Decyzja środowiskowa (procedury)

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach - informacje

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Komórka realizująca: Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Rodzaj sprawy: Postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wymagane dokumenty
Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:
• w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w 4 egzemplarzach wraz z zapisem na elektronicznym nośniku danych)(1), sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;
w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy, do wniosku należy dołączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia;
• w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia (w 4 egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych)(1) sporządzoną zgodnie
z art. 62a ustawy, podpisaną przez autora, a w przypadku, gdy jej wykonawcą jest zespół autorów – przez kierującego tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty jej sporządzenia;
• poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy, tj. obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę(2), w celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury oraz uzyskiwania jednoczesnych opinii innych organów (RDOŚ, PPIS i PGWWP) zaleca się przedłożenie 4 egzemplarzy mapy (1 egz. z oryginalnymi pieczęciami + 3 kopie);
• mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy(2), wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy(3), mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, w celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury oraz uzyskiwania jednoczesnych opinii innych organów (RDOŚ, PPIS i PGWWP) zaleca się przedłożenie 4 egzemplarzy mapy;
• w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72
ust. 1 pkt 4–5 ustawy, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy – mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy(2);
• w przypadku, gdy liczba stron postępowania nie przekracza 10 – wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy(2, 4);
• wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji – w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy,
• analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.);
• aktualny wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedsięwzięcia, jeśli plan ten został uchwalony(5);
• oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (opłata za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora wynosi 17 zł);
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej (opłata dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł);
• oświadczenie wraz z uzasadnieniem, że wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach(6).

Objaśnienia
1. W przypadku, gdy planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tj. wymagająca uzyskania pozwolenia zintegrowanego, do wniosku należy dołączyć 5 egzemplarzy karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu wraz z zapisem w formie elektronicznej (również 5 egzemplarzy).
2. Przez obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę rozumie się:
- przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granicy tego terenu;
- działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
3. Wyznaczona odległość, tj.: obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.
4. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia przedmiotowego dokumentu. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia niniejszego dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.
5. Dołączenie aktualnego wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spowoduje skrócenie okresu wszczęcia postępowania o czas niezbędny do uzyskania przez urząd nowego wypisu.
6. Przedkłada się wyłącznie, gdy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

Opłaty:
Opłata skarbowa:
1. Od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 205 zł lub 105 zł za przeniesienie decyzji środowiskowej na inny podmiot.
2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Topólka, Topólka 22 87-875 Topólka

Czas załatwienia sprawy:
Przewidywany termin załatwienia: W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego). Postępowanie wymaga uzyskania opinii i uzgodnień innych organów w terminach określonych przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku ul. Kilińskiego 2, 87-800 Włocławek za pośrednictwem Wójta Gminy Topólka, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Ochrona danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016, s.1) – zwanego dalej „RODO” – informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Topólka z siedzibą Topólce 22, 87-875 Topólka;

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod nr tel. 54 2869777 lub adresem e-mail: iodo@topolka.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, na podstawie art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.);

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów tj.: ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji, ustalony zgodnie z przepisami odrębnymi;

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Uwagi:

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.
2. Kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po cztery egzemplarze. Jeśli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.), należy załączyć dodatkowo 1 egz. karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
3. Za przedłożone w karcie informacyjnej przedsięwzięcia/raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dane, obliczenia, parametry technologiczne i technologiczne odpowiedzialność ponosi jej autor.
4. Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje jej autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów – kierujący tym zespołem wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.
5. Autorem raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku zespołu autorów – kierującym tym zespołem powinna być osoba, która spełnia kryteria określone w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.). Oświadczenie, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wniosek_.doc

KLAUZULA_INFORMACYJNA zgodna z RODO.docx

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-01-03 10:41:44 | Data modyfikacji: 2020-01-03 10:59:00.
Data wprowadzenia: 2020-01-03 10:41:44
Data modyfikacji: 2020-01-03 10:59:00
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski