Poprzednie

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego
Topólka, dnia 2013-01-07
RGiP-V.271.23.2012

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Wójt Gminy Topólka, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  "Dostawa paliw płynnych w 2013 roku dla pojazdów Referatu Administracyjno – Gospodarczego"- ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 530872-2012

UzasadnienieZgodnie z artykułem 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający unieważnił postepowanie, gdyż w wyznaczonym terminie do skałdania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego
Topólka, dnia 2012-12-21

RGiP-V.271.23.2012

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

     Wójt Gminy Topólka, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  "Dostawa paliw płynnych w 2013 roku dla pojazdów Referatu Administracyjno – Gospodarczego"- ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 508400-2012

Uzasadnienie

       Zgodnie z artykułem 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający unieważnił postepowanie, gdyż w wyznaczonym terminie do skałdania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Topólka, 2012-12-04

RGiP-V.271.17.2012

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Topólka

ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2869910, faks 054 2869035.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Topólka.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa 119 kompletnych przydomowych oczyszczalni ścieków w tym 117 szt. z drenażem rozsączającym i 2 szt. ze studnią chłonną, na terenie Gminy Topólka w miejscowościach i na działkach wskazanych przez Zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9, 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0.
PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie współfinansowane przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Firma Handlowo-Usługowa KRZYŚ, ul. Kwiatowa 17, 87-700 Aleksandrów Kujawski, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1079882,75 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 582.689,21 zł.
Oferta z najniższą ceną: 572.422,36 zł. / Oferta z najwyższą ceną: 987.699,40 zł.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:22:30.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Topólka, dnia 2012-10-29


RGiP-V.271.17.2012
Wg rozdzielnika
Zawiadomienie


Na podstawie art. 92 ust. 1 z w. z art. 192 ust. 2 i art. 192 ust. 3 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Topólka” prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego – po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertą złożoną przez

                                               FHU „KRZYŚ” Krzysztof Wiśniewski ul. Kwiatowa 17, 87-700 Aleksandrów Kuj.

                                                                                     Uzasadnienie
Oferta, która została wybrana zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jest ważna w zakresie oferowanego zadania i najkorzystniejsza pod względem uzyskanej oceny punktowej, oceniana wg kryterium ceny zdobyła 300,00 pkt. (Cena netto: 582.689,21 zł, Cena brutto: 716.707,73 zł).
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

                                                       W trakcie postępowania Zamawiający odrzucił 5 Ofert:

1.    Konsorcjum: Lider Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki ul. Botaniczna 25A, 87-800 Włocławek Uczestnik: „Eko-BUD” Agnieszka Żołędowska ul. Ziołowa 1A, 87-800 Włocławek
Na podstawie art. 24 ust. 2 punkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza  Wykonawcę Konsorcjum: Lider Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki ul. Botaniczna 25A, 87-800 Włocławek Uczestnik: „Eko-BUD” Agnieszka Żołędowska ul. Ziołowa 1A, 87-800 Włocławek z postępowania, gdyż Wykonawca nie przedłużył okresu związania ofertą. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
2.    Zakład Robót Ziemnych Instalacji Wodno-Kan Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych ul. Chmielna 22a/35, 87-800 Włocławek
Na podstawie art. 24 ust. 2 punkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza  Wykonawcę Zakład Robót Ziemnych Instalacji Wodno-Kan Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych ul. Chmielna 22a/35, 87-800 Włocławek z postępowania, gdyż Wykonawca nie przedłużył okresu związania ofertą. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3.    PPH „Centroplast” Sp. z o.o. Mazury 51, 97-400 Bełchatów
Na podstawie art. 24 ust. 2 punkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza  Wykonawcę PPH „Centroplast” Sp. z o.o. Mazury 51, 97-400 Bełchatów z postępowania, gdyż Wykonawca nie przedłużył okresu związania ofertą. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4.    Przedsiębiorstwo „MB-SYSTEM” Maciej Bieniecki, ul. Płocka 38, Szpetal Górny,        87-811 Fabianki
Na podstawie art. 24 ust. 2 punkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza  Wykonawcę Przedsiębiorstwo „MB-SYSTEM” Maciej Bieniecki, ul. Płocka 38, Szpetal Górny,        87-811 Fabianki z postępowania, gdyż Wykonawca nie przedłużył okresu związania ofertą. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5.    Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe HAWEX Wiesław Chrzanowski, ul. Toruńska 104A, 87-800 Włocławek
Na podstawie art. 24 ust. 2 punkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza  Wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe HAWEX Wiesław Chrzanowski, ul. Toruńska 104A, 87-800 Włocławek z postępowania, gdyż Wykonawca nie przedłużył okresu związania ofertą. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) Zamawiający  informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostało wykluczonych 5 wykonawców.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.).

Wójt Gminy Topólka

Henryk Orłowski

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:21:13.
INFORMACJA
Topólka, dnia 2012-10-29


Wg rozdzielnika

Informacja o unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej
wraz z unieważnieniem czynności odrzucenia


RGiP-V.271.17.2012

W związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4-10-2012 r., sygnatura akt KIO 2008/12 Zamawiający unieważnia dokonany w dniu 18-09-2012 r. wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie złożonej przez FHU „KRZYŚ” Krzysztof Wiśniewski ul. Kwiatowa 17, 87-700 Aleksandrów Kuj., prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Topólka” prowadzonym przez Gminę Topólka, znak RGiP-V.271.17.2012


oraz unieważnia czynność odrzucenia oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe HAWEX Wiesław Chrzanowski, ul. Toruńska 104A, 87-700 Włocławek złożonej w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Topólka” prowadzonym przez Gminę Topólka, znak RGiP-V.271.17.2012.

Wójt Gminy Topólka

Henryk Orłowski

rejestr zmian

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Topólka, dnia 31.07.2012 r.

