Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
° 2023 r.
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° Poprzednie
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2017 r. strona główna 

2017 r.
Uchwała Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 28 grudnia 2017r. w sprawie: uchwalenia
budżetu na 2018 rok.
 Uchwała Nr XXIV/195/17
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 13:01:07 Informację zaktualizowano 2018-01-12 13:01:47, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXIV/194/17 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 28 grudnia 2017r. w sprawie: uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na
lata 2018 - 2021.
 Uchwała Nr XXIV/194/17
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 12:58:18 Informację zaktualizowano 2018-01-12 12:58:58, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXIV/193/17 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2017 roku w sprawie: znian w uchwale Nr
XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia
2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
 Uchwała Nr XXIV/193/17
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 12:54:31 Informację zaktualizowano 2018-01-12 12:55:01, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXIV/192/17 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2017 roku w sprawie: zmian w uchwale Nr
XVI/143/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia
2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Topólka na lata 2017 - 2021.
 Uchwała Nr XXIV/192/17
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 12:48:42 Informację zaktualizowano 2018-01-12 12:49:52, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXIV/191/17 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia planów
pracy stałych komisji Rady Gminy Topólka na rok
2018
 Uchwała Nr XXIV/191/17
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 12:44:17, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXIV/190/17 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Topólka na
rok 2018
 Uchwała Nr XXIV/190/17
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 12:40:17 Informację zaktualizowano 2018-01-12 12:41:26, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXIV/189/17 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2017 roku w sprawie:wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie na własność gminy Topólka
niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Kozjatach
 Uchwała Nr XXIV/189/17
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 12:30:09 Informację zaktualizowano 2018-01-12 12:35:08, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXIV/188/17 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2017 roku w sprawie: aktualności Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Topólka oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego gminy
Topólka.
 Uchwała Nr XXIV/188/17
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 12:27:46 Informację zaktualizowano 2018-01-12 12:36:43, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXIII/187/17 Rady Gminy Topólka z 08
listopada 2017 roku w sprawie: zmian w Uchwale Nr
XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia
2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
 Uchwała Nr XXIII/187/17
Data wprowadzenia informacji 2017-11-15 15:19:04 Informację zaktualizowano 2017-11-15 15:20:10, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXIII/186/17 Rady Gminy Topólka z 08
listopada 2017 roku w sprawie: wysokości stawek
podatku od środków transportowych na rok 2018.
 Uchwała Nr XXIII/186/17
Data wprowadzenia informacji 2017-11-15 15:13:42, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXIII/185/17 Rady Gminy Topólka z 08
listopada 2017 roku w sprawie:wprowadzenia opłaty
od posiadania psów na rok 2018.
 Uchwała Nr XXIII/185/17
Data wprowadzenia informacji 2017-11-15 15:10:13, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXIII/184/17 Rady Gminy Topólka z 08
listopada 2017 roku w sprawie: określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok
2018 i zwolnień w tym podatku.
 Uchwała Nr XXIII/184/17
Data wprowadzenia informacji 2017-11-15 15:07:50, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXIII/183/17 Rady Gminy Topólka z 08
listopada 2017 roku w sprawie: obniżenia kwoty
stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla
celów podatku leśnego na rok 2018, na obszarze
gminy Topólka.
 Uvhwała Nr XXIII/183/17
Data wprowadzenia informacji 2017-11-15 15:04:29, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXIII/182/17 Rady Gminy Topólka z 08
listopada 2017 roku w sprawie: obniżenia ceny
skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok
2018, na obszarze gminy Topólka.
 Uvhwała Nr XXIII/182/17
Data wprowadzenia informacji 2017-11-15 15:01:10, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXIII/181/17 Rady Gminy Topólka z 08
listopada w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Topólka do realizacji
projektu, pt. „ Organizacja zajęć dodatkowych
w oddziałach przedszkolnych w Gminie Topólka”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego
na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10
Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie
ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1
Wychowanie przedszkolne
 Uchwała Nr XXIII/181/17
Data wprowadzenia informacji 2017-11-15 14:46:11, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXIII/180/17 Rady Gminy Topólka z 08
listopada 2017 roku w sprawie: przyjęcia
„Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na
lata 2016-2023”.
 Uchwała Nr XXIII/180/17
Data wprowadzenia informacji 2017-11-15 14:43:00 Informację zaktualizowano 2017-11-15 14:48:55, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXII/179/17 Rady Gminy Topólka z 06
października 2017r.
 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Usług Wspólnych w Topólce
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 14:01:12, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXII/178/17 Rady Gminy Topólka z 06
października 2017r.
 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Topólce oraz wyznaczenia jednostki obsługującej dla jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 13:58:20, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXII/177/17 Rady Gminy Topólka z 06
października 2017r.
 w pomocy finansowej gminie Gostycyn.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 13:50:15, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXII/176/17 Rady Gminy Topólka z 06
października 2017r.
 w sprawie powołania skarbnika gminy Topólka.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 13:46:57 Informację zaktualizowano 2017-10-10 13:48:53, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXI/175/17 Rady Gminy Topólka z 28
września 2017r.
 w sprawie odwołania skarbnika gminy.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 13:20:57, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXI/174/17 Rady Gminy Topólka z 28
września 2017r.
 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r.w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 13:16:51 Informację zaktualizowano 2017-10-10 13:17:56, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXI/173/17 Rady Gminy Topólka z 28
września 2017r.
 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/143/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2017 - 2021.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 13:12:44 Informację zaktualizowano 2017-10-10 13:14:04, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXI/172/17 Rady Gminy Topólka z 28
września 2017r.
 w sprawie przyznania dotacji w roku 2017 z budżetu gminy Topólka na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 13:03:26, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXI/171/17 Rady Gminy Topólka z 28
września 2017r.
 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie w ośmiotetnią Szkołę Podstawową im. Franciszka Becińskiego w Paniewie.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 13:00:03, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXI/170/17 Rady Gminy Topólka z 28
września 2017r.
 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce w ośmiotetnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Topólce.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 12:53:56, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXI/169/17 Rady Gminy Topólka z 28
września 2017r.
 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Topólka.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 12:40:45, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XX/168/17 Rady Gminy Topólka z 23
czerwca 2017r.
 w sprawie dopuszczenie zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu gminy Topólka za pomocą innego instrumentu płatniczego
Data wprowadzenia informacji 2017-06-30 14:31:14, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XX/167/17 Rady Gminy Topólka z 23
czerwca 2017r.
 w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-06-30 14:27:50 Informację zaktualizowano 2017-06-30 14:28:35, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XX/166/17 Rady Gminy Topólka z 23
czerwca 2017r.
 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/143/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2017 - 2021.
Data wprowadzenia informacji 2017-06-30 14:12:23 Informację zaktualizowano 2017-06-30 14:24:47, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XX/165/17 Rady Gminy Topólka z 23
czerwca 2017r.
 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Topólka.
Data wprowadzenia informacji 2017-06-30 14:10:24, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XX/164/17 Rady Gminy Topólka z 23
czerwca 2017r.

Uchwasła zmieniona Uchwałą Nr XXII/172/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r.

 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Topólka na lata 2017 - 2022.
Data wprowadzenia informacji 2017-06-30 14:08:13 Informację zaktualizowano 2022-10-20 10:47:35, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XX/163/17 Rady Gminy Topólka z 23
czerwca 2017r.
 w sprawie przyznania dotacji w roku 2017 z budżetu gminy Topólka na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Data wprowadzenia informacji 2017-06-30 14:05:58, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XX/162/17 Rady Gminy Topólka z 23
czerwca 2017r.
 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2017-06-30 13:41:51, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XX/161/17 Rady Gminy Topólka z 23
czerwca 2017r.
 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Topólka z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-06-30 13:38:13, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XX/160/17 Rady Gminy Topólka z 23
czerwca 2017r.
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Topólka za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Topólka za 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-06-30 13:35:41, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XX/159/17 Rady Gminy Topólka z 23
czerwca 2017r.
 zmieniająca Uchwałę w sprawie Lokalnego Programui Rozwoju Gminy Topólka na lata 2012-2020.
Data wprowadzenia informacji 2017-06-30 13:29:58 Informację zaktualizowano 2017-06-30 14:33:53, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XIX/158/17 Rady Gminy Topólka z 28
kwietnia 2017r.
 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Topólce.
Data wprowadzenia informacji 2017-05-02 10:19:58, wprowadzający: Anna Wasiak
Załacznik do Uchwały Nr XIX/157/17 z dnia 28
kwietnia 2017r.
 "Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016 - 2023".
Data wprowadzenia informacji 2017-05-02 10:14:04 Informację zaktualizowano 2017-05-02 10:16:09, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XIX/157/17 Rady Gminy Topólka z 28
kwietnia 2017r.
 w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016 - 2023".
Data wprowadzenia informacji 2017-05-02 10:05:53, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVIII/156/17 Rady Gminy Topólka z 29
marca 2017r.
 w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 15:23:46 Informację zaktualizowano 2017-05-02 10:10:21, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVIII/155/17 Rady Gminy Topólka z 29
marca 2017r.
 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 15:21:33, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVIII/154/17 trady Gminy Topólka z 29
mrca 2017r.
 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Topólka udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Wandynowo gm. Bytoń, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 113/1 i 113/2 o łącznej pow. 2,94 ha.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 15:17:51, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVIII/153/17 Rady Gminy Topólka z
dnia 29 marca 2017r.
 w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 15:06:55 Informację zaktualizowano 2017-04-10 15:08:03, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVIII/152/17 Rady Gminy Topólka z 29
marca 2017r.
 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/143/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2017 - 2021
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 15:00:04 Informację zaktualizowano 2017-04-10 15:02:59, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVIII/151/17 Rady Gnminy Topólka z 29
marca 2017r.
 w sprawie wyrażenia zgody, na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 14:55:18, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVIII/150/17 Rady Gminy Topólka z 29
marca 2017r.
 w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2017 roku”
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 14:38:26, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVIII/149/17 Rady Gminyn Topólka z 29
marca 2017r.
 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 14:36:00 Informację zaktualizowano 2017-04-10 14:40:53, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVIII/148/17 Rady Gminy Topólka z 29
marca 2017r.
 1 uch. 148.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 14:34:18, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVIII/147/17 Rady Gminy Topólka z 29
marca 2017r.
 w sprawie dostosowani9a sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 14:15:41, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVII/146/17 Rady Gminy Topólka z dnia
10 lutego 2017r.
 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punkcie przedszkolnym, dla których organem prowadzącym jest gmina Topólka
Data wprowadzenia informacji 2017-02-15 09:32:41 Informację zaktualizowano 2017-02-15 10:40:50, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XVII/145/17 Rady Gminy Topólka z 10
lutego 2017r.
 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Data wprowadzenia informacji 2017-02-15 09:28:20 Informację zaktualizowano 2017-02-15 10:40:21, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku