2019 r.

Uchwała Nr XIII/113/19 Rady Gminy Topólka z dnia
20 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 7522 z dnia 24 grudnia 2019 r.


Uchwała uchylona Uchwałą nr XXXIX/243/22 Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-12-30 10:21:24 | Data modyfikacji: 2022-10-20 10:29:47.
Uchwała Nr XIII/112/19 Rady Gminy Topólka z dnia
20 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów
pracy komisji stałych Rady Gminy Topólka na rok
2020

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-12-30 10:17:48 | Data modyfikacji: 2019-12-30 10:18:29.
Uchwała Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia
20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu
na 2020 rok

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 7711 z dnia 31 grudnia 2019 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-12-30 10:14:38 | Data modyfikacji: 2020-01-03 13:20:29.
Uchwała Nr XIII/110/19 Rady Gminy Topólka z dnia
20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na
lata 2020-2023

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-12-30 10:12:39 | Data modyfikacji: 2019-12-30 10:13:23.
Uchwała Nr XIII/109/19 Rady Gminy Topólka z dnia
20 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr
II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia
2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 7710 z dnia 31 grudnia 2019 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-12-30 10:09:17 | Data modyfikacji: 2020-01-03 13:18:59.
Uchwała Nr XIII/108/19 Rady Gminy Topólka z dnia
20 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr
II/22/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia
2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Topólka na lata 2019-2022

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-12-30 10:04:15 | Data modyfikacji: 2019-12-30 10:10:46.
Uchwała Nr XIII/107/19 Rady Gminy Topólka z dnia
20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na
rok 2020

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-12-30 09:55:31 | Data modyfikacji: 2019-12-30 09:57:02.
Uchwała Nr XII/106/19 Rady Gminy Topólka z dnia
12 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka
wsparcia pod nazwą "Klub Senior + w Topólce"
oraz określenia zasad jego funkcjonowania i
odpłatności

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 7279 z dnia 17 grudnia 2019 r.


Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 9/2019 z dnia 20 stycznia 2020 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-12-16 08:26:41 | Data modyfikacji: 2020-05-04 13:40:39.
Uchwała Nr XII/105/19 Rady Gminy Topólka z dnia
12 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
obowiązującej na terenie Gminy Topólka oraz
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujacych bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 7278 z dnia 17 grudnia 2019 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-12-16 08:24:15 | Data modyfikacji: 2019-12-18 11:05:28.
Uchwała Nr XII/104/19 Rady Gminy Topólka z dnia
12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami dla nieruchomości, na których znajdują
się domku letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 7277 z dnia 17 grudnia 2019 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-12-16 08:16:50 | Data modyfikacji: 2019-12-18 11:06:40.
Uchwała Nr XI/103/19 Rady Gminy Topólka z dnia 3
grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/22/18
Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Topólka na lata 2019-2022

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-12-09 15:05:04 | Data modyfikacji: 2019-12-09 15:05:39.
Uchwała Nr XI/102/19 Rady Gminy Topólka z dnia 3
grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr II/23/18
Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w
sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 7128 z dnia 11 grudnia 2019

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-12-09 15:03:25 | Data modyfikacji: 2019-12-12 11:14:05.
Uchwała Nr XI/101/19 Rady Gminy Topólka z dnia 3
grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie zwrotu nakładów na gminny Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Wandynowie

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-12-09 15:01:24 | Data modyfikacji: 2019-12-09 15:01:57.
Uchwała Nr XI/100/19 Rady Gminy Topólka z dnia 3
grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w
schronisku dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 7127 z dnia 11 grudnia 2019 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-12-09 14:59:40 | Data modyfikacji: 2019-12-12 11:15:17.
Uchwała Nr XI/99/19 Rady Gminy Topólka z dnia 3
grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania
nagród ze specjalnego funduszu nagród

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 7126 z dnia 11 grudnia 2019 r.


Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 5/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-12-09 14:54:52 | Data modyfikacji: 2020-05-04 13:38:14.
Uchwała Nr XI/98/19 Rady Gminy Topólka z dnia 3
grudnia 2019 r. w sprawie wniosku o wypłatę
dodatku energetycznego

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 7125 z dnia 11 grudnia 2019 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-12-09 14:53:14 | Data modyfikacji: 2019-12-12 11:18:45.
Uchwała Nr XI/97/19 Rady Gminy Topólka z dnia 3
grudnia 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa
podatku rolnego, podatku od nieruchomości,
podatku leśnego i opłaty z tytułu posiadania
psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 7124 z dnia 11 grudnia 2019 r.


Uchwała zmieniona Uchwałą Nr XXXX/251/22 Rady Gminy Topolka z dnia 19 lipca 2022 r.


Uchwała zmieniona Uchwałą Nr XLI/254/22 Rady Gminy Topolka z dnia 31 sierpnia 2022 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-12-09 14:51:04 | Data modyfikacji: 2022-09-07 13:31:10.
Uchwała Nr X/96/19 Rady Gminy Topólka z dnia 15
listopada 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr
II/22/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia
2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Topólka na lata 2019-2022
 pobierz

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-11-22 14:11:40 | Data modyfikacji: 2019-11-22 14:12:14.
Uchwała Nr X/95/19 Rady Gminy Topólka z dnia 15
listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę nr
II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia
2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 6178 z dnia 25 listopada 2019 r.

 pobierz

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-11-22 14:08:03 | Data modyfikacji: 2019-11-25 12:57:06.
Uchwała Nr X/94/19 Rady Gminy Topólka z dnia 15
listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odstapienie od obowiązku przetargowego zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomosci gruntowych,
stanowiących własność gminy Topólka
 pobierz

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-11-22 14:03:55 | Data modyfikacji: 2019-11-22 14:05:24.
Uchwała Nr X/93/19 Rady Gminy Topólka z dnia 15
listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia
umów najmu nieruchomości, stanowiących
własność gminy Topólka
 pobierz

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-11-22 13:51:24.
Uchwała Nr X/92/19 Rady Gminy Topólka z dnia 15
listopada 2019 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 6177 z dnia 25 listopada 2019 r.

 pobierz

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-11-22 13:48:19 | Data modyfikacji: 2019-11-25 13:00:07.
Uchwała Nr X/91/19 Rady Gminy Topólka z dnia 15
listopada 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu
dostarczania wody na terenie Gminy Topólka

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 6176 z dnia 25 listopada 2019 r.

 pobierz

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-11-22 13:07:18 | Data modyfikacji: 2019-11-25 13:01:16.
Uchwała Nr X/90/19 Rady Gminy Topólka z dnia 15
listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody na
terenie Gminy Topólka
 pobierz

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-11-22 13:04:39.
Uchwała Nr X/89/19 Rady Gminy Topólka z dnia 15
listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na
realizację zadań własnych powiatu
 pobierz

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-11-22 13:01:15.
Uchwała Nr X/88/19 Rady Gminy Topólka z dnia 15
listopada 2019 r. w sprawie zmian w uchwale nr
XX/164/17 Rady Gminy Topólka z dnia 23 czerwca
2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego
Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Topólka na lata 2017-2022

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 6175 z dnia 25 listopada 2019 r.

 pobierz

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-11-22 12:58:29 | Data modyfikacji: 2019-11-25 12:01:22.
Uchwała Nr X/87/19 Rady Gminy Topólka z dnia 15
listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na rok
2020

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 6174 z dnia 25 listopada 2019 r.

 pobierz

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-11-22 12:54:59 | Data modyfikacji: 2019-11-25 13:04:31.
Uchwała Nr X/86/19 Rady Gminy Topólka z dnia 15
listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty
od posiadania psów na rok 2020

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 6173 z dnia 25 listopada 2019 r.

 pobierz

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-11-22 12:50:03 | Data modyfikacji: 2019-11-25 13:06:49.
Uchwała Nr X/85/19 Rady Gminy Topólka z dnia 15
listopada 2019 r. w sprawie obnizenia kwoty
stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla
celów podatku leśnego na rok 2020 na obszarze
Gminy Topólka

Uchwała opiblikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 2019, poz. 6172 z dnia 25 listopada 2019 r.

 pobierz

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-11-22 12:47:32 | Data modyfikacji: 2019-11-25 13:03:03.
Uchwała Nr X/84/19 Rady Gminy Topólka z dnia 15
listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 i
zwolnień w tym podatku

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 6171 z dnia 25 listopada 2019 r.

 pobierz

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-11-22 12:40:25 | Data modyfikacji: 2019-11-25 13:05:31.
Uchwała Nr X/83/19 Rady Gminy Topólka z dnia 15
listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu
żyta dla cełów podatku rolnego na rok 2020 na
obszarze Gminy Topólka

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 6207 z dnia 26 listopada 2019 r.

 pobierz

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-11-22 12:22:34 | Data modyfikacji: 2019-11-27 12:23:33.
Uchwała Nr IX/82/19 Rady Gminy Topólka z dnia 1
października 2019 r.
 Uchwała Nr IX/82/19 Rady Gminy Topólka z dnia 1 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/22/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2019-2022

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-10-09 14:01:13 | Data modyfikacji: 2019-10-09 14:02:09.
Uchwała Nr IX/81/19 Rady Gminy Topólka z dnia 1
października 2019 r.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 2019, poz. 5400 z dnia 10 października 2019 r.

 Uchwała Nr IX/81/19 Rady Gminy Topólka z dnia 1 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-10-09 13:37:54 | Data modyfikacji: 2019-11-25 11:59:08.
Uchwała Nr IX/80/19 Rady Gminy Topólka z dnia 1
października 2019 r.

Uchwała uchylona Uchwałą Rady Gminy Topólka Nr X/90/19 z dnia 15 listopada 2019 r.

 Uchwała Nr IX/80/19 Rady Gminy Topólka z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-10-09 13:31:25 | Data modyfikacji: 2020-05-04 13:39:17.
Uchwała Nr IX/79/19 Rady Gminy Topólka z dnia 1
października 2019 r.
 Uchwała Nr IX/79/19 Rady Gminy Topólka z dnia 1 października 2019 r. w sprawie przyjęcia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Topólka w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-10-09 13:24:07 | Data modyfikacji: 2019-10-09 13:28:41.
Uchwała Nr VIII/78/19 Rady Gminy Topólka z dnia
27 sierpnia 2019 r.
 pobierz

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 14:22:48 | Data modyfikacji: 2019-10-09 13:14:36.
Uchwała Nr VIII/77/19 Rady Gminy Topólka z dnia
27 sierpnia 2019 r.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 4744 z dnia 6 września 2019 r.

 Uchwała Nr VIII/77/19 Rady Gminy Topólka z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-09-05 14:18:11 | Data modyfikacji: 2019-10-02 12:53:10.
Uchwała Nr VIII/76/19 Rady Gminy Topólka z dnia
27 sierpnia 2019 r.
 Uchwała Nr VIII/76/19 Rady Gminy Topólka z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-09-05 14:13:35 | Data modyfikacji: 2019-09-05 14:14:46.
Uchwała Nr VIII/75/19 Rady Gminy Topólka z dnia
27 września 2019 r.
 Uchwała Nr VIII/75/19 Rady Gminy Topólka z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-09-05 14:10:44.
Uchwała Nr VIII/74/19 Rady Gminy Topólka z dnia
27 sierpnia 2019 r.
 Uchwała Nr VIII/74/19 Rady Gminy Topólka z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego "Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023"

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-09-05 14:07:06 | Data modyfikacji: 2019-09-06 11:49:21.
Uchwała Nr VII/73/19 Rady Gminy Topólka z dnia
27 czerwca 2019r.
 Uchwała Nr VII/73/19 Rady Gminy Topólka z 27 czerwca 2019r. zmieniająca uchwałę nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-07-12 13:53:32 | Data modyfikacji: 2019-07-12 14:11:07.
Uchwała Nr VII/72/19 Rady Gminy Topólka z dnia
27 czerwca 2019r.
 Uchwała Nr VII/72/19 Rady Gminy Topólka z 27 czerwca 2019r. zmieniająca uchwałę nr II/22/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2019-2022

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-07-12 13:42:38 | Data modyfikacji: 2019-07-12 14:38:15.
Uchwała Nr VII/71/19 Rady Gminy Topólka z dnia
27 czerwca 2019r.
 Uchwała Nr VII/71/19 Rady Gminy Topólka z 27 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Topólka.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-07-12 13:23:17 | Data modyfikacji: 2019-07-12 14:40:17.
Uchwała Nr VII/70/19 Rady Gminy Topólka z dnia
27 czerwca 2019r.
 Uchwała Nr VII/70/19 Rady Gminy Topólka z 27 czerwca 2019r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Topólka za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Topólka za 2018 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-07-12 13:16:40.
Uchwała Nr VII/69/19 Rady Gminy Topólka z dnia
27 czerwca 2019r.
 Uchwała Nr VII/69/19 Rady Gminy Topólka z 27 czerwca 2019r. w sprawie: wotum zaufania.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-07-12 13:10:19.
Uchwała Nr VI/68/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.

zasoby pomocy.społecznej.pdf

wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-06-12 10:18:45 | Data modyfikacji: 2019-06-12 13:14:36.
Uchwała Nr VI/67/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.

wykaz imiennego głosowania radnych

 Uchwała Nr VI/67/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019r. zmieniająca uchwałe Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-12 10:12:04.
Uchwała Nr VI/66/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 ) uchwała uchylająca uchwałę Nr XVIII/154/17 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Topólka udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Wandynowo gm. Bytoń, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 113/1 i 113/2 o łącznej pow. 2, 94 ha

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-12 10:05:23 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:25:18.
Uchwała Nr VI/65/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Znaniewo

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:56:53 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:23:54.
Uchwała Nr VI/64/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Wola Jurkowa

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:54:37 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:23:17.
Uchwała Nr VI/63/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Torzewo

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:51:13 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:22:16.
Uchwała Nr VI/62/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:48:55 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:21:26.
Uchwała Nr VI/61/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Sierakowy

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:41:32 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:20:22.
Uchwała Nr VI/60/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Świerczynek

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:37:33 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:18:59.
Uchwała Nr VI/59/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 Świerczyn

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:33:14 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:14:30.
Uchwała Nr VI/58/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Sadłużek

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:29:10 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:09:28.
Uchwała Nr VI/57/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Sadłóg

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 13:59:26 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:08:50.
Uchwała Nr VI/56/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Paniewo

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 13:48:18 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:08:08.
Uchwała Nr VI/55/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Paniewek

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 13:46:19 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:07:38.
Uchwała Nr VI/54/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Orle

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 13:44:17 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:07:06.
Uchwała Nr VI/53/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Miłachówek

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 13:39:12 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:06:38.
Uchwała Nr VI/52/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Kozjaty

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 13:37:05 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:06:07.
Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Kamieńczyk

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 13:24:49 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:05:37.
Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Kamieniec

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 13:15:38 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:05:04.
Uchwała Nr VI/49/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Głuszynek

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 13:12:43 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:04:29.
Uchwała Nr VI/48/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Galonki

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 13:08:17 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:03:34.
Uchwała Nr VI/47/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Czamaninek

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 13:05:44 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:02:58.
Uchwała Nr VI/46/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Czamanin-Kolonia

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 13:01:44 | Data modyfikacji: 2019-06-12 11:10:13.
Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Czamanin

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 12:52:19 | Data modyfikacji: 2019-06-12 11:09:33.
Uchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Chalno

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 12:44:17 | Data modyfikacji: 2019-06-12 11:08:50.
Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Borek

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 12:02:59 | Data modyfikacji: 2019-06-12 11:08:11.
Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Bielki

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 12:00:50 | Data modyfikacji: 2019-06-12 11:07:18.
Uchwała Nr VI/41/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Topólka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 11:58:14 | Data modyfikacji: 2019-06-12 10:54:00.
Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 11:38:10 | Data modyfikacji: 2019-06-12 10:53:10.
Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29
marca 2019r.
 Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2019r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-04-04 14:35:43.
Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29
marca 2019r.
 Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2019r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-04-04 14:31:24.
Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29
marca 2019r.
 uchwała Nr V/39/19 Rady gminy Topólka z 29 marca 2019r. w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok,

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-04-04 14:19:58 | Data modyfikacji: 2019-04-04 14:24:27.
Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29
marca 2019r.
 Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2019r.w sprawie zmian w Uchwale Nr II/22/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2019-2022

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-04-04 14:13:23 | Data modyfikacji: 2019-04-04 14:14:11.
Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29
marca 2019r.
 Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2019r.w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-04-04 14:08:59.
Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29
marca 2019r.
 Uchwała Nr V/34/19 Rady gminy Topólka z 29 marca 2019r. w sprawiew sprawie szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-04-04 14:05:59.
Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29
marca 2019r.
 Uchwaa Nr V/33/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2019r.szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-04-04 14:00:43 | Data modyfikacji: 2019-04-04 14:01:08.
Uchwała Nr IV/32/19 Rady Gminy Topólka
 Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Topólka, określenia jej zadań, składu osobowego oraz wyboru przewodniczącego komisji statutowej

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-04-04 11:46:23 | Data modyfikacji: 2019-04-04 11:52:30.
Uchwała Nr III/31/19 Rady Gminy Topólka z 26
lutego 2019r.
 w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 11:17:24.
Uchwała Nr III/30/19 Rady Gminy Topólka z 26
lutego 2019r.
 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Topólce

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 11:15:31.
Uchwała Nr III/29/19 Rady Gminy Topólka z 26
lutego 2019r.
 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Topólce oraz wyznaczenia jednostki obsługującej dla jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 11:12:55.
Uchwała Nr III/28/19 Rady Gminy Topólka z 26
lutego 2019r.
 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność gminy Topólka zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kozjatach

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 11:11:04.
Uchwała Nr III/27/19 Rady Gminy Topólka z 26
lutego 2019r.
 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2019 roku”

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 11:07:52.
Uchwała Nr III/26/19 Rady Gminy Topólka z 26
lutego 2019r.

Uchwała uchylona uchwałą Nr XLVII/291/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r.

 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 11:02:31 | Data modyfikacji: 2023-02-08 14:08:29.
Uuchwała Nr III/25/19 Rady Gminy Topólka z 26
lutego 2019r.
 Uchwała w sprawie przyznania dotacji w roku 2019 z budżetu Gminy Topólka na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 10:57:29.
Uchwała Nr II/24/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała Nr II/24/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28.12.2018r. w sprawie wyrażenia zgody, na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu nieruchomości, stanowiących własność gminy Topólka.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:56:52.
Informacja opisowa do Budżetu na 2019r.
 Informacja opisowa do Budżetu na 2019r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:52:42 | Data modyfikacji: 2019-01-14 10:53:06.
Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Budżetu na 2019 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:49:28 | Data modyfikacji: 2019-01-14 10:49:44.
Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na lata 2019 - 2022

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:46:55 | Data modyfikacji: 2019-01-14 10:47:32.
Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28.12.2018r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV195/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:43:23.
Uchwała Nr II/20/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała Nr II/20/18 w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/194/17 Rady Gminy Topólka z dnuia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2018 - 2021

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:38:21 | Data modyfikacji: 2019-01-14 10:39:17.
Uchwała Nr II/19/18 Rady Gminy Topólka z dnia
28.12.2018r.
 Uchwała Nr II/19/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28.12.2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/62/07 Rady Gminy Toólka z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie przystąpienia gminy Topólka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla powiatu radziejowskiego".

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:32:07.
Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Topólka z dnia
28.12.2018r.
 Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28.12.2018r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2019 rok.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:27:00.
Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Topólka z dnia
28.12.2018r.
 Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia gminnego prgramu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Topólka na rok 2019

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:22:38 | Data modyfikacji: 2019-01-14 10:23:27.
Uchwała Nr I/16/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 14:16:13.
Uchwała Nr I/15/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Promocji Gminy Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 14:12:41.
Uchwała Nr I/14/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Promocji Gminy Rady Gminy Topólka oraz ustalenia przedmiotu działania tej Komisji

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 14:09:24.
Uchwała Nr I/13/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 14:07:30 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:50:50.
Uchwała Nr I/12/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 14:05:24.
Uchwała Nr I/11/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 14:03:33.
Uchwała Nr I/10/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Topólka oraz ustalenia przedmiotu działania tej Komisji

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:59:09.
Uchwała Nr I/9/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 chwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:54:53.
Uchwała Nr I/8/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018r.
 Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:53:10.
Uchwała Nr I/7/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018r.
 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:51:08.
Uchwała Nr I/6/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018r.
 Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:49:22.
Uchwała Nr I/5/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018r.
 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:47:35.
Uchwała Nr I/4/18 Rady Gminy Topólka z
23.11.2018r.
 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:45:31.
Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018r.
 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:43:39.
Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018r.
 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:41:36.
Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:36:30 | Data modyfikacji: 2018-12-12 13:39:50.
Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:36:30
Data modyfikacji: 2018-12-12 13:39:50
Opublikowane przez: Anna Wasiak