RGiP-V.271.11.2012


Topólka: Usługa dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Topólka
Numer ogłoszenia: 278328 - 2012; data zamieszczenia: 31.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 189936 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2869910, faks 054 2869035.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetowego Gminy Topólka w 2012 r. w wysokości 1 400 000,00
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.    Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego na pokrycie deficytu planowanego w 2012r
2.    Kwota kredytu – 1 400 0000,00 ( słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych)
3.    Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych – po podpisaniu umowy na zaciągnięcie kredytu z możliwością nie wykorzystania w pełnej wysokości do dnia 30.09.2012r
4.    Karencja w spłacie kredytu 2 lata
5.    Okres spłaty kredytu 7 lat od 2015-2021 r w terminach kwatralnych po 50.000,00 zł na koniec każdego kwartału
6.    Stawka bazowa kredytu WIBOR 1M ( średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek ) + marża banku.
7.    Spłata odsetek miesięczna
8.    Możliwość negocjacji terminów spłat po podpisaniu umowy ( kredyt można spłacić wcześniej lub później)
9.    Naliczanie odsetek od kwoty aktualnego zadłużenia
10.    Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 12 Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy, ul. Kościuszki 15, 87-800 Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 532000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty: 511735,63
•    Oferta z najniższą ceną: 511735,63/ Oferta z najwyższą ceną: 526772,50
•    Waluta: PLN.


Wójt Gminy Topólka

Henryk Orłowski

rejestr zmian

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Topólka, dnia 30.07.2012 r.


RGiP-V.271.08.2012


Topólka: Usługa dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Topólka
Numer ogłoszenia: 275662 - 2012; data zamieszczenia: 30.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 122254 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2869910, faks 054 2869035.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Topólka.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
a)    Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 180810C Świerczynek – Świerczyn długości 440,5  mb polegającej na:
•    Robotach przygotowawczych
•    Wykonaniu podbudowy
•    Wykonaniu nawierzchni
•    Wykonaniu zjazdów
•    Robotach uzupełniających
b)    Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 180825C Chalno - Czamanin długości 464,0  mb polegającej na:
•    Robotach przygotowawczych
•    Wykonaniu podbudowy
•    Wykonaniu nawierzchni
•    Wykonaniu zjazdów
•    Robotach uzupełniających
c)    Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 180806C Świerczyn - Bodzanowo długości 380,0  mb polegającej na:
•    Robotach przygotowawczych
•    Wykonaniu podbudowy
•    Wykonaniu nawierzchni
•    Wykonaniu zjazdów
•    Robotach uzupełniających
d)    Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 180815C Topólka - Świerczynek długości 481,0  mb polegającej na:
•    Robotach przygotowawczych
•    Wykonaniu podbudowy
•    Wykonaniu nawierzchni
•    Wykonaniu zjazdów
•    Robotach uzupełniających
e)    Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 180829C Chalno - Kamieńczyk długości 479,4  mb polegającej na:
•    Robotach przygotowawczych
•    Wykonaniu podbudowy
•    Wykonaniu nawierzchni
•    Wykonaniu zjazdów
•    Robotach uzupełniających
f)    Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 180818C Borek - Borek długości 350,0  mb polegającej na:
•    Robotach przygotowawczych
•    Wykonaniu podbudowy
•    Wykonaniu nawierzchni
•    Wykonaniu zjazdów
•    Robotach uzupełniających
g)    Przebudowa odcinka drogi gminnej Czamanin - Czamanin długości 859,0  mb polegającej na:
•    Robotach przygotowawczych
•    Wykonaniu podbudowy
•    Wykonaniu nawierzchni
•    Wykonaniu zjazdów
•    Robotach uzupełniających
h)    Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 180824C Orle - Orle długości 580,0  mb polegającej na:
•    Robotach przygotowawczych
•    Wykonaniu podbudowy
•    Wykonaniu nawierzchni
•    Wykonaniu zjazdów
•    Robotach uzupełniających
i)    Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 180802C Powałkowice - Bodzanowo długości 326,0  mb polegającej na:
•    Robotach przygotowawczych
•    Wykonaniu podbudowy
•    Wykonaniu nawierzchni
•    Wykonaniu zjazdów
•    Robotach uzupełniających
j)    Przebudowa odcinka drogi gminnej Sadłóg - Paniewo długości 265,0  mb polegającej na:
•    Robotach przygotowawczych
•    Wykonaniu podbudowy
•    Wykonaniu nawierzchni
•    Wykonaniu zjazdów
•    Robotach uzupełniających
Szczegółowy zakres prac przedstawiony jest w przedmiarach robót, który stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.26-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    Konsorcjum Firm Lider: Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Partner: PPHU MEL-BUD Sp. z o.o., Olsza 3, 88-300 Inowrocław, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 958547.18 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty: 782202,70
•    Oferta z najniższą ceną: 782202,70 / Oferta z najwyższą ceną: 860890,69
•    Waluta: PLN.


Wójt Gminy Topólka

Henryk Orłowski

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:20:45.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Topólka, dnia 26.06.2012 r.

RGiP-V.271.12.2012Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Usługę dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Topólka prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez Transport Osobowy Paweł Piasecki, Dębianki 27, 87-875 Topólka

Uzasadnienie

Oferta, która została wybrana zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów.
 
Oferta, która została wybrana złożona przez Transport Osobowy Paweł Piasecki, Dębianki 27, 87-875 Topólka oceniana wg kryterium ceny zdobyła 300,00 pkt.
(cena oferowana netto: 2,26 zł/ 1 km, brutto: 2,44 zł/1 km

Oferta, złożona przez „NAFTEX” Spółka jawna Jan Adamski, Jadwiga Adamska, Witowo 1, 88-232 Witowo oceniana wg kryterium ceny zdobyła 250,68 pkt.
(cena oferowana netto: 2,70 zł/ 1km, brutto: 2,92 zł/1 km)

Oferta złożona przez INTERBUS Sp. z o.o. ul. B. Głowackiego 6/21, 87-100 Toruń oceniana wg kryterium ceny zdobyła 248,97 pkt.
(cena oferowana netto: 2,72 zł/ 1 km, brutto: 2,94 zł/1 km)

W trakcie postępowania Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucił żadnej oferty.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.


Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski


rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku postępowania
Topólka, dnia 06.06.2012r.

RGiP-V.271.09.2012-09

Zawiadomienie


Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Dostawę wyposażenia świetlic wiejskich w Torzewie, Paniewie, Sadłogu, Sierakowach, Bielkach, Dębiankach i Kamieńcu  prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez EURO – MEBLE, 40-301 Katowice, ul. Siemianowicka 5a
Uzasadnienie

Oferta, która została wybrana zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów.
Oferta, która została wybrana złożona przez EURO – MEBLE, 40-301 Katowice, ul. Siemianowicka 5a oceniana wg kryterium ceny zdobyła 400,00 pkt.
(cena oferowana netto: 31.185,00 zł, brutto: 38.357,55 zł)

Oferta złożona przez TRONUS POLSKA, ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa oceniana wg kryterium ceny zdobyła 160,48 pkt.
(cena oferowana netto: 77.730,00 zł, brutto: 95.607,90 zł

Oferta złożona przez CENTRUM SEDNO Sp.zo.o ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin oceniana wg kryterium ceny zdobyła 286,36 pkt.
(cena oferowana netto: 43.560,00 zł, brutto: 53.578,80 zł

Oferta złożona przez CEZAS – TORUŃ, Sp.zo.o. ul. Poznańska 168, 87-100 Toruń oceniana wg kryterium ceny zdobyła 375,52 pkt.
(cena oferowana netto: 33.217,00 zł, brutto: 40.856,91 zł

Oferta złożona przez P.P.H.U. AS POMORZANKA Andrzej Szarmach, ul. Prusa 7, 83-220 Skórcz oceniana wg kryterium ceny zdobyła 338,84 pkt.
(cena oferowana netto: 36.815,00 zł, brutto: 45.282,45 zł

Oferta złożona przez Zakład Handlowo – Usługowy „OMNIBUS”, ul. Łagiewnicka 301, 91-509 Łódź oceniana wg kryterium ceny zdobyła 300,72 pkt.
(cena oferowana netto: 41.480,00 zł, brutto: 51.020,40 zł

Oferta złożona przez P.W. „ROL-TRANS” S Nowicki, E. Nowicka Sp.j. ul. Gajowa 74, 85-087 Bydgoszcz oceniana wg kryterium ceny zdobyła 309,04 pkt.
(cena oferowana netto: 40.365,00 zł, brutto: 49.648,95 zł

Oferta złożona przez ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz, ul. Wierzbowa 3, 85-374 Bydgoszcz oceniana wg kryterium ceny zdobyła 315,96 pkt.
(cena oferowana netto: 39.481,25 zł, brutto: 48.561,94 zł

W trakcie postępowania Zamawiający  wykluczył 1 Wykonawcę.

1.    „CEZAS” Wiesław Halagiera ul. Śląska 96, 66-400 Gorzów Wlkp.
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający w punkcie IX specyfikacji istotnych warunków zamówienia żądał udokumentowania wykonanych w ostatnich 3 latach co najmniej dwóch dostaw  o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł polegających na  dostawie mebli ( krzesła, stoły, meble kuchenne) oraz sprzętu AGD (kuchnie gazowe, lodówko zamrażarki) W załączniku Nr 6 w ofercie  złożonej przez „CEZAS” Wiesław Halagiera, wykazano dostawy asortymentu do świetlic wiejskich, szkół sprzętu multimedialnego.  
Były to dostawy nieodpowiadające swoim rodzajem dostawom  stanowiącym przedmiot zamówienia,w związku z powyższym Wójt Gminy Topólka w dniu 23.05.2012r wezwał Wykonawcę do uzupełnienia w terminie 5 dni od otrzymania pisma, dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a mianowicie załącznika nr 6 – wykaz wykonanych dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie.
W wyznaczonym przez Wójta Gminy terminie „CEZAS” Wiesław Halagiera, nie dostarczył wymaganych dokumentów, zatem nie został spełniony warunek udziału w postępowaniu.
W związku z powyższym nie jest spełniony warunek udziału w postępowaniu i na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych  wyklucza się wykonawcę z postępowania.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercie

Wójt Gminy Topólka

Henryk Orłowski

rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku postępowania
Topólka, dnia 2012-06-25

RGiP-V.271.08.2012-22

Zawiadomienie

1.    Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm) zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Przebudowę dróg gminnych prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego – w trakcie ponownej oceny zgodnie z orzeczeniem KIO z dnia 06.06.2012r. Sygn. Akt KIO 1041/12 –  jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez  Konsorcjum Firm Lider: Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno, Partner: PPHU MEL-BUD Sp. z o.o., Marcinkowo 26, 88-110 Inowrocław 2    
Uzasadnienie
Oferta, która została wybrana zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów.
Oferta, która została wybrana złożona przez Konsorcjum Firm Lider: Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno, Partner: PPHU MEL-BUD Sp. z o.o., Marcinkowo 26, 88-110 Inowrocław 2 oceniana wg kryterium ceny zdobyła 300,00 pkt. (cena oferowana netto: 635.937,15  zł, brutto: 782.202,70 zł)

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowo Transportowe, Waldemar Kowalski, Podgórzyn 62, 88-400 Żnin oceniana wg kryterium ceny zdobyła 272,58  pkt.
(cena oferowana netto: 699.911,13 zł, brutto: 860.890,69 zł)

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski


 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:20:15.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Topólka, dnia 25.06.2012 r.
RGiP-V.271.11.2012-10


Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2012r. deficytu budżetu Gminy Topólka w wysokości 1.400.000,00 zł prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 12 Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy, ul. T. Kościuszki 15, 87-800 Włocławek
Uzasadnienie
Oferta, która została wybrana zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów.
Oferta, która została wybrana złożona przez Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 12 Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy, ul. T. Kościuszki 15,  87-800 Włocławek oceniana wg kryterium ceny zdobyła 300,00 pkt.
Cena oferowana : 511.735,63 zł

Oferta złożona przez Kujawsko – Dobrzyński  Bank Spółdzielczy , ul Żabia 6, 87-800 Włocławek  oceniana
wg kryterium ceny zdobyła 291,45 pkt.
Cena oferowana: 526.772,50 zł

W trakcie postępowania Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

W trakcie postępowania Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski


rejestr zmian

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Topólka, dnia 2012-06-21
RGiP-V. 271.07.2012-10


Topólka: Dostawa wyposażenia świetlic wiejskich w Torzewie, Paniewie, Sadłogu, Sierakowach, Bielkach, Dębiankach i Kamieńcu
Numer ogłoszenia: 213290 - 2012; data zamieszczenia: 21.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 153050 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2869910, faks 054 2869035.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia świetlic wiejskich w Torzewie, Paniewie, Sadłogu, Sierakowach, Bielkach, Dębiankach i Kamieńcu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Dostawa 27 szt, stołów na stalowym stelażu, blat płyta MDF o min. wymiarach: szer. 80 cm, dł. 160 cm. 2. Dostawa 330 szt. krzeseł z tworzywa sztucznego na stelażu stalowym o min. wymiarach: dł. 41 cm, szer. 48 cm. 3. Dostawa 3 szt. stołów do tenisa na stelażu stalowym, blat stołu wodoodporny pokryty 4mm melaminy o wymiarach 274x152,5x76 cm. 4. Dostawa 6 szt. gry Cymbergaj, blat stołu płyta MDF kryty warstwą laminatu odpornego na ścieranie o min. wymiarach 222x214 cm. 5. Dostawa z montażem 1 zestawu mebli kuchennych wg specyfikacji: a. Szafki dolne z blatem: słupek z blatem szer. 50 cm, kosz cargo szer. 30 cm, szafka pod zlewozmywak zamknięta szer. 60 cm, szuflady szer. 50 cm, szafka rogowa zamknięta z półkami o wy. 90x90 cm, szafka zamknięta z półkami szer. 40 cm b. Szafki górne: szafka zamknięta z półkami szer. 80 cm, szafka otwarta z półkami szer. 50 cm, szafka otwarta z półkami szer. 30 cm, szafka rogowa zamknięta z półkami o wym. 60x60 cm, szafka otwarta z półkami szer. 30 cm, szafka zamknięta z półkami szer. 40 cm. 6. Dostawa 1 szt. lodówko-zamrażarki o min. wymiarach wys. 185 cm, szer. 60 cm, gł. 65 cm, o min. poj. 91 litrów. 7. Dostawa 1 szt. kuchni gazowej o min. wymiarach wys. 85 cm, szer. 50 cm, gł. 60 cm, piekarnik gazowy o min. poj. 58 litrów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.20.00-0, 39.12.12.00-8, 39.14.10.00-2, 39.71.11.11-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    EURO-MEBLE, ul. Siemianowicka 5A, 40-301 Katowice, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35386,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty: 31185,00
•    Oferta z najniższą ceną: 31185,00 / Oferta z najwyższą ceną: 77730,00
•    Waluta: PLN.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Topólka, 2012-06-21
RGiP-V.271.10.2012-14

Topólka: Przeprowadzenie Kampanii promocyjnej Ryby, ryby - samo zdrowie
Numer ogłoszenia: 212972 - 2012; data zamieszczenia: 21.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 119043 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2869910, faks 054 2869035.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie Kampanii promocyjnej Ryby, ryby - samo zdrowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Działania organizacyjne i obsługa techniczna winny obejmować w szczególności: a. zapewnienie ochrony przez cały czas trwania imprezy plenerowej - co najmniej 4 osoby b. zapewnienie toalet podczas imprezy c. zapewnienie sceny, nagłośnienia, oświetlenia wraz z osprzętem i obsługą d. zapewnienia osoby prowadzącej imprezę plenerową e. zapewnienie agregatu prądotwórczego zabezpieczającego dostawę prądu odpowiedniej mocy f. zapewnienie namiotu wraz z ławkami i stołami g. udokumentowania przebiegu imprezy plenerowej 2.Zapewnienie obsługi gastronomicznej winno obejmować w szczególności: a. zapewnienie kuchni polowej wraz z obsługą b. zapewnienie osoby przygotowującej dania podczas prowadzonej imprezy - Mistrza kulinarnego oraz kuchni, garnków i składników do przygotowywania posiłków c. zapewnienie cateringu - zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ 3.Działania promocyjne Wykonawcy winny obejmować: a. opracowanie logo kampanii, wzorów gadżetów reklamowych, banerów oraz plakatów, a także opracowanie reklamy graficznej 4,6,8,-modułowej b. produkcja banerów i plakatów reklamowych c. zamieszczenie reklam w lokalnej prasie - zgodnie z wymaganiami określonymi w treści Załącznika nr 1 do SIWZ d. rozwieszenie plakatów i banerów e. wytworzenie oraz dostawę gadżetów reklamowych obejmujących: t-shit, czapki, polary, długopisy, zgodnie z wymaganiami i w ilościach określonych w treści Załącznika nr 1 do SIWZ 4.Przeprowadzenie badań ankietowych winno obejmować w szczególności: a. opracowanie ankiety (wstępna i końcowa) b. przeprowadzenie badań ankietowych c. opracowanie raportu wyjściowego d. opracowanie raportu końcowego e. publikacja elektroniczna raportu wyjściowego i końcowego Szczegółowe wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia, jakie winna spełniać oferowana przez Wykonawcę usługa, zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.20.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Operacyjny Ryby.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    Centrum Dofinansowania EUROEXPERT, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 86451,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty: 86000,00
•    Oferta z najniższą ceną: 86000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 130000,00
•    Waluta: PLN.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Topólka, dnia 2012-06-13

RGiP-V.271.10.2012-13


Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Przeprowadzenie Kampanii promocyjnej „Ryby, ryby… - samo zdrowie” prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez Centrum Dofinansowania EUROEXPERT ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń

Uzasadnienie

Oferta, która została wybrana zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów.
Oferta, która została wybrana złożona przez Centrum Dofinansowania EUROEXPERT ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń  zdobyła 300,00 pkt.

Oferta złożona przez GRAF-MARINA s.c. Agata i Mirosław Augustyniak, ul. Krężnicka 6, 20-518 Lublin zdobyła 139,38 pkt.

Oferta złożona przez Centrum Promocji i Reklamy ReMedia Piotr Florek ul. Dolina 35, 85-212 Bydgoszcz zdobyła 296,28 pkt.


W trakcie postępowania Zamawiający  nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:19:43.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Topólka, dnia 2012-05-17

Zawiadomienie o wyniku postępowania


RGiP-V.271.08.2012-15

Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm) zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Przebudowę dróg gminnych prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowo Transportowe Waldemar Kowalski z siedziba Podgórzyn 62, 88-400 Żnin
Uzasadnienie
 
Oferta, która została wybrana zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów.
Oferta, która została wybrana złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowo Transportowe Waldemar Kowalski z siedziba Podgórzyn 62, 88-400 Żnin oceniana wg kryterium ceny zdobyła 300,00 pkt.
(cena oferowana netto: 699.911,13  zł, brutto: 860.890,69 zł)

W trakcie postępowania Zamawiający  wykluczył 1 Wykonawcę.
1.    Konsorcjum Firm Lider: Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno, Partner: PPHU MEL-BUD Sp. z o.o., Marcinkowo 26, 88-110 inowrocław 2.
Do oferty złożonej przez Konsorcjum Firm Lider: Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Partner: PPHU MEL-BUD Sp. z o.o. dołączono pełnomocnictwo udzielone Liderowi Konsorcjum Firm, natomiast nie uiszczono opłaty skarbowej. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2006 Nr 225 poz. 1635 ze zm.)  obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa.
W związku z powyższym Wójt Gminy Topólka w dniu 09.05.2012 r. wezwał Wykonawcę do przedłożenia potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa w terminie 3 dni od otrzymania wezwania.
Konsorcjum Firm w wyznaczonym terminie nie przedłożyło wymaganego dokumentu.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm). Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy PZP ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku postępowania
Topólka, dnia 06.04.2012r

RGiP-V.271.07.2012-12

Topólka: Dostawa mieszanki grysowo - wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa.
 
Numer ogłoszenia: 79693 - 2012; data zamieszczenia: 06.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 59297 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2869910, faks 054 2869035.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mieszanki grysowo - wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki grysowo - wapiennej o frakcji od 0 mm do 31,5 mm w ilości 1400 ton do sołectw wskazanych na terenie gminy Topólka z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. Sprzęt - zestaw min. 24 tony z wywrotem tylnym lub bocznym. 2 Odbiór każdego kursu mieszanki grysowo - wapiennej musi być potwierdzony przez sołtysa lub upoważnionego pracownika UG Topólka. 3 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mieszanki grysowo - wapiennej łącznie z transportem, rozładunkiem i podatkiem VAT, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na teren gminy Topólka 4. Dostawa zamówionego towaru odbywać się będzie sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem Zamawiającego. 5. Wykonawca przy każdorazowej dostawie (tj. dla każdego kursu osobno), przedłoży Zamawiającemu dowód odbioru, tj. kwit wagowy . 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości i jakości dostarczonego towaru..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
-    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
    Przedsiębiorstwo Transportowe EUROTRANS, Tomasz Jasiak, ul. Morelowa 11, 88-100 Inowrocław, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68320,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
-    Cena wybranej oferty: 60060,00
-    Oferta z najniższą ceną: 60060,00 / Oferta z najwyższą ceną: 86100,00
-    Waluta: PLN.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku postępowania
Topólka, dnia 26.03.2012 r
RGiP-V.271.07.2012-11

Zawiadomienie


Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm) zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Dostawę mieszanki grysowo – wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa. prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Transportowe „EUROTRANS”, Tomasz Jasiak, ul. Morelowa 11, 88-100 Inowrocław.
Uzasadnienie
Oferta, która została wybrana zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów.
Oferta, która została wybrana złożona przez Przedsiębiorstwo Transportowe „EUROTRANS”, Tomasz Jasiak, ul. Morelowa 11, 88-100 Inowrocław   oceniana wg kryterium ceny zdobyła 400,00 pkt.
(cena oferowana netto: 60.060,00  zł, brutto: 73.873,80 zł)

Oferta złożona przez TRANSPORT, USŁUGI, HANDEL, skład opału, mat. budowlanych, skup złomu, Tadeusz Decka, Osiedla XXX-Lecia PRL-1, 83-132 Morzeszczyn oceniana wg kryterium ceny zdobyła 317,76pkt.
(cena oferowana netto: 75.600,00 zł, brutto: 92.988,00 zł)

Oferta złożona przez ROSIŃSKI LOGISTICS, Filip Rosiński, ul. Wrzosowa 12, 98-220 Zduńska Wola, oceniana wg kryterium ceny zdobyła 290,84pkt.
(cena oferowana netto: 82.600,00  zł, brutto: 101.598,00 zł)

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INCO” Sp.zo.o, Falęcin 12, 86-221 Papowo Biskupie, oceniana wg kryterium ceny zdobyła 279,04 pkt.
(cena oferowana netto:86.100,00 zł, brutto: 105.903,00 zł)

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe, Franciszek Żywiczyński, Krzywosądz, 88-210 Dobre, oceniana wg kryterium ceny zdobyła 383,88 pkt.
(cena oferowana netto: 62.578,86 zł, brutto: 76.972,00 zł)

WÓJT GMINY TOPÓLKA
HENRYK ORŁOWSKI

rejestr zmian

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Topólka,dnia 21.03.2012 r

RGiP-V.271.04.2012-21

Topólka: Odnowa parkingu oraz chodników w centrum miejscowości Topólka, budowa oznakowania szlaków turystycznych na terenie gminy Topólka oraz urządzanie miejsc rekreacji i wypoczynku.
Numer ogłoszenia: 64941 - 2012; data zamieszczenia: 21.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 30235 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2869910, faks 054 2869035.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnowa parkingu oraz chodników w centrum miejscowości Topólka, budowa oznakowania szlaków turystycznych na terenie gminy Topólka oraz urządzanie miejsc rekreacji i wypoczynku..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Odnowa parkingu i chodników w Topólce na dz. nr 31/21 i 31/22: Roboty przygotowawcze Podbudowy Nawierzchnie Inne elementy Inne roboty Odnowa parkingu i chodników w Topólce na dz. nr 47: Roboty przygotowawcze Podbudowy Nawierzchnie Inne elementy Odnowa parkingu i chodników w Topólce na dz. nr 110: Roboty przygotowawcze Podbudowy Nawierzchnie Inne elementy Budowa oznakowania szlaków turystycznych na terenie gminy Topólka. Ustawienie słupków wraz z tablicami w Sadłużku, Świerczynie, Rybinach, Orlu, Chalnie, Topólce, Bielkach, Czamaninku, Dębiankach, Kamieńcu, Czamaninie. Urządzenie miejsc rekreacji i wypoczynku Boisko do siatkówki, stół biesiadny i grill w Bielkach Boisko do siatkówki, stół biesiadny i grill w Orlu Boisko do siatkówki, stół biesiadny i grill w Sadłogu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1, 45.22.33.00-9, 34.92.21.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
    Handel i Usługi Budowlane ER-BRUK Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 251845,59 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
    Cena wybranej oferty: 175892,68
    Oferta z najniższą ceną: 165397,10 / Oferta z najwyższą ceną: 254729,83
    Waluta: PLN.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:18:35.
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Topólka, dnia 09.03.2012 r
RGiP-V.271.04.2012-18Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm) zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Odnowę parkingu oraz chodników w centrum miejscowości Topólka, budowa oznakowania szlaków turystycznych na terenie gminy Topólka oraz urządzanie miejsc rekreacji i wypoczynku prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Handel i Usługi Budowlane "ER-BRUK" Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie
Uzasadnienie
Oferta, która została wybrana zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów.
Oferta, która została wybrana złożona przez Handel i Usługi Budowalne "ER-BRUK" Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie  oceniana wg kryterium ceny zdobyła 400,00 pkt.
(cena oferowana netto: 175.892,68  zł, brutto: 216.348,00 zł)

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, DAWBUD, Adam Iwański, ul. Paprocia 105, 87-800 Włocławek oceniana wg kryterium ceny zdobyła 276,20 pkt.
(cena oferowana netto: 254.729,83 zł, brutto: 313.317,69 zł)

Oferta złożona przez Zakład Usług Drogowych, Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno, oceniana wg kryterium ceny zdobyła 310,72 pkt.
(cena oferowana netto: 226.430,42  zł, brutto: 278.509,42 zł)

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp zo.o. w Wierzbinku, Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno, oceniana wg kryterium ceny zdobyła 377,32 pkt.
(cena oferowana netto: 186.462,15 zł, brutto: 229.348,44 zł)

Oferta złożona przez Zakład Betoniarski, Robert Kopiecki, ul. Rutki 6, 62-540 Kleczew,
(cena oferowana netto: 219.820,21 zł, brutto: 270.378,86 zł)

Oferta złożona przez Zakład Usługowo Produkcyjny "EKO-DRÓG" Sp. zo.o., ul. Toruńska 222, 87-805
Włocławek  
(cena oferowana netto: 213.925,20 zł, brutto: 263.128,00 zł)

Oferta złożona przez Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. zo.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn,
(cena oferowana netto: 165.397,10 zł, brutto: 203.438,43 zł)


W trakcie postępowania Zamawiający  wykluczył 1 Wykonawcę.

1.    Zakład Betoniarski, Robert Kopiecki, ul. Rutki 6, 62-540 Kleczew,
Zamawiający w celu potwierdzenia  spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia żądał wskazania w szczególności osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, należących do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub tożsamej w zakresie przedmiotu zamówienia, wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami. W/w osoba powinna posiadać minimum 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy.
Wykonawca w załączonym do oferty  załączniku Nr 6 (Wykaz osób, które będą uczestniczyć w zamówieniu)   wskazał 4 innych pracowników, którzy nie są odpowiedzialni za kierowanie budową, nie wskazał osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi oraz  jej doświadczenia.
W związku z powyższym Wójt Gminy Topólka  w dniu 29.02.2012r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 6 do SIWZ) w terminie 5 dni od otrzymania wezwania.
Zakład Betoniarski, Robert Kopiecki w wyznaczonym terminie nie uzupełnił wymaganego dokumentu.
Fakt nie wykazania spełnienia warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych   stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy PZP ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

W trakcie postępowania Zamawiający  odrzucił 2 Oferty.

1. Zakład Usługowo Produkcyjny "EKO-DRÓG" Sp. zo.o., ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek  
Wykonawca do oferty dołączył kopię pełnomocnictwa podpisaną przez Prezesa Zarządu i Prokurenta, pełnomocnictwo to zostało poświadczone za "zgodność z oryginałem" przez osobę, której udzielono pełnomocnictwa, co należy uznać za nieprawidłowe. Na podstawie art. 99 § 1 oraz art. 78 § 1 zd.1 k.c  (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 ze zm)  należy przedstawić oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialny odpis pełnomocnictwa.
W dniu 29.02.2012r. Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, wezwał Zakład Usługowo Produkcyjny "EKO-DRÓG" Sp. zo.o do przedstawienia oryginału pełnomocnictwa, bądź odpis notarialny pełnomocnictwa oraz potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej na rzecz tutejszego urzędu  od udzielonego pełnomocnictwa na dzień nie późniejszy niż w terminie składania ofert.
W odpowiedzi na wezwanie Wójta Gminy Topólka z dnia 29.02.2012r,  ZUD "EKO-DRÓG" Sp.z o o. w dniu 01.03.2012 r dostarczył notarialny odpis pełnomocnictwa poświadczony przez notariusza.  Zgodnie z art. 26 ust. 3 złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty powinny potwierdzać stan faktyczny  najpóźniej  na dzień w którym upłynął termin składania ofert czyli na dzień  23.02.2012r natomiast dostarczony odpis pełnomocnictwa został poświadczony przez notariusza w dniu 01.03.2012r. Ponadto Wykonawca nie dostarczył dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.
Zgodnie z art. 89  ust. 1 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  Zamawiający odrzuca ofertę.

2.    Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.zo.o. Nowa Wieś, ul Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn
Wykonawca w kosztorysie ofertowym na remont chodników i parkingu w Topólce  (szkoła), w pozycji 3.1.2. " Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe, kolorowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej” wpisał ilość 285 m2 natomiast w przedmiarze (stanowiącym załącznik do SIWZ) ilość ta wynosi 764 m2. Zaniżona ilość m2 w kosztorysie ofertowym wpłynęła na błąd w obliczeniu ceny a jego poprawa spowodowałaby istotną zmianę w treści oferty.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 6  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  Zamawiający odrzuca ofertę.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercieWójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski


rejestr zmian

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Topólka, dnia 01.03.2012 r

RGiP-V. 271.05.2012

Topólka: Zakup paliwa w 2012 roku dla pojazdów Referatu Administracyjno - Gospodarczego,
Numer ogłoszenia: 49711 - 2012; data zamieszczenia: 01.03.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2869910, faks 054 2869035.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliwa w 2012 roku dla pojazdów Referatu Administracyjno - Gospodarczego,.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw silnikowych do pojazdów będących w posiadaniu Referatu Administracyjno - Gospodarczego w ilościach: 1. Olej napędowy (ON) (zimowy i letni) - 10000 litrów. 2. Benzyna bezołowiowa Pb 95-1850 litrów. oferowane paliwa muszą spełniać obowiązujące normy jakościowe, realizacja zamówienia będzie odbywać się poprzez sukcesywne tankowanie pojazdów, które są w posiadaniu Referatu, dopuszcza się zmianę ilości oraz marek pojazdów objętych dostawą paliwa, Zamawiający nie jest zobowiązany zrealizować dostawy w pełnej ilości, Wykonawca musi posiadać stację paliw w odległości maksymalnie 5 km od siedziby Zamawiającego, Wykonawca ( w przypadku awarii) musi zapewnić dostawę i tankowanie paliwa w siedzibie Zamawiającego w terminie 8 godzin od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć świadectwo jakości paliw, Wykonawca zobowiązany jest do wpisania w kartę drogową pojazdu ilość wydanego paliwa, potwierdzając podpisem i pieczątką zakładu, odbiorca paliwa poświadcza odbiór paliw w odpowiednim dokumencie, możliwość tankowania bezgotówkowego z tygodniowym okresem rozliczeniowym i min. 14 dniowym terminem rozliczeniowym, w przypadku dostarczenia niezgodnego z przedmiotem zamówienia paliwa lub złej jakości Zamawiający zażąda natychmiastowej wymiany pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające do 20 %.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
    TRANS - KOL PALIWA Sp.zo.o., Toruńska 186, 62-600 Koło, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73942,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
    Cena wybranej oferty: 66027,30
    Oferta z najniższą ceną: 66027,30 / Oferta z najwyższą ceną: 66027,30
    Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
    1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
    2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiajacy wcześniej prowadził dwa postępowania ( pierwsze ogłoszone w dniu 19.12.2011 r.Numer ogłoszenia: 335055 - 2011 uniewaznione w dniu 28.12.2011r, drugie ogłoszone w dniu 11.01.2012 Numer ogłoszenia: 8988 - 2012, unieważnione w dniu 20.01.2012r) w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę paliw płynnych do pojadów Referatu Administarcyjno - Gospodarczego, podczas których nie wpłynęła żadna oferta i zgodnie z artykułem 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zamawiajacy unieważnił postępowania. Zgodnie z artykułem 67 ust. 1 pkt.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dokonał zamówienia z wolnej ręki na dostawe paliw do pojazdów Referatu Administracynjo - Gospodarczego.

Wójt Gminy Topólka

Henryk Orłowski

rejestr zmian

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Topólka, dnia 20.01.2012 r

RGiP-V.271.01.2012-10

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


     Wójt Gminy Topólka, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  "Zakup paliwa w 2012 roku dla pojazdów Referatu Administracyjno – Gospodarczego"- ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 8988-2012.

Uzasadnienie


       Zgodnie z artykułem 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający unieważnił postepowanie, gdyż w wyznaczonym terminie do skałdania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:17:57.
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego do autobusu szkolnego została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Budowlane MAKRUSZ
Łysek 35, 62-610 Sompolno


Olej napędowy

Cena ofertowa netto:
3,11 zł./litr

Cena ofertowa brutto:
3,79 zł./litr
rejestr zmian

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw do pojazdów należących do Urzędu Gminy Topólka i OSP Gminy Topólka została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Budowlane MAKRUSZ
Łysek 35, 62-610 Sompolno


Etylina 95-oktanowa

Cena ofertowa netto:
3,02 zł./litr
Cena ofertowa brutto:
3,68 zł./litr

Olej napędowy

Cena ofertowa netto:
3,11 zł./litr
Cena ofertowa brutto:
3,79 zł./litr
rejestr zmian

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie zapytania o cenę na kredyt długoterminowy na kwotę 200.000,00 zł spłacany w latach 2006-2009 dla Gminy Topólka została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku
ul. Żabia 6
87-800 Włocławek


1. Oprocentowanie 4,65% + 0,15% = 4,80%
2. Łączna wartość odsetek – 21.895,86 zł.
3. Prowizja – 0,1% kwoty kredytu = 200zł.

Całkowity koszt uzyskania kredytu (odsetki+prowizja) = 22.095,86 zł
rejestr zmian

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie zapytania o cenę na dostawę kamienia wapiennego wraz z transportem do poszczególnych sołectw Gminy Topólka została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Franciszek Żywiczyński
Krzywosądz, 88-210 DobreKruszywo frakcji 16-31,5 mm:

Cena ofertowa netto:
43,03 zł./tonę x 540 ton = 23.236,20 zł

Cena ofertowa brutto:
52,50 zł./tonę x 540 ton = 28.350,00 zł

Kruszywo frakcji 0-31,5 mm:

Cena ofertowa netto:
41,39 zł./tonę x 480 ton = 19.867,20 zł

Cena ofertowa brutto:
50,50 zł./tonę x 480 ton = 24.240,00 zł
rejestr zmian

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Topólka: Szkoły Podstawowej w Czamaninie oraz Gimnazjum w Topólce została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

”Morfeusz” Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 39
88-230 Piotrków Kujawski


Cena ofertowa netto:
35.640,00 zł.

Cena ofertowa brutto:
43.560,00 zł.
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:08:30.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację drogi gminnej w Czamaninku została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn


Cena ofertowa netto:
81. 833,20 zł
Cena ofertowa brutto:
99.836,50 zł.
rejestr zmian

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego do szkół, gimnazjum i przedszkola na terenie gminy Topólka została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Sprzedaż Artykułów Rolno-Spożywczych Zofia Śniegowska
Sierakowy 8, 87-875 Topólka

Cena ofertowa netto:
54.139,50 zł.
Cena ofertowa brutto:
66.050,00 zł.
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:07:07.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie map do celów projektowych wyznaczonych terenów w obrębach geodezyjnych: Głuszynek, Miłachówek i Znaniewo gm. Topólka została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożył:

Przedsiębiorstwo „GEOINWEST” – Eugeniusz Kwiatkowski, ul. Barska 69A,
87-800 Włocławek

Wykonawca przedstawił w ofercie następującą kwotę: 52.216,00 zł.  mapy.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:06:34.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej z przyłączami obiektowymi we wsiach : Orle, Rybiny i Wyrobki gm. Topólka oraz Stawiska gm. Piotrków Kuj. została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożył:

INSTAL-KOMPLEX – mgr inż. Andrzej Miazek
ul. Parkowa 37, 87-800 Włocławek


Wykonawca przedstawił następującą kwotę: 39.772,00 zł.  dokumentacja wodociąg Orle.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:06:02.
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 Euro na usługę dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Topólka została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:


Transport Osobowy Paweł Piasecki, Dębianki 27, 87-875 Topólka


Cena ofertowa netto:
1,88 zł./1 km
Cena ofertowa brutto:
2,01 zł./1 km
rejestr zmian

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Urząd Gminy Topólka informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej z przyłączami obiektowymi we wsiach Orle, Rybiny i Wyrobki gm. Topólka oraz Stawiska gm. Piotrków Kuj. zostało unieważnione.

Podstawa prawna:
Art. 93 ust. 1 p-kt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych - postępowanie o udzielenie w/w zamówienia publicznego zostało unieważnione ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
rejestr zmian

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę okien drewnianych na okna PCV w Szkole Podstawowej w Paniewie i w Szkole Podstawowej w Czamaninie została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Zakład Stolarki Budowlanej OKNOMONT
ul. Toruńska 139 A, 85-831 Bydgoszcz

Cena ofertowa netto:
50.446,49 zł.
Cena ofertowa brutto:
61.544,72 zł.
rejestr zmian

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego do Urzędu Gminy Topólka została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Sprzedaż Artykułów Rolno-Spożywczych Zofia Śniegowska
Sierakowy 8, 87-875 Topólka

Cena ofertowa netto:
20.590,32 zł.
Cena ofertowa brutto:
25.120,00 zł.
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:05:16.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie map do celów projektowych wyznaczonych terenów w obrębach geodezyjnych: Orle, Rybiny i Wyrobki gm. Topólka została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożył:

BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH – Edward Dudkowski
ul. Narutowicza 49/19, 20-016 Lublin

treść ogłoszenia w załączniku:  zawiadomienie o wyborze oferty-biuletyn24.doc

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:04:49.
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalenia warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożył:

mgr inż. architekt Sławomir Bieńkowski

Treść ogłoszenia w załączniku.  zawiadomienie o wyborze oferty-biuletyn23.doc

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:04:14.
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw do pojazdów należących do Urzędu Gminy Topólka i OSP Gminy Topólka została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Budowlane MAKRUSZ
Łysek 35, 62-610 Sompolno

Etylina 95-oktanowa
Cena ofertowa netto:
3,03 zł./litr
Cena ofertowa brutto:
3,69 zł./litr

Olej napędowy
Cena ofertowa netto:
2,86 zł./litr
Cena ofertowa brutto:
3,49 zł./litr  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:03:41.
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów na budowę wodociągu w Sierakowach (Młyniska) gm. Topólka została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe PIO-HYDRO
Agnieszka Lewandowska, Grzegorz Katolik
ul. Daleka 25, 87-800 Włocławek

Cena ofertowa netto:
31.974,22 zł.

Cena ofertowa brutto:
39.008,55 zł.

w tym podatek VAT w wysokości 22%, w kwocie:
7.034,33 zł.
rejestr zmian

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 Euro na usługę dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Topólka została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:


Transport Osobowy Paweł Piasecki, Dębianki 27, 87-875 Topólka


Cena ofertowa netto:
1,67 zł./1 km

Cena ofertowa brutto:
1,79 zł./1 km
rejestr zmian

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację drogi gminnej Czamanin - Sarnowo została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła Państwa firma:

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn

Cena ofertowa netto:
130.025,00 zł.

Cena ofertowa brutto:
158.630,50 zł.
w tym podatek VAT w wysokości 22%, w kwocie: 28.605,50 zł.
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:02:26.
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie zapytania o cenę na dostawę kamienia wapiennego wraz z transportem do poszczególnych sołectw Gminy Topólka została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Franciszek Żywiczyński
Krzywosądz, 88-210 Dobre

Cena ofertowa netto:
32,77 zł./tonę x 1600 ton = 52.432 zł

Cena ofertowa brutto:
39,98 zł./tonę x 1600 ton = 63.968 zł

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:01:57.
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Orle z przyłączem energetycznym wraz z siecią wodociągową i przyłączami w miejscowościach Orle, Rybiny i Głuszynek gm. Topólka
Polska, województwo Kujawsko-Pomorskie, powiat Radziejów, gmina Topólka

1. Numer ogłoszenia
731-020025/03

2. Data publikacji ogłoszenia
14.01.2004

3. Numery oraz tytuły poszczególnych partii robót:
Nie dotyczy

4. Wartość umowy
1.476.240,67 zł.

5. Data przyznania umowy
21.06.2004 r.

6. Liczba nadesłanych ofert
4

7. Nazwa oraz adres wybranego uczestnika przetargu
Firma GUTKOWSKI, ul. Niepodległości 11, 64-100 Leszno
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:00:44.

Zobacz:
 Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:00:44
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski