Karta SIOS 489 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-14 07:58:01.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 156 w Czamanin Kolonia


 

 Karta SIOS 488 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-14 07:56:58.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 151 w Świerczynku

 Karta SIOS 487 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-14 07:55:19.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 78/5 w Dębiankach

 Karta SIOS 486 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-14 07:54:10.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 107/30  Paniewku

 Karta SIOS 485 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-14 07:53:00.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 166/17 w Orlu

 Karta SIOS 484 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-14 07:39:23.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 164/4 w Orlu

 Karta SIOS 483 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-14 07:37:56.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 96 w Rybinach

 Karta SIOS 482 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-14 07:36:27.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 5/24 w Rybinach

 Karta SIOS 481 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-14 07:35:13.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 284 w Kozjatach

 Karta SIOS 480 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-14 07:32:59.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 204 w Paniewie

 Karta SIOS 479 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-14 07:31:26.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 4/3 w Chalnie

 Karta SIOS 478 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-05 15:11:21.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 67 w Topólce

 Karta SIOS 477 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-05 15:10:14.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 166/ 69

 Karta SIOS 476 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-05 15:09:12.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 48/53 w Głuszynku

 Karta SIOS 475 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-05 15:07:41.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 267/1 w Świerczynku

 Karta SIOS 474 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-05 15:02:22.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 4/3 w Galonkach

 Karta SIOS 473 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-05 15:00:37.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 86 w Kozjatach

 Karta SIOS 472 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-05 14:59:10.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 145/2 w Sierakowach

 Karta SIOS 471 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-05 14:57:16.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 154/24 w Miłachówku

 Karta SIOS 470 20016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-05 14:56:00.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 67 w Sadłogu

 Karta SIOS 469 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-10-05 14:54:47.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 79/4 w Borku

 Karta SIOS 468 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-28 08:45:52.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 17/1 w Torzewie

 Karta SIOS 466 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-28 08:44:54.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 48/28 w Głuszynku

 Karta SIOS 467 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-28 08:43:48.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczyt działki nr 106 w Orlu

 Karta SIOS 464 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-28 08:42:33.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 174 /2 w Orlu

 Karta SIOS 463 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-28 08:41:30.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotycz6y działki nr 3/10 w Orlu

 Karta SIOS 462 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-28 08:40:19.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 4/18 w Rybinach

 Karta SIOS 461 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-28 08:39:17.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 51/37 w Głuszynku 

 Karta SIOS 460 2016a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-28 08:37:54.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 87 w Sadłużku

 Karta SIOS 459 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-28 08:28:53.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 154 i 153 w Świerczynie


 

 Karta SIOS 458 2016 a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-28 08:26:23.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 36/1 w Czamaninie

 Karta SIOS 457 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-28 08:05:38.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 83/2 w Orlu

 Karta SIOS 456 2016aa.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-28 08:04:04.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 2 w Czamaninku

 Karta SIOS 455 2016a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-28 07:57:10.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 50/53 w Głuszynku

 Karta SIOS 454 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-28 07:53:14.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 156 w Czamanin Kolonii

 Karta SIOS 453 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-28 07:51:42.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke drzew

Dotyczy działki nr 151 w Świerczynku

 Karta SIOS 452 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-26 11:11:06.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke drzew

Dotyczy działki nr 78/5 w Dębiankach

 Karta SIOS 451 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-26 11:09:17.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 107/3 w Paniewku

 Karta SIOS 450 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-23 07:20:14.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 136/3 w Dębiankach

 Karta SIOS 449 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-22 10:34:50.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 166/17 w Orlu

 Karta SIOS 448 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-22 10:32:33 | Data modyfikacji: 2016-09-22 10:35:27.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 134 i 135/2 w Topólce


Dotyczy działki nr 193 w Czamaninku

 Karta SIOS 446 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-19 08:28:12 | Data modyfikacji: 2016-09-22 10:36:05.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 41 w Galonkach

 Karta SIOS 445 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-19 08:26:05.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 273 w Torzewie

 Karta SIOS 444 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-19 08:24:16.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 169 w Świerczynie

 Karta SIOS 443 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-16 09:21:33.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 98/6 w Rybinach

 Karta SIOS 442 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-16 09:19:37.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 155/3 w Świerczynie

 Karta SIOS 441 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-16 09:18:02.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 4/3 w Chalnie

 Karta SIOS 440 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-15 14:21:29.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 67 w Topólce

 Karta SIOS 439 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-15 12:37:30.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 166/69 w Orlu

 Karta SIOS 438 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-15 12:36:13.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 11/68 w Głuszynku

 Karta SIOS 437 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-14 12:00:35.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 233/1 w Paniewie

 Karta SIOS 436 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-14 11:59:13.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 22/3 w Topólce

 Karta SIOS 435 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-14 11:57:59.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 48/53 w Głuszynku

 Karta SIOS 434.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-13 09:25:33.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 267/1 w Świerczynku

 Karta SIOS 433 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-12 12:13:18.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 2/45 w Orlu

 Karta SIOS 432 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-12 12:12:06.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki  nr 4/3 w Galonkach

 Karta SIOS 431 2016a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-12 12:10:52 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:27:55.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 79/4 w Borku

 Karta SIOS 430 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-12 12:09:37.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 109 i 110/1 w Chalnie

 Karta SIOS 429 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-09 09:39:14.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 164 /2 w Orlu

 Karta SIOS 428 2016 .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-09 09:38:03.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 180/6 w Orlu


 

 Karta SIOS 427 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-09 09:36:55.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 48/28 w Głuszynku

 Karta SIOS 426 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-09 09:35:48.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 7/1 w Kamieńczyku

 Karta SIOS 425 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-07 10:25:02.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 17/1 w Torzewie

 Karta SIOS 424 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-07 10:23:38.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 5/84 w Głuszynku

 Karta SIOS 423 2016a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-06 13:12:02.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 106 w Orlu

 Karta SIOS 422 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-06 13:09:08.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 174/2 w Orlu

 Karta SIOS 421 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-06 13:07:54.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 3/10 2016 w Orlu

 Karta SIOS 420 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-06 13:06:28.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 4/18 w Rybinach

 Karta SIOS 419 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-06 13:05:12.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 51/37 w Głuszynku

 Karta SIOS 418 20016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-06 13:04:02.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 87 w Sadłużku

 Karta SIOS 417 20016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-06 13:02:41.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 154 i 153 w Świerczynie

 Karta SIOS 416 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-01 13:51:38.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 36/1 w Czamaninie

 Karta SIOS 415 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-09-01 13:50:25.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy dzialki nr 2/30 w Orlu

 Karta SIOS 414 20016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-31 15:12:22.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 54/28 w Głuszynku

 Karta SIOS 413 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-31 15:11:15.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 134 i 135/2 w Topólce


Dotyczy działki  nr 193 W Czamaninku

 Kar5ta SIOS 412 2016 a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-31 15:09:18.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 182/5 w Orlu

 Karta SIOS 411 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-29 13:39:20 | Data modyfikacji: 2016-08-31 13:41:14.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 5/19 w Rybinach

 Karta SIOS 410 2016a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-29 13:37:54.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 117 /1 w Miłachówku

 Karta SIOS 409 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-29 13:35:08.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 2/4 w Rybinach

 Karta SIOS 408 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-29 13:32:00.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 162 w Topólce

 Karta SIOS 407 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-29 13:30:49.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy  działki nr 41 w Galonkach

 Karta SIOS 406 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-29 10:22:57.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 109/1 w Paniewie

 Karta SIOS 405 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-29 10:21:27.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 273 w Torzewie

 Karta SIOS 404 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-26 15:09:11.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr  169 w Świerczynie

 Karta SIOS 403 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-26 07:56:53.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 98/6 w Rybinach


 

 Karta SIOS 402 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-26 07:55:23.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 155/1 w Świerczynie

 Karta SIOS 401 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-25 09:12:23.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki ne 11/68 w Głuszynku

 Karta SIOS 400 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-23 13:07:05.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 233/ 1 w Paniewie

 Karta SIOS 399 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-23 11:48:06.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 22/3 w Topólce

 Karta SIOS 398 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-22 09:24:23.
Wniosek o wydanie zezwolenie na usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 109 i110/1 w Chalnie


 

 Karta SIOS 397 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-18 13:06:58.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 218/3 w Orlu

 Karta SIOS 396 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-18 13:01:44.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 54/50 w Głuszynku


 

 Karta SIOS 395 2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-18 12:59:58.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 2/1 w Rybinach


 

 Karta SIOS 394 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-18 12:58:05.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 11/37 w Głuszynku

 Karta SIOS 393 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-18 12:54:20.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 1/50 w Kamieńczyku

 

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-18 12:52:16.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 48/55 w Głuszynku

 Karta SIOS 391 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-18 12:50:19.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 164/2 w Orlu

 Karta SIOS 390 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-18 10:58:50.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 180/6 w Orlu

 Karta SIOS 389 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-18 10:57:15.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 89/4 w Kamieńcu

 Karta SIOS 388 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-12 11:33:29.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 1/14 w Wyrobkach

 Karta SIOS 387 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-12 11:32:09.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 93/2 w Kamieńcu

 Karta SIOS 386 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-12 11:30:36.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 7/1 i 7/15 w Kamieńczyku

 Karta SIOS 385 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-12 11:28:33.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 2/30 w Orlu

 Karta SIOS 384 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-10 07:23:31.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 54/28 w Głuszynku

 Karta SIOS 383 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-09 15:13:59.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 182/5 w Orlu

 Karta SIOS 382 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-09 15:12:49.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy  działki nr 113/3 i 113/4 w Miłachówku

 Karta SIOS 381 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-05 12:49:54.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 47/38 w Głuszynku

 Karta SIOS 380 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-05 12:48:17.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 5/19 w Rybinach


 

 Karta SIOS 379 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-05 12:46:43.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 117 /1 w Miłachówku

 Karta SIOS 378 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-05 12:45:03.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 2/4 w Rybinach

 Karta SIOS 377 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-02 09:52:26.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 162 w Topólce


 

 Karta SIOS 376 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-08-02 09:51:10.
Decyzja zezwalająca wycięcie drzew

Dotyczy działki nr 90/1 w Paniewku

 Karta SIOS 375 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-07-29 14:37:04.
Decyzja zezwalająca wycięcie drzew

Dotyczy działki nr 90/1 w Paniewku

 Karta SIOS374 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-07-29 14:35:46.
Decyzja zezwalająca wycięcie drzew

Dotyczy działki nr 183/2 i 183/1 w Czamaninie

 Karta SIOS 373 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-07-29 14:34:26.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 218/3 w Orle Gaj

 Karta SIOS 372 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-07-28 14:32:54.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 54/50 w Głuszynku

 Karta SIOS 371 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-07-27 11:48:00.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 2/1 w Rybinach

 Karta SIOS 370 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-07-27 11:46:50.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew

Dotyczy działki nr 11/37 w Głuszynku

 Karta SIOS 369 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-07-26 13:30:54.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 1/50  w Kamieńczyku

 Karta SIOS 368 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-07-25 10:06:17.
Wnioseo o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 48/55 w Głuszynku

 Karta SIOS 367 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-07-22 11:58:13.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki 89/4 w Kamieńcu


 

 Karta SIOS 366 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-07-21 08:42:37.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 1/14 w Wyrobkach

 Karta SIOS 365 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-07-19 08:25:01.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 93/2 w Kamieńcu

 Karta SISO 364 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-07-15 14:35:32.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 113/3 i 113/4 w Miłachówku

 Karta SIOS 363 2016a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-07-13 13:29:12.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 3/22 w Rybinach

 Karta SIOS 362 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-07-11 14:16:20.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 23/1 w Golonki Kolonia

 Karta SIOS 361 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-07-11 14:14:49.
Decyzja zezwalająca usuniecie drzew

Dotyczy działki nr 182/5 w Orlu

 Karta SIOS 360 2015.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-07-11 14:03:11.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 47/38 w Głuszynku

 Karta SIOS 359 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-07-11 14:00:36.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 179/1 w Czamaninku


 

 Karta SIOS 358 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-07-06 07:46:19.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 90/1 w Paniewku

 Karta SIOS 357 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-07-04 08:54:58.
Decyzja zezwalajaca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 25/2 w Topólce

 Karta SIOS 356 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-07-04 08:51:15.
Decyzja zezwalajaca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 3/4 w Rybinach

 Karta SIOS 355 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-07-04 08:49:17.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 102/1 w Sadłogu

 Karta SIOS 354 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-06-23 13:25:50.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 141 w Głuszynku

 Karta SIOS 353 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-06-22 09:39:44.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 5/4 w Rybinach

 Karta SIOS 352 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-06-22 09:38:27.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 183/2 i 182/1 w Czamaninie

 Karta SIOS 351 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-06-22 09:36:45.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 3/22 w Rybinach

 Karta SIOS 350 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-06-22 09:35:23.
Wniosek o wydanie zezwalenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 23/1 w Galonki Kolonia

 Karta SIOS 349 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-06-17 08:50:03.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 5/31 w Rybinach

 Karta SIOS 348 20016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-06-15 13:14:15.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 47/55 w Głuszynku

 Karta SIOS 347 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-06-15 13:08:32.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 47/31 w Głuszynku

 Karta SIOS 346 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-06-15 13:07:09.
Wniosek o wydanie zezwolenia o wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 182/5 w Orlu

 Karta SIOS 345 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-06-10 12:29:54.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 25/2 w Topólce

 Karta SIOS 344 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-06-08 12:30:19.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 96 /1 w Chalnie

 Karta SIOS 341 2016aa.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-06-08 11:06:32.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 5/16 w Rybinach

 Karta SIOS 343 2016aa.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-06-08 11:05:07.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 181/9 w Miłachówku


 

 Karta SIOS 342 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-06-08 11:02:22.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 178/22 w Orlu


 

 Karta SIOS 340 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-06-03 10:59:29.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 3/4 w Rybinach

 Karta SIOS 339 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-06-03 10:44:54.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 102/1 w Sadłogu

 Karta SIOS 338 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-05-30 10:58:33.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 141 w Głuszynku

 Karta SIOS 337 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-05-27 14:54:57.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 5/4 w Rybinach

 Karta SIOS 336 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-05-27 14:53:48.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 5/31 w Rybinach

 Karta SIOS 335 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-05-24 12:35:45.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 47/55 w Głuszynku

 Karta SIOS 334 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-05-24 12:34:12.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 51/63 w Głuszynku

 Karta SIOS 333 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-05-24 12:32:35.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 51/70 w Głuszynku

 Karta SIOS 332 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-05-24 12:31:21.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 138 i 139 w Głuszynku

 Karta SIOS 331 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-05-24 12:29:53.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 47/31 w Głuszynku

 Karta SIOS 330 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-05-23 07:50:46.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 5/16 w Rybinach

 Karta SIOS 329 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-05-18 14:33:25.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 44/3 w Chalnie

 Karta SIOS 328 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-05-18 14:31:58.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 47/30 w Głuszynku

 Karta SIOS 327 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-05-18 14:29:32.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 1/14 w Kamieńczyku

 Karta SIOS 326 2016a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-05-18 14:28:19.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 29 w Czamaninku

 Karta SIOS 325 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-05-18 14:19:56.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 181/9 w Miłachówku

 Karta SIOS 324 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-05-11 13:52:48.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 96/1 w Chalnie

 Karta SIOS 323 2016a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-05-10 12:42:48.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 178/22 w Orlu

 Karta SIOS 322 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-05-06 14:36:43.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 311/1 w Karczówku

 Karta SIOS 321 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-05-04 08:01:38.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 59, 63, 52/3 w Rybinach

 Karta SIOS 320 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-05-04 07:58:34.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 201/14 w Paniewku

 Karta SIOS 319 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-05-02 14:46:46.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 62/1 w Paniewku

 Karta SIOS 318 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-05-02 14:45:22.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 51/37 w Głuszynku

 Katrta SIOS 317 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-05-02 14:41:54.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 51/ 63 w Głuszynku

 Karta SIOS 316 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-05-02 14:27:42.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 51/70 w Głuszynku

 Karta SIOS 315 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-05-02 14:25:32.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 138, 139 w Głuszynku

 Karta SIOS 314 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-05-02 14:24:14.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 94 w Orlu

 Karta SIOS 313 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-04-26 10:59:26.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

 Dotyczy działki nr 47/141 w Głuszynku

 Karta SIOS 312 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-04-26 10:58:12.
Decyzja zezwalają usunięcie drzew

Dotyczy dxziałki nr 47/44 w Głuszynku

 Karta SIOS 311 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-04-26 10:52:14.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 47/44 w Głuszynku

 Karta SIOS 310 2016a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-04-26 10:49:10.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 47/30 w Głuszynku

 Karta SIOS 309 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-04-21 10:01:09.
Decyzja zezwalajaca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 47/44 w Głuszynku

 Karta SIOS 308 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-04-21 09:59:24.
Decyzja zezwalajaca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 53 w Świerczynie

 Karta SIOS 307 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-04-21 09:53:08.
Decyzja zezwalajaca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 116/22 w Orlu

 Karta SIOS 306 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-04-21 09:51:52.
Decyzja zezwalajaca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 1, 2 w Paniewie

 Karta SIOS 305 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-04-21 09:49:53.
Decyzja zezwalajaca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 217/6 w Orlu

 Karta SIOS 304 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-04-21 09:30:59.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 1/14 w Kamieńczyku

 Karta SIOS 303 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-04-18 13:21:08.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 29 w Czamaninku


 

 Karta SIOS 302 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-04-15 14:56:28.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 311/1 w Karczówku

 Karta SIOS 301 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-04-13 07:31:58.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 59, 63, 52/3 3 w Rybinach

 Karta SIOS 300 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-04-13 07:29:32.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 201/14 w Paniewku

 Karta SIOS 299 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-04-13 07:27:22.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy budowy stacji demontażu pojazdów na działkach nr: 52/13; 52/15 i 52/18 w Rybinach wraz ze skupem złomu

 Karta SIOS 298 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-04-07 08:56:00.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 62/1 w Paniewku

 Karta SIOS 297 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-04-06 08:42:31.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 275/1 w Kozjatach

 Karta SIOS 296 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-04-06 08:40:54.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 25/2 w Topólce

 Karta SIOS 295 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-04-06 08:39:15.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 51/37 w Głuszynku

 Karta SIOS 294 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-04-06 08:37:20.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczt działki nr 94 w Orlu

 Karta SIOS 293 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-04-04 12:30:45.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 47/141 w Głuszynku

 Karta SIOS 292 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-04-04 12:29:44.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 147, 155, 154 w Topólce

 Karta SIOS 291 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-04-01 09:00:28.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 364, 362 w Sierakowach

 Karta SIOS 290 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-04-01 08:59:04.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 262, 104/1 w Paniewie

 Karta SIOS 289 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-04-01 08:56:46.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 47/11 w Głuszynku

 Karta SIOS 288 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-04-01 08:45:57.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 53 w Świerczynie

 Karta SIOS 287 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-31 13:24:36.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 166/22 w Orlu

 Karta SIOS 286 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-31 13:23:10.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 1, 2 w Paniewie

 Karta SIOS 285 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-31 13:21:45.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 217/6 w Orlu


 

 Karta SIOS 284 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-31 13:20:23.
Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia

Budowy stacji demontażu pojazdów na działkach nr 52/13, 52/15 i 52/18 w Rybinach wraz z punktem skupu złomu

 Karta SIOS 283 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-30 10:34:48.
Opinia dot. warunków realizacji przedsięwzięcia

Budowy stacji demontażu pojazdów na działkach nr 52/13, 52/15 i 52/18 w Rybinach wraz z punktem skupu złomu

 Karta SIOS 282 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-30 10:33:31.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy budowy chlewni na działce nr 36/1 w Czamaninie

 Karta SIOS 281 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-30 09:08:01.
Postanowienie bez ooś

Dotyczy budowy chlewni na działce nr 36/1 w obrębie Czamanin

 Karta SIOS 280 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-25 14:27:40.
Opinia RDOŚ

Dotyczy budowy chlewni na działce nr 36/1 w obrębie Czamanin

 Karta SIOS 279 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-25 14:26:31.
Opinia PPIS

Dotyczy budowy chlewni na działce nr 36/1 w obrębie Czamanin

 Karta SIOS 278 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-25 14:25:18.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 47/44 w Głuszynku

 Karta SIOS 277 2016a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-25 10:09:38.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 275/1 w Kozjatach

 Karta SIOS 276 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-25 09:40:30.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działek  nr 11/23, 11/24 w Głuszynku

 Karta SIOS 275 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-25 09:38:42.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 119 w Kozjatach

 Karta SIOS 274 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-25 09:37:18.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 2/15 w Głuszynku

 Karta SIOS 273 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-25 09:36:10.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 86 w Wyrobkach

 Karta SIOS 272 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-25 09:34:46.
Decyzja zezwalajaca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 24 w Paniewie

 Karta SIOS 271 2016a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-25 09:33:28.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 29 w Sierakowach

 Karta SIOS 270 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-22 14:08:27.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 239 w Dębiankach

 Karta SIOS 269 2016a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-22 14:07:08.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 30 w w Wyrobkach

 Karta SIOS 268 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-22 13:28:23.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 139/2 w Znaniewie

 Karta SIOS 267 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-22 13:26:49.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 25/2 w Topólce

 Karta SIOS 266 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-22 13:25:09.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 147,  155, 154 w Topólce


 

 Karta SIOS 265 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-22 13:24:00.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 364, 362 w Sierakowach

 Karta SIOS 263 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-22 13:21:52.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy dzialki nr 262, 104/1 w Paniewie

 Karta SIOS 262 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-22 13:15:54.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 11/23, 11/24 w Głuszynku

 Karta SIOS 261 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-17 14:23:26.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr  47/21 w  Głuszynku

 Karta SIOS 260 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-17 14:07:34.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 249/1 w Kozjatach

 Karta SIOS 259 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-17 14:04:38.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 544/2  w Sierakowach


 

 Karta SIOS 258 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-17 14:03:15.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 47 /146 w Głuszynku

 Karta SIOS 257 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-17 14:01:33.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 119 w Kozjatach

 Karta SIOS 256 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-17 14:00:06.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 2/15 w Głuszynku

 Karta SIOS 255 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-17 12:20:53.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 86 w Wyrobkach

 Karta SIOS 254 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-17 12:16:15.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 24 w Paniewie

 Karta SIOS 253 2016a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-17 12:14:47.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 29 w Sierakowach

 Karta SIOS 252 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-14 14:08:19.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 80 w Znaniewie

 Karta SIOS 251 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-14 14:06:28.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 154 w Świerczynie

 Karta SIOS 250 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-14 14:04:57.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 307 w Czamaninku

 Karta SIOS 249 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-14 14:03:37.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 37/2 w Chalnie

 Karta SIOS 248 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-14 14:02:19.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 114/1 w Kozjatach

 Karta SIOS 247 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-14 14:01:04.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki  nr 90/1, 97 w Wyrobkach

 Karta SIOS 246 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-14 13:59:42.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 155 w Świerczynku

 Karta SIOS 245 2016a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-14 13:55:29.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 8 w Czamaninku

 Karta SIOS 243 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-14 13:50:02.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr  139/1 w Paniewku

 Karta SIOS 242 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-14 13:47:44.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 48/6 w Topólce

 KartA SIOS 241 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-14 13:45:00.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 151/1 w Torzewie

 Karta SIOS 240 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-14 13:43:16.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 173/8 w Świerczynku

 Karta SIOS 239 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-14 13:40:54.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 91/1 w Paniewku

 Karta SIOS 238 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-14 13:38:55.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 237 2016 w Dębiankach

 Karta SIOS 237 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-10 14:09:12.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 30 w Wyrobkach

 Karta SIOS 236 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-10 14:07:46.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 139/2 w Znaniewie

 Karta SIOS 235 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-10 13:50:48.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Działka nr 47/21 w Głuszynku

 Karta SIOS 234 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-08 14:24:49.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 249/1 Kozjatach

 Karta SIOS 233 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-08 14:22:50.
Wniosek o wydanie decyzji

Dotyczy działki  nr 544/2 w Emilianowie

 Karta SIOS 232 2016a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-07 12:46:19.
Wniosek o wydanie decyzji

Dotyczy działki nr 47/146 w Głuszynku

 Karta SIOS 231 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-07 12:42:35.
Wniosek o wydanie decyzji

Dotyczy działki nr 80 w Znaniewie

 Karta SIOS 230 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-07 12:41:06.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 170/1

 Karta SIOS 229 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-07 12:39:39.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 258/1 w Torzewie

 Karta SIOS 228 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-07 12:36:01 | Data modyfikacji: 2016-03-07 12:37:36.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 149 w Topólce

 Karta SIOS 227 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-07 12:34:35.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 113/1 w Paniewku

 Karta SIOS 226 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-07 12:33:16.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 291/1, 293/1 w Kozjatach

 Karta SIOS 225 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:28:04.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 23/12 w Sierakowach

 Karta SIOS 224 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:26:32.
Decyzja zezwalajaca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 2/2 w Sadłogu

 Karta SIOS 223 2016a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:24:30.
Decyzja zezwalajaca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 152, 150, 125/1 w Czamaninie

 Karta SIOS 222 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:19:30.
Decyzja zezwalajaca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 44/3 w Rybinach Leśnych

 Karta SIOS 221 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:18:13.
Decyzja zezwalajaca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 29 w Woli Jurkowej

 Karta SIOS 220 2016 a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:16:38.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 154 w Świerczynie

 Karta SIOS 219 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:04:03.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 307 w Czamaninku

 Karta SIOS 218 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:59:33.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 37/2 w Chalnie

 Karta SIOS 217 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:58:13.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 114/1 w Kozjatach

 Karta SIOS 216 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:54:21.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 90/1, 97 w Wyrobkach

 Karta SIOS 215 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:47:39.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 120 w Orlu

 Karta SIOS 214 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:45:50.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 155 w Świerczynku


 

 Karta SIOS 213 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:39:38.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 126 w Sierakowach

 Karta SIOS 212 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:38:17.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 8 w Czamaninku

 Karta SIOS 211 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:36:46.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 139/ 1 w Paniewku

 Karta SIOS 210 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-29 11:50:34.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 48/6 w Topólce

 Karta SIOS 209 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-29 11:49:19.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 151 /1 w Torzewie

 Karta SIOS 208 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-29 11:44:33.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 173 /8 w Świerczynku

 Karta SIOS 207 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-29 11:43:18.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 91/1 w Paniewku

 Karta SIOS 206 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-29 11:41:57.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 97/1 w Świerczynku

 Karta SIOS 205 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-29 11:40:33.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 79  w Znaniewie

 Karta SIOS 204 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-29 11:39:17.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 10 w Galonkach

 Karta SIOS 203 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-29 11:37:45.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 131 w Miłachówku

 Karta SIOS 202 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-29 11:36:35.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 169 w Świerczynie

 Karta SIOS 201 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-29 11:35:19.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 5/1 w Paniewku

 Karta SIOS 200 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-29 11:33:48.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 54/15 w Głuszynku

 Karta SIOS 199 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-24 15:08:07.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 181/69 w Miłachówku

 Karta SIOS 198 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-24 15:06:56.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 3 w Dębiankach

 Karta SIOS 197 2016a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-24 15:05:44.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 34/3 w Miłachówku

 Karta SIOS 196 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-24 15:02:20.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 181/6 w Orlu

 Karta SIOS 195 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-24 15:00:39.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 73, 74 w Sadłużku

 Karta SIOS 194 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-24 14:59:06.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 170 w Topólce

 Karta SIOS 193 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-24 14:57:00.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 258 w Torzewie

 Karta SIOS 192 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-24 08:21:28.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 149 w Topólce

 Karta SIOS 191 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-24 08:20:00.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 113/1 w Paniewku


 

 Karta SIOS 190 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-24 08:18:17.
Decyzja zezwalajaca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 33/1 w Galonkach

 Karta SIOS 189 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-22 08:38:03.
Decyzja zezwalajaca usunięcie drzew

Dotyczy działki  nr 403/1 w Sierakowach

 Karta SIOS 188 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-22 08:35:44.
Decyzja zezwalajaca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 14/1 w Woli Jurkowej


 

 Karta SIOS 187 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-22 08:34:01.
Decyzja zezwalajaca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 106/1, 116/1 w Wyrobkach

 Karta SIOS 186 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-22 08:32:40.
Decyzja zezwalajaca usunięcie drzew

Dotyczy działi nr 71/3, 71/4 w Paniewku

 Karta SIOS 185 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-22 08:31:04.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 291/1, 293/1 w Kozjatach

 Karta SIOS 184 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-22 08:28:10.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 23/12 w Emilianowie

 Karta SIOS 183 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-22 08:26:41.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 2/2 w Sadłogu

 Karta SIOS 182 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-22 08:18:40.
Decyzja zezwalajaca usunięcie drzew

Dotyczy diałek nr: 5/11 w Rybinach, 63 w Borku

 Karta SIOS 181 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-19 08:43:49.
Decyzja zezwalajaca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 105/1 w Paniewie

 Karta SIOS 180 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-19 08:42:14.
Decyzja zezwalajaca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 95/1, 99 w Świerczynku

 Karta SIOS 179 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-19 08:40:07.
Decyzja zezwalajaca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 295/2 w Kozjatach

 Karta SIOS 178 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-19 08:38:00.
Decyzja zezwalajaca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 224, 29/16 w Świerczynku

 Karta SIOS 177 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-19 08:33:47.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 44/3 w Rybinach

 Karta SIOS 175 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-19 08:31:26.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 183/1 w Torzewie

 Karta SIOS 176 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-19 08:29:43.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 29 Woli Jurkowej

 Karta SIOS 174 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-19 08:27:48.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 152, 150, 125/1  Czamaninku


 

 Karta SIOS 173 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-19 08:26:30.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 97/1 w Świerczynku

 Karta SIOS 172 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-17 09:54:11.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 79 w Znaniewie

 Karta SIOS 171 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-17 09:52:38.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 10 w Galonkach

 Karta SIOS 170 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-17 09:50:10.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 131 w Miłachówku

 Karta SIOS 169 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-17 09:48:55.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 169 w Świerczynku

 Karta SIOS 168 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-17 09:46:54.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki 5/1 w Paniewku

 Karta SIOS 167 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-17 09:44:55.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 54/15 w Głuszynku

 Karta SIOS 166 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-17 09:43:18.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 181/69 w Miłachówku

 Karta SIOS 156 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-16 09:58:21.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 3 w Dębiankach

 Karta SIOS 155 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-16 09:56:57.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 34/3 Zgniłym Głuszynku

 Karta SIOS 154 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-15 10:20:58.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 181/6 w Orlu

 Karta SIOS 153 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-15 10:19:15.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 109/1 w Paniewie

 Karta SIOS 152 2016a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-15 10:17:15.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 74, 74 w Sadłużku

 Karta SIOS 151 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-15 10:12:57.
Wniosek o wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 33/1 w Borku

 Karta SIOS 150 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-12 14:00:45.
Wniosek o wydanie decyzji

Dotyczy działki  nr 430/1 w Sierakowach

 Karta SIOS 149 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-12 13:26:04.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 73 w Rybinach

 Karta SIOS 148 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-12 13:23:59.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 83 w Orlu

 Karta SIOS 147 2016a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-12 13:21:47.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 289 w Sierakowach

 Karta SIOS 146 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-12 13:16:59.
Decyzja zezwalająca usuniecie drzew

Dotyczy działki nr 122/1 w Kamieńcu


 

 Karta SIOS 145 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-12 13:15:07.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 258/3, 260/1 w w Czamaninku

 Karta SIOS 144 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-12 13:12:59.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 9/2 w w Sadłużku

 Karta SIOS 143 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-12 13:09:46.
Wniosek o wydanie decyzji

Dotyczy działki nr 14/1 w Woli Jurkowej

 Karta SIOS 142 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-12 13:08:06.
Wniosek o wydanie decyzji

Dotyczy działki nr 106/1, 116/1 w Wyrobkach

 Karta SIOS 141 2016a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-12 13:05:39.
Wniosek o wydanie decyzji

Dotyczy działki nr 106/1, 116/1 w Wyrobkach

 Karta SIOS 141 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-12 12:58:05.
Wniosek o wydanie decyzji

Dotyczy działki nr 224, 29/16 w Świerczynku

 Karta SIOS 135 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-12 12:47:35.
Wniosek o wydanie decyzji

Dotyczy działki nr 5/118, 63 w Rybinach

 Karta SIOS 139 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-11 15:25:26.
Wniosek o wydanie decyzji

Dotyczy działki nr 105/1 w Paniewie

 Karta SIOS 138 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-11 15:23:32.
Wniosek o wydanie decyzji

Dotyczy działki nr 95/1, 99 w Świerczynku

 Karta SIOS 137 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-11 15:21:33.
Wniosek o wydanie decyzji

Dotyczy działki nr 295/2 w Kozjatach

 Karta SIOS 136 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-11 15:20:06.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 3/1 w Sadłużku

 Karta SIOS 134 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-11 14:13:17.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 127 w Czamaninie


 

 Karta SIOS 133 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-11 14:11:25.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 77 w Sierakowach

 Karta SIOS 132 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-11 14:05:06.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki 115/1, 124, 126 w Paniewie

 Karta SIOS 131 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-11 14:00:34.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 253  w Paniewie

 Karta SIOS 130 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-11 13:56:07.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 2/2 w Topólce

 Karta SIOS 129 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-11 13:49:08.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 86/1, 86/2 w Sadłogu

 Karta SIOS 128 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-11 13:47:47.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 172/13 w Woli Jurkowej

 Karta SIOS 127 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-11 13:46:11.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 121 w Sadłużku

 Karta SIOS 126 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-11 13:43:54.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 3 w Miłachówku


 

 Karta SIOS 125 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-11 13:40:06 | Data modyfikacji: 2016-02-11 13:41:02.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 4/34 w Głuszynku


 

 Karta SIOS 124 2016a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-11 13:38:38.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 67, 59/1 w Borku

 Karta SIOS 123 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-11 13:32:43.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 42 w Paniewie


 

 Karta SIOS 122 2016a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-11 13:30:59.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 98/8, 48/66 w Głuszynku

 Karta SIOS 121 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-11 13:26:19.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 68 w Borku

 Karta SIOS 120 2015.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-11 13:24:58.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 295/3 w Czamaninie

 Karta SIOS 119 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-11 13:23:10.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 90 w Sierakowach

 Karta SIOS 118 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-11 13:21:44.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 90 w Świerczynku


 

 Karta SIOS 117 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-11 13:19:42.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr79/1 w Borku


 

 Karta SIOS 116 2016a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-11 13:17:19.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 118, 246/1 w Czamaninku

 Karta SIOS 115 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-11 13:11:49.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 183/1 w Torzewie

 Karta SIOS 114 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-08 11:25:18.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 23, 232 w Świerczynku

 Karta SIOS 113 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-08 11:22:45.
Wniosek o wydanie decyzji

Dotyczy działki nr 128/1 w Kamieńcu

 Karta SIOS 112 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-08 11:20:29.
Wnosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 2/5 w Rybinach

 Karta SIOS 111 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-08 11:17:46.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 34/2 w Głuszynku

 Karta SIOS 110 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-08 11:15:24.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 125/4 W Topólce

 Karta SIOS 109 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-08 11:13:04.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 46/47 w Głuszynku

 Karta SIOS 108 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-08 11:11:24.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Działki nr 82/1 w Rybinach

 Karta SIOS 107 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-08 11:07:58.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 39/1 w Świerczynek

 Karta SIOS 106 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-08 11:05:38.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 40, 29/18 w Świerczynek

 Karta SIOS 105 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-08 11:03:23.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 73 w Rybinach

 Karta SIOS 104 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-08 11:01:46.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 83 w Orlu

 Karta SIOS 103 2016a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-02 11:42:27.
Wniosek o wydanie decyzji

Dotyczy działki nr 289 w Sierakowach

 Karta SIOS 102 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-02 11:20:39.
Wniosek o wydanie decyzji

Dotyczy działki nr 122 /1 w Kamieńcu

 Karta SIOS 101 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-02 11:16:37.
Wniosek o wydanie decyzji

Dotyczy działki nr 258/3, 260/1 w Czamaninie

 Karta SIOS 100 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-02 11:14:58.
Wniosek o wydanie decyzji

Dotyczy działki nr 9/2 w Sadłużku


 

 Karta SIOS 99 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-02 11:11:59.
Wniosek o wydanie zezwalenia

Dotyczy działki nr 154/35 w Miłachówku

 Karta SIOS 98 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-02 11:10:22.
Wniosek o wydanie decyzji

Dotyczy działki nr 3/1 w Sadłużku

 Karta SIOS 97 2016a.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-02 11:08:26.
Wniosek o wydanie decyzji

Dotyczy działki nr 127 w Chalnie

 Karta SIOS 96 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-02 11:01:40.
Wniosek o wydanie decyzji

Dotyczy działki nr 77 w Sierakowach

 Karta SIOS 95 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-02 10:59:18.
Wniosek o wydanie decyzji

Dotyczy działlki nr115/1, 124, 126 w Chalnie

 Karta SIOS 94 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-02 10:57:47.
Wniosek o wydanie decyzji

Dotyczy działki nr 253 w Paniewie

 Karta SIOS 93 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-02 10:52:45.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 95 w Znaniewie

 Karta SIOS 92 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-02 10:50:48.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 70/4 w Kamieńcu

 Karta SIOS 91 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-02 10:48:07.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 40/1 w Torzewie

 Karta SIOS 90 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-02 10:45:00.
Decyzja zezwalajaca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 138, 136/2 w Sadłużku

 Karta SIOS 89 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-02 10:42:53.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 104, 146/2 w Emilianowie

 Karta SIOS 88 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-02 10:40:50.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 34/2, 35 w Miłachówku

 Karta SIOS 87 2016.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-02-02 10:12:32.
Decyzja zezwalająca usuniecie drzew

Dotyczy działki nr 73, 79 w Głuszynku

 Karta SIOS 86 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-28 08:06:32 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:32:23.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 26/2 w Galonkach


 

 Karta SIOS 85 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-28 08:04:20 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:33:32.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 87 w Chalnie

 Karta SIOS 84 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-28 08:02:29 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:33:44.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 29/1, 31/1 w Sadłogu


 

 Karta SIOS 83 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-28 08:00:39 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:34:04.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 171 w Czamaninku

 Karta SIOS 82 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-28 07:58:44 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:34:17.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 95/1 w Paniewku

 Karta SIOS 81 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-28 07:56:47 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:34:35.
Decyzja zezwalajaca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 66, 53, 62/1 w Borku

 Karta SIOS 80 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-28 07:52:13 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:34:48.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 2/2 w Topólce

 Karta SIOS 79 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-28 07:50:18 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:35:06.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 86/1, 86/2 w Sadłogu

 Karta SIOS 78 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-28 07:48:30 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:35:18.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 172 /2 w Woli Jurkowej

 Karta SIOS 77 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-28 07:46:09 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:35:29.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 121 w Sadłużku

 Karta SIOS 76 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-28 07:44:24 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:35:42.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 3 w Miłachówku

 Karta SIOS 75 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-28 07:42:52 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:35:54.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 4/34 w Głuszynku

 Karta SIOS 74 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-28 07:41:16 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:36:14.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr67, 59/1 w Borku

 Karta SIOS 73 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-28 07:39:35 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:36:28.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki 42 w Paniewie

 Karta SIOS 72 2016 a.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-26 08:52:30 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:36:42.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 98/8, 48/66 w Głuszynku

 Karta SIOS 71 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-26 08:47:56 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:37:00.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 68  w Borku

 Karta SIOS 70 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-26 08:34:52 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:37:15.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 295/3 w Karczówku

 Karta SIOS 69 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-22 14:55:12 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:37:53.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 63 w Sierakowach

 Karta SIOS 68 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-22 14:53:30 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:38:04.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 90 w Świerczynku

 Karta SIOS 67 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-22 14:51:56 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:38:17.
Wniosek o wydanie decyzji

Dotyczy działki nr 79/1 w Borku


 

 Karta SIOS 66 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-22 14:50:13 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:38:28.
Wniosek o wydanie decyzji

Dotyczy działki nr 118 , 246/1

 Karta SIOS 65 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-22 14:48:47 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:38:40.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 160/3 w Miłachówku

 Karta SIOS 64 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-22 14:47:02 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:38:52.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 77 , 105/2 w Miłachówku

 Karta SIOS 63 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-22 14:41:31 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:39:08.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 7/27 w Miłachówku

 Karta SIOS 62 2016 a.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-22 14:39:46 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:39:18.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 10/3 w Kamieńcu

 Karta SIOS 612016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-22 14:33:27 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:39:29.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy wniosku PZD

 Karta SIOS nr 60 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-21 14:10:10 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:39:45.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 95 w Znaniewie

 Karta SIOS nr 59 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-20 10:51:52 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:40:00.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 70/4 w Kamieńcu

 Karta SIOS nr 58 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-20 10:50:07 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:40:10.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 40/1 w Torzewie

 Karta SIOS nr 57 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-20 10:48:23 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:40:20.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 138, 136/2 w Sadłużku

 Karta SIOS nr 56 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-20 10:46:37 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:40:32.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 104, 146/2 w Emilianowie

 Karta SIOS nr 55 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-20 10:39:08 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:40:43.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 34/2, 35 w Miłachówku

 Karta SIOS nr 54 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-20 10:37:19 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:41:31.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 73, 79 w Głuszynku

 Karta SIOS nr 53 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-20 10:35:40 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:41:41.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 25 w Głuszynku

 Karta SIOS nr 52 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-20 10:31:26 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:41:52.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 79/2 w Orlu

 Karta SIOS nr 51 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-20 10:29:21 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:42:04.
Decyzja zezwalajaca usunięcie drzew

Dotyczy dzialki nr71/1 w Świerczynku

 Karta SIOS nr 50 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-20 10:27:37 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:42:18.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 18 w Świnkach , nr 110/1,109 w Chalnie

 Karta SIOS nr 49 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-20 10:25:38 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:42:28.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 107/2 w Paniewku


 

 Karta SIOS nr 48 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-20 10:22:35 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:42:41.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 26/2 w Galonkach

 Karta SIOS nr 47 2016 a.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-18 10:35:20 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:42:56.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 5/110 w Rybinach

 Karta SIOS 46 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-18 10:02:57 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:44:26.
Wnioisek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 87 w Chalnie

 Karta SIOS 45 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-18 10:01:07 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:45:09.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 29/1, 31/1 w Sadłogu

 Karta SIOS 44 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-18 09:59:33 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:45:35.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 171 w Czamaninku

 Karta SIOS 43 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-18 09:57:28 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:45:51.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 95/1 w Paniewku

 Karta SIOS 42 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-18 09:54:12 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:46:19.
Wniosek o wydanie zezwolenia

Dotyczy działki nr 66, 62/1, 53 w Borku

 Karta SIOS 412016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-18 09:52:01 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:46:44.
Wniosek o wydanie decyzji

Dotyczy działki nr 160/3 w Miłachówku

 Karta SIOS nr 40.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-14 12:28:15 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:47:10.
Wniosek wydanie decyzji

Dotyczy działki nr 77, 105/2 w Głuszynku

 Karta SIOS nr 39.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-14 12:24:48 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:47:20.
Wniosek o decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach

Dotyczy budowybudynku inwentarskiego - chlewni, o obsadzie zwierząt ok. 500 szt. tuczników (70 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 36/1 obręb Nr 0005 w miejscowości Czamanin gm. Topólka

 Karta SIOS 38 2016..pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-14 11:55:08 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:47:33.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i
krzewów

Dotyczy dzialki nr 7/2 w Miłachówku

 Karta SIOS 31 b.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-14 07:24:55 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:58:10.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i
krzewów

Dotyczy działki nr 10/3 i 146 w Kamieńcu

 Karta SIOS 30.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-13 14:16:09 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:58:25.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i
krzewów na

Dotyczy działki nr 25 w Głuszynku

 Karta SIOS 29.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-13 14:13:32 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:58:36.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 38/2 w Chalnie

 Karta SIOS 28 a.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-13 14:06:41 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:58:51.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 21 w Czamanin Kolonia

 Karta SIOS 37.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-13 13:56:49 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:59:04.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 138 i 139/1 w Sierakowch


 

 Karta SIOS 36.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-13 13:53:24 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:59:24.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 138 w Paniewie

 Karta SIOS 35.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-13 13:49:16 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:59:52.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 9 w Dębiankach


 

 Karta SIOS 34.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-13 13:39:19 | Data modyfikacji: 2016-02-02 09:00:10.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 25/2 w Borku

 Karta SIOS 33.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-13 13:33:14 | Data modyfikacji: 2016-02-02 09:00:24.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 16 w Topólce

 Karta SIOS 32.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-13 13:30:56 | Data modyfikacji: 2016-02-02 09:00:37.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 1/52 w Wyrobkach

 Karta SIOS 27 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-12 13:52:29 | Data modyfikacji: 2016-02-02 09:00:55.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 85, 89 w Miłachówku

 Karta SIOS 26 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-12 13:39:19 | Data modyfikacji: 2016-02-02 09:01:21.
Decyzja zezwalające usunięcie drzew

Dotyczy działki 80/1 w Chalnie

 Karta SIOS 25 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-12 13:36:38 | Data modyfikacji: 2016-02-02 09:01:33.
Decyzja wydające zezwolenie na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 82 w Borku

 Karta S IOS 24 2016-.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-12 13:11:29 | Data modyfikacji: 2016-02-02 09:01:43.
Decyzja wydająca zezwolenie na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 172/1 w Czamanin Kolonia

 Karta SIOS 23 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-12 13:08:42 | Data modyfikacji: 2016-02-02 09:02:02.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 79/2 w Orlu

 Karta SIOS 22 2016 a.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:58:59 | Data modyfikacji: 2016-02-02 09:02:18.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr 71/1 w Świerczynku

 Karta SIOS 21 2016 a.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:52:44 | Data modyfikacji: 2016-02-02 09:02:32.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Dotyczy działki nr18, 109 110/1 w Świnkach i Chalnie

 Karta SIOS 20 2016 a.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:15:26 | Data modyfikacji: 2016-02-02 09:02:47.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
lub krzewów

Dotyczy działki nr 5/110 w Rybinach

 Karta SIOS 19 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-07 13:35:31 | Data modyfikacji: 2016-02-02 09:03:00.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
lub krzewów

Dotyczy działki nr 21 w Czamanin Kolonia

 Karta SIOS 18 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-07 13:34:03 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:32:53.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
lub krzewów

Dotyczy działki nr 138 , 139/1 w Sierakowach

 Karta SIOS 17 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-07 13:31:58 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:31:01.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
lub krzewów

Dotyczy działki nr 138 w w Paniewie

 Karta SIOS 16 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-07 13:29:21 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:29:25.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
lub krzewów

Dotyczy działki w Dębiankach nr 9

 Karta SIOS 15 2016 a.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-07 13:07:40 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:29:00.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
lub krzewów

Dotyczy działki nr 25/2 w Borku

 Karta SIOS 14 2016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-07 13:06:29 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:28:37.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
lub krzewów

Dotyczy działki nr 16 w Topólce

 Karta SIOS 13 2016 a.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-07 12:53:11 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:28:17.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
lub krzewów

Dotyczy działki nr 107/2 w Paniewku

 Karta SIOS 12 16.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-05 14:03:38 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:27:51.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
lub krzewów

Dotyczy działki nr 1/52 w Wyrobkach

 Karta SIOS 11 16.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-05 14:02:14 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:27:09.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
lub krzewów

Dotyczy działki nr 38/2 w Chalnie

 Karta SIOS 10 16.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-05 14:01:00 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:26:26.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
lub krzewów

Dotyczy działki nr 85, 89 w Miłachówku

 Karta SIOS 9 16.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:59:39 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:24:51.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
lub krzewów

Dotyczy działki nr 80/1 w Chalnie

 Karta SIOS 8 16.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:58:15 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:24:30.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
lub krzewów

Dotyczy działki nr 82 w Borku

 Karta SIOS 7 16.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:56:52 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:24:06.
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew

Dotyczy działki nr31 w Chalnie

 Karta SIOS 6 16.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:55:17 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:23:46.
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 17 w Woli Jurkowej

 Karta SIOS 5 16.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:40:55 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:23:19.
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 81, 61,50/1 w Rybinach  oraz Rybinach Leśnych

 Karta SIOS 4 16.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:39:03 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:22:54.
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew

Dotyczy dzaiłki nr 94 w Miłachówku

 Karta SIOS 3 16.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:36:18 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:22:17.
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew

Dotyczy działki nr 154/1 w Kozjatach

 Karta SIOS 2 16.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:34:52 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:21:41.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
lub krzewów

Dotyczy działki nr 172/1 w Kolonii Czamanin

 Karta SIOS 1 16.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:32:23 | Data modyfikacji: 2016-02-02 08:21:10.

Zobacz:
 2015 .  2014 .  2013 i starsze . 
Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:32:23
Data modyfikacji: 2016-02-02 08:21:10
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski