Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
° Uprawa maku i konopi włóknistych
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rolnictwo i łowiectwo > Uprawa maku i konopi włóknistych strona główna 

Uprawa maku i konopi włóknistych

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku i konopi, który powinien zawierać
- imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy,
- informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,
- informację o rodzaju umowy albo o zobowiązaniu do przetwarzania słomy konopnej na włókno,

2. Oświadczenia wnioskodawcy, że:
-dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą makówek,
- nie był karany za przestępstwa, o których mowa w art. 63 - 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. za uprawę maku lub konopi włóknistych oraz zbieranie mleczka makowego, opium, słomy makowej, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, a także za zabieranie w celu przywłaszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka makowego lub słomy makowej.

3. W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy Topólka
Topólka 22, 87-875 Topólka
Tel 54 2869910

OPŁATY
Opłatę skarbową w wysokości 30,00 zł, należy uiścić na konto Gminy Topólka nr konta 84 9550 0003 2004 0060 0011 0001 z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej ( podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2016 r poz. 1827 ze zm.) i ewentualnie 17,00 zł (za złożenie pełnomocnictwa) – podstawa Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2016 r poz. 1827 ze zm.)

Termin i sposób załatwienia

Załatwienie spraw nie wymagających przeprowadzania postępowania wyjaśniającego bądź sprawdzającego odbywa się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane –nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.  Wnioski, podania nie zawierające wszystkich danych bądź wymaganych załączników, a także nie uzupełnione w terminie wyznaczonym przez Urząd, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

PDSTAWA PRAWNA

1. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
2. Art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j .Dz. U. z 2019r., poz. 852 ze zm.),
3. Część III ust. 29 pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 1827 ze zm.) ,
4. Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określająca powierzchnię upraw maku i konopi włóknistych w poszczególnych gminach - wydawana corocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Topólka.

FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI:

 

 Wniosek o uprawę maku_konopi.docx
Data wprowadzenia informacji 2020-04-01 11:36:53 Informację zaktualizowano 2020-04-02 13:09:18, wprowadzający: Katarzyna Bartczak
wersja do druku