2023 r.

Uchwała Nr LVII/346/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2024

Uchwała Nr LVII/346/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-01-03 14:20:48.

Uchwała Nr LVII/345/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 244 z dnia 5 stycznia 2024

Uchwała Nr LVII/345/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-01-03 14:18:54 | Data modyfikacji: 2024-01-09 11:39:46.

Uchwała Nr LVII/344/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/279/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2023-2026,

Uchwała Nr LVII/344/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-01-03 14:16:59.

Uchwała Nr LVI/343/23 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Topólka na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029" za okres 2021-2022

Uchwała Nr LVI/343/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-01-02 14:32:05.

Uchwała Nr LVI/342/23 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/283/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2023

Uchwała Nr LVI/342/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-01-02 14:30:23.

Uchwała Nr LVI/341/23 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 227 z dnia 5 stycznia 2024 r.

Uchwała Nr LVI/341/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-01-02 14:27:57 | Data modyfikacji: 2024-01-09 08:01:56.

Uchwała Nr LVI/340/23 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028

Uchwała Nr LVI/340/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-01-02 14:24:51 | Data modyfikacji: 2024-01-02 14:28:21.

Uchwała Nr LVI/339/23 Rady Gminy Topolka z dnia 21 grudnia 2023 r. uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 228 z 5 stycznia 2024 r.

Uchwała Nr LVI/339/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-01-02 14:22:26 | Data modyfikacji: 2024-01-09 08:03:06.

Uchwała Nr LVI/338/23 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/279/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2023-2026,

Uchwała Nr LVI/338/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-01-02 14:20:28.

Uchwała Nr LV/337/23 Rady Gminy Topólka z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 8284 z dnia 19 grudnia 2023 r. 


Uchwała unieważniona Uchwałą Nr I/1/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 stycznia 2024 r. w części dotyczącej podstawy prawnej o treści cyt. "oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków"

Uchwała Nr LV/337/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-12-14 13:59:18 | Data modyfikacji: 2024-01-15 12:07:07.

Uchwała Nr LV/336/23 Rady Gminy Topólka z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/117/20 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior + w Topólce"

Uchwała Nr LV/336/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-12-14 13:56:23 | Data modyfikacji: 2023-12-14 13:57:10.

Uchwała Nr LV/335/23 Rady Gminy Topólka z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Topólka na lata 2024 –2026

Uchwała Nr LV/335/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-12-14 13:26:10.

Uchwała Nr LV/334/23 Rady Gminy Topólka z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 8136 z dnia 12 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr LV/334/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-12-14 13:03:59 | Data modyfikacji: 2023-12-15 14:45:44.

Uchwała Nr LV/333/23 Rady Gminy Topólka z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 – 2028”


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 8135 z dnia 12 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr LV/333/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-12-14 13:01:14 | Data modyfikacji: 2023-12-15 14:44:56.

Uchwała Nr LV/332/23 Rada Gminy Topólka z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2814C Samszyce – Izbica Kujawska w m. Dębianki gm. Topólka

Uchwała Nr LV/332/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-12-14 12:58:22.

Uchwała Nr LV/331/23 Rady Gminy Topólka z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kuajwsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 8225 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr LV/331/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-12-14 12:55:58 | Data modyfikacji: 2023-12-20 09:00:59.

Uchwała Nr LIV/330/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 7098 z dnia 21 listopada 2023 r.

Uchwała Nr LIV/330/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-11-20 12:49:59 | Data modyfikacji: 2023-11-22 12:01:13.

Uchwała Nr LIV/329/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 7097 z dnia 21 listopada 2023 r.

Uchwała Nr LIV/329/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-11-20 12:46:22 | Data modyfikacji: 2023-11-22 12:02:00.

Uchwała Nr LIV/328/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.

Uchwała Nr L/328/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-11-20 12:44:44.

Uchwała Nr LIV/327/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 7096 z dnia 21 listopada 2023 r.

Uchwała Nr L/327/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-11-20 12:42:57 | Data modyfikacji: 2023-11-22 12:03:21.

Uchwała Nr LIV/326/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2024


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 7095 z dnia 21 listopada 2023 r.

Uchwała Nr L/326/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-11-20 12:41:11 | Data modyfikacji: 2023-11-22 12:04:53.

Uchwała Nr LIV/325/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku leśnego na rok 2024 na obszarze Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 7094 z dnia 21 listopada 2023 r.

Uchwała Nr LIV/325/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-11-20 12:39:23 | Data modyfikacji: 2023-11-22 12:04:03.

Uchwała Nr LIV/324/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 i zwolnień w tym podatku


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 7093 z dnia 21 listopada 2023 r. 

Uchwała Nr LIV/324/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-11-20 12:37:21 | Data modyfikacji: 2024-01-04 09:26:02.

Uchwała Nr LIV/323/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na rok 2024 na obszarze Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 7092 z dnia 21 listopada 2023 r.

Uchwała Nr LIV/323/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-11-20 12:32:38 | Data modyfikacji: 2023-11-22 12:05:35.

Uchwała Nr LIV/322/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/283/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2023

Uchwała Nr LIV/322/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-11-20 12:30:36.

Uchwała Nr LIV/321/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 7149 z dnia 24 listopada 2023 r.

Uchwała Nr LIV/321/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-11-20 12:29:35 | Data modyfikacji: 2023-11-27 10:36:17.

Uchwała Nr LIII/320/23 Rady Gminy Topólka z dnia 12 października 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 6414 z dnia 23 października 2023 r.

Uchwała Nr LIII/320/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-10-19 13:55:55 | Data modyfikacji: 2023-10-23 15:06:05.

Uchwała Nr LII/319/23 Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 6088 z dnia 5 października 2023 r.


Uchwała zmieniona Uchwałą Nr LIV/329/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. 

Uchwała Nr LII/319/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-10-03 14:42:53 | Data modyfikacji: 2023-12-15 14:48:03.

Uchwała Nr LII/318/23 Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przyjęcia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Topólka w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024

Uchwała Nr LII/318/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-10-03 14:41:06.

Uchwała Nr LII/317/23 Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 6087 z dnia 5 października 2023 r.

Uchwała Nr LII/317/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-10-03 14:39:16 | Data modyfikacji: 2023-10-10 08:43:14.

Uchwała Nr LIII/316/23 Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/279/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2023-2026

Uchwała Nr LII/316/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-10-03 14:34:53 | Data modyfikacji: 2023-10-03 14:44:10.

Uchwała Nr LI/315/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Topólka za rok 2022”

Uchwała Nr LI/315/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-07-05 13:10:24.

Uchwała Nr LI/314/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/283/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2023

Uchwała Nr LI/314/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-07-05 13:08:27.

Uchwała Nr LI/313/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 4604 z dnia 7 lipca 2023 r.

Uchwała Nr LI/313/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-07-05 13:05:07 | Data modyfikacji: 2023-07-10 07:42:11.

Uchwała Nr LI/312/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orlu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego


Uchwała unieważniona uchwałą Nr XXV/57/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2023 r. 

Uchwała Nr LI/312/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-07-05 12:59:40 | Data modyfikacji: 2023-08-04 13:51:42.

Uchwała Nr LI/311/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 4603 z dnia 7 lipca 2023 r. 

Uchwała Nr LI/311/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-07-05 12:52:26 | Data modyfikacji: 2023-07-10 07:43:35.

Uchwała Nr LI/310/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/279/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2023-2026

Uchwała Nr LI/310/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-07-05 12:50:07.

Uchwała Nr LI/309/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Topólka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok

Uchwała Nr LI/309/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-07-05 12:46:37.

Uchwała Nr LI/308/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Topólka za 2022 rok

Uchwała Nr LI/308/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-07-05 12:44:25.

Uchwała Nr LI/307/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Topólka

Uchwała Nr LI/307/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-07-05 12:41:10 | Data modyfikacji: 2023-07-05 12:42:47.

Uchwała Nr L/306/23 Rady Gminy Topólka z dnia 30 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/283/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2023

Uchwała Nr L/306/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-06-05 09:55:08.

Uchwała Nr L/305/23 Rady Gminy Topólka z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 3894 z dnia 6 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr L/305/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-06-05 09:52:17 | Data modyfikacji: 2023-06-07 08:47:21.

Uchwała Nr L/304/23 Rady Gminy Topólka z dnia 30 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 3963 z dnia 9 czerwca 2023 r.


 

Uchwała Nr L/304/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-06-05 09:43:09 | Data modyfikacji: 2023-06-12 10:27:51.

Uchwała Nr XLIX/303/23 Rady Gminy Topólka z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 2716 z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Uchwała Nr XLIX/303/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-04-19 10:36:54 | Data modyfikacji: 2023-06-05 09:37:04.

Uchwała Nr XLIX/302/23 Rady Gminy Topólka z dnia 13 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kuajwsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 2756 z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Uchwała Nr XLIX/302/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-04-19 10:34:19 | Data modyfikacji: 2023-04-25 09:36:34.

Uchwała Nr XLVIII/301/23 Rady Gminy Topólka z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Topólka

Uchwała Nr XLVIII/301/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-03-30 12:10:09.

Uchwała Nr XLVIII/300/ Rady Gminy Topólka z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji ds. Promocji Rady Gminy Topólka

Uchwała Nr XLVIII/300/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-03-30 12:06:31.

Uchwała Nr XLVIII/299/23 Rady Gminy Topólka z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Topólka

Uchwała Nr XLVIII/299/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-03-30 12:04:11.

Uchwała Nr XLVIII/298/23 Rady Gminy Topólka z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Topólka

Uchwała Nr XLVIII/298/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-03-30 12:03:28.

Uchwała Nr XLVIII/297/23 Rady Gminy Topólka z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Topólka

Uchwała Nr XLVIII/297/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-03-30 12:01:16.

Uchwała Nr XLVIII/296/23 Rady Gminy Topólka z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2023 roku”


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 2061 z dnia 29 marca 2023 r.

Uchwała Nr XLVIII/296/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-03-30 11:59:15 | Data modyfikacji: 2023-04-11 08:32:23.

Uchwała Nr XLVIII/295/23 Rady Gminy Topólka z dnia 23 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 2187 z dnia 3 kwietnia 2023 r.

Uchwała Nr XLVIII/295/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-03-30 11:52:44 | Data modyfikacji: 2023-04-04 09:37:45.

Uchwała Nr XLVII/294/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 875 z dnia 3 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XLVII/294/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-02-01 11:03:26 | Data modyfikacji: 2023-02-16 12:07:55.

Uchwała Nr XLVII/293/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie bezzasadności skargi na działalność Wojta Gminy Topólka

Uchwała Nr XLVII/293/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-02-01 11:01:22.

Uchwała Nr XLVII/292/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do zwrotu rodzicom i opiekunom prawnym kosztów dowozu dzieci, uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kuajwsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 873 z dnia 3 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XLVII/292/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-02-01 10:59:21 | Data modyfikacji: 2023-02-06 10:07:30.

Uchwała Nr XVII/291/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kuajwsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 872 z dnia 3 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XLVII/291/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-02-01 10:57:43 | Data modyfikacji: 2023-02-06 10:06:23.

Uchwała Nr XLVII/290/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 871 z dnia 3 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XLVII/290/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-02-01 10:54:51 | Data modyfikacji: 2023-02-06 10:05:19.

Uchwała Nr XLVII/289/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 870 z dnia 3 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XLVII/289/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-02-01 10:52:14 | Data modyfikacji: 2023-02-06 10:08:42.

Uchwała Nr XVII/288/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 1005 z dnia 8 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XLVII/288/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-02-01 10:51:22 | Data modyfikacji: 2023-02-09 15:10:27.

Uchwała Nr XLVII/287/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/279/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2023-2026

Uchwała Nr XLVII/287/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-02-01 10:50:16.
Data wprowadzenia: 2023-02-01 10:50:16
Opublikowane przez: Ewelina Waszak