2017 r.

Uchwała Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 28 grudnia 2017r. w sprawie: uchwalenia
budżetu na 2018 rok.
 Uchwała Nr XXIV/195/17

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-01-12 13:01:07 | Data modyfikacji: 2018-01-12 13:01:47.
Uchwała Nr XXIV/194/17 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 28 grudnia 2017r. w sprawie: uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na
lata 2018 - 2021.
 Uchwała Nr XXIV/194/17

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-01-12 12:58:18 | Data modyfikacji: 2018-01-12 12:58:58.
Uchwała Nr XXIV/193/17 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2017 roku w sprawie: znian w uchwale Nr
XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia
2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
 Uchwała Nr XXIV/193/17

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-01-12 12:54:31 | Data modyfikacji: 2018-01-12 12:55:01.
Uchwała Nr XXIV/192/17 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2017 roku w sprawie: zmian w uchwale Nr
XVI/143/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia
2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Topólka na lata 2017 - 2021.
 Uchwała Nr XXIV/192/17

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-01-12 12:48:42 | Data modyfikacji: 2018-01-12 12:49:52.
Uchwała Nr XXIV/191/17 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia planów
pracy stałych komisji Rady Gminy Topólka na rok
2018
 Uchwała Nr XXIV/191/17

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-01-12 12:44:17.
Uchwała Nr XXIV/190/17 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Topólka na
rok 2018
 Uchwała Nr XXIV/190/17

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-01-12 12:40:17 | Data modyfikacji: 2018-01-12 12:41:26.
Uchwała Nr XXIV/189/17 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2017 roku w sprawie:wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie na własność gminy Topólka
niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Kozjatach
 Uchwała Nr XXIV/189/17

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-01-12 12:30:09 | Data modyfikacji: 2018-01-12 12:35:08.
Uchwała Nr XXIV/188/17 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2017 roku w sprawie: aktualności Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Topólka oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego gminy
Topólka.
 Uchwała Nr XXIV/188/17

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-01-12 12:27:46 | Data modyfikacji: 2018-01-12 12:36:43.
Uchwała Nr XXIII/187/17 Rady Gminy Topólka z 08
listopada 2017 roku w sprawie: zmian w Uchwale Nr
XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia
2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
 Uchwała Nr XXIII/187/17

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-11-15 15:19:04 | Data modyfikacji: 2017-11-15 15:20:10.
Uchwała Nr XXIII/186/17 Rady Gminy Topólka z 08
listopada 2017 roku w sprawie: wysokości stawek
podatku od środków transportowych na rok 2018.
 Uchwała Nr XXIII/186/17

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-11-15 15:13:42.
Uchwała Nr XXIII/185/17 Rady Gminy Topólka z 08
listopada 2017 roku w sprawie:wprowadzenia opłaty
od posiadania psów na rok 2018.
 Uchwała Nr XXIII/185/17

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-11-15 15:10:13.
Uchwała Nr XXIII/184/17 Rady Gminy Topólka z 08
listopada 2017 roku w sprawie: określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok
2018 i zwolnień w tym podatku.
 Uchwała Nr XXIII/184/17

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-11-15 15:07:50.
Uchwała Nr XXIII/183/17 Rady Gminy Topólka z 08
listopada 2017 roku w sprawie: obniżenia kwoty
stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla
celów podatku leśnego na rok 2018, na obszarze
gminy Topólka.
 Uvhwała Nr XXIII/183/17

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-11-15 15:04:29.
Uchwała Nr XXIII/182/17 Rady Gminy Topólka z 08
listopada 2017 roku w sprawie: obniżenia ceny
skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok
2018, na obszarze gminy Topólka.
 Uvhwała Nr XXIII/182/17

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-11-15 15:01:10.
Uchwała Nr XXIII/181/17 Rady Gminy Topólka z 08
listopada w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Topólka do realizacji
projektu, pt. „ Organizacja zajęć dodatkowych
w oddziałach przedszkolnych w Gminie Topólka”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego
na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10
Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie
ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1
Wychowanie przedszkolne
 Uchwała Nr XXIII/181/17

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-11-15 14:46:11.
Uchwała Nr XXIII/180/17 Rady Gminy Topólka z 08
listopada 2017 roku w sprawie: przyjęcia
„Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na
lata 2016-2023”.
 Uchwała Nr XXIII/180/17

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-11-15 14:43:00 | Data modyfikacji: 2017-11-15 14:48:55.
Uchwała Nr XXII/179/17 Rady Gminy Topólka z 06
października 2017r.
 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Usług Wspólnych w Topólce

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-10-10 14:01:12.
Uchwała Nr XXII/178/17 Rady Gminy Topólka z 06
października 2017r.
 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Topólce oraz wyznaczenia jednostki obsługującej dla jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-10-10 13:58:20.
Uchwała Nr XXII/177/17 Rady Gminy Topólka z 06
października 2017r.
 w pomocy finansowej gminie Gostycyn.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-10-10 13:50:15.
Uchwała Nr XXII/176/17 Rady Gminy Topólka z 06
października 2017r.
 w sprawie powołania skarbnika gminy Topólka.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-10-10 13:46:57 | Data modyfikacji: 2017-10-10 13:48:53.
Uchwała Nr XXI/175/17 Rady Gminy Topólka z 28
września 2017r.
 w sprawie odwołania skarbnika gminy.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-10-10 13:20:57.
Uchwała Nr XXI/174/17 Rady Gminy Topólka z 28
września 2017r.
 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r.w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-10-10 13:16:51 | Data modyfikacji: 2017-10-10 13:17:56.
Uchwała Nr XXI/173/17 Rady Gminy Topólka z 28
września 2017r.
 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/143/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2017 - 2021.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-10-10 13:12:44 | Data modyfikacji: 2017-10-10 13:14:04.
Uchwała Nr XXI/172/17 Rady Gminy Topólka z 28
września 2017r.
 w sprawie przyznania dotacji w roku 2017 z budżetu gminy Topólka na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-10-10 13:03:26.
Uchwała Nr XXI/171/17 Rady Gminy Topólka z 28
września 2017r.
 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie w ośmiotetnią Szkołę Podstawową im. Franciszka Becińskiego w Paniewie.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-10-10 13:00:03.
Uchwała Nr XXI/170/17 Rady Gminy Topólka z 28
września 2017r.
 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce w ośmiotetnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Topólce.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-10-10 12:53:56.
Uchwała Nr XXI/169/17 Rady Gminy Topólka z 28
września 2017r.
 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Topólka.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-10-10 12:40:45.
Uchwała Nr XX/168/17 Rady Gminy Topólka z 23
czerwca 2017r.
 w sprawie dopuszczenie zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu gminy Topólka za pomocą innego instrumentu płatniczego

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-06-30 14:31:14.
Uchwała Nr XX/167/17 Rady Gminy Topólka z 23
czerwca 2017r.
 w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-06-30 14:27:50 | Data modyfikacji: 2017-06-30 14:28:35.
Uchwała Nr XX/166/17 Rady Gminy Topólka z 23
czerwca 2017r.
 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/143/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2017 - 2021.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-06-30 14:12:23 | Data modyfikacji: 2017-06-30 14:24:47.
Uchwała Nr XX/165/17 Rady Gminy Topólka z 23
czerwca 2017r.
 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Topólka.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-06-30 14:10:24.
Uchwała Nr XX/164/17 Rady Gminy Topólka z 23
czerwca 2017r.

Uchwasła zmieniona Uchwałą Nr XXII/172/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r.

 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Topólka na lata 2017 - 2022.

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2017-06-30 14:08:13 | Data modyfikacji: 2022-10-20 10:47:35.
Uchwała Nr XX/163/17 Rady Gminy Topólka z 23
czerwca 2017r.
 w sprawie przyznania dotacji w roku 2017 z budżetu gminy Topólka na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-06-30 14:05:58.
Uchwała Nr XX/162/17 Rady Gminy Topólka z 23
czerwca 2017r.
 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-06-30 13:41:51.
Uchwała Nr XX/161/17 Rady Gminy Topólka z 23
czerwca 2017r.
 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Topólka z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-06-30 13:38:13.
Uchwała Nr XX/160/17 Rady Gminy Topólka z 23
czerwca 2017r.
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Topólka za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Topólka za 2016 rok.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-06-30 13:35:41.
Uchwała Nr XX/159/17 Rady Gminy Topólka z 23
czerwca 2017r.
 zmieniająca Uchwałę w sprawie Lokalnego Programui Rozwoju Gminy Topólka na lata 2012-2020.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-06-30 13:29:58 | Data modyfikacji: 2017-06-30 14:33:53.
Uchwała Nr XIX/158/17 Rady Gminy Topólka z 28
kwietnia 2017r.
 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Topólce.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-05-02 10:19:58.
Załacznik do Uchwały Nr XIX/157/17 z dnia 28
kwietnia 2017r.
 "Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016 - 2023".

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-05-02 10:14:04 | Data modyfikacji: 2017-05-02 10:16:09.
Uchwała Nr XIX/157/17 Rady Gminy Topólka z 28
kwietnia 2017r.
 w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016 - 2023".

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-05-02 10:05:53.
Uchwała Nr XVIII/156/17 Rady Gminy Topólka z 29
marca 2017r.
 w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-04-10 15:23:46 | Data modyfikacji: 2017-05-02 10:10:21.
Uchwała Nr XVIII/155/17 Rady Gminy Topólka z 29
marca 2017r.
 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-04-10 15:21:33.
Uchwała Nr XVIII/154/17 trady Gminy Topólka z 29
mrca 2017r.
 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Topólka udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Wandynowo gm. Bytoń, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 113/1 i 113/2 o łącznej pow. 2,94 ha.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-04-10 15:17:51.
Uchwała Nr XVIII/153/17 Rady Gminy Topólka z
dnia 29 marca 2017r.
 w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-04-10 15:06:55 | Data modyfikacji: 2017-04-10 15:08:03.
Uchwała Nr XVIII/152/17 Rady Gminy Topólka z 29
marca 2017r.
 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/143/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2017 - 2021

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-04-10 15:00:04 | Data modyfikacji: 2017-04-10 15:02:59.
Uchwała Nr XVIII/151/17 Rady Gnminy Topólka z 29
marca 2017r.
 w sprawie wyrażenia zgody, na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-04-10 14:55:18.
Uchwała Nr XVIII/150/17 Rady Gminy Topólka z 29
marca 2017r.
 w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2017 roku”

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-04-10 14:38:26.
Uchwała Nr XVIII/149/17 Rady Gminyn Topólka z 29
marca 2017r.
 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-04-10 14:36:00 | Data modyfikacji: 2017-04-10 14:40:53.
Uchwała Nr XVIII/148/17 Rady Gminy Topólka z 29
marca 2017r.
 1 uch. 148.pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-04-10 14:34:18.
Uchwała Nr XVIII/147/17 Rady Gminy Topólka z 29
marca 2017r.
 w sprawie dostosowani9a sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-04-10 14:15:41.
Uchwała Nr XVII/146/17 Rady Gminy Topólka z dnia
10 lutego 2017r.
 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punkcie przedszkolnym, dla których organem prowadzącym jest gmina Topólka

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-02-15 09:32:41 | Data modyfikacji: 2017-02-15 10:40:50.
Uchwała Nr XVII/145/17 Rady Gminy Topólka z 10
lutego 2017r.
 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-02-15 09:28:20 | Data modyfikacji: 2017-02-15 10:40:21.
Data wprowadzenia: 2017-02-15 09:28:20
Data modyfikacji: 2017-02-15 10:40:21
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski