Poprzednie

Uchwała Nr XIII/123/12 z 21 grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2013.

 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-18 08:29:53 | Data modyfikacji: 2013-07-18 08:30:43.
Uchwała Nr XIII/122/12 z 21 grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady Gminy Topólka z 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.

 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-18 08:35:08.
Uchwała Nr XIII/121/12 z 21grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/61/11 Rady Gminy Topólka  dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka.

 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-18 08:37:57.
Uchwała Nr XIII/120/12 z 21 grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Topólka na lata 2012-2020.

 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-18 08:42:26 | Data modyfikacji: 2013-07-18 08:45:23.
Uchwała Nr XIII/119/12 z 21 grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: koncepcji programowej gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Topólka.

 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-18 08:48:57.
Uchwała Nr XIII/118/12 z 21 grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-18 09:01:55.
Uchwała Nr XIII/117/12 z 21 grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-18 09:04:09 | Data modyfikacji: 2013-07-18 09:04:45.
Uchwała Nr XIII/116/12 z 21 grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.


Uchwała uchylona uchwałą Nr XLVII/289/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r.

 uchwała

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2013-07-18 09:05:51 | Data modyfikacji: 2023-02-08 13:48:30.
Uchwała Nr XIII/115/12 z 21 grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: uchwalenia na rok 2013 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania                           problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Topólka.

 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-18 09:10:38.
Uchwała Nr XIII/114/12 z 21 grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: uchwalenia budżetu na 2013 rok.

 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-18 09:26:47 | Data modyfikacji: 2013-07-18 09:30:21.
Uchwała Nr XIII/113/12 z 21 grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: uchwaleniaWieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2013-2021.

 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-18 10:01:39.
Uchwała Nr XV/111/05 Rady Gminy Topólka zdnia 10
marca 2005r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.
 Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-01-11 12:07:09.
Data wprowadzenia: 2018-01-11 12:07:09
Opublikowane przez: Anna Wasiak