Uprawa maku i konopi włóknistych

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku i konopi, który powinien zawierać
- imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy,
- informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,
- informację o rodzaju umowy albo o zobowiązaniu do przetwarzania słomy konopnej na włókno,

2. Oświadczenia wnioskodawcy, że:
-dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą makówek,
- nie był karany za przestępstwa, o których mowa w art. 63 - 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. za uprawę maku lub konopi włóknistych oraz zbieranie mleczka makowego, opium, słomy makowej, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, a także za zabieranie w celu przywłaszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka makowego lub słomy makowej.

3. W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy Topólka
Topólka 22, 87-875 Topólka
Tel 54 2869910

OPŁATY
Opłatę skarbową w wysokości 30,00 zł, należy uiścić na konto Gminy Topólka nr konta 84 9550 0003 2004 0060 0011 0001 z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej ( podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2016 r poz. 1827 ze zm.) i ewentualnie 17,00 zł (za złożenie pełnomocnictwa) – podstawa Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2016 r poz. 1827 ze zm.)

Termin i sposób załatwienia

Załatwienie spraw nie wymagających przeprowadzania postępowania wyjaśniającego bądź sprawdzającego odbywa się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane –nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.  Wnioski, podania nie zawierające wszystkich danych bądź wymaganych załączników, a także nie uzupełnione w terminie wyznaczonym przez Urząd, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

PDSTAWA PRAWNA

1. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
2. Art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j .Dz. U. z 2019r., poz. 852 ze zm.),
3. Część III ust. 29 pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 1827 ze zm.) ,
4. Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określająca powierzchnię upraw maku i konopi włóknistych w poszczególnych gminach - wydawana corocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Topólka.

FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI:

 

 Wniosek o uprawę maku_konopi.docx

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2020-04-01 11:36:53 | Data modyfikacji: 2020-04-02 13:09:18.
Data wprowadzenia: 2020-04-01 11:36:53
Data modyfikacji: 2020-04-02 13:09:18
Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak