Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
° Wyniki
- Poprzednie
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > Wyniki strona główna 

Wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Przebudowa z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Orle o garaż na sprzęt ratownictwa wodnego wraz z dociepleniem ściany frontowej zewnętrznej"

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-26.05.2022r .docx
Data wprowadzenia informacji 2022-05-26 10:19:34, wprowadzający: Justyna Grabowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej
oferty„Dowóz dzieci i uczniów” do Szkoły
Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie
oraz Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w
Topólce oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych
znajdujących się w/w szkołach podstawowych
 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-11 10:49:15, wprowadzający: Justyna Grabowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej
oferty„Dowóz dzieci i uczniów” do Szkoły
Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie
oraz Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w
Topólce oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych
znajdujących się w/w szkołach podstawowych
 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-11 10:49:13, wprowadzający: Justyna Grabowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka."

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 06.12.2019

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 06.12.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 14:31:19, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-26 13:03:52, wprowadzający: Milena Głowacka
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania na dowóz dzieci na basen w Radziejowie w ramach projektu "Umiem pływać w 2019 roku"

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 Zawiadomienie o wyniku postępowania 19.02.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-02-19 14:04:57, wprowadzający: Milena Głowacka
Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż
nieruchomości
Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Topólka ogłasza, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Czamanin i Kamieniec zakończył się wynikiem negatywnym.
Przyczyna: Nikt nie przystąpił do przetargu ustnego nieograniczonego.

Przetarg odbył się w dniu 22.04.2013 r. o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu  Gminy Topólka (pok. nr 21).

Wójt Gminy Topólka

Henryk Orłowski

rejestr zmian

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Topólka ogłasza, że II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Czamanin i Kamieniec zakończył się wynikiem negatywnym.
Przyczyna: Nikt nie przystąpił do przetargu ustnego nieograniczonego.

Przetarg odbył się w dniu 11.09.2012 o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu  Gminy Topólka (pok. nr 21).

Wójt Gminy Topólka

Henryk Orłowski
rejestr zmian

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Topólka ogłasza, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Czamanin i Kamieniec zakończył się wynikiem negatywnym.
Przyczyna: Nikt nie przystąpił do przetargu ustnego nieograniczonego.

Przetarg odbył się w dniu 01.08.2012 o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu  Gminy Topólka (pok. nr 21).

Wójt Gminy Topólka

Henryk Orłowski

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 13:53:44, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Topólka, dnia 29.04.2011r

RGiP-V.271.09.2011
Topólka: Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Numer ogłoszenia: 126453 - 2011; data zamieszczenia: 29.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 104411 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2869910, faks 054 2869035.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wg poniższej specyfikacji -Łączna liczba pojemników - 93 szt. -Pojemność pojedynczego pojemnika min. 2,00 m3 , max 2,50 m3 -Liczba pojemników na tworzywo sztuczne - 39 szt. -Liczba pojemników na szkło - 39 szt. -Liczba pojemników na papier - 15 szt. -Pojemniki mają posiadać otwory wrzutowe dostosowane do rodzaju odpadów oraz być właściwie oznakowane co do rodzaju odpadów na jakie są przeznaczone. -Pojemniki wykonane z materiałów odpornych na niskie i wysokie temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemikalia i promienie UV. -Wszystkie pojemniki o ścianach pełnych. -Pojemniki bez kół jezdnych. -Pojemniki umożliwiające rozładunek przy pomocy dźwigu bocznego (tzw. HDS). -Pojemniki mają posiadać odpowiednie atesty oraz certyfikaty. Pojemniki muszą odpowiadać jakościowym normom europejskim oraz przepisom bhp obowiązującym w Polsce. -Pojemniki należy dostarczyć na koszt Wykonawcy w miejsca wskazane przez kierownika Referatu Administracyjno-Gospodarczego. -Oferta musi zawierać kolorową fotografię pojemników..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe SKATOM Sp. zo.o., ul. Staszica 47, 73-130 Dobrzany, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81933,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty: 72540,00
•    Oferta z najniższą ceną: 72540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 141843,60
•    Waluta: PLN.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku postępowania
Topólka, dnia 20.04.2011 r.


RGiP-V.271.09.2011

Wg rozdzielnika


Zawiadomienie.


Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „SKATOM” Sp. Zo.o., ul. Staszica 47, 73-130 Dobrzany

UzasadnienieOferta, która została wybrana zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów.
 
Oferta, która została wybrana złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „SKATOM” Sp. Zo.o., ul. Staszica 47, 73-130 Dobrzany oceniana wg kryterium ceny zdobyła 400,00 pkt.
(cena oferowana netto: 72.540,00 zł, brutto: 89.224,20 zł)

Oferta złożona przez OPTIMA Dariusz Kurowski, ul. M. Reja 9/7, 66-400 Gorzów Wielkopolski  oceniana wg kryterium ceny zdobyła 231,12 pkt.
(cena oferowana netto: 125.550,00 zł, brutto: 154.426,50 zł)

Oferta złożona przez GAMESTUDIO s.c., ul. 1000-lecia 18 38-400 Krosno oceniana wg kryterium ceny zdobyła 262,84 pkt.
(cena oferowana netto: 110.391,00 zł, brutto: 135.780,93 zł)

Oferta złożona przez AKu Composites Sp. Zo.o., ul. Fabryczna 6, 72-010 Police oceniana wg kryterium ceny zdobyła 213,12  pkt.
(cena oferowana netto: 136.158,00 zł, brutto: 167.474,34zł)

Oferta złożona przez KINGSPAN ENVIRONMENTAL Sp.zo.o., ul. Topolowa 5, 62-090 Rokietnica  oceniana wg kryterium ceny zdobyła 204,56 pkt.
(cena oferowana netto: 141.843,60 zł, brutto: 174.467,63 zł)


W trakcie postępowania Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

W trakcie postępowania Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.


Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.


Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:56:53, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Topólka, dnia 29.03.2011 r.
RGiP-V. 271.04.2011

Przebudowa drogi gminnej nr 180807 C Paniewek - Paniewek i nr 180806 C Świerczyn - Bodzanowo na odcinku od km 0+000,00 do km 1+258,64 w miejscowości Paniewek gm. Topólka.
Numer ogłoszenia: 99633 - 2011; data zamieszczenia: 29.03.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 51433 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2869910, faks 054 2869035.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 180807 C Paniewek - Paniewek i nr 180806 C Świerczyn - Bodzanowo na odcinku od km 0+000,00 do km 1+258,64 w miejscowości Paniewek gm. Topólka..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej długości 1 258,64 mb polegającej na: -Mechanicznym oczyszczeniu i remoncie tłuczniem kamiennym istniejącej nawierzchni betonowej jezdni od km 0+000,00 do km 0+900,00 -Wykonaniu koryta głębokości 35 cm, wykonaniu warstwy odcinającej z piasku grubości 10 cm i dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm na odcinku od km 0+900,00 do km 1+258,64 -Wykonaniu górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm na całej długości przebudowywanego odcinka drogi -Wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej jezdni na całej długości przebudowywanego odcinka drogi -Wykonaniu nawierzchni zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego, przy gr. Warstwy 12 cm po zagęszczeniu -Utwardzeniu tłuczniem kamiennym poboczy przy krawędzi jezdni, uformowaniu obustronnych poboczy gruntowych oraz ustawieniu barier sprężystych i oznakowania pionowego. Szczegółowy zakres prac przedstawiony jest w przedmiarze robót, który stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.26-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.03.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. zo.o., Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 504404,17 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 321288,30
• Oferta z najniższą ceną: 321288,30 / Oferta z najwyższą ceną: 434514,48
• Waluta: PLN.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Topólka, dnia 29.03.2011 r.
RGiP-V.271.03.2011

Przebudowa drogi gminnej nr 180821 C na odcinku od km 0+003,00 do km 1+948,30 Dębianki - Sarnowo w miejscowości Czamaninek gm. Topólka
Numer ogłoszenia: 99579 - 2011; data zamieszczenia: 29.03.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 51377 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2869910, faks 054 2869035.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 180821 C na odcinku od km 0+003,00 do km 1+948,30 Dębianki - Sarnowo w miejscowości Czamaninek gm. Topólka.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej długości 1 945,3 mb polegającej na: -Przebudowie przepustów poprzecznych -Mechanicznym oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej -Wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną II standardu w ilości wg tabeli profilowania -Wykonaniu warstwy ścieralnej gr. 3,0 cm z mieszanki mineralno - bitumicznej II standardu -Wykonaniu odcinków chodnika oraz zjazdów indywidualnych z kostki betonowej -Wykonaniu nawierzchni zjazdów publicznych na drogi boczne z kruszywa łamanego przy grubości warstwy 15 cm i zjazdów indywidualnych przy grubości warstwy 12 cm -Mechanicznym uzupełnieniu gruntem dowiezionym oraz plantowaniem z nadaniem normatywnego spadku 6% obustronnych poboczy gruntowych oraz ustawieniu oznakowania pionowego, ustawieniu barier sprężystych przy przepustach, wykonaniu oznakowania poziomego. Szczegółowy zakres prac przedstawiony jest w przedmiarze robót, który stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.26-9, 45.23.32.22-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.03.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SPEC-DRÓG Sp. zo.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 686378,62 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 470921,27
• Oferta z najniższą ceną: 470921,27 / Oferta z najwyższą ceną: 580092,46
• Waluta: PLN.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku postępowania
Topólka, dnia 18.03.2011 r.

RGiP-V.271.03.2011

Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Przebudowie drogi gminnej nr 180821 C na odcinku od km 0+003,00 do km 1+948,30 Dębianki - Sarnowo w miejscowości Czamaninek gm. Topólka prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC – DRÓG” Sp. Zo.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek

Uzasadnienie

Oferta, która została wybrana zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Oferta, która została wybrana złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC – DRÓG” Sp. Zo.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek oceniana wg kryterium ceny zdobyła 400,00 pkt.
(cena oferowana netto: 470.921,27 zł, brutto: 579.233,16 zł)

Oferta złożona przez PPHU MEL-BUD sp. Zo.o., Marcinkowo 26,88-110 Inowrocław 2 oceniana wg kryterium ceny zdobyła 385,84 pkt.
(cena oferowana netto: 488.198,92 zł, brutto: 600.484,67 zł)

Oferta złożona przez Zakład Usług Drogowych, Marek Smoczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno oceniana wg kryterium ceny zdobyła 376,12 pkt.
(cena oferowana netto: 500.811,94 zł, brutto: 615.998,69 zł)

Oferta złożona przez DROGI I MOSTY Antoni Popowski, ul. Przemysłowa 11, 87-800 Włocławek oceniana wg kryterium ceny zdobyła 385,68 pkt.
(cena oferowana netto: 488.415,80 zł, brutto: 600.751,43zł)

Oferta złożona przez SKANSKA S.A , ul. Gen. J. Zajaczka 9, 01-518 Warszawa oceniana wg kryterium ceny zdobyła 324,72 pkt.
(cena oferowana netto: 580.092,46 zł, brutto: 713.513,73zł)

Oferta złożona przez Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Spółka z.o.o., Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn oceniana wg kryterium ceny zdobyła 384,76 pkt.
(cena oferowana netto: 489.553,19 zł, brutto: 602.150,42 zł)

W trakcie postępowania Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

W trakcie postępowania Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku postępowania
Topólka, dnia 16.03.2011 r.

RGiP-V.271.04.2011

Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej nr 180807 C Paniewek – Paniewek i nr 180806 C Świerczyn – Bodzanowo na odcinku od km 0+000,00 do km 1+258,64 w miejscowości Paniewek gm. Topólka prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Zo.o., Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn

Uzasadnienie


Oferta, która została wybrana zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Oferta, która została wybrana złożona przez Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Zo.o., Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn oceniana wg kryterium ceny zdobyła 400,00 pkt.
(cena oferowana netto: 321.288,30 zł, brutto: 395.184,61 zł)

Oferta złożona przez PPHU MEL-BUD sp. Zo.o., Marcinkowo 26,88-110 Inowrocław 2 oceniana wg kryterium ceny zdobyła 361,52 pkt.
(cena oferowana netto: 355.466,40 zł, brutto: 437.223,67 zł)

Oferta złożona przez Zakład Usług Drogowych, Marek Smoczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno oceniana wg kryterium ceny zdobyła 380,96 pkt.
(cena oferowana netto: 337.356,14 zł, brutto: 414.948,05 zł)

Oferta złożona przez DROGI I MOSTY Antoni Popowski, ul. Przemysłowa 11, 87-800 Włocławek oceniana wg kryterium ceny zdobyła 325,84 pkt.
(cena oferowana netto: 394.426,01 zł, brutto: 485.143,99zł)

Oferta złożona przez SKANSKA S.A , ul. Gen. J. Zajaczka 9, 01-518 Warszawa oceniana wg kryterium ceny zdobyła 295,76 pkt.
(cena oferowana netto: 434.514,48 zł, brutto: 534.452,81zł)

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” Sp. Zo.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek oceniana wg kryterium ceny zdobyła 398,64 pkt.
(cena oferowana netto: 322.379,70 zł, brutto: 396.527,03zł)

W trakcie postępowania Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

W trakcie postępowania Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

Ogłoszenie o zawarciu umowy
Topólka, dnia 02.03.2011 r.

RGiP.V.341-02/2011

Obsługa bankowa budżetu Gminy Topólka i jej jednostek organizacyjnych
Numer ogłoszenia: 70565 - 2011; data zamieszczenia: 02.03.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 4544 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2869910, faks 054 2869035.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu Gminy Topólka i jej jednostek organizacyjnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Obsługa bankowa niżej wymienionych jednostek organizacyjnych, z także działających przy nich rachunków pomocniczych: - Urząd Gminy Topólka-jako jednostka budżetowa, - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, - Szkoła Podstawowa w Czamaninie, - Szkoła Podstawowa w Paniewie, - Szkoła Podstawowa w Topólce - Gimnazjum w Topólce, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, - Gminny Ośrodek Kultury, - Gminna Biblioteka Publiczna, Obsługa bankowa polegać będzie na: - Otwarciu i prowadzeniu oprocentowanych rozliczeniowych rachunków bankowych bieżących i pomocniczych w PLN, - Przechowywaniu środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących Gminy i jej jednostek organizacyjnych. (Jedna stopa procentowa dla wszystkich rachunków. Oprocentowanie oparte będzie na WIBID 1M) - Realizowaniu poleceń przelewów w formie elektronicznej, sporadycznie papierowej, - Uruchomieniu oraz prowadzeniu usługi bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych, - Udzielaniu osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku, a także Skarbnikowi informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszystkich operacjach poprzedniego dnia do czasu wdrożenia przez jednostkę systemu elektronicznego lub w przypadku utrudnień technicznych w systemie wdrożonym, - Przyjmowaniu otwartych wpłat gotówkowych własnych. Za wpłaty własne uważa się wpłaty dokonywane pod pieczęcią Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, oraz wpłaty inkasentów podatków i opłat Zamawiającego, - Dokonywaniu wpłat gotówkowych na podstawie zleceń wpłat elektronicznych lub na podstawie wystawionych czeków gotówkowych ( na bezpłatnie wydanych blankietach jeżeli Bank nie posiada odpowiedniego produktu) - Prowadzeniu lokat terminowych, - Potwierdzaniu stanu salda dokonywanych operacji bankowych na każdy dzień roboczy, w którym dokonano operacji, na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych ( wyciągi bankowe) z ustaleniem salda i załącznikami do każdej transakcji stanowiącymi opis transakcji, dokładny opis operacji, oznaczenie zleceniodawcy transakcji, beneficjenta środków, ze wskazaniem kont bankowych stron, tytułu, kwoty operacji, daty obciążenia konta zleceniodawcy, data księgowania ( dzienne wyciągi bankowe elektronicznie generowane kompletnie w jednym ciągu operacji programu lub bezpłatne papierowe w sytuacji braku odpowiedniej operacji w systemie elektronicznym). Duplikaty tylko do jednego rachunku podstawowego Gminy, -Zapewnieniu serwisu elektronicznej obsługi rachunków. Zamawiający oczekuje aby Bank prowadził usługi bankowości elektronicznej, które umożliwią dokonywanie operacji drogą elektroniczną, umożliwią składanie elektronicznie poleceń przelewów, w tym paczek przelewów, umożliwią uzyskanie elektronicznej informacji o stanie rachunków oraz umożliwią podgląd sald i innych informacji dotyczących rachunków. Zamawiający oczekuje, aby Bank dostarczył i zainstalował na 6 stanowiskach oprogramowanie umożliwiające korzystanie z systemu i aby aktualizował wersję oprogramowania. Niezbędnym jest tez przeszkolenie pracowników i dostarczenie instrukcji użytkowania elektronicznego systemu obsługi bankowej. Zamawiający oczekuje aby Bank w ramach usługi serwisowej systemu realizował stałą i kompleksową opiekę nad systemem, w tym nadzór i kontrolę nad integralnością struktury systemu tak, aby zapewnić prawidłową pracę urządzeń komputerowych i sprawne funkcjonowanie systemu, a także by niósł pomoc telefoniczną w zakresie obsługi systemu dla użytkownika. - Bank w ramach systemu bankowości elektronicznej zapewnia: a) w razie awarii jej naprawę w dni robocze do 24 h od jej zgłoszenia, b) wymianę kluczy certyfikatów w nieprzekraczalnym terminie 72 h od zgłoszenia w dni robocze, c) archiwizację katalogu kontrahentów, przelewów i kont ( pełna administracja po stronie Wykonawcy) d) możliwość jednoznacznej identyfikacji użytkownika - Automatycznym lokowaniu środków finansowych w postaci depozytów automatycznych, tj. OVERNIGHT i WEEKENDOWYCH - Możliwości zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym przez Gminę do kwoty corocznie określonej w Uchwale Budżetowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji od udzielonego kredytu krótkoterminowego. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Przy wykonywaniu czynności związanych z obsługą bankową Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby: 1)Wszystkie rachunki Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych były obsługiwane na tych samych warunkach; 2) Nie pobierał opłat i prowizji za: a) realizację przelewów przychodzących, b) realizacje poleceń przelewu, c) dokonywanie otwartych wpłat własnych na rachunki Zamawiającego przez upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz inkasentów podatków i opłat, a także od upoważnionych pracowników jednostek organizacyjnych dokonujących wpłat w imieniu jednostki, d) dokonywanie wpłat gotówkowych na podstawie zleceń wpłat elektronicznych lub czeków gotówkowych, e) przelewy papierowe w przypadku przerw technicznych i awarii systemu, przejściowej blokady użytkownika. Zamawiający oczekuje od Banku obsługi elektronicznych przelewów, a forma papierowa będzie mogła mieć zastosowanie sporadycznie, w szczególności w przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim, f) otwarcie i zamknięcie rachunku bankowego, g) przechowywanie depozytów, h) wydawanie zaświadczeń i opinii i) instalację, doradztwo, i eksploatację systemu bankowości elektronicznej j). od wpłat gotówkowych na obsługiwane rachunki bankowe przez osoby fizyczne z tytułu opłat lokalnych oraz innych wpłat, k). przelewy wewnątrzbankowe. 3) Wykonywał czynności związane z obsługą bankową budżetu Gminy Topólka i jej jednostek organizacyjnych w dni robocze w godzinach 7.15 - 15.15, 4) Zapewnił realizację czynności bankowych objętych zamówieniem, co najmniej w zakresie kompleksowej obsługi wpłat i wypłat gotówkowych oraz przyjęcia do realizacji polecenia przelewu w sytuacjach awaryjnych określonych powyżej w pkt. 2 (ppkt d), w oddziale, placówce banku znajdującej się na terenie gminy Topólka lub w przypadku gdy wybrany bank nie będzie posiadał na terenie gminy Topólka swojej siedziby lub oddziału albo filii, uruchomi on na terenie gminy w terminie dwóch miesięcy od daty podpisania umowy oddział, filię lub punkt kasowy zapewniający obsługę budżetu Gminy Topólka. Przez punkt kasowy należy rozumieć ekspozyturę, agencję, punkt kasowy swojego banku. W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada swojej siedziby w gminie Topólka, do momentu otwarcia zagwarantuje codzienną obsługę budżetu Gminy w miejscowości Topólka i zapewni możliwość przeprowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy Topólka ( transport gotówki - przywóz, odbiór będzie dokonywany przez bank na jego koszt). W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie z powodów lokalowych otworzyć oddziału, filii, punktu kasowego na terenie Gminy Topólka, Zamawiający udostępni lokal na otwarcie oddziału, filii, punktu kasowego w miejscowości Topólka. 5) Dołożył wszelkich starań w zakresie bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych Zamawiającego, 6) Wykonał obsługę bankową samodzielnie, tj. Zamawiający zastrzega sobie, że całość przedmiotu zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom, 7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobrania opłat i prowizji od wpłat gotówkowych na obsługiwane rachunki bankowe przez osoby fizyczne z tytułu opłat lokalnych oraz innych wpłat..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, ul. Żabia 6,, 87-800 Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 10500,00
• Oferta z najniższą ceną: 10500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10500,00
• Waluta: PLN.


Wójt Gminy Topólka
Henry Orłowski
rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku postępowania
Topólka, dnia 28.01.2011 r.

RGiP-V.272.02.2011

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Obsługę bankową budżetu Gminy Topólka i jej jednostek organizacyjnych prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, ul. Żabia 6, 87-800 Włocławek.

Uzasadnienie

Wpłynęła jedna ważna oferta, zawierająca wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferta, która została wybrana złożona przez Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, ul. Żabia 6, 87-800 Włocławek, zaoferowała następujące ceny:

1. Koszt usługi bankowej – 10.500,00 zł
2. Koszt kredytu w rachunku bieżącym – 49.364,38 zł
3. Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym – 2,35%

W trakcie postępowania Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy oaz nie odrzucił żadnej oferty.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

Ogłoszenie o zawarciu umowy
RGiP.V.341-36/2010 Topólka, dnia 04.01.2011 r.

Zakup paliw płynnych w 2011 roku dla pojazdów Urzędu Gminy Topólka

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 408474-2010.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2869910, faks 054 2869035
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliw płynnych w 2011 roku dla pojazdów Urzędu Gminy Topólka
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw silnikowych do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Topólka w ilościach:
1. Olej napędowy (ON) (zimowy i letni) – 15500 litrów.
2. Benzyna bezołowiowa Pb 95-1700 litrów.
- oferowane paliwa muszą spełniać obowiązujące normy jakościowe,
- realizacja zamówienia będzie odbywać się poprzez sukcesywne tankowanie pojazdów, które są w posiadaniu Urzędu Gminy Topólka,
- dopuszcza się zmianę ilości oraz marek pojazdów objętych dostawą paliwa,
- Zamawiający nie jest zobowiązany zrealizować dostawy w pełnej ilości,
- Wykonawca musi posiadać stację paliw w odległości maksymalnie 5 km od siedziby Zamawiającego,
- Zamawiający przewiduje sytuację, w której Wykonawca zapewni dostawę i tankowanie paliwa w siedzibie Zamawiającego w terminie 8 godzin od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania
- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć świadectwo jakości paliw,
- Wykonawca zobowiązany jest do wpisania w kartę drogową pojazdu ilość wydanego paliwa, potwierdzając podpisem i pieczątką zakładu,
- odbiorca paliwa poświadcza odbiór paliw w odpowiednim dokumencie,
- możliwość tankowania bezgotówkowego z tygodniowym okresem rozliczeniowym i min. 14 dniowym terminem rozliczeniowym,
- w przypadku dostarczenia niezgodnego z przedmiotem zamówienia paliwa lub złej jakości Zamawiający zażąda natychmiastowej wymiany pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Projekt/program: nie dotyczy
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MAKRUSZ, Łysek 35, 62-610 Sompolno
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 86892,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 79522,8
• Oferta z najniższą ceną: 79522,8 / Oferta z najwyższą ceną: 79522,8
• Waluta: PLN

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku postępowania
Topólka, dnia 30.12.2010 r.

RGiP.V.341-36/2010

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Zakup paliw płynnych w 2011r dla pojazdów Urzędu Gminy Topólka prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Budowlane „MAKRUSZ”, Łysek 35, 62-610 Sompolno.

Uzasadnienie

Wpłynęła jedna ważna oferta, zawierająca wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferta, która została wybrana złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Budowlane „MAKRUSZ”, Łysek 35, 62-610 Sompolno, zaoferowała następujące ceny:
Olej napędowy:3,84 zł (netto) 4,69 zł (brutto)
Benzyna bezołowiowa:3,97 zł (netto) 4,84 zł (brutto)

W trakcie postępowania Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy oaz nie odrzucił żadnej oferty.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

Ogłoszenie o zawarciu umowy
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-35/2010

Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa: Gmina Topólka
Adres pocztowy: Topólka 22, 87-875 Topólka
Osoba upoważniona do kontaktów: Milena Głowacka
e-mail:ugtopolka@wp.pl
Telefon:
(0-54) 286-99-10
Fax: (0-54) 286-90-35

Tryb postępowania:
Zamówienie poniżej 14 tys EURO nie podlega ustawie PZP

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa opału do Urzędu Gminy Topólka w ilości:
- Węgiel kamienny – 45 ton
- Miał węglowy – 14 ton

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Oferta przedstawiła najniższą cenę.

Nazwa i adres Wykonawcy:
Składnica Artykułów Masowych „WĘGLKOPASZ” sp. jawna, Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał, ul. Koronowska 38, Żołędowo, 86-031 Osielsko

Wójt Gminy Topólka Henryk Orłowski
rejestr zmian

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości
Wójt Gminy Topólka ogłasza, że w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego została sprzedana nieruchomość położona w miejscowości Paniewo za kwotę netto 12.630,00 zł.

Paniewo: dz. nr 238/4 i 238/5 pow. 1,0300 ha, niezabudowana – cena wywoławcza 12.500,00 zł

Przetarg odbył się w dniu 27.12.2010 r. o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Topólka (pok. nr 21).

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:55:58, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego” prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego  ogłoszenie7.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:54:55, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego” prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń.  Zawiadomienie o wyniku postępowania bip i tablica ogłoszeń.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:53:55, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż
nieruchomości
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Wójt Gminy Topólka ogłasza, że w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego zostały sprzedane następujące nieruchomości położone w miejscowości Dębianki:

Dz. nr 91/51 i 91/49 pow. 0,1078 ha, położenie: Dębianki, niezabudowana – cena wywoławcza (netto) 15.000,00 zł – cena sprzedaży (netto) 15.300,00 zł.

Przetarg odbył się w dniu 21.06.2010 r. o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Topólka (pok. nr 21).

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wydzierżawienie nieruchomości
Wójt Gminy Topólka ogłasza, że przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Orle zakończył się wynikiem negatywnym.
Przyczyna: Nikt nie przystąpił do przetargu ustnego nieograniczonego.

Dz. nr 1/17 pow. 1.68,95 ha, Działka niezabudowana (na działce znajduje się obiekt wykonany przez poprzedniego dzierżawcę) – cena wywoławcza 3.500,00 zł rocznego czynszu dzierżawnego.

Przetarg odbył się w dniu 14.06.2010 r. o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Topólka (pok. nr 21).

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Topólka, dnia 06.07.2010 r.

RGiP.V.341-26/14/2010

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2831C Pamiątka-Lubraniec:lewostronny od km 9+926 do km 10+076;pawostronny od km 9+906 do km 10+115 oraz przebudowa dwóch szt. miejsc postojowych na terenie działek oznaczonych ewidencyjnymi numeami:47;70 i 71/2 położonych w miejscowości Topólka gm. Topólka
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 138110 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2869910, faks 054 2869035
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2831C Pamiątka-Lubraniec:lewostronny od km 9+926 do km 10+076;pawostronny od km 9+906 do km 10+115 oraz przebudowa dwóch szt. miejsc postojowych na terenie działek oznaczonych ewidencyjnymi numeami:47;70 i 71/2 położonych w miejscowości Topólka gm. Topólka
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie przebudowy chodnika polegającej na:
• Rozbiórka istniejących chodników i miejsc postojowych: nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych; podbudowy z kruszywa, krawężników betonowych i ław pod krawężniki
• Ustawienie krawężnika betonowego 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, typ KPED-03.10 oddzielającego jezdnię o nawierzchni bitumicznej od projektowanego chodnika;
• Ustawienie obrzeża betonowego 8 x 30 cm ograniczającego projektowany chodnik od pobocza;
• Ustawienie krawężnika betonowego wtopionego na ławie betonowej z oporem, oddzielającego jezdnię o nawierzchni bitumicznej od projektowanych miejsc postojowych;
• Wykonanie nawierzchni chodnika o szerokości 2 m z kostki betonowej drobnowymiarowej grubości 6 cm oraz zjazdów na posesje z kostki betonowej drobnowymiarowej o grubości 8 cm.
• Wykonanie miejsc postojowych (przy GOK i przy UG) o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm..
• Uporządkowanie pasa terenu w obrębie wykonanego chodnika i miejsc postojowych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1, 45.22.33.00-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Projekt/program: Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.07.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Handel i Usługi Budowlane ER-BRUK Avetisyan Karen, ul. Ogrodowa 5, 87-603 Wielgie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 193017,22 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 165513,86
• Oferta z najniższą ceną: 165513,86 / Oferta z najwyższą ceną: 177836,48
• Waluta: PLN.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Topólka, dnia 06.07.2010 r.
RGiP.V.341-25/13/2010

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2831C Pamiątka-Lubraniec na terenie działki oznaczonej ewidencyjnym numerem 20 od km 3+972 do km 4+692 z parkingiem na odcinku od km 4+617 do km 4+692 oraz budowa parkingu na terenie działki oznaczonej ewidencyjnym numerem 163/6 położonych w miejscowości Orle gm. Topólka
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 138040 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2869910, faks 054 2869035
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2831C Pamiątka-Lubraniec na terenie działki oznaczonej ewidencyjnym numerem 20 od km 3+972 do km 4+692 z parkingiem na odcinku od km 4+617 do km 4+692 oraz budowa parkingu na terenie działki oznaczonej ewidencyjnym numerem 163/6 położonych w miejscowości Orle gm. Topólka
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie budowy chodnika polegającej na:
• Wykonanie 1 szt. studni ściekowej rur betonowych o średnicy 500 mm wraz z wpustem ulicznym;
• Przedłużenie przepustu drogowego wraz z umocnieniem wylotu przepustu;
• Ustawienie barier ochronnych w obrębie przepustu;
• Ustawienie krawężnika betonowego 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, typ KPED-03.10 oddzielającego jezdnię o nawierzchni bitumicznej od projektowanego chodnika;
• Ustawienie obrzeża betonowego 8 x 30 cm ograniczającego projektowany chodnik od rowu;
• Ustawienie krawężnika betonowego wtopionego na ławie betonowej z oporem, oddzielającego jezdnię o nawierzchni bitumicznej od projektowanych parkingów;
• Wykonanie nawierzchni chodnika o szerokości 1,4 m z kostki betonowej drobnowymiarowej grubości 6 cm oraz zjazdów na posesje i drogi dojazdowe (8 szt.) z kostki betonowej drobnowymiarowej o grubości 8 cm.
• Wykonanie parkingów (przy remizie OSP i przy cmentarzu) o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm.
• Oznakowanie pionowe i poziome przejścia dla pieszych – 2 szt.
• Uporządkowanie pasa terenu w obrębie wykonanego chodnika i parkingów.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1, 45.22.33.00-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Projekt/program: Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.07.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Budowlane MAKRUSZ, Łysek 35, 62-610 Sompolno, kraj/woj.wielkopolskie
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 253961,67 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 213475,42
• Oferta z najniższą ceną: 213475,42 / Oferta z najwyższą ceną: 221548,82
• Waluta: PLN.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku postępowania
Topólka, dnia 24.06.2010 r.

RGiP.V.341-25/10/2010

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2831C Pamiatka-Lubraniec na terenie działki oznaczonej ewidencyjnym numerem 20 od km 3+972 do km 4+692 z parkingiem na odcinku od km 4+617 do km 4+692 oraz na budowie parkingu na terenie działki oznaczonej ewidencyjnym numerem 163/6, położonych w miejscowości Orle gm. Topólka prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Budowlane „MAKRUSZ” Łysek 35, 62-610 Sompolno.

Uzasadnienie

Oferta, która została wybrana zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Oferta Nr 1
Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno oceniana wg kryterium ceny zdobyła 289,08 pkt.
(cena oferowana netto: 181 597,39 zł, brutto: 221 548,82 zł)

Oferta Nr 2
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JUMAPOL Sp. z o.o. Fabianki 76, 87-811 Fabianki.
Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych

Oferta Nr 3
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DAWBUD Adam Iwański, ul. Paprocia 105, 87-800 Włocławek.
Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych

Oferta Nr 4
Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Ogrodowa 5, 87-603 Wielgie.
Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych

Oferta Nr 5
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Budowlane „MAKRUSZ” Łysek 35, 62-610 Sompolno oceniana wg kryterium ceny zdobyła 300 pkt.
(cena oferowana netto: 174 979,85 zł, brutto: 213 475,42 zł)

Oferta Nr 6
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe AGORA Sp. z o.o. ul. Cegielna 14-16, 88-100 Inowrocław
Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych


Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku postępowania
Topólka, dnia 24.06.2010 r.

RGiP.V.341-26/11/2010

Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2831C Pamiątka-Lubraniec; lewostronny od km 9+926 do km 10 + 076; r od km 9+906 do km 10+115 oraz na przebudowie dwóch szt. miejsc postojowych na terenie działek oznaczonych ewidencyjnymi numerami: 47;70 i 71/2, położónych w miejscowości Topólka gm. Topólka prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Ogrodowa 5, 87-603 Wielgie.

Uzasadnienie

Oferta, która została wybrana zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Oferta Nr 1
Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno oceniana wg kryterium ceny zdobyła 279,21 pkt.
(cena oferowana netto: 145 767,60 zł, brutto: 177 836,48 zł)

Oferta Nr 2
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JUMAPOL Sp. z o.o. Fabianki 76, 87-811 Fabianki
Ofertę odrzucono na podstawie art. 89. ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oferta nr 3
Zakład Drogowo-Mostowy „DROMOST”, ul. Włocławska 18a/18, 87-600 Lipno
Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oferta nr 4
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DAWBUD Adam Iwański, ul. Paprocia 105, 87-800 Włocławek.
Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych


Oferta nr 5
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo-Budowlane „MAKRUSZ” Łysek 35, 62-610 Sompolno oceniana wg kryterium ceny zdobyła 291,66 pkt.
(cena oferowana netto: 139 551,94 zł, brutto: 170 253,37 zł)

Oferta Nr 6
Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Ogrodowa 5, 87-603 Wielgie oceniana wg kryterium ceny zdobyła 300 pkt.
(cena oferowana netto: 135 667,09 zł, brutto: 165 513,86 zł)

Oferta Nr 7
Zakład Usługowo-Produkcyjny „EKO-DRÓG Sp. z o.o. ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek oceniana wg kryterium ceny zdobyła 293,67 pkt.
(cena oferowana netto: 138 597,14 zł, brutto: 169 088,51 zł)

Oferta Nr 8
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe AGORA Sp. z o.o. ul. Cegielna 14-16, 88-100 Inowrocław.
Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku postępowania
Topólka, dnia 29.06.2010 r.

RGiP.V.341-24/08/2010

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Usługę dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Topólka prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „NAFTEX” Spółka jawna Jan Adamski, Jadwiga Adamska Witowo, 88-232 Witowo.

Uzasadnienie

Oferta, która została wybrana zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Oferta, która została wybrana złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „NAFTEX” Spółka jawna Jan Adamski, Jadwiga Adamska Witowo, 88-232 Witowo oceniana wg kryterium ceny zdobyła 300 pkt.
(cena oferowana netto: 2,17 zł/ 1km, brutto: 2,32 zł/1 km)

Oferta złożona przez Transport Osobowy Paweł Piasecki Dębianki 27, 87-875 Topólka oceniana wg kryterium ceny zdobyła 296,16 pkt.
(cena oferowana netto: 2,20 zł/ 1 km, brutto: 2,35 zł/1 km)

W trakcie postępowania Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy oaz nie odrzucił żadnej oferty.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:53:23, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty
budowlane RGiP.V.341-19/21/2010 Topólka, dnia
31.05.2010 r.
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Paniewie gm. Topólka oraz budowa sieci kanalizacyjnej odprowadzającej nadmiar wód popłucznych z SUW Orle i wód opadowych z naturalnego zbiornika na działce nr 163/18 w Orlu do jeziora Głuszyńskiego.  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na bip.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:52:31, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Topólka, dnia 24.05.2010 r.

RGiP.V.341-19/17/2010

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Modernizację stacji uzdatniania wody w Paniewie gm. Topólka oraz budowa sieci kanalizacyjnej odprowadzającej nadmiar wód popłucznych z SUW Orle i wód opadowych z naturalnego zbiornika na działce nr 163/18 w Orlu do jeziora Głuszyńskiego prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez Zakład Produkcyjno-Usługowy „Markostal”, ul. Powstania Styczniowego 21, 99-300 Kutno.

Uzasadnienie

Oferta, która została wybrana zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Oferta, która została wybrana złożona przez Zakład Produkcyjno-Usługowy „Markostal”, ul. Powstania Styczniowego 21, 99-300 Kutno oceniana wg kryterium ceny zdobyła 300 pkt.
(cena oferowana netto: 421 831,72 zł, brutto: 514 634,70 zł)

Oferta złożona przez H2Optim Sp. z o.o., ul. Boranta 17, 61-608 Poznań oceniana wg kryterium ceny zdobyła 196,23 pkt.
(cena oferowana netto: 644 905,86 zł, brutto: 786 785,15 zł)

Oferta złożona przez Firmę Gutkowski Jan Gutkowski, ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno oceniana wg kryterium ceny zdobyła 168,81 pkt.
(cena oferowana netto: 7749 628,33 zł, brutto: 914 546,56 zł)

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
RGiP.V.341-18/08/2010 Topólka, dnia 17.05.2010 r.

Dostawa używanego samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Topólka gm. Topólka

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 98388 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2869910, faks 054 2869035
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa używanego samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Topólka, gm. Topólka
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Używany samochód pożarniczy spełniający n/w parametry techniczne oraz wyposażenie:
• Rok produkcji: powyżej 1975 roku
• Sprawny technicznie, bezwypadkowy
• Przebieg: do 35.000 km
• Silnik: wysokoprężny o mocy powyżej 180 KM
• Liczba osi: 2 lub 3
• Zaczep do holowania przyczepy
• Napęd: 4x4, w przypadku samochodu o liczbie osi 3 napęd na 2 osie
• Wspomaganie układu kierowniczego
• Dopuszczalna masa 12.000 kg
• Kabina: zespolona, jednomodułowa, 6 osobowa
• Kolor: czerwony
• Zbiornik wody: pojemność min. 2.500 l
• Autopompa: jednostopniowa o wydajności min. 1600 l/min i ciśnieniu min.8 bar
• Szybkie natarcie: min 40 m zakończone prądownicą
• Zabudowa: z zasuwanymi żaluzjami aluminiowymi
• Dach zabudowy: w formie podestu roboczego z blachy aluminiowej z uchwytami na drabinę i węże ssawne
• Sygnalizacja: świetlno-dzwiękowa dla pojazdu uprzywilejowanego
• Zabezpieczenie nadwozia przed korozją blachą aluminiową ryflowaną z boków na całej długości o wysokości 5 cm, z tyłu na całej szerokości o wysokości 15 cm
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Inżynieryjne BUDTRANS Wojciech THIEL Os. Piastowskie 16/2/15, 57-400 Nowa Ruda
IV.5) Szacunkowa wartoœæ zamówienia (bez VAT): 112149,54 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 53393,00
• Oferta z najniższą ceną: 53393,00 / Oferta z najwyższą ceną: 120000,00
• Waluta: PLN.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku postępowania
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Topólka, dnia 22.04.2010 r.

RGiP.V.341-18/07/2010

Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Dostawę używanego samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Topólka, gm. Topólka prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne BUD TRANS Wojciech Thiel Os. Piastowskie 16/2/15, 57-400 Nowa Ruda.

Uzasadnienie

Oferta, która została wybrana złożona przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne BUD TRANS Wojciech Thiel Os. Piastowskie 16/2/15, 57-400 Nowa Ruda oceniana wg kryterium ceny zdobyła 240,00 pkt., oceniana wg kryterium wyposażenie dodatkowe zdobyła 60,00 pkt. Łączna ilość punktów 300,00.
(cena oferowana netto: 49 900,00 zł, brutto: 53 393,00 zł)
Oferta złożona przez „SAMOCHODY RATOWNICZE”, ul. Ustronie 3, 86-200 Chełmno oceniana wg kryterium ceny zdobyła 106,80 pkt., oceniana wg kryterium wyposażenie dodatkowe zdobyła 24,00 pkt. Łączna ilość punktów 130,80.
(cena oferowana netto: 112 149,53 zł, brutto: 120 000,00 zł)

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości
Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Topólka ogłasza, że w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego zostały sprzedane następujące nieruchomości położone w miejscowości Dębianki i Topólka:

Dz. nr 88/3, 91/45, 171/3 pow. 0,0989 ha, położenie: Dębianki, niezabudowana – cena wywoławcza (netto) 15.900,00 zł – cena sprzedaży (netto) 25.000,00 zł.
Dz. nr 31/19 pow. 0,0094 ha, położenie: Topólka, niezabudowana – cena wywoławcza (netto) 6.000,00 zł – cena sprzedaży (netto) 11.000,00 zł.

Pozostałe nieruchomości przeznaczone do sprzedaży tj.:
Dz. nr 91/51, 91/49 pow. 0,1078 ha, położenie: Dębianki, niezabudowana – cena wywoławcza (netto) 15.000,00 zł
nie zostały sprzedane ze względu na brak postąpienia ceny.

Przetarg odbył się w dniu 19.04.2010 r. o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Topólka (pok. nr 21).

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-13/2010

Nazwa i adres Zamawiającego:
Nazwa: Gmina Topólka
Adres pocztowy: Topólka 22, 87-875 Topólka
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Jarzynowski, Ewelina Kołecka
e-mail:ugtopolka@wp.pl
Telefon:
(0-54) 286-99-10
Fax: (0-54) 286-90-35
Określenie przedmiotu zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej nr 180919C Orle - Orle, na odcinku km 0+380,00 – 0+800,00 w miejscowości Orle gm. Topólka”


1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy odcinka drogi długości 420 mb polegającej na:
.
• Wykonanie podbudowy poprzez mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (1.470,0 m2), wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego (117,6 m3), grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (920,0 m2).
• Wykonanie nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej modyfikowanej, stabilizowanej grysem bazaltowym frakcji 8-12 mm (1.470,0 m2) oraz frakcji 5-8 mm (1.470,0 m2).
• Wykonanie zjazdów polegające na mechanicznym profilowaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (90,0 m2) i wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego, grubości 15 cm po zagęszczeniu (90,0 m2).
• Wykonanie poboczy gruntowych.
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Oferta zawierała najniższą cenę.
Nazwa i adres Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR Sp. z o.o., ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź.


Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-12/2010Nazwa i adres Zamawiającego:
Nazwa: Gmina Topólka
Adres pocztowy: Topólka 22, 87-875 Topólka
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Jarzynowski, Ewelina Kołecka
e-mail:ugtopolka@wp.pl
Telefon:
(0-54) 286-99-10
Fax: (0-54) 286-90-35
Określenie przedmiotu zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej nr 180802C Powałkowice-Bodzanowo, na odcinku 200 mb w miejscowości Torzewo gm. Topólka.”

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie przebudowy odcinka drogi długości 200 mb polegającej na:
• Wykonanie przepustu rurowego o średnicy 40 cm, długości 14 mb ze ściankami czołowymi, pod zjazdem z drogi powiatowej
• Wykonanie koryta głębokości 35 cm na całej szerokości jezdni– (795,5 m2).
• Wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości 10 cm po zagęszczeniu (795,5 m2).
• Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (795,5 m2).
• Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (795,5 m2).
• Wykonanie nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej modyfikowanej, stabilizowanej grysem bazaltowym frakcji 8-12 mm (757,5 m2) oraz frakcji 5-8 mm (757,5 m2).
• Wykonanie zjazdów polegające na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (60,0 m2), wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (60,0 m2).
• Wykonanie poboczy gruntowych z formowaniem skarp i nasypów.
• Ustawienie znaków drogowych – 3 szt.
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Oferta zawierała najniższą cenę.
Nazwa i adres Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR Sp. z o.o., ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź.


Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-11/2010Nazwa i adres Zamawiającego:
Nazwa: Gmina Topólka
Adres pocztowy: Topólka 22, 87-875 Topólka
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Jarzynowski, Ewelina Kołecka
e-mail:ugtopolka@wp.pl
Telefon:
(0-54) 286-99-10
Fax: (0-54) 286-90-35
Określenie przedmiotu zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej nr 180833 Kozjaty-Grochowiska, na odcinku km 0+640,00 – 1+640,00 w miejscowości Kozjaty gm. Topólka .”

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie przebudowy odcinka drogi długości 1000 mb polegającej na:
• Profilowanie, zagęszczanie, uzupełnienie i wzmocnienie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego pod dalsze warstwy konstrukcyjne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (4.200,00 m2).
• Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (4.200 m2).
• Wykonanie nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej modyfikowanej, stabilizowanej grysem bazaltowym frakcji 8-12 mm (4.000,0 m2) oraz frakcji 5-8 mm (4.000,00 m2).
• Wykonanie zjazdów polegające na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (205,0 m2), wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (205,0 m2).
• Wykonanie poboczy gruntowych z formowaniem skarp i nasypów.
• Ustawienie znaków drogowych – 7 szt.
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Oferta zawierała najniższą cenę.
Nazwa i adres Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR Sp. z o.o., ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź


Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-10/2010

Nazwa i adres Zamawiającego:
Nazwa: Gmina Topólka
Adres pocztowy: Topólka 22, 87-875 Topólka
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Jarzynowski, Ewelina Kołecka
e-mail:ugtopolka@wp.pl
Telefon:
(0-54) 286-99-10
Fax: (0-54) 286-90-35
Określenie przedmiotu zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej nr 180189C Znaniewo-Głuszynek, na odcinku 300 mb w miejscowości Znaniewo gm. Topólka .”

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie przebudowy odcinka drogi długości 300 mb polegającej na:
• Profilowanie, zagęszczanie, uzupełnienie i wzmocnienie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego pod dalsze warstwy konstrukcyjne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (1.165,5 m2).
• Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (1.165,5 m2)
• Wykonanie nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej modyfikowanej, stabilizowanej grysem bazaltowym frakcji 8-12 mm (1.107,5 m2) oraz frakcji 5-8 mm (1.107,5 m2).
• Wykonanie zjazdów polegające na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (60,0 m2), wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (60,0 m2).
• Wykonanie poboczy gruntowych z formowaniem skarp i nasypów.
• Ustawienie znaków drogowych – 3 szt.
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Oferta zawierała najniższą cenę.
Nazwa i adres Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR Sp. z o.o., ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź


Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-05/2010

Nazwa i adres Zamawiającego:
Nazwa: Gmina Topólka
Adres pocztowy: Topólka 22, 87-875 Topólka
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Jarzynowski, Ewelina Kołecka
e-mail:ugtopolka@wp.pl
Telefon:
(0-54) 286-99-10
Fax: (0-54) 286-90-35
Określenie przedmiotu zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej nr 180825 Chalno – Czamanin, na odcinku km 0+000,00 – 0+600,00 w miejscowości Chalno gm. Topólka .”

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie przebudowy odcinka drogi długości 600 mb polegającej na:
• Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (2.115,5 m2).
• Wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubość po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa łamanego (2.115,5 m2), wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (2.115,5 m2)
• Wykonanie nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej modyfikowanej, stabilizowanej grysem bazaltowym frakcji 8-12 mm (1.995,5 m2) oraz frakcji 5-8 mm (1.955,5 m2).
• Wykonanie zjazdów polegające na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (255,2 m2), wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (255,2 m2).
• Wykonanie poboczy gruntowych z formowaniem skarp i nasypów.
• Ustawienie znaków drogowych – 3 szt.
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Oferta zawierała najniższą cenę.
Nazwa i adres Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR Sp. z o.o., ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź


Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-02/2010

Nazwa i adres Zamawiającego:
Nazwa: Gmina Topólka
Adres pocztowy: Topólka 22, 87-875 Topólka
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Jarzynowski, Ewelina Kołecka
e-mail:ugtopolka@wp.pl
Telefon:
(0-54) 286-99-10
Fax: (0-54) 286-90-35
Określenie przedmiotu zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej nr 180808 C Paniewo – Żydowo na odcinku km 0+700,00 – 1+048,50 w miejscowości Paniewek gm. Topólka”

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie przebudowy odcinka drogi długości 348,5 mb polegającej na:
• Wykonanie koryta głębokości 35 cm – 1.289,5 m2, z warstwą odcinającą z piasku grubości 10 cm po zagęszczeniu oraz dolną podbudową z kruszywa łamanego, grubości 15 cm po zagęszczeniu.
• Wykonanie podbudowy poprzez mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (1.289,5 m2), wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (1.289,5 m2).
• Wykonanie nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej modyfikowanej, stabilizowanej grysem bazaltowym frakcji 8-12 mm (1.219,8 m2) oraz frakcji 5-8 mm (1.219,8m2).
• Wykonanie zjazdów polegające na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (356,0 m2), wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (124,0 m2), wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (232,0 m2).
• Wykonanie poboczy gruntowych.
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Oferta zawierała najniższą cenę.
Nazwa i adres Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR Sp. z o.o., ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź


Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342 -09/2010

Nazwa i adres Zamawiającego:
Nazwa: Gmina Topólka
Adres pocztowy: Topólka 22, 87-875 Topólka
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Jarzynowski, Ewelina Kołecka
e-mail:ugtopolka@wp.pl
Telefon:
(0-54) 286-99-10
Fax: (0-54) 286-90-35
Określenie przedmiotu zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej nr 180834 C Sierakowy - Mchówek, na odcinku km 0+011,90 – 0+790,00 w miejscowościach Sierakowy gm. Topólka”

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy odcinka drogi długości 778,1 mb polegającej na:
• Wykonaniu podbudowy poprzez mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (3.289,8 m2), wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (2.772,0 m2) oraz wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyma łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu – 15 cm (517,5 m2).
• Wykonaniu nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej modyfikowanej, stabilizowanej grysem bazaltowym frakcji 8-12 mm (3.136,2 m2) oraz frakcji 5-8 mm (3.136,2 m2).
• Wykonaniu zjazdów polegające na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (456,3 m2), wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (131,5 m2), wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (324,8 m2).
• Wykonaniu poboczy gruntowych z formowaniem skarp i nasypów.
• Ustawieniu znaków drogowych – 2 szt.
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Oferta zawierała najniższą cenę.
Nazwa i adres Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR Sp. z o.o., ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź


Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-03/2010

Nazwa i adres Zamawiającego:
Nazwa: Gmina Topólka
Adres pocztowy: Topólka 22, 87-875 Topólka
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Jarzynowski, Ewelina Kołecka
e-mail:ugtopolka@wp.pl
Telefon:
(0-54) 286-99-10
Fax: (0-54) 286-90-35
Określenie przedmiotu zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej nr 180823 C Czamaninek – Czamanin, na odcinku km 3+085,00 – 4+017,00 w miejscowości Czamanin Kolonia gm. Topólka.”

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie przebudowy odcinka drogi długości 951 mb polegającej na:
• Wykonaniu podbudowy poprzez mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (3.518,7 m2), wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (3.518,7 m2)
• Wykonaniu nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej modyfikowanej, stabilizowanej grysem bazaltowym frakcji 8-12 mm (3.328,5 m2) oraz frakcji 5-8 mm (3.328,5 m2).
• Wykonaniu zjazdów polegające na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (820,0 m2), wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (240,0 m2), wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (580,0 m2).
• Wykonaniu poboczy gruntowych z formowaniem skarp i nasypów.
• Ustawieniu znaków drogowych – 2 szt.
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Oferta zawierała najniższą cenę.
Nazwa i adres Wykonawcy:
Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-08/2010


Nazwa i adres Zamawiającego:
Nazwa: Gmina Topólka
Adres pocztowy: Topólka 22, 87-875 Topólka
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Jarzynowski, Ewelina Kołecka
e-mail:ugtopolka@wp.pl
Telefon:
(0-54) 286-99-10
Fax: (0-54) 286-90-35
Określenie przedmiotu zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej nr 180803 Trzewo - Torzewo, na odcinku km 0+000,00 – 0+675,00 w miejscowości Torzewo gm. Topólka.”

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie przebudowy odcinka drogi długości 675 mb polegającej na:
• Wykonanie przepustu rurowego o średnicy 40 cm, długości 12,5 mb ze ściankami czołowymi, pod zjazdem z drogi powiatowej.
• Wykonanie koryta głębokości 35 cm na odcinku od km 0+240,00 do km 0+675,00 – (1.619,5 m2).
• Wykonanie koryta głębokości 25 cm na odcinku od km 0+240,00 do km 0+675,00 – (1.035,5 m2).
• Wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości 10 cm po zagęszczeniu (1.619,5 m2).
• Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (2.655,0 m2).
• Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (2.655,0 m2).
• Wykonanie nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej modyfikowanej, stabilizowanej grysem bazaltowym frakcji 8-12 mm (2.520,0 m2) oraz frakcji 5-8 mm (2.520,00 m2).
• Wykonanie zjazdów polegające na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (812,8 m2), wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (140,0 m2). wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (672,8 m2).
• Wykonanie poboczy gruntowych z formowaniem skarp i nasypów.
• Ustawienie znaków drogowych – 3 szt.
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Oferta zawierała najniższą cenę.
Nazwa i adres Wykonawcy:
Zakład Usług drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-07/2010

Nazwa i adres Zamawiającego:
Nazwa: Gmina Topólka
Adres pocztowy: Topólka 22, 87-875 Topólka
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Jarzynowski, Ewelina Kołecka
e-mail:ugtopolka@wp.pl
Telefon:
(0-54) 286-99-10
Fax: (0-54) 286-90-35
Określenie przedmiotu zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej nr 180815 Topólka – Świerczynek, na odcinku km 0+085,00 – 1+185,00 w miejscowości Kolonia Galonki obręb geodezyjny Borek gm. Topólka .”

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie przebudowy odcinka drogi długości 1.100 mb polegającej na:
• Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy tłuczniowej pod dalsze warstwy konstrukcyjne (3.952,6 m2).
• Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (3.952,6 m2)
• Wykonanie nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej modyfikowanej, stabilizowanej grysem bazaltowym frakcji 8-12 mm (3.732,6 m2) oraz frakcji 5-8 mm (3.732,6 m2).
• Wykonanie zjazdów polegające na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (501,6 m2), wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (84,0 m2). wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (417,6 m2).
• Wykonanie poboczy gruntowych z formowaniem skarp i nasypów.
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Oferta zawierała najniższą cenę.
Nazwa i adres Wykonawcy:

ALSTAL-DROGI Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno


Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-06/2010

Nazwa i adres Zamawiającego:
Nazwa: Gmina Topólka
Adres pocztowy: Topólka 22, 87-875 Topólka
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Jarzynowski, Ewelina Kołecka
e-mail:ugtopolka@wp.pl
Telefon:
(0-54) 286-99-10
Fax: (0-54) 286-90-35
Określenie przedmiotu zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej nr 180810 Świerczyn – Świerczynek, na odcinku km 0+000,00 – 1+027,00 w miejscowości Świerczynek gm. Topólka .”

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie przebudowy odcinka drogi długości 1.027 mb polegającej na:
• Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy tłuczniowej pod dalsze warstwy konstrukcyjne (3.843,4 m2).
• Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (3.843,4 m2)
• Wykonanie nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej modyfikowanej, stabilizowanej grysem bazaltowym frakcji 8-12 mm (3.634,6 m2) oraz frakcji 5-8 mm (3.634,6 m2).
• Wykonanie zjazdów polegające na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (394,4 m2), wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (394,4 m2).
• Wykonanie poboczy gruntowych z formowaniem skarp i nasypów.
• Ustawienie znaków drogowych – 3 szt.
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Oferta zawierała najniższą cenę.
Nazwa i adres Wykonawcy:
Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno


Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-04/2010

Nazwa i adres Zamawiającego:
Nazwa: Gmina Topólka
Adres pocztowy: Topólka 22, 87-875 Topólka
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Jarzynowski, Ewelina Kołecka
e-mail:ugtopolka@wp.pl
Telefon:
(0-54) 286-99-10
Fax: (0-54) 286-90-35
Określenie przedmiotu zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej nr 180574C Sadłużek-Morzyce na odcinku od km 0+318,00 do km 0+818,00 w miejscowości Sadłużek Gm. Topólka.”

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie przebudowy odcinka drogi długości 500 mb polegającej na:
• Demontaż żelbetowych barier drogowych zwykłych (24 m) i montaż nad przepustem stalowych barier sprężynowych z zakończeniami (32 m).
• Mechaniczne wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej jezdni – 1.850,0 m2.
• Wykonaniu górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 1.850,0 m2.
• Wykonaniu nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej modyfikowanej, stabilizowanej grysem bazaltowym frakcji 8-12 mm (1.750,0 m2) oraz frakcji 5-8 mm (1.750,0 m2).
• Wykonaniu zjazdów polegające na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (208,0 m2), wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (208,0 m2).
• Wykonaniu poboczy gruntowych z formowaniem skarp i nasypów.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Oferta zawierała najniższą cenę.
Nazwa i adres Wykonawcy:
ALSTAL-DROGI Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:49:25, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o wyniku postępowania
RGiP.V.341-10/2010 z 09.03.2010r.
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Przebudowa drogi gminnej nr 180189 C Znaniewo-Głuszynek.  Zawiadomienie o wyniku postępowania Znaniewo-Głuszynek.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:48:16, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o wyniku postępowania
RGiP.V.341-07/2010 z 09.03.2010r.
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Przebudowa drogi gminnej nr 180815 Topólka-Świerczynek.  Zawiadomienie o wyniku postępowania Topólka-Świerczynek.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:47:37, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o wyniku postępowania
RGiP.V.341-09/2010 z 09.03.2010r.
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Przebudowa drogi gminnej nr 180834 C Sierakowy-Mchówek.  Zawiadomienie o wyniku postępowania Sierakowy-Mchówek.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:47:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o wyniku postępowania
RGiP.V.341-12/2010 z 09.03.2010r.
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Przebudowa drogi gminnej nr 180802 C Powałkowice-Bodzanowo.  Zawiadomienie o wyniku postępowania Powałkowice-Bodzanowo.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:46:34, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o wyniku postępowania
RGiP.V.341-11/2010 z 09.03.2010r.
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Przebudowa drogi gminnej nr 180833 Kozjaty-Grochowiska.  Zawiadomienie o wyniku postępowania Kozjaty-Grochowiska.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:46:03, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o wyniku postępowania
RGiP.V.341-05/2010 z 09.03.2010r.
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Przebudowa drogi gminnej nr 180825 Chalno-Czamanin.  Zawiadomienie o wyniku postępowania Chalno-Czamanin.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:45:41, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o wyniku postępowania
RGiP.V.341-08/2010 z09.03.2010r.
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Przebudowa drogi gminnej nr 180803 Torzewo-Torzewo.  Zawiadomienie o wyniku postępowania Torzewo-Torzewo.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:45:09, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o wyniku postępowania
RGiP.V.341-06/2010 z 09.03.2010r.
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Przebudowa drogi gminnej nr 180810 Świerczyn-Świerczynek.  Zawiadomienie o wyniku postępowania Świerczyn-Świerczynek.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:44:44, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o wyniku postępowania
RGiP.V.341-04/2010 z 09.03.2010r.
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Przebudowa drogi gminnej nr 180574C Sadłużek-Morzyce.  Zawiadomienie o wyniku postępowania Sadłużek-Morzyce.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:43:59, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o wyniku postępowania
RGiP.V.341-13/2010 z 09.03.2010r.
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Przebudowa drogi gminnej nr 180919 C Orle-Orle.  Zawiadomienie o wyniku postępowania Orle-Orle.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:43:32, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o wyniku postępowania
RGiP.V.341-03/2010 z 09.03.2010r.
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Przebudowa drogi gminnej nr 180823 C Czamaninek-Czamanin.  Zawiadomienie o wyniku postępowania Czamaninek-Czamanin.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:42:52, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o wyniku postępowania
RGiP.V.341-02/2010 z dnia 09.03.2010
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Przebudowa drogi gminnej nr 180808 C Paniewo - Żydowo.

 Zawiadomienie o wyniku postępowani1.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:42:16, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.341-23/2009

Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa: Gmina Topólka
Adres pocztowy: Topólka 22, 87-875 Topólka
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewelina Kołecka
e-mail:ugtopolka@wp.pl
Telefon:
(0-54) 286-99-10
Fax: (0-54) 286-90-35
Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa opału do Urzędu Gminy Topólka w ilości:
- Węgiel kamienny – 39 ton
- Miał węglowy – 10 ton
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Oferta przedstawiła najniższą cenę.
Nazwa i adres Wykonawcy:
Składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” sp. jawna, Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał, ul. Koronowska 38, Żołędowo, 86-031 Osielsko


Wójt Gminy Topólka Henryk Orłowski
rejestr zmian

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.341-24/2009

Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa: Gmina Topólka
Adres pocztowy: Topólka 22, 87-875 Topólka
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewelina Kołecka
e-mail:ugtopolka@wp.pl
Telefon:
(0-54) 286-99-10
Fax: (0-54) 286-90-35
Określenie przedmiotu zamówienia:
„Dostawa paliw do pojazdów OSP gm. Topólka w następujących ilościach:

1.Etylina 900 litrów
2. Olej napędowy – 1000 litrów

Nazwa i adres Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Budowlane „MAKRUSZ” Łysek 35, 62-610 Sompolno

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.341-22/2009

Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa: Gmina Topólka
Adres pocztowy: Topólka 22, 87-875 Topólka
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewelina Kołecka
e-mail:ugtopolka@wp.pl
Telefon:
(0-54) 286-99-10
Fax: (0-54) 286-90-35
Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszej Umowy jest zakup paliw płynnych do pojazdów Urzędu Gminy Topólka w ilościach bieżących potrzeb w następujących asortymentach:
Etylina 95-oktanowa –1700 litrów
Olej napędowy- 9000 litrów
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wpłynęła jedna ważna oferta.
Nazwa i adres Wykonawcy:
Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowo – Budowlanym „MAKRUSZ” Łysek 35, 62-610 Sompolno

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Topólka, dnia 16.12.2009

RGiP.V.341-22/2008

Wójt Gminy Topólka informuje, że do realizacji zamówienia „Zakup paliwa do pojazdów Urzędu Gminy Topólka”, którego kwota nie przekracza 14.000 Euro i nie podlega Ustawie prawo zamówień publicznych została wybrana oferta złożona przez P.H.U.B „MAKRUSZ” Łysek 35, 62-610 Sompolno, której ceny jednostkowe wynoszą:

Lp_Nazwa materiału____Jednostka__ilość_Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa brutto
1 Etylina 95-oktanowa____litr____1700__________3,58___________________4,37
2 Olej napędowy__________litr____9000__________3,19___________________3,89


Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Topólka, dnia 16.12.2009

RGiP.V.341-23/2009

Wójt Gminy Topólka informuje, że do realizacji zamówienia „Dostawa opału do Urzędu Gminy Topólka”, którego kwota nie przekracza 14.000 Euro i nie podlega Ustawie prawo zamówień publicznych została wybrana oferta złożona przez Składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” sp. jawna, Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał, ul. Koronowska 38, Żołędowo, 86-031 Osielsko, której ceny jednostkowe wynosiły:

Węgiel kamienny:
- cena netto – 450,00 zł/t
- cena brutto – 549,00 zł/t

Miał węglowy:

- cena netto – 360,00 zł/t
- cena brutto – 439,20 zł/t

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.341-02/09/09
Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa: Gmina Topólka
Adres pocztowy: Topólka 22, 87-875 Topólka
Osoba upoważniona do kontaktów: Marcin Hernacki
e-mail:ugtopolka@wp.pl
Telefon:
(0-54) 286-99-10
Fax: (0-54) 286-90-35

Określenie przedmiotu zamówienia:
Remont świetlicy wiejskiej w Sadłogu i Sierakowach oraz remont Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Remont świetlicy wiejskiej w Sadłogu polegającej na:
• Wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
• Remont schodów zewnętrznych
• Remont posadzek
• Wykonanie kominka
Remont świetlicy wiejskiej w Sierakowach polegającej na:
• Remont schodów wejściowych
• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
• Remont posadzek
• Remont tynków wewnętrznych i okładzin
• Roboty malarskie
• Remont pieca kaflowego
Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce polegającego na:
• Roboty chodnikowe
• Remont schodów wejściowych i pochylni dla niepełnosprawnych
• Remont posadzek
• Wykonanie ścian działowych
• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
• Wykonanie okładzin ścian
• Wykonanie sufitu podwieszanego
• Wykonanie boazerii
• Remont instalacji kanalizacji

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Oferta zawierała najniższą cenę.
Nazwa i adres Wykonawcy:
Firma Ogólnobudowlana INSTALTECH Józef Sławianowski, ul. Budowlanych 5/12, 87-800 Włocławek

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Topólka, 30.11.2009

RGiP.V.PROW.341-02/08/09

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.150.000 Euro na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Sadłogu i Sierakowach oraz remontu Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Firma Ogólnobudowlana INSTALTECH Józef Sławianowski ul. Budowlanych 5/12,
87-800 Włocławek

Cena ofertowa netto:
116 517,38 zł.
Cena ofertowa brutto:
142 151,21 zł.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości
Wójt Gminy Topólka ogłasza, że w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego zostały sprzedane następujące nieruchomości położone w miejscowości Dębianki:

Dz. nr 171/6, 91/50, 91/48 pow. 0,0983 ha, niezabudowana – cena wywoławcza (netto) 14.600,00 zł – cena sprzedaży (netto) 14.800,00 zł.
Dz. nr 171/5, 88/5, 91/47 pow. 0,0978 ha, niezabudowana – cena wywoławcza (netto) 14.500,00 zł – cena sprzedaży (netto) 14.700,00 zł.

Pozostałe nieruchomości przeznaczone do sprzedaży tj.:

Dz. nr 88/3, 91/45, 171/3 pow. 0,0989 ha, niezabudowana – cena wywoławcza (netto) 15.900,00 zł
Dz. nr 91/51, 91/49 pow. 0,1078 ha, niezabudowana – cena wywoławcza (netto) 15.000,00 zł
nie zostały sprzedane ze względu na brak postąpienia ceny.

Przetarg odbył się w dniu 16.11.2009 r. o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Topólka (pok. nr 21).

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości
Wójt Gminy Topólka ogłasza, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dębianki zakończył się wynikiem negatywnym.
Przyczyna: Nikt nie przystąpił do przetargu ustnego nieograniczonego.

1. Dębianki: dz. nr 88/3, 91/45, 171/3 pow. 0,0989 ha, niezabudowana – cena wywoławcza 16.900,00 zł
2. Dębianki: dz. nr 91/51, 91/49 pow. 0,1078 ha, niezabudowana – cena wywoławcza 16.000,00 zł
3. Dębianki: dz. nr 88/5, 171/6, 91/47 pow. 0,0978 ha, niezabudowana – cena wywoławcza 15.500,00 zł
4. Dębianki: dz. nr 171/6, 91/50, 91/48 pow. 0,0983 ha, niezabudowana – cena wywoławcza 15.600,00 zł

Przetarg odbył się w dniu 09.10.2009 r. o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Topólka (pok. nr 21).

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości
Wójt Gminy Topólka ogłasza, że w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego została sprzedana nieruchomość położona w miejscowości Dębianki za kwotę netto 15.200,00 zł.

Dębianki: dz. nr 88/4,171/4, 91/46 pow. 0,0944 ha, niezabudowana – cena wywoławcza 15.000,00 zł

Przetarg odbył się w dniu 07.09.2009 r. o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Topólka (pok. nr 21).

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wydzierżawienie nieruchomości
Wójt Gminy Topólka ogłasza, że przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Orle zakończył się wynikiem negatywnym.
Przyczyna: Nikt nie przystąpił do przetargu ustnego nieograniczonego.

Dz. nr 1/17 pow. 1.68,95 ha, Działka niezabudowana (na działce znajduje się obiekt wykonany przez poprzedniego dzierżawcę) – cena wywoławcza (netto) 3.500,00 zł rocznego czynszu dzierżawnego.

Przetarg odbył się w dniu 28.08.2009 o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Topólka (pok. nr 21).

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-16/2009
Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa: Gmina Topólka
Adres pocztowy: Topólka 22, 87-875 Topólka
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Jarzynowski
e-mail:ugtopolka@wp.pl
Telefon:
(0-54) 286-95-55
Fax: (0-54) 286-90-35
Określenie przedmiotu zamówienia:
- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowożeniu uczniów do szkół gm. Topólka
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Oferta miała najkorzystniejszą cenę.
Nazwa i adres Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „NAFTEX” Spółka Jawna Jan Adamski, Jadwiga Adamska, 88-232 Witowo

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Topólka, 09.07.2009

RGiP.V.341-16/2009-10

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 Euro na usługę dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Topólka została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „NAFTEX” Spółka Jawna Jan Adamski, Jadwiga Adamska, 88-232 Witowo

Cena ofertowa netto:
2,27 zł./1 km
Cena ofertowa brutto:
2,43 zł./1 km

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:40:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-13/2009
Nazwa i adres Zamawiającego:
Nazwa: Gmina Topólka
Adres pocztowy: Topólka 22, 87-875 Topólka
Osoba upoważniona do kontaktów: Milena Głowacka
e-mail:ugtopolka@wp.pl
Telefon:
(0-54) 286-99-10
Fax: (0-54) 286-90-35
Określenie przedmiotu zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej Rybiny-Głuszynek-Miłachówek”


1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 80816C w Rybiny-Głuszynek-Miłachówek gm. Topólka, na odcinku 2,498 km Głuszynek-Miłachówek.

Wykonanie przebudowy odcinka drogi długości 2.498 mb polega na:
· Wykonaniu koryta głębokości 35 cm na całej szerokości jezdni – 9.242,6 m2.
· Wykonaniu podbudowy polegającej na: wykonaniu warstwy odcinającej z piasku grubości 8 cm po zagęszczeniu – 9.242,6 m2; wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm po zagęszczeniu – 9.242,6 m2; wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 9.242,6 m2.
· Wykonaniu nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej modyfikowanej, stabilizowanej grysem bazaltowym frakcji 8-12 mm (8.743,0 m2) oraz frakcji 5-8 mm (8.743,0 m2).
· Wykonaniu zjazdów na drogi boczne polegające na ręcznym wykonaniu koryta głębokości 12 cm i wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego o grubości 12 cm po zagęszczeniu – 1.212,2 m2.
· Wykonaniu poboczy gruntowych
· Ustawieniu znaków drogowych – 4 szt.
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wpłynęła jedna ważna oferta.
Nazwa i adres Wykonawcy
Zakład Usług Drogowych, Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:39:04, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Topólka, dnia 26.05.2009r

RGiP.V.341-13/2009-08


Wójt Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Rybiny – Głuszynek - Miłachówek, została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Zakład Usług Drogowych
Marek Smorczyński
Olsza 3, 88-300 Mogilno

Cena ofertowa netto:
650.925,55 zł.
Cena ofertowa brutto:
794.129,17 zł.


Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:38:40, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o wyniku przetargu na wydzierżawienie
nieruchomości
Wójt Gminy Topólka ogłasza, że przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Orle zakończył się wynikiem negatywnym.
Przyczyna: Nikt nie przystąpił do przetargu ustnego nieograniczonego.

Dz. nr 1/17 pow. 1.68,95 ha, Działka niezabudowana (na działce znajduje się obiekt wykonany przez poprzedniego dzierżawcę) – cena wywoławcza (netto) 4.500,00 zł rocznego czynszu dzierżawnego.

Przetarg odbył się w dniu 07.05.2009 o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Topólka (pok. nr 21).

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:38:18, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o wyniku przetargu
Topólka, dnia 15.04.2009r

RGiP.V.341-12/2009-08

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej nr 180919C Orle - Orle, na odcinku km 0+000,00-0+260,00 w miejscowości Orle gm. Topólka, została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Zakład Usług Drogowych
Marek Smorczyński
Olsza 3, 88-300 Mogilno

Cena ofertowa netto:
36.976,00 zł.
Cena ofertowa brutto:
45.110,72 zł.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział IV "Środki ochrony prawnej".


Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:37:48, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-09/2009
Określenie przedmiotu zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej nr 180825 Czamanin – Chalno, na odcinku km 0+000,00 – 0+820,00 w miejscowości Czamanin gm. Topólka”  Ogłoszenie o zawarciu umowy Chalno.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:37:24, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-11/2009
Określenie przedmiotu zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej nr 180814 C Bielki - Paniewek, na odcinku km 1+003 – 1+353 w miejscowościach Bielki gm. Topólka”  Ogłoszenie o zawarciu umowy6.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:36:52, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342
-10/2009
Określenie przedmiotu zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej nr 180834 C Sierakowy - Mchówek, na odcinku km 0+011,90 – 0+790,00 w miejscowościach Sierakowy gm. Topólka”

 Ogłoszenei o zawarciu umowy5.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:35:55, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-06/2009
Określenie przedmiotu zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej nr 180808 C Paniewo – Żydowo na odcinku km 0+000,00 -0+700,00 w miejscowości Paniewek gm. Topólka”  Ogłoszenie o zawarciu umowy paniewo.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:35:14, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-07/2009
Określenie przedmiotu zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej nr 180587 Sadłóg – Zgniły Głuszynek, na odcinku km 0+000,00 – 0+351,00 w miejscowości Sadłóg gm. Topólka”

 Ogłoszenie o zawarciu umowy 1.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:34:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-08/2009
Określenie przedmiotu zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej nr 180823 C Czamaninek – Czamanin, na odcinku km 1+949,00 – 2+900,00 w miejscowościach Czamaninek i Czamanin Kolonia gm. Topólka.”  Ogłoszenie o zawarciu2.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:33:41, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-05/2009

Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa: Gmina Topólka
Adres pocztowy: Topólka 22, 87-875 Topólka
Osoba upoważniona do kontaktów: Milena Głowacka
e-mail:ugtopolka@wp.pl
Telefon:
(0-54) 286-99-10
Fax: (0-54) 286-90-35
Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, dla potrzeb Gminy Topólka w ilości 24 kompletów
Elementy oczyszczalni wchodzące w skład jego kompletu:
- osadnik gnilny poziomy o pojemności 3m3 z nadbudową ( wysokość nadbudowy 0,4 m) i filtrem
- studzienka rozdzielająca o wysokości 0,8 m
- studzienka napowietrzająca o wysokości ,08 m
- drenaż rozsączający o średnicy 110 mm-50 mb, 10 szt. kolanko pcv 45º
- geowłóknina – 50 mb
- filtr z koksem
- rury do połączeń drenażu pcv o średnicy 110 mm – 10 m

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, jest ofertą najkorzystniejszą.

Nazwa i adres Wykonawcy:
PPUH EURO-PLAST Remigiusz Waldowski
Ul. Bema 146
87-720 Ciechocinek
tel. (0-54) 283-62-63 Wójt Gminy Topólka Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:03:38, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Topólka, dnia 25.03.2009r

RGiP.V.341-11/2009-09

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej nr 180814 C Bielki - Paniewek, na odcinku km 1+003 – 1+353 w miejscowościach Bielki gm. Topólka, została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Konsorcjum firm:
Lider: Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno
Partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „MEL-BUD” Sp. zo.o., Marcinkowo 26, 88-100 Inowrocław 2

Cena ofertowa netto:
48.262,63 zł.
Cena ofertowa brutto:
58.880,41 zł.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział IV "Środki ochrony prawnej".

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:03:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Topólka, dnia 25.03.2009r

RGiP.V.341-10/2009-09

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej nr 180834 C Sierakowy - Mchówek, na odcinku km 0+011,90 – 0+790,00 w miejscowościach Sierakowy gm. Topólka, została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Konsorcjum firm:
Lider: Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno
Partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „MEL-BUD” Sp. zo.o., Marcinkowo 26, 88-100 Inowrocław 2

Cena ofertowa netto:
134.273,46 zł.
Cena ofertowa brutto:
163.813,62 zł.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział IV "Środki ochrony prawnej".

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:02:37, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Topólka, dnia 25.03.2009r

RGiP.V.341-09/2009-09

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej nr 180825 Czamanin – Chalno, na odcinku km 0+000,00 – 0+820,00 w miejscowości Czamanin gm. Topólka, została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Konsorcjum firm:
Lider: Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno
Partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „MEL-BUD” Sp. zo.o., Marcinkowo 26, 88-100 Inowrocław 2

Cena ofertowa netto:
113.889,40 zł.
Cena ofertowa brutto:
138.945,07 zł.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział IV "Środki ochrony prawnej".

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:02:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Topólka, dnia 25.03.2009r

RGiP.V.341-08/2009-09

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej nr 180823 C Czamaninek – Czamanin, na odcinku km 1+949,00 – 2+900,00 w miejscowościach Czamaninek i Czamanin Kolonia gm. Topólka, została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Konsorcjum firm:
Lider: Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno
Partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „MEL-BUD” Sp. zo.o., Marcinkowo 26, 88-100 Inowrocław 2

Cena ofertowa netto:
143.612,18 zł.
Cena ofertowa brutto:
175.206,86 zł.


Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział IV "Środki ochrony prawnej".

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:01:46, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Topólka, dnia 25.03.2009r

RGiP.V.341-07/2009-08

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej nr 180587 Sadłóg – Zgniły Głuszynek, na odcinku km 0+000,00 – 0+351,00 w miejscowości Sadłóg gm. Topólka, została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Konsorcjum firm:
Lider: Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno
Partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „MEL-BUD” Sp. zo.o., Marcinkowo 26, 88-100 Inowrocław 2

Cena ofertowa netto:
56.321,10 zł.
Cena ofertowa brutto:
68.711,74 zł.


Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział IV "Środki ochrony prawnej".

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:01:08, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Topólka, dnia 25.03.2009r

RGiP.V.341-06/2009-09

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej nr 180808 C Paniewo – Żydowo na odcinku km 0+000,00 -0+700,00 w miejscowości Paniewek gm. Topólka, została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Konsorcjum firm:
Lider: Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno
Partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „MEL-BUD” Sp. zo.o., Marcinkowo 26, 88-100 Inowrocław 2

Cena ofertowa netto:
129.294,80 zł.
Cena ofertowa brutto:
157.739,66 zł.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział IV "Środki ochrony prawnej".

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:00:32, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę
przydomowych oczyszczalni ścieków
Topólka, dnia 04.03.2009

RGiP.V.341-05/2009-12


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę około 20 kompletów biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb Gminy Topólka została wybrana oferta, którą złożyła firma:

PPUH EURO-PLAST Remigiusz Waldowski
Ul. Bema 146
87-720 Ciechocinek

Cena ofertowa netto:
1.688,00 zł/kpl.
Cena ofertowa brutto:
2.059,36 zł/kpl.

Łączna wartość netto: 33.760,00 zł
Łączna wartość brutto: 41.187,20 zł

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział IV "Środki ochrony prawnej".


Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  Zawiadomienie o odrzuceniu2.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:59:56, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-20/2008

Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa: Gmina Topólka
Adres pocztowy: Topólka 22, 87-875 Topólka
Osoba upoważniona do kontaktów: Milena Głowacka
e-mail:ugtopolka@wp.pl
Telefon:
(0-54) 286-99-10
Fax: (0-54) 286-90-35
Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszej Umowy jest zakup paliw płynnych do pojazdów Urzędu Gminy Topólka w ilościach bieżących potrzeb w następujących asortymentach:
Etylina 95-oktanowa –2300 litrów
Olej napędowy- 8000 litrów
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wpłynęła jedna ważna oferta.
Nazwa i adres Wykonawcy:
Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowo – Budowlanym „MAKRUSZ” Łysek 35, 62-610 Sompolno

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:59:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Topólka, dnia 22.12.2008

RGiP.V.341-20/2008

Wójt Gminy Topólka informuje, że do realizacji zamówienia „Zakup paliwa do pojazdów Urzędu Gminy Topólka”, którego kwota nie przekracza 14.000 Euro i nie podlega Ustawie prawo zamówień publicznych została wybrana oferta złożona przez P.H.U.B „MAKRUSZ” Łysek 35, 62-610 Sompolno.

Wój Gminy Topólka  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:58:44, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Topólka, dnia 22.12.2008

RGiP.V.341-21/2008

Wójt Gminy Topólka informuje, że do realizacji zamówienia „Dostawa opału do Urzędu Gminy Topólka”, którego kwota nie przekracza 14.000 Euro i nie podlega Ustawie prawo zamówień publicznych została wybrana oferta złożona przez Składnica Artykułów Masowych „WĘGLKOPASZ” sp. jawna, Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał, ul. Koronowska 38, Żołędowo, 86-031 Osielsko, której ceny jednostkowe wynosiły:

Węgiel kamienny:
- cena netto – 572,95 zł/t
- cena brutto – 699,00 zł/t

Miał węglowy:

- cena netto – 450,00 zł/t
- cena brutto – 549,00 zł/tWójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:58:23, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-21/2008

Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa: Gmina Topólka
Adres pocztowy: Topólka 22, 87-875 Topólka
Osoba upoważniona do kontaktów: Milena Głowacka
e-mail:ugtopolka@wp.pl
Telefon:
(0-54) 286-99-10
Fax: (0-54) 286-90-35
Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa opału do Urzędu Gminy Topólka w ilości:
- Węgiel kamienny – 38 ton
- Miał węglowy – 12 ton
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Oferta przedstawiła najniższą cenę.
Nazwa i adres Wykonawcy:
Składnica Artykułów Masowych „WĘGLKOPASZ” sp. jawna, Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał, ul. Koronowska 38, Żołędowo, 86-031 Osielsko


Wójt Gminy Topólka Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:57:50, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-11/2008
Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa:______________Gmina Topólka
Adres pocztowy:_____Topólka 22, 87-875 Topólka
Osoba upoważniona do kontaktów: Milena Głowacka
e-mail:ugtopolka@wp.pl
Telefon:
(0-54) 286-99-10
Fax: (0-54) 286-90-35
Określenie przedmiotu zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej nr 180816 C Rybiny-Głuszynek-Miłachówek , gmina Topólka.”

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi gminnej nr 180816 C Rybiny-Głuszynek-Miłachówek, gmina Topólka na działkach nr: 97/1; 97/2; 56/; 55; 130/2 i 129 w Głuszynku na odcinku od km 0+000,00 do km 1+000,00 polegające na:
· Wykonanie remontu przepustu rurowego o średnicy 60 cm polegającego na rozebraniu barier drogowych żelbetowych, rozebraniu ścianki czołowej przepustu, oczyszczenie przepustu i wykonaniu 2 szt. ścianek czołowych z betonu B-15.
· Wykonanie barier sprężystych stalowych – 24 mb.
· Wykonanie koryta głębokości 35 cm na poszerzeniach jezdni – 136,8 m2, z warstwą odcinającą z piasku grubości 10 cm po zagęszczeniu oraz dolną podbudową z kruszywa łamanego, grubości 15 cm po zagęszczeniu.
· Wykonanie podbudowy poprzez mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (4.834,8 m2), wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (4.834,8 m2).
· Wykonanie remontu cząstkowego istniejącej nawierzchni ulepszonej – 230 m2.
· Wykonanie nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej stabilizowanej grysem bazaltowym frakcji 8-12 mm (4.868,0 m2) oraz frakcji 5-8 mm (4.868,0m2)
· Wykonanie poboczy gruntowych
· Ustawienie znaków drogowych – 3 szt.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wpłynęła jedna ważna oferta.
Nazwa i adres Wykonawcy:
Zakład Usług Drogowych, Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:57:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-10/2008
Nazwa i adres Zamawiającego:
Nazwa:______________Gmina Topólka
Adres pocztowy:_____Topólka 22, 87-875 Topólka
Osoba upoważniona do kontaktów: Milena Głowacka
e-mail:ugtopolka@wp.pl
Telefon:
(0-54) 286-99-10
Fax: (0-54) 286-90-35
Określenie przedmiotu zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej nr 180814 Bielki - Paniewek, gmina Topólka”

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi gminnej nr 180814 Bielki - Paniewek, gmina Topólka na działkach nr: 43, 1/1 i 1/2 w Bielkach na odcinku od km 0+003,00 do km 1+003,00 polegające na:
· Wykonanie przepustów rurowych o średnicy 40 cm – 17 mb na ławach fundamentowych wraz ze ściankami czołowymi – 2 szt.
· Wykonanie podbudowy poprzez mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego (3.728,5 m2), wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (3728,5 m2)
· Wykonanie nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej stabilizowanej grysem bazaltowym frakcji 8-12 mm (3528,5 m2) oraz frakcji 5-8 mm (3528,5m2)
· Wykonanie poboczy gruntowych
· Ustawienie znaków drogowych – 3 szt.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wpłynęła jedna ważna oferta.

Nazwa i adres Wykonawcy:
Zakład Usług Drogowych, Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:57:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-09/2008
Nazwa i adres Zamawiającego:
Nazwa:______________Gmina Topólka
Adres pocztowy:_____Topólka 22, 87-875 Topólka
Osoba upoważniona do kontaktów: Milena Głowacka
e-mail:ugtopolka@wp.pl
Telefon:
(0-54) 286-99-10
Fax: (0-54) 286-90-35
Określenie przedmiotu zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej nr 180822 C Chalno – Czamanin Kolonia, gmina Topólka, na odcinku Chalno-Wola Jurkowa

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi gminnej nr 180822 C Chalno-Czamanin Kolonia, gmina Topólka na odcinku Chalno-Wola Jurkowa od km 0+003 do km 0+946, na działkach: nr 45 w Woli Jurkowej i nr 47 w Chalnie, polegające na:

· Wykonanie przepustów rurowych o średnicy 40 cm – 19 mb na ławach fundamentowych wraz ze ściankami czołowymi – 4 szt.
· Wykonanie podbudowy poprzez mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego (3.588,5 m2), wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (3440,5 m2)
· Wykonanie nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej stabilizowanej grysem bazaltowym frakcji 8-12 mm (3350,5 m2) oraz frakcji 5-8 mm (3350,5m2)
· Wykonanie poboczy gruntowych
· Ustawienie znaków drogowych – 6 szt.
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wpłynęła jedna ważna oferta.
Nazwa i adres Wykonawcy:
Zakład Usług Drogowych, Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:46:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Topólka, dnia 18.06.2008

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej nr 180816 C Rybiny-Głuszynek-Miłachówek, gmina Topólka została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Zakład Usług Drogowych
Marek Smorczyński
Olsza 3, 88-300 Mogilno

Cena ofertowa netto:
178.248,01 zł.
Cena ofertowa brutto:
217.462,58 zł.


Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział IV "Środki ochrony prawnej".

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:46:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Topólka, dnia 18.06.2008

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej nr 180814 Bielki - Paniewek, gmina Topólka została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Zakład Usług Drogowych
Marek Smorczyński
Olsza 3, 88-300 Mogilno

Cena ofertowa netto:
126.326,80 zł.
Cena ofertowa brutto:
154.118,70 zł.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział IV "Środki ochrony prawnej".

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:45:53, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Topólka, dnia 18.06.2008

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej nr 180822 C Chalno – Czamanin Kolonia, gmina Topólka, na odcinku Chalno-Wola Jurkowa została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Zakład Usług Drogowych
Marek Smorczyński
Olsza 3, 88-300 Mogilno

Cena ofertowa netto:
129.064,35 zł.
Cena ofertowa brutto:
157.458,51 zł.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział IV "Środki ochrony prawnej".


Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:45:31, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Topólka, dnia 26.05.2008

RGiP.V.341-08/2008

Wójt Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami obiektowymi we wsiach Rybiny; Chalno; Kamieniec, Świnki; Kamieńczyk; Sierakowy i Czamanin gm. Topólka została wybrana do realizacji zamówienia najkorzystniejsza oferta, którą złożyła firma:

Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O.
Dariusz Bartczak
ul. Sienkiewicza 1, 88-220 Osięciny

Cena ofertowa netto:
462.984,98 zł.
Cena ofertowa brutto:
564.841,68 zł.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:44:58, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż
nieruchomości
Wójt Gminy Topólka ogłasza, że przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Orle zakończył się wynikiem negatywnym.
Przyczyna: Nikt nie przystąpił do przetargu ustnego nieograniczonego.

Dz. nr 1/17 pow. 1.68,95 ha, Działka niezabudowana (na działce znajduje się obiekt wykonany przez poprzedniego dzierżawcę) – cena wywoławcza (netto) 4.500,00 zł rocznego czynszu dzierżawnego.

Przetarg odbył się w dniu 28.04.2008 r. o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Topólka (pok. nr 21).

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:41:57, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż
nieruchomości
Wójt Gminy Topólka ogłasza, że w wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego została sprzedana nieruchomość położona w miejscowości Kamieniec za kwotę netto 25.250,00 zł.

Kamieniec: dz. nr 108/4 pow. 0,1693 ha, zabudowana – budynek użytkowy o dużym stopniu zużycia tech. (pow. 260,90m2) – cena wywoławcza 25.000,00 zł

Przetarg odbył się w dniu 20.02.2008 r. o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Topólka (pok. nr 21).  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:40:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o wyniku rokowań na sprzedaż
nieruchomości
Wójt Gminy Topólka ogłasza, że w wyniku przeprowadzonych rokowań została sprzedana nieruchomość położona w miejscowości Świerczynek za kwotę 19.500,00 zł.

Świerczynek: dz. nr 106/10 pow. 0,0665 ha, zabudowana – budynek użytkowy (pow. 176,70 m2) – cena wywoławcza 21.000,00 zł

Rokowania odbyły się w dniu 15.02.2008 r. o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Topólka (pok. nr 21).  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:39:57, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-02/08
Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa: Gmina Topólka
Adres pocztowy: Topólka 22, 87-875 Topólka
Osoba upoważniona do kontaktów: Milena Głowacka
e-mail:ugtopolka@wp.pl
Telefon:
(0-54) 286-99-10
Fax: (0-54) 286-90-35
Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa żużla paleniskowego łącznie z transportem na drogi gminne na poszczególne sołectwa gm. Topólka w ilości 600 ton.
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Oferta przedstawiała najniższą cenę.
Nazwa i adres Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe Franciszek Żywiczyński, Krzywosądz, 88-210 Dobre

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:39:26, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę około 30 kompletów biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb Gminy Topólka została wybrana oferta, którą złożyła firma:

ZUHP „EKO-INSTAL” sp.j
Ul. Fabryczna 15 B
85-880 Bydgoszcz

Cena ofertowa netto:
1.899,00 zł/kpl.
Cena ofertowa brutto:
2.316,78 zł/kpl.

Łączna wartość netto: 56.970,00 zł
Łączna wartość brutto: 69.503,40 zł

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:39:08, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY
Wójt Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę około 30 kompletów biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb Gminy Topólka została odrzucona oferta, którą złożyła firma:

Boneta Logistic Polska,
ul. Krzeptówki 6A,
34-500 Zakopane

Wójt Gminy Topólka zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 Prawa Zamówień Publicznych odrzucił ofertę wykonawcy, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( brak zaświadczeń o niezaleganiu w płaceniu podatków i składek ZUS ).
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział IV "Środki ochrony prawnej".


Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:38:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Topólka informuje, że do realizacji zamówienia „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego”, którego kwota nie przekracza 14.000 Euro i nie podlega Ustawie prawo zamówień publicznych została wybrana oferta złożona przez mgr inż. arch. Sławomira Bieńkowskiego, ul. Długa 27/9, 87-800 Włocławek.
Szczegóły oferty zawarto w załączniku.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  Zawiadomienie o wyborz oferty2.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:38:25, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
INFORMACJA O WYBORZE DOSTAWCY żUżLA
PALENISKOWEGO
Wójt Gminy Topólka informuje, że do realizacji zamówienia „Dostawa żużla paleniskowego łącznie z transportem na drogi gminne na poszczególne sołectwa gm. Topólka”, którego kwota nie przekracza 14.000 Euro i nie podlega Ustawie prawo zamówień publicznych została wybrana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo -Handlowe, Franciszek Żywiczyński, Krzywosądz, 88-210 Dobre której ceny jednostkowe wynosiły:
Żużel paleniskowy:
- cena netto – 38,52 zł/t
- cena brutto – 46,99 zł/t

Łączna wartość:

- cena netto – 23.112,00 zł/t
- cena brutto – 28.194,00 zł/t

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:37:51, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-05/2008
Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa: Gmina Topólka
Adres pocztowy: Topólka 22, 87-875 Topólka
Osoba upoważniona do kontaktów: Milena Głowacka
e-mail:ugtopolka@wp.pl
Telefon:
(0-54) 286-99-10
Fax: (0-54) 286-90-35

Określenie przedmiotu zamówienia:
„Dostawa paliw do pojazdów OSP gm. Topólka w następujących ilościach:

1.Etylina 900 litrów
2. Olej napędowy – 1000 litrów

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wykonawca zaoferowała najniższą cenę.
Nazwa i adres Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Budowlane „MAKRUSZ” Łysek 35, 62-610 Sompolno

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:37:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-03/08
Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa: Gmina Topólka
Adres pocztowy: Topólka 22, 87-875 Topólka
Osoba upoważniona do kontaktów: Milena Głowacka
e-mail:ugtopolka@wp.pl
Telefon:
(0-54) 286-99-10
Fax: (0-54) 286-90-35

Określenie przedmiotu zamówienia:
„Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego ”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Projekty decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną – 90 szt.
2. Projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w szczególności na inwestycje liniowe, obejmujące swym zasięgiem do 50 działek gruntu – 8 szt.
3. Projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycje liniowe, obejmujące swym zasięgiem powyżej 50 działek gruntu – 2 szt.
4. Opinie urbanistyczne, niezbędne do podziałów nieruchomości na podstawie art. 94 i 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 15 szt.
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Oferta zawierała najniższą cenę.
Nazwa i adres Wykonawcy:
Sławomir Bieńkowski, zam. ul. Długa 27/8, 87-800 Włocławek

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:37:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na zakup nowego pojazdu – mikrobusu, przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Topólka została wybrana oferta, którą złożyła firma:

Zimny, Autoryzowany Dealer Volkswagena
ul. Wojska Polskiego 102
97-300 Piotrków Trybunalski

Cena ofertowa netto:
86.885,25 zł
Cena ofertowa brutto:
106.000,00 złWójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:36:44, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr
RGiP.V.342-13/07/08
Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa: Gmina Topólka
Adres pocztowy: Topólka 22, 87-875 Topólka
Osoba upoważniona do kontaktów: Milena Głowacka
e-mail:ugtopolka@wp.pl
Telefon:
(0-54) 286-99-10
Fax: (0-54) 286-90-35
Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa opału do Urzędu Gminy Topólka w ilości:
- Węgiel kamienny – 40 ton
- Miał węglowy – 15 ton
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wpłynęła jedna ważna oferta.
Nazwa i adres Wykonawcy:
Sprzedaż Artykułów Rolno – Przemysłowych, Zofia Śniegowska, Sierakowy 8, 87-875 Topólka
Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:36:03, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-12/2007
Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa: Gmina Topólka
Adres pocztowy: Topólka 22, 87-875 Topólka
Osoba upoważniona do kontaktów: Milena Głowacka
e-mail:ugtopolka@wp.pl
Telefon:
(0-54) 286-99-10
Fax: (0-54) 286-90-35
Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszej Umowy jest zakup paliw płynnych do pojazdów Urzędu Gminy Topólka w ilościach bieżących potrzeb w następujących asortymentach:
Etylina 95-oktanowa
Olej napędowy
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wpłynęła jedna ważna oferta.
Nazwa i adres Wykonawcy:
Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowo – Budowlanym „MAKRUSZ” Łysek 35, 62-610 Sompolno


Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:35:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o wyniku rokowań na sprzedaż
nieruchomości
Wójt Gminy Topólka ogłasza, że w wyniku przeprowadzonych rokowań została sprzedana nieruchomość położona w miejscowości Czamanin za kwotę 11.200,00 zł.

Czamanin: dz. nr 120/5 pow. 0,1700 ha, zabudowana – budynek użytkowy (pow. 805,60 m2) – cena wywoławcza 10.200,00 zł

Rokowania odbyły się w dniu 22.11.2007 r. o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Topólka (pok. nr 21).  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:35:10, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż
nieruchomości
Wójt Gminy Topólka ogłasza, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Czamanin i Świerczynek zakończył się wynikiem negatywnym.
Przyczyna: Nikt nie przystąpił do przetargu ustnego nieograniczonego.

Czamanin, dz. nr 120/5, pow. 0,1700 ha, cena wywoławcza 10.200,00 zł
Świerczynek, dz. nr 106/10 pow. 0,0665 ha, cena wywoławcza 21.000,00 zł

Przetarg odbył się w dniu 18.10.2007 r. o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Topólka (pok. nr 21).  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:34:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż
nieruchomości
Wójt Gminy Topólka ogłasza, że w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego została sprzedana nieruchomość położona w miejscowości Topólka za kwotę netto 26.600,00 zł.

Topólka: dz. nr 31/17 pow. 0,0061 ha, zabudowana – budynek użytkowy (pow. 31,34m2) – cena wywoławcza (netto) 26.000,00 zł

Przetarg odbył się w dniu 01.10.2007 r. o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Topólka (pok. nr 21).  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:34:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż
nieruchomości
Wójt Gminy Topólka ogłasza, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kamieniec zakończył się wynikiem negatywnym.
Przyczyna: Brak postąpienia ceny wywoławczej.

Kamieniec: dz. nr 108/4 pow. 0,1693 ha, zabudowana – budynek użytkowy o dużym stopniu zużycia tech. (pow. 260,90m2) – cena wywoławcza (netto) 27.200,00 zł

Przetarg odbył się w dniu 01.10.2007 r. o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Topólka (pok. nr 21).  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:34:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż
nieruchomości
Wójt Gminy Topólka ogłasza, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Czamanin i Świerczynek zakończył się wynikiem negatywnym.
Przyczyna: Nikt nie przystąpił do przetargu ustnego nieograniczonego.

Czamanin, dz. nr 120/5, pow. 0,1700 ha, cena wywoławcza 14.600,00 zł
Świerczynek, dz. nr 106/10 pow. 0,0665 ha, cena wywoławcza 23.700,00 zł

Przetarg odbył się w dniu 03.09.2007 r. o godz.1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Topólka (pok. nr 21).  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:33:32, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-08/2007
Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa: Gmina Topólka
Adres pocztowy: Topólka 22, 87-875 Topólka

Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Jarzynowski

e-mail:ugtopolka@wp.pl
Telefon:
(0-54) 286-95-55
Fax: (0-54) 286-90-35

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Rybiny – Kamieniec gm. Topólka

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wybrano ofertę, która przedstawiła najniższą cenę.

Nazwa i adres Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo DROGI i MOSTY – Henryk Boczek, ul. Pakoska 9, 88-100 InowrocławWójt Gminy Topólka

Henryk Orłowski  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:33:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi Rybiny – Kamieniec gm. Topólka została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożył:

DROGI I MOSTY – Henryk Boczek
Ul. Pakoska 9
88-100 Inowrocław

 Zawiadomienie1 BIP.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:32:34, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Topólka informuje, że w trybie ogłoszenia na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi gminnej nr 180822 C w miejscowości Czamanin Kolonia gmina Topólka została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Firma Drogowo –Mostowa „AKPIS” Sp.j. Antoni Popowski, Krzysztof Szymański, ul. Rybnicka 24, 87-800 Włocławek

Cena ofertowa netto:
12.740,00 zł
Cena ofertowa brutto:
15.542,80 zł  zawiadomienie o wyborze BIP.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:31:25, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o wyniku przetargu
W przetargu ustnym nieograniczonym zostały sprzedane nw. nieruchomości położone w miejscowości Czamaninek gm. Topólka.

Dz. nr 351/2, pow. 0,0851 ha za cenę netto: 3.520,00 zł
Dz. nr 352/21, pow. 0,0947 ha za cenę netto: 5.160,00 zł

Przetarg odbył się w dniu 11.06.2007 r.  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:17:59, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr RGiP.V.342-07/2007
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowożeniu uczniów do szkół gm. Topólka  Zawiadomienie o zawarciu umowy BIP.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:17:33, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
na usługę dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Topólka  Zawiadomienie o wyborze ofertyBIP.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:15:35, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY
Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę około 30 kompletów biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb Gminy Topólka została odrzucona oferta, którą złożyła firma:  Zawiadomienie o odrzuceniu ofert.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:14:38, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę około 30 kompletów biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb Gminy Topólka wygrała firma:  Zawiadomienie BIP.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:13:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o wyniku przetargu
Sprzedaż nieruchomości

W Przetargu ustnym nieograniczonym zostały sprzedane nw. nieruchomości położone w miejscowości Czamaninek gm. Topólka.

Dz. nr 352/5, pow. 0,0971 ha za cenę netto: 3.520,00 zł
Dz. nr 352/6, pow. 0,0946 ha za cenę netto: 3.340,00 zł
Dz. nr 352/8, pow. 0,0856 ha za cenę netto: 3.040,00 zł
Dz. nr 352/9, pow. 0,0943 ha za cenę netto: 3.340,00 zł
Dz. nr 352/17, pow. 0,0939 ha za cenę netto: 3.240,00 zł
Dz. nr 352/18, pow. 0,0940 ha za cenę netto: 3.240,00 zł

Przetarg odbył się w dniu 02.03.2007 r.  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:13:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami obiektowymi we wsiach Głuszynek, Miłachówek, Znaniewo i Rybiny gm. Topólka została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

 Zawiadomienie o wyborze oferty .doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:12:23, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na dostawę żużla paleniskowego wraz z transportem do poszczególnych sołectw Gminy Topólka została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo – Handlowe Franciszek Żywiczyński
Krzywosądz, 88-210 Dobre

Żużel paleniskowy
Cena oferowana netto: 31,10 zł/tonę x 730 ton = 22.703,00 zł.
Cena oferowana brutto: 37,94 zł/tonę x 730 ton = 27.696,20 zł.  Zawiadomieniebiuletyn.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:11:20, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Ogłoszenie o wyborze oferty
Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalenia warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożył:

mgr inż. architekt Sławomir Bieńkowski
Ul. Długa 27/8
87-800 Włocławek

 zawiadomienie o wyborze oferty-biulet.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:10:29, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego do Urzędu Gminy Topólka została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Sprzedaż Artykułów Rolno – Przemysłowych
Zofia Śniegowska
Sierakowy 8, 87-875 Topólka


Węgiel kamienny:
Cena ofertowa netto:
401,64 zł.
Cena ofertowa brutto:
490,00 zł.

Miał węglowy;
Cena ofertowa netto:
221,31 zł.
Cena ofertowa brutto:
270,00 zł.  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:09:37, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego do autobusu szkolnego została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Budowlane „MAKRUSZ”
Łysek 35, 62-610 Sompolno


Olej napędowy

Cena ofertowa netto:
2,74zł./litr

Cena ofertowa brutto:
3,34 zł./litr  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:09:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw do pojazdów należących do Urzędu Gminy Topólka i OSP Gminy Topólka została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Budowlane MAKRUSZ
Łysek 35, 62-610 Sompolno


Etylina 95-oktanowa:

Cena ofertowa netto:
2,80 zł./litr
Cena ofertowa brutto:
3,42 zł./litr

Olej napędowy:

Cena ofertowa netto:
2,74zł./litr
Cena ofertowa brutto:
3,34 zł./litr  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:08:51, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Sprzedaż nieruchomości
W Przetargu ustnym nieograniczonym zostały sprzedane nw. nieruchomości położone w miejscowości Czamaninek gm. Topólka.

Dz. nr 331/2, pow. 0,0705 ha za cenę netto 2.430,00 zł.
Dz. nr 352/13, pow. 0,0815 ha za cenę netto 2.730,00 zł.
Dz. nr 352/10, pow. 0,0909 ha za cenę netto 3.140,00
Dz. nr 352/11, pow. 0,0859 ha za cenę netto 2.930,00

Przetarg odbył się w dniu 27.11.2006r.  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:08:28, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego do szkół, gimnazjum i przedszkola na terenie gminy Topólka została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” sp.j.
Tadeusz Mendrygał i Marcin Mendrygał
Ul. Koronowska 38, Żołędowo
86-031 Osielsko

Węgiel kamienny
Cena ofertowa netto:
409,01 zł./tonę x 130 ton = 53.171,30
Cena ofertowa brutto:
498,99 zł/tonę x 130 ton = 64.868,70

Miał węglowy:
Cena oferowana netto:
262,29 zł/tonę x 20 ton = 5.245,80
Cena oferowana brutto:
319,99 zł/tonę x 20 ton = 6.399,80  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:08:07, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu zapytania o cenę na dostawę kamienia wapiennego wraz z transportem do poszczególnych sołectw Gminy Topólka została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo – Handlowe Franciszek Żywiczyński
Krzywosądz, 88-210 Dobre

Kruszywo frakcji 0-31,5 mm
Cena oferowana netto: 45,88 zł/tonę x 750 ton = 34.410,00 zł.
Cena oferowana brutto: 55,97 zł/tonę x 750 ton = 41.977,50 zł.  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:07:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych gm. Topólka ; Szkoła Podstawowa w Czamaninie oraz Gimnazjum w Topólce została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

”Morfeusz-Technika Grzewcza” Sp. z o.o.
Ul. Dworcowa 39
88-230 Piotrków Kujawski

Cena ofertowa netto:
1,77 zł/litr x 18.000 = 31.860,00 zł.
Cena ofertowa brutto:
2,16 zł/litr x 18.000 = 38.880,00 zł..  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:07:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 Euro na usługę dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Topólka została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Transport Osobowy Paweł Piasecki
Dębianki 27, 87-875 Topólka


Cena ofertowa netto:
2,10 zł./1 km
Cena ofertowa brutto:
2,25 zł./1 km  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:06:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Dębiankach z siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła:

Firma „Inwestor“
Kazimierz Wielichnowski
Ul. Gałczyńskiego 18
87-800 Włocławek


szczegóły oferty w załączniku  zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:06:02, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej z przyłączami obiektowymi we wsiach : Głuszynek, Miłachówek i Znaniewo gm. Topólka, została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyło:

Przedsiębiorstwo
Projektowo- Usługowo- Handlowe
„R.A.W” Robert Wojnowicz
ul. Narciarska 8/13
94-101 Łódź


szczegóły w załączniku  zawiadomienie o wyborze oferty-biuletyn.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:05:14, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacja o wyborze oferty
Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami obiektowymi we wsiach Orle, Rybiny i Wyrobki gm. Topólka oraz Stawiska gm. Piotrków Kujawski została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O.
Dariusz Bartczak
ul. Sienkiewicza 1, 88-220 Osięciny


Cena ofertowa netto:
859.000,13 zł.
Cena ofertowa brutto:
919.130,14 zł.
w tym podatek VAT w wysokości 7%, w kwocie:
60.130,01 zł.
 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:03:19, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Sprzedaż nieruchomości
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zakończył się powodzeniem. Działka nr 352/20 w Czamaninku o powierzchni 0,1003 ha
została sprzedana.

Przetarg odbył się w dniu 16.03.2006r.  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:02:53, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Przetarg nieruchomości
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w miejscowości Sierakowy:
dz. nr 352/3, pow. 0,0134 ha, KW: 19140
Zabudowana - lokal użytkowy
Zakończył się powodzeniem. Nabywcą nieruchomości jest Spółdzielnia "Świt" w Topólce.  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:02:33, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalenia warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożył:

mgr inż. architekt Sławomir Bieńkowski

Projekt decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

100 szt. - 37000,00 zł.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w szczególności na inwestycje liniowe, obejmujące swym zasięgiem od 1 do 50 działek gruntu

5 szt. - 1900,00 zł

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycje liniowe, obejmujące swym zasięgiem powyżej 50 działek gruntu

3 szt. - 1350,00 zł

Projekt decyzji o warunkach zabudowy i projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

5 szt. - 2250,00 zł

Opinie urbanistyczne, niezbędne do podziałów nieruchomości na podstawie art. 94 i 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami

5 szt. - 1200,00 zł

Wartość razem: 43700,00 zł  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:02:06, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego do Urzędu Gminy Topólka została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Składnica Artykułów Masowych
„WĘGLOPASZ” spółka jawna
Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał
ul. Koronowska 38, Żołędowo
86-031 Osielsko


Cena ofertowa netto:
20.094,96 zł.

Cena ofertowa brutto:
24.516,00 zł.  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:01:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Urząd Gminy Topólka informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego do autobusu szkolnego została wybrana do realizacji zamówienia oferta, którą złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Budowlane MAKRUSZ
Łysek 35, 62-610 Sompolno


Olej napędowy

Cena ofertowa netto:
3,11 zł./litr

Cena ofertowa brutto:
3,79 zł./litr  
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 10:01:07, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski

Zobacz:
 Poprzednie . 
wersja do druku