Uchwały Rady

Uchwała Nr XVI/131/20 Rady Gminy Topólka z dnia
27 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr
XIII/111/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia budżetu na 2020 rok

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020 poz. 2980 z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XVI/131/20 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/111/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-06-03 13:11:32 | Data modyfikacji: 2020-06-12 11:39:05.
Uchwała Nr XVI/130/20 Rady Gminy Topólka z dnia
27 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr
XIII/110/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia
2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023

Uchwała Nr XVI/130/20 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/110/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-06-03 13:09:40 | Data modyfikacji: 2020-06-03 13:15:59.
Uchwała Nr XVI/129/20 Rady Gminy Topólka z dnia
27 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia zasobów
pomocy społecznej dla Gminy Topólka za rok 2019

Uchwała Nr XVI/129/20 w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej dla Gminy Topólka za rok 2019

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-06-03 13:05:10 | Data modyfikacji: 2020-06-03 13:13:49.
Uchwała Nr XVI/128/20 Rady Gminy Topólka z dnia
27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne nabycie na własność Gminy Topólka
niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Topólce
 Uchwała Nr XVI/127/20 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Topólce

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-06-03 13:01:23.
Uchwała Nr XVI/127/20 Rady Gminy Topólka z dnia
27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne nabycie na własność Gminy Topólka
niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Topólce
 Uchwała Nr XVI/127/20 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Topólce

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-06-03 12:50:33 | Data modyfikacji: 2020-06-03 13:00:21.
Uchwała Nr XVI/126/20 Rady Gminy Topólka z dnia
27 maja2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego
do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego
dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego na
terenie Gminy Topólka w 2020 roku

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 2979 z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XVI/126/20 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpielioraz określenia sezonu kapielowego dla miejsca okazjonalnie weykorzystywanego na terenie Gminy Topólka w 2020 roku

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-06-03 12:46:59 | Data modyfikacji: 2020-06-12 11:40:12.
Uchwała Nr XV/125/20 Rady Gminy Topólka z dnia
24 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia
zaktualizowanego "Programu Rewitalizacji dla Gminy
Topólka na lata 2016-2023

Uchwała

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-04-28 12:21:53 | Data modyfikacji: 2020-04-28 13:49:31.
Uchwała Nr XIV/124/20 zmieniająca Uchwałę Nr
XIII/111/19 z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie
uchwalenia budżetu na 2020 rok

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020 poz. 2057 z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Uchwała

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-04-07 11:35:33 | Data modyfikacji: 2020-04-28 13:39:10.
Uchwała Nr XIV/123/20 zmieniająca Uchwałę Nr
XIII/10/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia
2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023

Uchwała

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-04-07 11:34:30 | Data modyfikacji: 2020-04-07 11:34:59.
Uchwała Nr XIV/122/20 w sprawie przystąpienia do
opracowania „Projektu Założeń do Planu
Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i
Paliwa Gazowe dla Gminy Topólka na lata
2020-2034”

Uchwała

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-04-07 11:33:33 | Data modyfikacji: 2020-04-07 11:33:55.
Uchwała Nr XIV/121/20 w sprawie przystąpienia do
opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Topólka na
lata 2020-2034”

Uchwała

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-04-07 11:32:43 | Data modyfikacji: 2020-04-07 11:33:04.
Uchwała Nr XIV/120/20 w sprawie przystąpienia do
opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Topólka na lata 2020-2027” z perspektywą
do 2029 r. wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Topólka na lata 2020-2027

Uchwała

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-04-07 11:31:29 | Data modyfikacji: 2020-04-07 11:32:11.
Uchwała Nr XIV/119/20 w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
innych niż schroniska dla osób bezdomnych i
schroniska dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi dla osób, których gminą
właściwą miejscowo jest Gmina Topólka

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 2030 z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Uchwała

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-04-07 11:30:34 | Data modyfikacji: 2020-04-10 10:45:16.
Uchwała Nr XIV/118/20 w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Topólka w 2020 roku”

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 2029 z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Uchwała

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-04-07 11:29:09 | Data modyfikacji: 2020-04-10 10:44:12.
Uchwała Nr XIV/117/20 w sprawie utworzenia
ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior+ w
Topólce”

Uchwała

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-04-07 11:28:02 | Data modyfikacji: 2020-04-07 11:28:33.
Uchwała Nr XIV/116/20 w sprawie uchwalenia
„Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

Uchwała

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-04-07 11:26:51 | Data modyfikacji: 2020-04-07 11:27:25.
Uchwała Nr XIV/115/20 w sprawie przyznania
dotacji w roku 2020 z budżetu Gminy Topólka na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru
zabytków

Uchwała

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-04-07 11:25:03 | Data modyfikacji: 2020-04-07 11:26:06.
Uchwała Nr XIV/114/20 w sprawie bezzasadności
skargi na działalność Wójta Gminy Topólka

Uchwała

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-04-07 11:00:52 | Data modyfikacji: 2020-04-07 11:04:22.

Zobacz:
 2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r. .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2020-04-07 11:00:52
Data modyfikacji: 2020-04-07 11:04:22
Opublikowane przez: Ewelina Waszak