2013 r.

Uchwała Nr XVIII/167/13 Rady Gminy Topólka z 20
grudnia 2013r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/114/12 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok. zmiany w budżecie na 2013r.pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-01-29 09:26:49.
Uchwała Nr XVIII/166/13 Rady Gminy Topólka z 20
grudnia 2013r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/113/12 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Topólka na lata 2013-2021. zmiany WPF na 2013r.pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-01-29 09:22:22.
Uchwała Nr XVIII/165/13 Rady Gminy Topólka z 20
grudnia 2013r.
w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy, na rok 2014. plany pracy komisji na 2014r.pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-01-29 09:18:53.
Uchwała Nr XVIII/164/13 Rady Gminy Topólka z 20
grudnia 2013r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Topólka od powiatu radziejowskiego , zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, położonych w granicach administracyjnych gminy Topólka.  utrzymanie dróg powiatowych.pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-01-29 09:16:53.
Uchwała Nr XVIII163/13 Rady Gminy Topólka z 20
grudnia 2013r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej. plan gospodarki niskoemisyjnej.pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-01-29 09:13:21.
Uchwała Nr XVIII/162/13 Rady Gminy Topólka z 20
grudnia 2013r.
w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Topólka.  górne stawki opłat.pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-01-29 09:06:29 | Data modyfikacji: 2014-01-29 09:08:16.
Uchwała Nr XVIII/161/13 Rady Gminy Topólka z 20
grudnia 2013r.
w sprawie: uchwalenia budżetu na 2014 rok. uchwała 3.pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-01-29 08:54:59 | Data modyfikacji: 2014-01-29 09:01:35.
Uchwała Nr XVIII/160/13 Rady Gminy Topóljka z 20
grudnia 2013r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Topólka na lata 2014 - 2020. uchwała.pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-01-29 08:32:27.
Uchwała Nr XVII/159/13 Rady Gminy Topólka z
dnuia 07.11.2013r.
w sprawie: przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Topólka na lata 2013-2032. program usuwania wyrobów zawierajacych azbest.pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-01-27 12:13:37 | Data modyfikacji: 2014-01-27 12:15:51.
Uchwała Nr XVII/ 158/13 Rady Gminy Topólka z
dnia 07.11.2013r.
w sprawie: uchwalenia na rok 2014 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Topólka. program rozwiazywania problemów alkoholowych.pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-01-27 12:10:31.
Uchwała NrXVII/157/13 Rady Gminy Topólka z dnia
07.11.2013
Uchwała w sprawie: przystąpienia do realizacji drugiej edycji projektu pod nazwą "przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego".  wykluczenie.pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-01-27 11:59:10.
Uchwała Nr XVII/156/13 Rady Gminy Topólka z dnia
7 listopada 2013r.
Uchwała w sprawie określenia wzoru formularza informacji i deklaracji podatkowej wraz z załącznikami do wymiaru i poboru podatku leśnego  Uchwała

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2013-11-29 14:21:18 | Data modyfikacji: 2013-12-02 09:27:41.
Uchwała Nr XVII/155/13 Rady Gminy Topólka z dnia
7 listopada 2013r.
Uchwała w sprawie określenia wzoru formularza informacji i deklaracji podatkowej wraz
z załącznikami do wymiaru i poboru podatku rolnego
 Uchwała

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2013-11-29 14:18:49.
Uchwała Nr XVII/154/13 Rady Gminy Topólka z dnia
7 listopada 2013r.
Uchwała w sprawie określenia wzoru formularza informacji i deklaracji podatkowej wraz z załącznikami do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości  Uchwała

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2013-11-29 14:16:20 | Data modyfikacji: 2013-12-02 09:09:33.
Uchwała Nr XVII/153/13 Rady Gminy Topólka z dnia
7 listopada 2013r.
Uchwała w sprawie podatku leśnego na rok 2014 Uchwała

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2013-11-29 14:13:04.
Uchwała Nr XVII/152/13 Rady Gminy Topólka z 7
listopada 2013r.
Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014. Uchwała

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2013-11-29 14:08:00.
Uchwała Nr XVII/151/13 Rady Gminy Topólka z dnia
7 listopada 2013r.
Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2014. Uchwała

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2013-11-29 13:40:20 | Data modyfikacji: 2013-11-29 13:57:04.
Uchwała Nr XVI/150/13 Rady Gminy Topólka z 26
września 2013r.
Uchwała w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Kredyt.pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2013-11-29 13:08:56.
Uchwała Nr XVI/149/13 Rady Gminy Topólka z 26
września 2013r.
w sprawie:zmiany uchwały Nr XIII/114/12 Rady Gminy Topólka z 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.  20131016132952253a.pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2013-10-21 13:16:44 | Data modyfikacji: 2013-10-21 14:02:01.
Uchwała Nr XVI/148/13 Rady Gminy Topólka z 26
września 2013r.
w sprawie: : zmiany uchwały Nr XIII/113/12 Rady Gminy Topólka z 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka.
 20131016132655415.pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2013-10-21 13:14:16.
Uchwała Nr XVI/147/13 Rady Gminy Topólka z 26
wrzesnia 2013r.
w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy
na dzierżawę nieruchomości gruntowych.

 20131016132517115.pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2013-10-21 13:07:06.
Uchwała Nr XVI/146/13 Rady Gminy Topólka z 26
wrzesnia 2013r.
w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu ”Wiedza moją przyszłością” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 20131016132501957.pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2013-10-21 13:04:48.
Uchwała Nr XVI/145/13 Rady Gminy Topólka z 26
wrzesnia 2013r.
w sprawie:opłaty od posiadania psów na rok 2014.  20131016132446014.pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2013-10-21 13:02:35 | Data modyfikacji: 2013-10-21 13:05:12.
Uchwała Nr XVI/144/13 Rady Gminy Topólka z 26
września 2013r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 i zwolnień w tym podatku.

uchwała

 

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2013-10-21 12:33:22 | Data modyfikacji: 2013-10-21 14:00:43.
Uchwała Nr XVI/143/13 Rady Gminy Topólka z 26
wrzesnioa 2013r.
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  20131016140441891.pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2013-10-16 14:45:58.
Uchwała Nr XV/142/13 Rady Gminy Topólka z 26
czerwca 2013r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/114/12 Rady Gminy Topólka z 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.

 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-10 13:39:50 | Data modyfikacji: 2013-09-10 13:40:25.
Uchwała Nr XV/141/13 Rady Gminy Topólka z 26
czerwca 2013r.
w sprawie: Zmiany uchwały Nr XIII/113//12 Rady Gminy Topólka z 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2013-2021.  uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-10 13:38:45.
Uchwała Nr XV/140/13 Rady Gminy Topólka z 26
czerwca 2013r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki płatniczej na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013.

 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-10 13:36:51 | Data modyfikacji: 2013-09-10 13:40:47.
Uchwała Nr XV/139/13 Rady Gminy Topólka z 26
czerwca 2013r.
w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - tytuł „Większe kwalifikacje”.  uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-10 13:35:15.
Uchwała Nr XV/138/13 Rady Gminy Topólka z 26
czerwca 2013r.
w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka.  uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-10 13:33:06 | Data modyfikacji: 2013-09-10 13:33:39.
Uchwała Nr XV/137/13 Rady Gminy Topólka z 26
czerwca 2013r.
w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Topólka absolutorium za 2012 rok.

uchwała

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-10 13:17:37 | Data modyfikacji: 2013-09-10 13:30:36.
Uchwała Nr XV/136/13 Rady Gminy Topólka z 26
czerwca 2013r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Uchwała zatwierdzająca

Zarządzenie

część opisowa

część opisowa

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-10 13:12:42 | Data modyfikacji: 2013-09-10 13:16:45.
Uchwała Nr XIV/123a/13 Rady Gminy Topólka z 26
marca 2013r.

w sprawie: uchylenia uchwały Nr XIII/117/12 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-18 08:24:22.
Uchwała Nr XIV/124/13 Rady Gminy Topólka z 26
marca 2013r.

w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-18 08:21:27.
Uchwała Nr XIV/125/13 Rady Gminy Topólka z 26
marca 2013r.

w sprawie: zatwierdzenia taryfy opłat za dostawę wody.

 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-18 08:16:05.
Uchwała Nr XIV/126/13 Rady Gminy Topólka z 26
marca 2013r.

w sprawie:udzielenia dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w.  św. Doroty w Orlu i parafii p. w. Miłosierdzia Bożego w Topólce na prace konserwatorskie przy kościele w Orlu i w Czmaninku.

 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-18 08:14:36.
Uchwała Nr XIV/127/13 Rady Gminy Topólka z 26
marca 2013r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-18 08:13:06.
Uchwała Nr XIV/128/13 Rady Gminy Topólka z 26
marca 2013r.

w sprawie: ustanowienia zasad przysługiwania diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostek pomocniczych w gminie Topólka.

 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-18 08:11:54.
Uchwała Nr XIV/129/13 Rady Gminy Topólka z 26
marca 2013r.

w sprawie: nadania statutu sołectwu Kamieńczyk.

 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-18 08:10:42.
Uchwała Nr XIV/130/13 Rady Gminy Topólka z 26
marca 2013r.

w sprawie: nadania statutu sołectwu Świerczyn.

 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-18 08:08:38 | Data modyfikacji: 2013-07-18 08:09:30.
Uchwała Nr XIV/131/13 Rady Gminy Topólka z 26
marca 2013r.

w sprawie: nadania statutu sołectwu Orle.

 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-18 08:04:26 | Data modyfikacji: 2013-07-18 08:06:32.
Uchwała Nr XIV/132/13 Rady Gminy Topólka z 26
marca 2013r.

w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu p.n. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-18 07:59:14 | Data modyfikacji: 2013-07-18 08:05:53.
Uchwała Nr XIV/133/13 Rady Gminy Topólka z 26
marca 2013r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr X/90/12 Rady Gminy Topólka z dnia 26 czerwca 2012r.  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Równy start – równe szanse”, w ramach konkursu 3(POKAL) 9.1.1/2012 w ramach działania 9.1 i poddziałania 9.1.1.. 

 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-18 07:56:51 | Data modyfikacji: 2013-07-18 08:05:42.
Uchwała Nr XIV/134/13 Rady Gminy Topólka z 26
marca 2013r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/113/12 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2013-2021.

 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-18 07:54:05 | Data modyfikacji: 2013-07-18 08:05:34.
Uchwała Nr XIV/135/13 Rady Gminy Topólka z 26
marca 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.

 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 14:48:07 | Data modyfikacji: 2013-07-18 08:05:20.
Data wprowadzenia: 2013-07-17 14:48:07
Data modyfikacji: 2013-07-18 08:05:20
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski