Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
° Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023
° Wybory Prezydenta RP 2020
° Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
° Wybory do parlamentu UE 2019
° Wybory samorządowe 2018
° Wybory parlamentarne 2015
° Referendum ogólnokrajowe 2015
° Wybory Prezydenta RP 2015
° Wybory samorządowe 2014
° Wybory do parlamentu UE 2014
° Wybory parlamentarne 2011
° Wybory samorządowe 2010
° Wybory samorządowe 2006
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 WYBORY > Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023 strona główna 

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023
Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku I o
terminie losowania składów OKW

Informacja o losowaniu składów OKW

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-18 09:08:37, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Topólka z dnia 5
września 2023 roku

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Obwieszczenie o obwodach

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-07 08:48:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia
2011 r. Kodeks wyborczy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-01 14:14:54 Informację zaktualizowano 2023-09-01 14:33:22, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
INFORMACJA

dotycząca zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.
Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka na druku, którego wzór określa załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego, zmienionej uchwałą nr 71/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.
Zgłoszenia będą przyjmowane w pok. 5 do dnia 15 września 2023 (piątek) w godzinach pracy urzędu 7.15 – 15.15.
Kandydatem do składu komisji może być osoba, posiadająca prawo wybierania oraz która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.
Prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy:
1) komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego jest taka sama, i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, że partia jest wpisana pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych;
2) koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama;
3) reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w danych wyborach.

Zgłoszenie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.
Pełnomocnik wyborczy może zgłosić do jednej komisji więcej niż jednego kandydata ze wskazaniem ich kolejności.
Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców.
Zgłoszenia przyjmują urzędnicy wyborczy za pośrednictwem urzędu gminy.
Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia upoważnienie albo jego kopię uwierzytelnioną przez pracownika urzędu, po okazaniu oryginału upoważnienia. Zgłoszenia należy wypełniać czytelnie drukowanymi literami, w sposób nie budzący wątpliwości co do pisowni imienia i nazwiska kandydata, jego nr PESEL, adresu zamieszkania, nr telefonu i adresu e-mail.

Wykaz stałych obwodów głosowania i siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Topólka:
1) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Świetlica Wiejska w Czamaninie, Czamanin 64, 87-875 Topólka
2) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa w Paniewie, Paniewo 18, 87-875 Topólka
3) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Remiza OSP w Topólce, Topólka 17, 87-875 Topólka
4) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Świetlica Wiejska w Znaniewie, Znaniewo 2, 87 875 Topólka
5) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Świetlica Wiejska w Sierakowach, Sierakowy 54, 87-875 Topólka
6) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Remiza OSP w Orlu, Orle 54, 87-875 Topólka
7) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Szkoła Podstawowa w Topólce, Topólka 26, 87 875 Topólka


Joanna Kosińska
Pełnomocnik ds. wyborów

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-28 14:24:09, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-25 12:14:24, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
14 sierpnia 2023 r.

o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Obwieszczenie o okręgach wyborczych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-25 10:44:14, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17
sierpnia 2023 r.

o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa

UCHWAŁA o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-25 10:40:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Postanowienie Nr 44/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO WE
WŁOCŁAWKU z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Topólka do stanu faktycznego

Postanowienie Nr 44/2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-04 07:38:21, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Postanowienie Nr 43/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO WE
WŁOCŁAWKU z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie podziału Gminy Topólka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Nr 43/2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-04 07:35:12, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Wniosek o zmianę siedziby OKW Nr 3 w Topólce

Wniosek o zmianę siedziby OKW Nr 3 w Topólce

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-25 10:49:34, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Wniosek o zmianę siedziby OKW Nr 1 w Kamieńcu

Wniosek o zmianę siedziby OKW Nr 1 w Kamieńcu

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-25 10:43:19, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku