Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się
dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i
nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną
chorobę zagrażającą życiu, które powstały w
prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie
porodu - Program "Za Życiem"
 Wniosek_Za_zyciem..pdf

Opublikowane przez: Gops Topolka | Data wprowadzenia: 2020-04-06 12:27:46 | Data modyfikacji: 2020-04-06 12:29:31.
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO
GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA
RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH
OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM
POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY
 Oświadczenie_gospod_roln_FA.pdf

Opublikowane przez: Gops Topolka | Autor: Magdalena Marczewska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 11:44:56.
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCYO DOCHODACH SWOICH ALBO
CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU
KALENDARZOWYMPOPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY
INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIUNA
ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART.
30C, ART. 30E I ART. 30FUSTAWY Z DNIA 26 LIPCA
1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB
FIZYCZNYCH(DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN.
ZM.)
 ZFA_033.pdf

Opublikowane przez: Gops Topolka | Autor: Magdalena Marczewska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 11:42:29.
.WNIOSEK O ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 FA_14_pop_19.06.19.pdf

Opublikowane przez: Gops Topolka | Autor: Magdalena Marczewska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 11:40:13.
wniosek o ustalenie prawa do świadczenia
rodzicielskiego
 SR_75.pdf

Opublikowane przez: Gops Topolka | Data wprowadzenia: 2020-04-06 11:37:12.
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU
OPIEKUŃCZEGO
 SR_44_pop_19.06.19.pdf

Opublikowane przez: Gops Topolka | Autor: Magdalena Marczewska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 11:35:14.
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ
ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
 wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi.pdf

Opublikowane przez: Gops Topolka | Autor: Magdalena Marczewska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 11:32:13.
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego
 SW-1Z.pdf

Opublikowane przez: Gops Topolka | Autor: Magdalena Marczewska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 11:29:07.
Świadczenie wychowawcze - wzór wniosku
obowiązujący od 1 lipca 2019 r
 SW-1.pdf

Opublikowane przez: Gops Topolka | Autor: Magdalena Marczewska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 11:25:57.
wniosek o ustalenie prawa do świadczenia
pielęgnacyjnego (aktualizacja wniosku do
obowiązującego stanu prawnego)
 wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.pdf

Opublikowane przez: Gops Topolka | Autor: Magdalena Marczewska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 11:15:03.
wniosek o ustalenie prawa do zasiłku
pielęgnacyjnego
 Zasiłek pielęgnacyjny.pdf

Opublikowane przez: Gops Topolka | Autor: Magdalena Marczewska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 11:12:42.
. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH
ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU
KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY
USTALONE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO,
INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU
PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA
ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART.
30C, ART. 30E I W ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA
1991R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH
(DZ. U. Z 2012R., POZ. 361 Z PÓŹN. ZM.)
 ZSR_053.pdf

Opublikowane przez: Gops Topolka | Data wprowadzenia: 2020-04-06 11:09:16.
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO
GOSPODARSTWA ROLNEGO LUB GOSPODARSTWA CZŁONKA
RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH
OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM
POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
Oświadczenie​_o​_dochodach​_z​_gosp​_ro
lnego​_ZR.pdf 0.08MB
 Oświadczenie_o_dochodach_z_gosp_rolnego_ZR.pdf

Opublikowane przez: Gops Topolka | Autor: Magdalena Marczewska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 11:05:05.
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 wniosek ZR.pdf

Opublikowane przez: Gops Topolka | Autor: Magdalena Marczewska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 10:58:17.

Zobacz:
 Rekrutacja .  Wnioski do pobrania .  Świadczenia rodzinne i opiekuńcze .  Zarządzenia .  Sprawozdanie finansowe .  Regulamin .  Statut .  Zapytania ofertowe .  Zamówienia publiczne . 
Data wprowadzenia: 2020-04-06 10:58:17
Autor: Magdalena Marczewska
Opublikowane przez: Gops Topolka