2015 r.

Uchwała Nr XI/96/15 Rady Gminy Topólka z 29
grudnia 2015r.
 w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika na kadencję od 2016 do 2019r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:24:38.
Uchwała Nr XI/95/15 Rady Gminy Topólka z 29
grudnia 2015r.
 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Radziejowie

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:01:46.
Uchwała Nr X/94/15 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2015r.
 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Topólka.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-01-08 14:09:15.
Uchwała Nr X/93/15 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2015r.
 w sprawie wprowadzenia zmiany do "Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Topólka na lata 2012 - 2020", przyjętego uchwałą Nr XIII/120/12 Rady Gminy Topólka z 21 grudnia 2012r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-01-05 10:13:04.
Uchwała Nr X/92/15 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2015r.

Plan gospodarki niskoemisyjnej cześć 1 do str. 20

Plan gospodarski niskoemisyjnej cześć 2

Plan gospodarki niskoemisyjnej część 3

 

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-01-05 09:54:15.
Uchwała Nr X/91/15 rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2015r.
 w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/14 rady Gminy Topólka z 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetuna 2015 rok.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-01-05 09:08:59.
Uchwała Nr X/90/15 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2015r.
 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Topólka na rok 2016.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-01-05 09:05:30.
Uchwała Nr X/89/15 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2015r.
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2016.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-01-05 08:49:51 | Data modyfikacji: 2016-01-05 08:53:43.
Uchwała Nr X/88/15 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2015r.
 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-01-05 08:44:45.
Uchwała Nr X/87/15 rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2015r.
 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-01-05 08:38:04.
Uchwała Nr X/86/15 rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2015r.
 uchylajaca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-01-05 08:31:18.
Uchwała Nr X/85/15 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2015r.
 Uchwała w sprawie ychwalenia budżetu na 2016 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-01-05 08:24:18.
Uchwała Nr X/84/15 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2015r.
 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2016 - 2021.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-01-05 08:12:40 | Data modyfikacji: 2016-01-05 08:14:08.
Uchwała Nr IX/83/15 Rady Gminy Topólka z 27
listopada 2015r.
 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławnika

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-12-02 13:58:14.
Uchwała Nr IX/82/15 Rady Gminy Topólka z 27
listopada 2015r.
 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Topólka z 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-12-02 13:53:13.
Uchwała Nr IX/81/15 Rady Gminy Topólka z 27
listopada 2015r.

Uchwała zmieniona Uchwałą Nr XXI/161/20 Rady Gminy Topólka z dnia 8 grudnia 2020 r.

 w sprawie opłaty targowej.

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2015-12-02 13:50:21 | Data modyfikacji: 2022-10-20 10:46:34.
Uchwała Nr IX/80/15 Rady Gminy Topólka z 27
listopada 2015r.
 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości , na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-12-02 13:48:28.
Uchwała Nr IX/79/15 Rady Gminy Topólka z 27
listopada 2015r.
 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-12-02 13:18:12.
Uchwała NrIX/78/15 rady Gminy Topólka z 27
listopada 2015r.
 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a położonych na terenie Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-12-02 13:13:39.
Uchwała Nr IX/77/15 Rady Gminy Topólka z 27
listopada 2015r.
 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajduja sie domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-12-02 13:09:48.
Uchwała Nr IX/76/15 rady Gnminy Topólka z 27
listopada 2015r.

Uchwała traci moc na podstawie uchwały Nr XVIII/142/20 Rady Gminy Topólka z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania zystości i porządku na terenie Gminy Topólka (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r., poz. 4813)

 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2015-12-02 12:58:04 | Data modyfikacji: 2020-11-17 14:50:44.
Uchwała Nr IX/75/15 Radyu Gminy Topólka z 27
listopada 2015r.
 w sprawie określenia wzorów formularzy "informacja o lasach" oraz "deklaracja na podatek leśny"

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-12-02 12:55:43.
Uchwała Nr IX/74/15 Rady Gminy Topólka z 27
listopada 2015r.
 w sprawie określenia wzorów formularzy: "informacja o gruntach" oraz "deklaracja na podatek rolny"

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-12-02 12:49:53.
Uchwała Nr IX/73/15 Rady Gnminy Topólka z 27
listopada 2015r.
 w sprawie określenia wzoru formularzy: "informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych" oraz "deklaracja na podatek od nieruchomości".

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-12-02 12:45:21.
Uchwała Nr IX/72/15 Rady Gminy Topólka z 27
listopada 2015r.
 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 i zwolnień w tym podatku na obszarze gminy Topólka.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-12-02 12:40:41.
Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Gminy Topólka z 29
października 2015r.
 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Czamaninie.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-11-09 12:13:47.
Uchwała Nr VIII/70/15 Rady Gminy Topólka z 29
października 2015r.
 Uchwała w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2016.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-11-09 12:11:21.
Uchwała Nr VIII/69/15 Rady Gminy Topólka z 29
października 2015r.
 Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-11-09 12:09:14 | Data modyfikacji: 2015-11-20 14:17:54.
Uchwała Nr VIII/68/15 rady Gminy Topólka z 29
października 2015r.
 Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 i zwolnień w tym podatku.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-11-09 12:07:05.
Uchwała Nr VIII/67/15 Rady Gminy Topólka z 29
października 2015r.
 Uchwała w sprawie: obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego na rok 2016, na obszarze Gminy Topólka.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-11-09 12:04:32.
Uchwała Nr VIII/66/15 Rady Gminy Topólka z 29
października 2015r.
 Uchwała w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2016, na obszarze Gminy Topólka.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-11-09 12:02:01.
Uchwała Nr VIII/65/15 Rady Gminy Topólka z 29
października 2015r.
 Uchwała w sprawie: powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławnika Sędu Rejonowego w Radziejowie na kadencję 2016 - 2019

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-11-09 11:59:44.
Uchwała Nr VIII/64/15 Rady Gminy Topólka z dnia
29 października 2015r.
 Uchwała w sprawie: uchylenia uchwały Nr3/15 Zebrania Wiejkskiego Sołectwa Sadłóg z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia współpracy przy realizacji szkoleń w latach 2016 - 2017.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-11-09 11:56:49.
Uchwała Nr VII/63/15 Rady Gminy Topólka z 30
wrzesnia 2015r.
 Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych oraz punkcie przedszkolnym prowadzonych przez Gmine Topólka.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-10-15 15:25:10.
Uchwała Nr VII/62/15 Rady Gminy Topólka z 30
września 2015r.
 Zmiany w budżecie gminy na rok 2015.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-10-15 15:20:51 | Data modyfikacji: 2015-10-15 15:33:32.
Uchwała Nr VII/61/15 rady Gminy Topólka z 30
września 2015r.
 Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2021.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-10-15 15:15:28 | Data modyfikacji: 2015-10-15 15:40:24.
Uchwała Nr VII/60/15 rady Gminy Topólka z dnia
30 września 2015r.
 uchylajaca uchwałe w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia porzadkowego Wójtra Gminy Topólka dotyczącego ograniczenia poboru wody.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-10-15 15:10:42.
Uchwała Nr VII/59/15 Rady Gminy Topólka z 30
września 2015r.
 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiacych własnośc gminy.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-10-15 15:07:55.
Uchwała Nr VI/58/15 Rady Gminy Topólka z 29
czerwca 2015r.
 zmiany w budżecie gminy na 2015r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-07-09 14:18:26 | Data modyfikacji: 2015-07-09 14:33:29.
Uchwała Nr VI/57/15 Rady Gminy Topólka z 29
czerwca 2015r.
 uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-07-09 14:06:49 | Data modyfikacji: 2015-07-09 14:31:05.
Uchwała Nr VI/56/15 Rady Gminy Topólka z 29
czerwca 2015r.
 w sprawie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-07-09 14:04:13.
Uchwała Nr VI/55/15 Rady Gminy Topólka z 29
czerwca 2015r.
 Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ograniczenia poboru wody.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-07-09 14:02:22.
Uchwała Nr VI/54/15 Rady Gminy Topólka z 29
czerwca 2015r.
 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-07-09 14:00:40.
Uchwała Nr VI/53/15 Rady Gminy Topólka z 29
czerwca 2015r.
 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-07-09 13:58:14.
Uchwała Nr V/52/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r
 Uchwała w sprawie upoważnioenia Wójta Gminy Marka Dybowskiego do reperezentowania Gminy Topólka w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-24 14:32:12 | Data modyfikacji: 2015-05-05 08:09:30.
Uchwała Nr V/51/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r
 Statut Sołectwa Znaniewo

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-24 14:25:40 | Data modyfikacji: 2015-05-05 08:09:13.
Uchwała Nr V/50/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r
 Statut Sołectwa Wola Jurkowa

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-24 14:24:41 | Data modyfikacji: 2015-05-05 08:08:58.
Uchwała Nr V/49/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r
 Statut Sołectwa Torzewo

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-24 14:23:33 | Data modyfikacji: 2015-05-05 08:08:43.
Uchwała Nr V/48/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r
 Statut Sołectwa Topólka

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-24 14:22:41 | Data modyfikacji: 2015-05-05 08:08:12.
Uchwała Nr V/47/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r
 Statut Sołectwa Sierakowy

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-24 14:20:31 | Data modyfikacji: 2015-05-05 08:07:48.
Uchwała Nr V/46/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r
 Statut Sołectwa Świerczynek

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-24 14:19:17 | Data modyfikacji: 2015-05-05 08:07:28.
Uchwała Nr V/45/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r
 Statut Sołectwa Świerczyn

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-24 14:18:18 | Data modyfikacji: 2015-05-05 08:07:13.
Uchwała Nr V/44/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r
 Statut Sołectwa Sadłużek

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-24 14:17:20 | Data modyfikacji: 2015-05-05 08:06:54.
Uchwała Nr V/43/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r
 Statut Sołectwa Sadłóg

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-24 14:16:28 | Data modyfikacji: 2015-05-05 08:06:41.
Uchwała Nr V/42/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r
 Statut Sołectwa Paniewo

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-24 14:15:28 | Data modyfikacji: 2015-05-05 08:06:16.
Uchwała Nr V/41/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r
 Statut Sołectwa Paniewek

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-24 14:14:35 | Data modyfikacji: 2015-05-05 08:06:01.
Uchwała Nr V/40/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r
 Statut Sołectwa Orle

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-24 14:13:38 | Data modyfikacji: 2015-05-05 08:05:47.
Uchwała Nr V/39/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r
 Statut Sołectwa Miłachówek

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-24 14:12:38 | Data modyfikacji: 2015-05-05 08:05:32.
Uchwała Nr V/38/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r
 Statut Sołectwa Kozjaty

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-24 14:10:21 | Data modyfikacji: 2015-05-05 08:05:14.
Uchwała Nr V/37/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r
 Statut Sołectwa Kamieńczyk

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-24 14:00:00 | Data modyfikacji: 2015-05-05 08:04:59.
Uchwała Nr V/36/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r
 Statutu Sołectwa Kamieniec

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-24 13:58:56 | Data modyfikacji: 2015-05-05 08:04:41.
Uchwała Nr V/35/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r
 Statut Sołectwa Głuszynek

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-24 13:27:00 | Data modyfikacji: 2015-05-05 08:04:24.
Uchwała Nr V/34/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r
 Galonki.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-24 13:19:21 | Data modyfikacji: 2015-05-05 08:04:09.
Uchwała Nr V/33/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r
 Statut Sołectwa Czamaninek

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-24 13:18:06 | Data modyfikacji: 2015-05-05 08:03:53.
Uchwała Nr V/32/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r
 Statut Sołectwa Czamanin-Kolonia

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-24 13:11:22 | Data modyfikacji: 2015-05-05 08:03:36.
Uchwała Nr V/31/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r
 Statut Sołectwa Czamanin

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-24 13:09:52 | Data modyfikacji: 2015-05-05 08:03:18.
Uchwała Nr V/30/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r
 Statut Sołectwa Chalno

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-24 13:08:55 | Data modyfikacji: 2015-05-05 08:03:04.
Uchwała Nr V/29/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r
 Statutu Sołectwa Borek

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-24 13:07:29 | Data modyfikacji: 2015-05-05 08:02:44.
Uchwała Nr V/28/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r.
 Statutu Sołectwa Bielki

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-24 13:05:16 | Data modyfikacji: 2015-05-05 08:02:16.
Uchwała Nr IV/27/15 Rady Gminy Topólka z 27
marca 2015r.
 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-02 15:08:13 | Data modyfikacji: 2015-05-05 08:01:20.
Uchwała Nr IV/26/15 Rady Gminy Topólka z 27
marca 2015r.
 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-02 15:04:13 | Data modyfikacji: 2015-05-05 08:00:56.
Uchwała Nr IV/25/15 Rady Gminy Topólka z 27
marca 2015r.
 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-02 14:59:29 | Data modyfikacji: 2015-05-05 08:00:39.
Uchwała Nr IV/24/15 Rady Gminy Topólka z 27
marca 2015r.
 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-02 14:56:23 | Data modyfikacji: 2015-05-05 07:45:24.
Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Topólka z 27
marca 2015r.
 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-02 14:52:52 | Data modyfikacji: 2015-05-05 07:44:59.
Uchwała Nr IV/22/15 Rady Gminy Topólka z 27
marca 2015r.
 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-02 09:23:45 | Data modyfikacji: 2015-05-05 07:44:30.
Uchwała Nr IV/21/15 Rady Gminy Topólka z 27
marca 2015r.
 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-02 09:21:16 | Data modyfikacji: 2015-05-05 07:44:05.
Uchwała Nr IV/20/15 Rady Gminy Topólka z 27
marca 2015r.
 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-02 09:17:13 | Data modyfikacji: 2015-05-05 07:43:42.
Uchwała Nr IV/19/15 Rady Gminy Topólka z 27
marca 2015r.
 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-02 09:07:24 | Data modyfikacji: 2015-05-05 07:43:18.
Uchwała Nr IV/18/15 Rady Gminy Topólka z 27
marca 2015r.
 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-02 09:04:02 | Data modyfikacji: 2015-05-05 07:42:52.
Uchwała Nr IV/17/15 Rady Gminy Topólka z 27
marca 2015r.
 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-02 08:49:08 | Data modyfikacji: 2015-05-05 07:42:32.
Uchwała Nr IV/16/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27
marca 2015r.
 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-02 08:40:01 | Data modyfikacji: 2015-05-05 07:42:09.
Uchwała Nr IV/15/15 Rady Gminy Topólka z 27
marca 2015r.
 uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-04-02 08:30:48 | Data modyfikacji: 2015-05-05 07:41:36.
Data wprowadzenia: 2015-04-02 08:30:48
Data modyfikacji: 2015-05-05 07:41:36
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski