2020 r.

Uchwała Nr XXII/176/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2021


Uchwała zmieniona Uchwałą Nr XXXIV/221/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XXII/176/20 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-01-07 10:42:55 | Data modyfikacji: 2022-10-20 10:22:37.

Uchwała Nr XXII/175/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w Gminie Topólka na lata 2021 – 2026

Uchwała Nr XXII/175/20 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-01-07 10:40:53.

Uchwała Nr XXII/174/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

Uchwała Nr XXII/174/20 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-01-07 10:38:57.

Uchwała Nr XXII/173/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Topólka na lata 2021-2030”

Uchwała Nr XXII/173/20 Rady Gminy Topólka

Załącznik do uchwały

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-01-07 10:34:33.

Uchwała Nr XXII/172/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/164/17 Rady Gminy Topólka z dnia 23 czerwa 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Topólka na lata 2017-2022


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2021, poz. 117 z dnia 7 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XXII/172/20 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-01-07 10:32:32 | Data modyfikacji: 2021-01-12 14:16:12.

Uchwała Nr XXII/171/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody, na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 139/2 w Paniewie, stanowiącej własność gminy Topólka

Uchwała Nr XXII/171/20 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-01-07 10:30:41.

Uchwała Nr XXII/170/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Topólka

Uchwała Nr XXII/170/20 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-01-07 10:28:01.

Uchwała Nr XXII/169/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Topólka

Uchwała Nr XXII/169/20 Rady Gminy Topólka

Uchwała uchylona uchwałą Nr XXXII/209/21 Rady Gminy Topólka z dnia 18 listopada 2021 r.

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-01-07 10:23:17.

Uchwała Nr XXII/168/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Topólka na rok 2021

Uchwała Nr XXII/168/20 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-01-07 10:21:00.

Uchwała Nr XXII/167/20 Rada Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2021, poz. 116 z dnia 7 stycznia 2021r.

Uchwała Nr XXII/167/20 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-01-07 10:08:33 | Data modyfikacji: 2021-01-12 14:18:09.

Uchwała Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

Uchwała Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-01-07 10:04:23.

Uchwała Nr XXII/165/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 115 z dnia 7 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XXII/165/20 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-01-07 10:01:54 | Data modyfikacji: 2021-01-12 14:19:36.

Uchwała Nr XXII/164/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/110/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023

Uchwała Nr XXII/164/20 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-01-07 09:11:56 | Data modyfikacji: 2021-01-07 09:59:44.
Uchwała Nr XXI/163/20 Rady Gminy Topólka z dnia
8 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury ustanowienia sztandaru Gminie Topólka

Uchwała Nr XXI/163/20 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-12-14 08:59:10 | Data modyfikacji: 2020-12-14 09:49:29.
Uchwała Nr XXI/162/20 Rady Gminy Topólka z dnia
8 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Topólka na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029"

Załącznik do uchwały Nr XXI/162/20

Uchwała Nr XXI/162/20 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-12-14 08:56:05.
Uchwała Nr XXI/161/20 Rady Gminy Topólka z dnia
8 grudnia 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr IX/81/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 6408 z dnia 14 grudnia 2020 r.

 Uchwała Nr XXI/161/20 Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-12-14 08:52:21 | Data modyfikacji: 2020-12-14 15:09:37.
Uchwała Nr XXI/160/20 Rady Gminy Topólka z dnia
8 grudnia 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/111/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2020 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 6410 z dnia 14 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXI/160/20 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-12-14 08:47:42 | Data modyfikacji: 2020-12-14 15:08:02.
Uchwała Nr XX/159/20 Rady Gminy Topólka z dnia
13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego
Programu współpracy Gminy Topólka z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2021 r.
 Uchwała Nr XX/159/20 Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-11-23 08:31:09.
Uchwała Nr XX/158/20 Rady Gminy Topólka z dnia
13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia
„Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w
Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla
Gminy Topólka na lata 2021-2035”

Załącznik do uchwały Nr XX/158/20

 Uchwała Nr XX/158/20 Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-11-23 08:20:13.
Uchwała Nr XX/157/20 Rady Gminy Topólka z dnia
13 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 5586 z dnia 19 listgopada 2020 r.


Uchwała uchylona uchwłą Nr XLVI/285/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r.

 Uchwała Nr XX/157/20 Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-11-23 08:18:04 | Data modyfikacji: 2023-02-08 14:34:36.
Uchwała Nr XX/156/20 Rady Gminy Topólka z dnia
13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Topólka

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 5585 z dnia 19 listopada 2020 r.


Uchwała uchylona uchwałą Nr XLVI/286/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r.

 Uchwała Nr XX/156/20 Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-11-23 08:11:26 | Data modyfikacji: 2023-02-08 14:31:14.
Uchwała Nr XX/155/20 Rady Gminy Topólka z dnia
13 listopada 2020 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2021

Uchwała opublikowanan w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 5584 z dnia 19 listopada 2020 r.

 Uchwała Nr XX/155/20 Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-11-23 08:09:37 | Data modyfikacji: 2020-11-23 13:11:53.
Uchwała Nr XX/154/20 Rady Gminy Topólka z dnia
13 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia
opłaty od posiadania psów na rok 2021

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 5583 z dnia 19 listopada 2020 r.

 Uchwała Nr XX/154/20 Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-11-23 08:07:53 | Data modyfikacji: 2020-11-23 13:08:14.
Uchwała Nr XX/153/20 Rady Gminy Topólka z dnia
13 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia kwoty
stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla
celów podatku leśnego na rok 2021 na obszarze
Gminy Topólka

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 5582 z dnia 19 listopada 2020 r.

 Uchwała Nr XX/153/20 Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-11-23 08:05:28 | Data modyfikacji: 2020-11-23 13:16:09.
Uchwała Nr XX/152/20 Rady Gminy Topólka z dnia
13 listopada 2020 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok
2021 i zwolnień w tym podatku

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 5581 z dnia 19 listopada 2020 r.

 Uchwała Nr XX/152/20 Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-11-23 08:03:34 | Data modyfikacji: 2020-11-23 13:06:59.
Uchwała Nr XX/151/20 Rady Gminy Topólka z dnia
13 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2021
na obszarze Gminy Topólka

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 5580 z dnia 19 listopada 2020 r.

 Uchwała Nr XX/151/20 Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-11-23 07:57:02 | Data modyfikacji: 2020-11-23 13:14:36.
Uchwała Nr XX/150/20 Rady Gminy Topólka z dnia
13 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr
XIII/111/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia budżetu na 2020 rok

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 5649 z dnia 24 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XX/150/20 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-11-23 07:54:28 | Data modyfikacji: 2020-11-25 14:20:49.
Uchwała Nr XX/149/20 Rady Gminy Topólka z dnia
13 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr
XIII/111/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Topólka na lata 2020-2023
 Uchwała Nr XX/149/20 Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-11-23 07:53:32 | Data modyfikacji: 2020-11-23 07:58:22.
Uchwała Nr XIX/148/20 Rady Gminy Topólka z dnia
16 października 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr
XIII/111/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia budżetu na 2020 rok

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 5040 z dnia 27 października 2020 r.

 Uchwała Nr XIX/148/20 Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-10-23 12:56:07 | Data modyfikacji: 2020-10-27 15:09:14.
Uchwała Nr XIX/147/20 Rady Gminy Topólka z dnia
16 października 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr
XIII/110/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia
2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023

Uchwała Nr XIX/147/20 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-10-23 12:53:52.
Uchwała Nr XVIII/146/20 Rady Gminy Topólka z
dnia 29 września 2020 r. w sprawie zaliczenia
drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 4817 z dnia 8 października 2020 r.

 Uchwała Nr XVIII/146/20 Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-10-06 13:21:50 | Data modyfikacji: 2020-10-08 14:20:41.
Uchwała Nr XVIII/145/20 Rady Gminy Topólka z
dnia 29 września 2020 r. w sprawie trybu i
sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 4816 z dnia 8 października 2020 r.

 Uchwała Nr XVIII/145/20 Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-10-06 13:18:17 | Data modyfikacji: 2020-10-08 14:22:03.
Uchwała Nr XVIII/144/20 Rady Gminy Topólka z
dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Topólka
na rok szkolny 2020/2021

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 4815 z dnia 8 października 2020 r.

 Uchwała Nr XVIII/144/20 Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-10-06 13:02:36 | Data modyfikacji: 2020-10-08 14:23:05.
Uchwała Nr XVIII/143/20 Rady Gminy Topólka z
dnia 29 września 2020 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 4814 z dnia 8 października 2020 r.


Uchwała uchylona Uchwała Nr XX/157/20 Rady Gminy Topólka z dnia 13 listopada 2020 r.

 Uchwała Nr XVIII/143/20 Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-10-06 13:00:11 | Data modyfikacji: 2022-10-20 10:26:38.
Uchwała Nr XVIII/142/20 Rady Gminy Topólka z
dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Topólka

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 4813 z dnia 8 października 2020 r.


Uchwała uchylona Uchwała Nr XX/156/20 Rady Gminy Topólka z dnia 13 listopada 2020 roku

 Uchwała Nr XVIII/142/20 Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-10-06 12:53:55 | Data modyfikacji: 2022-10-20 10:25:46.
Uchwała Nr XVIII/141/20 Rady Gminy Topólka z
dnia 20 września 2020 r. zmieniająca uchwałę
Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20
grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na
2020 r

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 4812 z dnia 8 października 2020 r.

Uchwała Nr XVIII/141/20 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-10-06 12:52:19 | Data modyfikacji: 2020-10-08 14:27:29.
Uchwała Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Topólka z
dnia 29 września 2020 r.zmieniająca uchwałę
Nr XIII/110/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20
grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na
lata 2020-2023

Uchwała Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-10-06 12:49:31.
Uchwała Nr XVII/139/20 Rady Gminy Topólka z dnia
10 sierpnia 2020 r. uchwała intencyjna w sprawie
zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2021
roku na dotację dla OSP w Topólce przeznaczonej
na wniesienie wkładu własnego potrzebnego przy
zakupie lekkiego samochodu pożarniczego
 Uchwała Nr XVII/139/20 Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-08-17 14:25:25.
Uchwała Nr XVII/138/20 Rady Gminy Topólka z dnia
10 sierpnia 2020 r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków funkcjonowania Zespołu
Interdyscyplinarnego

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 4029 z dnia 17 sierpnia 2020 r.


Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym nr 76/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2020 r.

 Uchwała Nr XVII/138/20 Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-08-17 14:23:08 | Data modyfikacji: 2020-09-29 08:32:31.
Uchwała Nr XVII/137/20 Rady Gminy Topólka z dnia
10 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr
XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia
2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 4065 z dnia 20 sierpnia 2020.

 Uchwała Nr XVII/137/20 Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-08-17 14:20:53 | Data modyfikacji: 2020-08-21 11:28:49.
Uchwała Nr XVII/136/20 Rady Gminy Topólka z dnia
10 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr
XIII/110/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia
2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata
2020-2023
 Uchwała Nr XVII/136/20 Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-08-17 14:18:20 | Data modyfikacji: 2020-08-17 14:18:58.
Uchwała Nr XVII/135/20 Rady Gminy Topólka z dnia
10 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Topólka z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok
 Uchwała Nr XVII/135/20 Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-08-17 14:16:42.
Uchwała Nr XVII/134/20 Rady Gminy Topólka z dnia
10 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019
rok
 Uchwała Nr XVII/134/20 Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-08-17 14:13:15.
Uchwała Nr XVII/133/20 Rady Gminy Topólka z dnia
10 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia wotum
zaufania Wójtowi Gminy Topólka

Uchwała Nr XVII/133/20 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-08-17 14:12:24.
Uchwała Nr XVII/132/20 Rady Gminy Topólka z dnia
10 sierpnia 2020 r. w sprawie bezzasadności
skargi na działalność Wójta Gminy Topólka
 Uchwała Nr XVII/132/20 Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-08-17 14:10:10.
Uchwała Nr XVI/131/20 Rady Gminy Topólka z dnia
27 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr
XIII/111/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia budżetu na 2020 rok

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020 poz. 2980 z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XVI/131/20 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/111/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-06-03 13:11:32 | Data modyfikacji: 2020-06-12 11:39:05.
Uchwała Nr XVI/130/20 Rady Gminy Topólka z dnia
27 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr
XIII/110/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia
2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023

Uchwała Nr XVI/130/20 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/110/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-06-03 13:09:40 | Data modyfikacji: 2020-06-03 13:15:59.
Uchwała Nr XVI/129/20 Rady Gminy Topólka z dnia
27 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia zasobów
pomocy społecznej dla Gminy Topólka za rok 2019

Uchwała Nr XVI/129/20 w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej dla Gminy Topólka za rok 2019

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-06-03 13:05:10 | Data modyfikacji: 2020-06-03 13:13:49.
Uchwała Nr XVI/128/20 Rady Gminy Topólka z dnia
27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne nabycie na własność Gminy Topólka
niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Topólce
 Uchwała Nr XVI/127/20 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Topólce

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-06-03 13:01:23.
Uchwała Nr XVI/127/20 Rady Gminy Topólka z dnia
27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne nabycie na własność Gminy Topólka
niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Topólce
 Uchwała Nr XVI/127/20 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Topólce

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-06-03 12:50:33 | Data modyfikacji: 2020-06-03 13:00:21.
Uchwała Nr XVI/126/20 Rady Gminy Topólka z dnia
27 maja2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego
do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego
dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego na
terenie Gminy Topólka w 2020 roku

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 2979 z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XVI/126/20 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpielioraz określenia sezonu kapielowego dla miejsca okazjonalnie weykorzystywanego na terenie Gminy Topólka w 2020 roku

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-06-03 12:46:59 | Data modyfikacji: 2020-06-12 11:40:12.
Uchwała Nr XV/125/20 Rady Gminy Topólka z dnia
24 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia
zaktualizowanego "Programu Rewitalizacji dla Gminy
Topólka na lata 2016-2023

Uchwała

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-04-28 12:21:53 | Data modyfikacji: 2020-04-28 13:49:31.
Uchwała Nr XIV/124/20 zmieniająca Uchwałę Nr
XIII/111/19 z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie
uchwalenia budżetu na 2020 rok

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020 poz. 2057 z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Uchwała

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-04-07 11:35:33 | Data modyfikacji: 2020-04-28 13:39:10.
Uchwała Nr XIV/123/20 zmieniająca Uchwałę Nr
XIII/10/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia
2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023

Uchwała

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-04-07 11:34:30 | Data modyfikacji: 2020-04-07 11:34:59.
Uchwała Nr XIV/122/20 w sprawie przystąpienia do
opracowania „Projektu Założeń do Planu
Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i
Paliwa Gazowe dla Gminy Topólka na lata
2020-2034”

Uchwała

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-04-07 11:33:33 | Data modyfikacji: 2020-04-07 11:33:55.
Uchwała Nr XIV/121/20 w sprawie przystąpienia do
opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Topólka na
lata 2020-2034”

Uchwała

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-04-07 11:32:43 | Data modyfikacji: 2020-04-07 11:33:04.
Uchwała Nr XIV/120/20 w sprawie przystąpienia do
opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Topólka na lata 2020-2027” z perspektywą
do 2029 r. wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Topólka na lata 2020-2027

Uchwała

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-04-07 11:31:29 | Data modyfikacji: 2020-04-07 11:32:11.
Uchwała Nr XIV/119/20 w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
innych niż schroniska dla osób bezdomnych i
schroniska dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi dla osób, których gminą
właściwą miejscowo jest Gmina Topólka

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 2030 z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Uchwała

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-04-07 11:30:34 | Data modyfikacji: 2020-04-10 10:45:16.
Uchwała Nr XIV/118/20 w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Topólka w 2020 roku”

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 2029 z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Uchwała

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-04-07 11:29:09 | Data modyfikacji: 2020-04-10 10:44:12.
Uchwała Nr XIV/117/20 w sprawie utworzenia
ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior+ w
Topólce”

Uchwała

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-04-07 11:28:02 | Data modyfikacji: 2020-04-07 11:28:33.
Uchwała Nr XIV/116/20 w sprawie uchwalenia
„Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

Uchwała

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-04-07 11:26:51 | Data modyfikacji: 2020-04-07 11:27:25.
Uchwała Nr XIV/115/20 w sprawie przyznania
dotacji w roku 2020 z budżetu Gminy Topólka na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru
zabytków

Uchwała

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-04-07 11:25:03 | Data modyfikacji: 2020-04-07 11:26:06.
Uchwała Nr XIV/114/20 w sprawie bezzasadności
skargi na działalność Wójta Gminy Topólka

Uchwała

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-04-07 11:00:52 | Data modyfikacji: 2020-04-07 11:04:22.
Data wprowadzenia: 2020-04-07 11:00:52
Data modyfikacji: 2020-04-07 11:04:22
Opublikowane przez: Ewelina Waszak