poprzednie

Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania: Sporządzenie dokumentacji na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów komunalnuch innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wandynowo gm. Bytoń. 

Zmiana terminu składania ofert

 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-02-24 13:48:46.
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Topólka, 2015-08-13


RGiP-V.271.16.2015


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Topólka: Dostawa mieszanki grysowo-wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa.
I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Topólka , Topólka 22, 87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2869910, faks 054 2869035.
• Adres strony internetowej zamawiającego: bip.topolka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mieszanki grysowo-wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki grysowo - wapiennej o frakcji od 4-31,5 mm w ilości 2.100 ton oraz o frakcji od 2-6 mm w ilości 100 ton do sołectw wskazanych na terenie gminy Topólka z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. Zamawiane kruszywa służyć będą do wykonania podbudów dróg. Kruszywo musi być kruszywem łamanym, uzyskanym w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otaczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 2. Sprzęt - zestaw min. 24 tony z wywrotem tylnym lub bocznym. 3. Odbiór każdego kursu mieszanki grysowo - wapiennej musi być potwierdzony przez sołtysa lub upoważnionego pracownika UG Topólka. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mieszanki grysowo - wapiennej łącznie z transportem, rozładunkiem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na teren gminy Topólka 5. Dostawa zamówionego towaru odbywać się będzie sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem Zamawiającego. 6. Wykonawca przy każdorazowej dostawie (tj. dla każdego kursu osobno), przedłoży Zamawiającemu dowód odbioru, tj. kwit wagowy . 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości i jakości dostarczonego towaru..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające w ilości do 20 %
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.09.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem z wywrotem bocznym/tylnym, którym będzie dostarczał kruszywo - co najmniej 2 sztuki wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena – 97%
• 2 - Termin płatności – 3%
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku terminu realizacji dostaw z powodu warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie dostaw zgodnie z harmonogramem.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.topolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, pok. 15.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, pok. 3.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wójt Gminy Topólka

Marek Dybowski

 

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

 SIWZ,.DOC

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-08-13 12:39:08 | Data modyfikacji: 2016-10-24 07:53:06.
Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do
szkół Gminy Topólka

Topólka, dnia 07.08.2015 r.

RGiP-V.271.16.2015 r.

  

Topólka: Dowożenie uczniów do szkół Gminy Topólka.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Topólka , Topólka 22, 87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2869910, faks 054 2869035.

Adres strony internetowej zamawiającego: topolka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do szkół Gminy Topólka..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowożenie na 4 trasach. Trasa nr 1 Topólka - Znaniewo - Miłachówek - Orle - Wyrobki - Topólka - 36 km

Trasa nr 2 Topólka - Chalno - Wola Jurkowa - Kolonia Czamanin - Czamaninek - Topólka - Iłowo - Świerczynek - Topólka - 20 km

Trasa nr 3 Topólka - Olszak - Kamieniec - Kamieńczyk - Sierakowy - Kozjaty - Czamanin - Karczówek - Topólka - 35 km

Trasa nr 4 Topólka - Sadłużek - Torzewo - Sadłóg - Paniewo - Paniewek - Świerczyn - Bielki - Topólka - 30 km

Łączny przejazd na ww. trasach nie może przekroczyć 4650 km tygodniowo..

II.1.5)

 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości: 8.000,00 zł., słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 Wykonawca wnosi wadium: w pieniądzu, sposób przekazania: na konto: Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy o/Topólka Nr rach.: 30 9550 0003 2004 0060 0011 0003 lub w jednej z poniżej podanych form: w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 2. Sposób przekazania: Dowód wniesienia wadium dołączyć do oferty. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, a której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Zamawiający uzna warunek, jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia - Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób obowiązująca przez cały okres realizacji zamówienia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wykonawca zapewnia minimum cztery środki transportu (o ilość min. 39 osób) umożliwiające przewóz dzieci i młodzieży w jednym czasie, co najmniej cztery z nich, dyspozycyjność wykorzystania środków transportu codziennie w godzinach 6.30-16.00.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca zapewni co najmniej 4 kierowców posiadających kwalifikacje i uprawnienia do przewozu wskazanymi środkami transportu dzieci i młodzieży, posiadających ważne zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, ważne orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a). formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1, b). dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych c). oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 97 %
2 - Termin płatności - 3 %
IV.2.2)

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający może dokonać zmian postanowień umowy w zakresie zmiany organizacji i tras dowozu w sytuacjach zmian organizacji pracy szkoły oraz zmian organizacyjnych dotyczących uczniów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.topolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Topólka Topólka 22 87-875 Topólka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Topólka Topólka 22 87-875 Topólka Pokój nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Wójt Gminy Topólka

Marek Dybowski

 

zal. 1

zal. 2

zal. 3

zal. 4

zal. 5

zal. 6

zal. 7

zal. 8

 SIWZ 07.07.2015.DOC

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-08-07 13:38:36 | Data modyfikacji: 2016-06-21 07:33:16.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli i użytkowników nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Topólka”

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia

Wyjasnienei nr 1 do SIWZ

Zmiana treści SIWZ

SIWZ

Zalączniki od nr 1 do nr 6

Załącznik nr 7 do SIWZ

Zalącznik nr 8 do SIWZ

Zmiana tresci SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie nr 2

 Ogłoszenie o zamówieniu 02.06.15.odt

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-06-02 10:15:15 | Data modyfikacji: 2016-06-22 14:11:29.
Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie "Przebudowa dróg gminnych"

SIWZ z załącznikami

Kosztorys ofertowy Borek

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmian treści SIWZ

Opis techniczny Borek

Plan sytuacyjny 1-2 Borek

Plan sytuacyjny 2-2 Borek

Plan orientacyjny Borek

Przedmiar robót Borek

Przekrój poprzeczny I-I Borek

Przekrój poprzeczny II-II Borek

Kosztorys ofertowy Dębianki

Opis techniczny Dębianki

Plan sytuacyjny 1-3 Dębianki

Plan sytuacyjny 2-3 Dębianki

Plan sytuacyjny 3-3 Dębianki

Plan orientacyjny Dębianki

Przedmiar robót Dębianki

Przekrój poprzeczny I-I Dębianki

Przekrój poprzeczny II-II Dębianki

Przekrój poprzeczny III-III Dębianki

Kosztorys ofertowy Kamieńczyk

Opis techniczny Kamieńczyk

Plan sytuacyjny 1-4 Kamieńczyk

Plan sytuacyjny 2-4 Kamieńczyk

Plan sytuacyjny 3-4 Kamieńczyk

Plan sytuacyjny 4-4 Kamieńczyk

Plan orientacyjny Kamieńczyk

Przedmiar robót Kamieńczyk

Przekrój poprzeczny I-I Kamieńczyk

Przekrój poprzeczny II-II Kamieńczyk

Kosztorys ofertowy Paniewo

Opis techniczny Paniewo

Plan sytuacyjny 1-3 Paniewo

Plan sytuacyjny 2-3 Paniewo

Plan sytuacyjny 3-3 Paniewo

Plan orientacyjny Paniewo

Przedmiar robót Paniewo

Przekrój poprzeczny I-I Paniewo

Przekrój poprzeczny II-II Paniewo

Przekrój poprzeczny III-III Paniewo

Kosztorys ofertowy Rybiny

Opis techniczny Rybiny

Plan orientacyjny Rybiny

Plan sytuacyjny 1-2 Rybiny

Plan sytuacyjny 2-2 Rybiny

Przedmiar Robót Rybiny

Przekrój poprzeczny Rybiny

Kosztorys ofertowy Sierakowy

Opis techniczny Sierakowy

Plan sytuacyjny 1-2 Sierakowy

Plan sytuacyjny 2-2 Sierakowy

Plan orientacyjny Sierakowy

Przedmiar robót Sierakowy

Przekrój poprzeczny Sierakowy

Kosztorys ofertowy Świerczynek

Plan sytuacyjny 1-3 Świerczynek

Plan sytuacyjny 2-3 Świerczynek

Plan sytuacyjny 3-3 Świerczynek

Plan orientacyjny Świerczynek

Przedmiar robót Świerczynek

Przekrój poprzeczny I-I Świerczynek

Przekrój poprzeczny II-II Świerczynek

Przekrój poprzeczny III-III Świerczynek

Przekrój przepustu Świerczynek

Kosztorys ofertowy Opielanka - Głuszynek

Opis techniczny Opielanka - Głuszynek

Plan sytuacyjny Opielanka - Głuszynek

Plan sytuacyjny 2-3 Opielanka - Głuszynek

Plan sytuacyjny 3-3 Opielanka - Głuszynek

Plan orientacyjny Opielanka - Głuszynek

Przekrój poprzeczny I-I Opielanka Głuszynek

Przekrój poprzeczny II-II Opielanka -Głuszynek

Specyfikacja Techniczna Opielanka - Głuszynek

 Ogłoszenie o zamówieniu 04.05.15.odt

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-05-04 12:41:09 | Data modyfikacji: 2016-06-22 14:22:55.
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej -
zamówienie poniżej 30 tys. Euro

Dotyczy zamówienia "Dostawa opału do Urzędu Gminy Topólka"

Zalączniki_.odt

 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-01-14 13:19:26 | Data modyfikacji: 2016-06-22 14:22:16.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA
MODERNIZACJĘ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W
SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY TOPÓLKA

Topólka, 2014-09-11 RGiP-V.271.22.2014 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Topólka. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Topólka , Topólka 22, 87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2869910, faks 054 2869035. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.topolka.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Topólka.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych gm. Topólka, polegającą na: - Dostawie i montażu urządzeń placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni syntetycznej oraz ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej w Topólce oraz dostawa i montaż urządzeń placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni piaskowej oraz ogrodzeniem w Paniewie.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.00.00-2. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. 4. Wykonawca może wnieść wadium w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium przelewem na rachunek Zamawiającego: KDBS O/Topólka nr 84955000032004 006000110001 z dopiskiem na przelewie: wadium - Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Topólka (Wykonawca dołącza do oferty kserokopię przelewu). 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, wykonawca składa oryginał dokumentu dołączony do oferty. Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8.Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12. 10. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający z zastrzeżeniem pkt. 12 zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ww. pkt. 9, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykażę, że wykonał co najmniej dwie tożsame dostawy - wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości dostaw co najmniej 100 000,00 zł brutto każda (wg załącznika nr 6 do SIWZ) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie • III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) oświadczenie, że wszystkie produkty posiadają wymagane w przetargu certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: • 1 - Cena - 75 • 2 - Gwarancja - 25 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 5. Zamawiający na podstawie art. 144 dopuści zmianę umowy dotyczącą przedmiotu lub umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 1. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego, 2. z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 3. w przypadku ustawowych zmian przepisów podatkowych mających wpływ na cenę. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.topolka.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Topólka, Topólka 22 87-875 Topólka. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.09.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Topólka, Topólka 22 87-875 Topólka Pokój nr 3. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak Wójt Gminy Topólka Henryk Orłowski

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Załącznik do formularza ofertowego

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 'SIWZ.DOC

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-09-11 09:59:36 | Data modyfikacji: 2016-06-22 14:21:32.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA
MODERNIZACJĘ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W
SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY TOPÓLKA

Topólka, 2014-08-21 RGiP-V.271.20.2014 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Topólka. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Topólka , Topólka 22, 87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2869910, faks 054 2869035. • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.topolka.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Topólka.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych gm. Topólka, polegającą na: - Dostawie i montażu urządzeń placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni syntetycznej oraz ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej w Topólce oraz dostawa i montaż urządzeń placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni piaskowej oraz ogrodzeniem w Paniewie. - Dostosowaniu pomieszczeń sanitarnych do potrzeb dzieci młodszych przy szkole Podstawowej w Topólce i Paniewie - Wyposażeniu pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych przy SP w Topólce i Paniewie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających • Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające do 20%. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.50.00.00-3, 30.21.31.00-6, 30.23.60.00-2, 32.00.00.00-3, 32.32.20.00-6, 37.52.00.00-9, 39.16.10.00-8, 39.16.21.00-6, 39.22.00.00-0, 39.71.51.00-8, 44.41.10.00-4, 33.14.00.00-3, 48.90.00.00-7, 35.00.00.00-4. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 7.000,00 zł ( słownie siedem tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. 4. Wykonawca może wnieść wadium w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 5. .W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium przelewem na rachunek Zamawiającego: KDBS O/Topólka nr 84955000032004 006000110001 z dopiskiem na przelewie: wadium - Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Topólka (Wykonawca dołącza do oferty kserokopię przelewu). 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, wykonawca składa oryginał dokumentu dołączony do oferty. Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12. 7. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający z zastrzeżeniem pkt. 12 zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ww. pkt. 9, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykażę, że wykonał co najmniej dwie tożsame dostawy - wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości dostaw co najmniej 100 000,00 zł brutto każda w przypadku realizacji zakresu Zadania 1, co najmniej 50.000,00 zł. brutto każda w przypadku realizacji zakresu Zadania 2, 25.000,00 zł. każda w przypadku realizacji zakresu Zadania 3 (wg załącznika nr 6 do SIWZ) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie • III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Oświadczenie, że wszystkie produkty posiadają wymagane w przetargu certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: • 1 - Cena - 75 • 2 - Gwarancja na zabawki i pomoce dydaktyczne - 5 • 3 - Gwarancja na sprzęt audiowizualny, multimedialny, komputerowy, AGD, meble, wyposażenie toalet, kuchni oraz urządzenia placu zabaw - 20 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający na podstawie art. 144 dopuści zmianę umowy dotyczącą przedmiotu lub umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 1. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego, 2. z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 3. w przypadku ustawowych zmian przepisów podatkowych mających wpływ na cenę. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.topolka.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka Pokój nr 3. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak Wójt Gminy Topólka Henryk Orłowski

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Załącznik do formularza ofertowego

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 SIWZ

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-08-21 12:55:02 | Data modyfikacji: 2016-06-22 14:21:56.
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu
nieograniczonego na Modernizację oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych gminy
Topólka
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-08-21 08:58:00 | Data modyfikacji: 2016-06-22 14:20:56.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy zamówienia " Dowożenie uczniów do szkół Gminy Topólka"

SIWZ

Zalącznik nr 1 do SIWZ

Zalącznik nr 2 do SIWZ

Zalącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Zalącznik nr 7 do SIWZ

Zalącznik nr 8 do SIWZ

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 Ogłoszenie o zamówieniu 17.06.14.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-06-17 12:55:08 | Data modyfikacji: 2016-06-22 14:20:32.
Zamówienie poniżej 30 tys Euro

Dotyczy "Kompleksowych pomiarów w zakresie prowadzenia ewidencji dróg, wykonanie mapy sieci drogowej wraz z przekazaniem oprogramowania wspomagającego zarządzanie drogami"

 Zaproszenie do składania ofert

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-06-09 13:40:16 | Data modyfikacji: 2016-06-22 14:20:12.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli i użytkowników nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Topólka”

Załączniki od 1 do 6 do SIWZ

Zalącznik nr 7 do SIWZ

SIWZ

zalącznik nr 8 do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjasnienie nr 1

 Ogłoszenie o zamówieniu 14.05.2014.odt

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-05-14 11:20:19 | Data modyfikacji: 2016-06-22 14:19:34.
Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa dróg gminnych

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i złączniki

kosztorysy i projekty (zip)

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-04-17 14:50:10 | Data modyfikacji: 2016-06-22 14:19:13.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa mieszanki grysowo – wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-04-08 10:59:21 | Data modyfikacji: 2016-06-22 14:18:51.
Zamówienie poniżej 14 tys Euro

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Topólka

Formularz ofertowy (Propozycja cenowa)

Oświadczenie

 Zaproszenie do składania ofert.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-04-04 10:27:18 | Data modyfikacji: 2016-06-22 14:18:23.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa mieszanki grysowo – wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Zalącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

 Ogłoszenie o zamówieniu ..odt

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-03-25 09:36:09 | Data modyfikacji: 2016-06-22 14:17:13.
Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup paliwa w 2014 roku dla pojazdów Referatu Administracyjno - Gospodarczego

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zalącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zalącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy

SIWZ

 Ogłoszenie o zamówieniu 1.odt

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-12-09 14:13:12 | Data modyfikacji: 2016-06-22 14:17:56.
Zamówienie poniżej 14 tys EURO Zaproszenie do
złożenia propozycji cenowej

 


"Dostawa opału do Urzędu Gminy Topólka”

 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-12-04 09:30:51 | Data modyfikacji: 2016-06-22 14:12:34.
Data wprowadzenia: 2013-12-04 09:30:51
Data modyfikacji: 2016-06-22 14:12:34
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski