Kadencja 2018-2023

Uchwała Nr III/31/19 Rady Gminy Topólka z 26
lutego 2019r.
 w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 11:17:24.
Uchwała Nr III/30/19 Rady Gminy Topólka z 26
lutego 2019r.
 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Topólce

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 11:15:31.
Uchwała Nr III/29/19 Rady Gminy Topólka z 26
lutego 2019r.
 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Topólce oraz wyznaczenia jednostki obsługującej dla jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 11:12:55.
Uchwała Nr III/28/19 Rady Gminy Topólka z 26
lutego 2019r.
 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność gminy Topólka zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kozjatach

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 11:11:04.
Uchwała Nr III/27/19 Rady Gminy Topólka z 26
lutego 2019r.
 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2019 roku”

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 11:07:52.
Uchwała Nr III/26/19 Rady Gminy Topólka z 26
lutego 2019r.
 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 11:02:31 | Data modyfikacji: 2019-03-01 11:06:16.
Uuchwała Nr III/25/19 Rady Gminy Topólka z 26
lutego 2019r.
 Uchwała w sprawie przyznania dotacji w roku 2019 z budżetu Gminy Topólka na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 10:57:29.
Uchwała Nr II/24/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała Nr II/24/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28.12.2018r. w sprawie wyrażenia zgody, na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu nieruchomości, stanowiących własność gminy Topólka.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:56:52.
Informacja opisowa do Budżetu na 2019r.
 Informacja opisowa do Budżetu na 2019r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:52:42 | Data modyfikacji: 2019-01-14 10:53:06.
Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Budżetu na 2019 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:49:28 | Data modyfikacji: 2019-01-14 10:49:44.
Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na lata 2019 - 2022

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:46:55 | Data modyfikacji: 2019-01-14 10:47:32.
Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28.12.2018r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV195/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:43:23.
Uchwała Nr II/20/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała Nr II/20/18 w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/194/17 Rady Gminy Topólka z dnuia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2018 - 2021

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:38:21 | Data modyfikacji: 2019-01-14 10:39:17.
Uchwała Nr II/19/18 Rady Gminy Topólka z dnia
28.12.2018r.
 Uchwała Nr II/19/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28.12.2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/62/07 Rady Gminy Toólka z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie przystąpienia gminy Topólka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla powiatu radziejowskiego".

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:32:07.
Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Topólka z dnia
28.12.2018r.
 Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28.12.2018r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2019 rok.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:27:00.
Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Topólka z dnia
28.12.2018r.
 Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia gminnego prgramu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Topólka na rok 2019

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:22:38 | Data modyfikacji: 2019-01-14 10:23:27.
Uchwała Nr I/16/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 14:16:13.
Uchwała Nr I/15/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Promocji Gminy Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 14:12:41.
Uchwała Nr I/14/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Promocji Gminy Rady Gminy Topólka oraz ustalenia przedmiotu działania tej Komisji

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 14:09:24.
Uchwała Nr I/13/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 14:07:30 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:50:50.
Uchwała Nr I/12/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 14:05:24.
Uchwała Nr I/11/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 14:03:33.
Uchwała Nr I/10/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Topólka oraz ustalenia przedmiotu działania tej Komisji

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:59:09.
Uchwała Nr I/9/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 chwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:54:53.
Uchwała Nr I/8/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018r.
 Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:53:10.
Uchwała Nr I/7/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018r.
 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:51:08.
Uchwała Nr I/6/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018r.
 Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:49:22.
Uchwała Nr I/5/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018r.
 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:47:35.
Uchwała Nr I/4/18 Rady Gminy Topólka z
23.11.2018r.
 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:45:31.
Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018r.
 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:43:39.
Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018r.
 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:41:36.
Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:36:30 | Data modyfikacji: 2018-12-12 13:39:50.
Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:36:30
Data modyfikacji: 2018-12-12 13:39:50
Opublikowane przez: Anna Wasiak