Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
° 2023 r.
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° Poprzednie
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2019 r. strona główna 

2019 r.
Uchwała Nr XIII/113/19 Rady Gminy Topólka z dnia
20 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 7522 z dnia 24 grudnia 2019 r.


Uchwała uchylona Uchwałą nr XXXIX/243/22 Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-30 10:21:24 Informację zaktualizowano 2022-10-20 10:29:47, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XIII/112/19 Rady Gminy Topólka z dnia
20 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów
pracy komisji stałych Rady Gminy Topólka na rok
2020

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-30 10:17:48 Informację zaktualizowano 2019-12-30 10:18:29, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia
20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu
na 2020 rok

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 7711 z dnia 31 grudnia 2019 r.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-30 10:14:38 Informację zaktualizowano 2020-01-03 13:20:29, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XIII/110/19 Rady Gminy Topólka z dnia
20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na
lata 2020-2023

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-30 10:12:39 Informację zaktualizowano 2019-12-30 10:13:23, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XIII/109/19 Rady Gminy Topólka z dnia
20 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr
II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia
2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 7710 z dnia 31 grudnia 2019 r.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-30 10:09:17 Informację zaktualizowano 2020-01-03 13:18:59, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XIII/108/19 Rady Gminy Topólka z dnia
20 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr
II/22/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia
2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Topólka na lata 2019-2022

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-30 10:04:15 Informację zaktualizowano 2019-12-30 10:10:46, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XIII/107/19 Rady Gminy Topólka z dnia
20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na
rok 2020

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-30 09:55:31 Informację zaktualizowano 2019-12-30 09:57:02, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XII/106/19 Rady Gminy Topólka z dnia
12 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka
wsparcia pod nazwą "Klub Senior + w Topólce"
oraz określenia zasad jego funkcjonowania i
odpłatności

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 7279 z dnia 17 grudnia 2019 r.


Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 9/2019 z dnia 20 stycznia 2020 r.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-16 08:26:41 Informację zaktualizowano 2020-05-04 13:40:39, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XII/105/19 Rady Gminy Topólka z dnia
12 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
obowiązującej na terenie Gminy Topólka oraz
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujacych bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 7278 z dnia 17 grudnia 2019 r.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-16 08:24:15 Informację zaktualizowano 2019-12-18 11:05:28, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XII/104/19 Rady Gminy Topólka z dnia
12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami dla nieruchomości, na których znajdują
się domku letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 7277 z dnia 17 grudnia 2019 r.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-16 08:16:50 Informację zaktualizowano 2019-12-18 11:06:40, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XI/103/19 Rady Gminy Topólka z dnia 3
grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/22/18
Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Topólka na lata 2019-2022

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 15:05:04 Informację zaktualizowano 2019-12-09 15:05:39, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XI/102/19 Rady Gminy Topólka z dnia 3
grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr II/23/18
Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w
sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 7128 z dnia 11 grudnia 2019

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 15:03:25 Informację zaktualizowano 2019-12-12 11:14:05, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XI/101/19 Rady Gminy Topólka z dnia 3
grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie zwrotu nakładów na gminny Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Wandynowie

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 15:01:24 Informację zaktualizowano 2019-12-09 15:01:57, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XI/100/19 Rady Gminy Topólka z dnia 3
grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w
schronisku dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 7127 z dnia 11 grudnia 2019 r.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 14:59:40 Informację zaktualizowano 2019-12-12 11:15:17, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XI/99/19 Rady Gminy Topólka z dnia 3
grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania
nagród ze specjalnego funduszu nagród

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 7126 z dnia 11 grudnia 2019 r.


Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 5/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 14:54:52 Informację zaktualizowano 2020-05-04 13:38:14, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XI/98/19 Rady Gminy Topólka z dnia 3
grudnia 2019 r. w sprawie wniosku o wypłatę
dodatku energetycznego

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 7125 z dnia 11 grudnia 2019 r.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 14:53:14 Informację zaktualizowano 2019-12-12 11:18:45, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XI/97/19 Rady Gminy Topólka z dnia 3
grudnia 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa
podatku rolnego, podatku od nieruchomości,
podatku leśnego i opłaty z tytułu posiadania
psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 7124 z dnia 11 grudnia 2019 r.


Uchwała zmieniona Uchwałą Nr XXXX/251/22 Rady Gminy Topolka z dnia 19 lipca 2022 r.


Uchwała zmieniona Uchwałą Nr XLI/254/22 Rady Gminy Topolka z dnia 31 sierpnia 2022 r.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 14:51:04 Informację zaktualizowano 2022-09-07 13:31:10, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr X/96/19 Rady Gminy Topólka z dnia 15
listopada 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr
II/22/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia
2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Topólka na lata 2019-2022
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-22 14:11:40 Informację zaktualizowano 2019-11-22 14:12:14, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr X/95/19 Rady Gminy Topólka z dnia 15
listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę nr
II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia
2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 6178 z dnia 25 listopada 2019 r.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-22 14:08:03 Informację zaktualizowano 2019-11-25 12:57:06, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr X/94/19 Rady Gminy Topólka z dnia 15
listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odstapienie od obowiązku przetargowego zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomosci gruntowych,
stanowiących własność gminy Topólka
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-22 14:03:55 Informację zaktualizowano 2019-11-22 14:05:24, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr X/93/19 Rady Gminy Topólka z dnia 15
listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia
umów najmu nieruchomości, stanowiących
własność gminy Topólka
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-22 13:51:24, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr X/92/19 Rady Gminy Topólka z dnia 15
listopada 2019 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 6177 z dnia 25 listopada 2019 r.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-22 13:48:19 Informację zaktualizowano 2019-11-25 13:00:07, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr X/91/19 Rady Gminy Topólka z dnia 15
listopada 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu
dostarczania wody na terenie Gminy Topólka

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 6176 z dnia 25 listopada 2019 r.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-22 13:07:18 Informację zaktualizowano 2019-11-25 13:01:16, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr X/90/19 Rady Gminy Topólka z dnia 15
listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody na
terenie Gminy Topólka
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-22 13:04:39, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr X/89/19 Rady Gminy Topólka z dnia 15
listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na
realizację zadań własnych powiatu
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-22 13:01:15, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr X/88/19 Rady Gminy Topólka z dnia 15
listopada 2019 r. w sprawie zmian w uchwale nr
XX/164/17 Rady Gminy Topólka z dnia 23 czerwca
2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego
Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Topólka na lata 2017-2022

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 6175 z dnia 25 listopada 2019 r.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-22 12:58:29 Informację zaktualizowano 2019-11-25 12:01:22, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr X/87/19 Rady Gminy Topólka z dnia 15
listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na rok
2020

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 6174 z dnia 25 listopada 2019 r.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-22 12:54:59 Informację zaktualizowano 2019-11-25 13:04:31, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr X/86/19 Rady Gminy Topólka z dnia 15
listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty
od posiadania psów na rok 2020

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 6173 z dnia 25 listopada 2019 r.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-22 12:50:03 Informację zaktualizowano 2019-11-25 13:06:49, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr X/85/19 Rady Gminy Topólka z dnia 15
listopada 2019 r. w sprawie obnizenia kwoty
stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla
celów podatku leśnego na rok 2020 na obszarze
Gminy Topólka

Uchwała opiblikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 2019, poz. 6172 z dnia 25 listopada 2019 r.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-22 12:47:32 Informację zaktualizowano 2019-11-25 13:03:03, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr X/84/19 Rady Gminy Topólka z dnia 15
listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 i
zwolnień w tym podatku

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 6171 z dnia 25 listopada 2019 r.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-22 12:40:25 Informację zaktualizowano 2019-11-25 13:05:31, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr X/83/19 Rady Gminy Topólka z dnia 15
listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu
żyta dla cełów podatku rolnego na rok 2020 na
obszarze Gminy Topólka

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 6207 z dnia 26 listopada 2019 r.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-22 12:22:34 Informację zaktualizowano 2019-11-27 12:23:33, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr IX/82/19 Rady Gminy Topólka z dnia 1
października 2019 r.
 Uchwała Nr IX/82/19 Rady Gminy Topólka z dnia 1 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/22/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2019-2022
Data wprowadzenia informacji 2019-10-09 14:01:13 Informację zaktualizowano 2019-10-09 14:02:09, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr IX/81/19 Rady Gminy Topólka z dnia 1
października 2019 r.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 2019, poz. 5400 z dnia 10 października 2019 r.

 Uchwała Nr IX/81/19 Rady Gminy Topólka z dnia 1 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-10-09 13:37:54 Informację zaktualizowano 2019-11-25 11:59:08, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr IX/80/19 Rady Gminy Topólka z dnia 1
października 2019 r.

Uchwała uchylona Uchwałą Rady Gminy Topólka Nr X/90/19 z dnia 15 listopada 2019 r.

 Uchwała Nr IX/80/19 Rady Gminy Topólka z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2019-10-09 13:31:25 Informację zaktualizowano 2020-05-04 13:39:17, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr IX/79/19 Rady Gminy Topólka z dnia 1
października 2019 r.
 Uchwała Nr IX/79/19 Rady Gminy Topólka z dnia 1 października 2019 r. w sprawie przyjęcia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Topólka w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020
Data wprowadzenia informacji 2019-10-09 13:24:07 Informację zaktualizowano 2019-10-09 13:28:41, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr VIII/78/19 Rady Gminy Topólka z dnia
27 sierpnia 2019 r.
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-09-05 14:22:48 Informację zaktualizowano 2019-10-09 13:14:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr VIII/77/19 Rady Gminy Topólka z dnia
27 sierpnia 2019 r.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2019, poz. 4744 z dnia 6 września 2019 r.

 Uchwała Nr VIII/77/19 Rady Gminy Topólka z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-09-05 14:18:11 Informację zaktualizowano 2019-10-02 12:53:10, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr VIII/76/19 Rady Gminy Topólka z dnia
27 sierpnia 2019 r.
 Uchwała Nr VIII/76/19 Rady Gminy Topólka z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2019-09-05 14:13:35 Informację zaktualizowano 2019-09-05 14:14:46, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr VIII/75/19 Rady Gminy Topólka z dnia
27 września 2019 r.
 Uchwała Nr VIII/75/19 Rady Gminy Topólka z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2019-09-05 14:10:44, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr VIII/74/19 Rady Gminy Topólka z dnia
27 sierpnia 2019 r.
 Uchwała Nr VIII/74/19 Rady Gminy Topólka z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego "Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023"
Data wprowadzenia informacji 2019-09-05 14:07:06 Informację zaktualizowano 2019-09-06 11:49:21, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr VII/73/19 Rady Gminy Topólka z dnia
27 czerwca 2019r.
 Uchwała Nr VII/73/19 Rady Gminy Topólka z 27 czerwca 2019r. zmieniająca uchwałę nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-07-12 13:53:32 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:11:07, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VII/72/19 Rady Gminy Topólka z dnia
27 czerwca 2019r.
 Uchwała Nr VII/72/19 Rady Gminy Topólka z 27 czerwca 2019r. zmieniająca uchwałę nr II/22/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2019-2022
Data wprowadzenia informacji 2019-07-12 13:42:38 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:38:15, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VII/71/19 Rady Gminy Topólka z dnia
27 czerwca 2019r.
 Uchwała Nr VII/71/19 Rady Gminy Topólka z 27 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Topólka.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-12 13:23:17 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:40:17, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VII/70/19 Rady Gminy Topólka z dnia
27 czerwca 2019r.
 Uchwała Nr VII/70/19 Rady Gminy Topólka z 27 czerwca 2019r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Topólka za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Topólka za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-07-12 13:16:40, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VII/69/19 Rady Gminy Topólka z dnia
27 czerwca 2019r.
 Uchwała Nr VII/69/19 Rady Gminy Topólka z 27 czerwca 2019r. w sprawie: wotum zaufania.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-12 13:10:19, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/68/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.

zasoby pomocy.społecznej.pdf

wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-12 10:18:45 Informację zaktualizowano 2019-06-12 13:14:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr VI/67/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.

wykaz imiennego głosowania radnych

 Uchwała Nr VI/67/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019r. zmieniająca uchwałe Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-06-12 10:12:04, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/66/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 ) uchwała uchylająca uchwałę Nr XVIII/154/17 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Topólka udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Wandynowo gm. Bytoń, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 113/1 i 113/2 o łącznej pow. 2, 94 ha
Data wprowadzenia informacji 2019-06-12 10:05:23 Informację zaktualizowano 2019-06-12 12:25:18, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/65/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Znaniewo
Data wprowadzenia informacji 2019-06-12 09:56:53 Informację zaktualizowano 2019-06-12 12:23:54, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/64/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Wola Jurkowa
Data wprowadzenia informacji 2019-06-12 09:54:37 Informację zaktualizowano 2019-06-12 12:23:17, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/63/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Torzewo
Data wprowadzenia informacji 2019-06-12 09:51:13 Informację zaktualizowano 2019-06-12 12:22:16, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/62/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Topólka
Data wprowadzenia informacji 2019-06-12 09:48:55 Informację zaktualizowano 2019-06-12 12:21:26, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/61/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Sierakowy
Data wprowadzenia informacji 2019-06-12 09:41:32 Informację zaktualizowano 2019-06-12 12:20:22, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/60/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Świerczynek
Data wprowadzenia informacji 2019-06-12 09:37:33 Informację zaktualizowano 2019-06-12 12:18:59, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/59/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 Świerczyn
Data wprowadzenia informacji 2019-06-12 09:33:14 Informację zaktualizowano 2019-06-12 12:14:30, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/58/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Sadłużek
Data wprowadzenia informacji 2019-06-12 09:29:10 Informację zaktualizowano 2019-06-12 12:09:28, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/57/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Sadłóg
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 13:59:26 Informację zaktualizowano 2019-06-12 12:08:50, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/56/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Paniewo
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 13:48:18 Informację zaktualizowano 2019-06-12 12:08:08, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/55/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Paniewek
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 13:46:19 Informację zaktualizowano 2019-06-12 12:07:38, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/54/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Orle
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 13:44:17 Informację zaktualizowano 2019-06-12 12:07:06, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/53/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Miłachówek
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 13:39:12 Informację zaktualizowano 2019-06-12 12:06:38, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/52/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Kozjaty
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 13:37:05 Informację zaktualizowano 2019-06-12 12:06:07, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Kamieńczyk
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 13:24:49 Informację zaktualizowano 2019-06-12 12:05:37, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Kamieniec
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 13:15:38 Informację zaktualizowano 2019-06-12 12:05:04, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/49/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Głuszynek
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 13:12:43 Informację zaktualizowano 2019-06-12 12:04:29, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/48/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Galonki
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 13:08:17 Informację zaktualizowano 2019-06-12 12:03:34, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/47/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Czamaninek
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 13:05:44 Informację zaktualizowano 2019-06-12 12:02:58, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/46/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Czamanin-Kolonia
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 13:01:44 Informację zaktualizowano 2019-06-12 11:10:13, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Czamanin
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 12:52:19 Informację zaktualizowano 2019-06-12 11:09:33, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Chalno
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 12:44:17 Informację zaktualizowano 2019-06-12 11:08:50, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Borek
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 12:02:59 Informację zaktualizowano 2019-06-12 11:08:11, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Bielki
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 12:00:50 Informację zaktualizowano 2019-06-12 11:07:18, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/41/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Topólka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 11:58:14 Informację zaktualizowano 2019-06-12 10:54:00, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 11:38:10 Informację zaktualizowano 2019-06-12 10:53:10, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29
marca 2019r.
 Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2019r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 14:35:43, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29
marca 2019r.
 Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2019r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 14:31:24, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29
marca 2019r.
 uchwała Nr V/39/19 Rady gminy Topólka z 29 marca 2019r. w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok,
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 14:19:58 Informację zaktualizowano 2019-04-04 14:24:27, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29
marca 2019r.
 Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2019r.w sprawie zmian w Uchwale Nr II/22/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2019-2022
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 14:13:23 Informację zaktualizowano 2019-04-04 14:14:11, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29
marca 2019r.
 Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2019r.w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 14:08:59, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29
marca 2019r.
 Uchwała Nr V/34/19 Rady gminy Topólka z 29 marca 2019r. w sprawiew sprawie szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 14:05:59, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29
marca 2019r.
 Uchwaa Nr V/33/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2019r.szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 14:00:43 Informację zaktualizowano 2019-04-04 14:01:08, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr IV/32/19 Rady Gminy Topólka
 Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Topólka, określenia jej zadań, składu osobowego oraz wyboru przewodniczącego komisji statutowej
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 11:46:23 Informację zaktualizowano 2019-04-04 11:52:30, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr III/31/19 Rady Gminy Topólka z 26
lutego 2019r.
 w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-03-01 11:17:24, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr III/30/19 Rady Gminy Topólka z 26
lutego 2019r.
 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Topólce
Data wprowadzenia informacji 2019-03-01 11:15:31, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr III/29/19 Rady Gminy Topólka z 26
lutego 2019r.
 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Topólce oraz wyznaczenia jednostki obsługującej dla jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2019-03-01 11:12:55, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr III/28/19 Rady Gminy Topólka z 26
lutego 2019r.
 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność gminy Topólka zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kozjatach
Data wprowadzenia informacji 2019-03-01 11:11:04, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr III/27/19 Rady Gminy Topólka z 26
lutego 2019r.
 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2019 roku”
Data wprowadzenia informacji 2019-03-01 11:07:52, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr III/26/19 Rady Gminy Topólka z 26
lutego 2019r.

Uchwała uchylona uchwałą Nr XLVII/291/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r.

 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Data wprowadzenia informacji 2019-03-01 11:02:31 Informację zaktualizowano 2023-02-08 14:08:29, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uuchwała Nr III/25/19 Rady Gminy Topólka z 26
lutego 2019r.
 Uchwała w sprawie przyznania dotacji w roku 2019 z budżetu Gminy Topólka na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków
Data wprowadzenia informacji 2019-03-01 10:57:29, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr II/24/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała Nr II/24/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28.12.2018r. w sprawie wyrażenia zgody, na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu nieruchomości, stanowiących własność gminy Topólka.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 10:56:52, wprowadzający: Anna Wasiak
Informacja opisowa do Budżetu na 2019r.
 Informacja opisowa do Budżetu na 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 10:52:42 Informację zaktualizowano 2019-01-14 10:53:06, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Budżetu na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 10:49:28 Informację zaktualizowano 2019-01-14 10:49:44, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na lata 2019 - 2022
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 10:46:55 Informację zaktualizowano 2019-01-14 10:47:32, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28.12.2018r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV195/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 10:43:23, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr II/20/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała Nr II/20/18 w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/194/17 Rady Gminy Topólka z dnuia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2018 - 2021
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 10:38:21 Informację zaktualizowano 2019-01-14 10:39:17, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr II/19/18 Rady Gminy Topólka z dnia
28.12.2018r.
 Uchwała Nr II/19/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28.12.2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/62/07 Rady Gminy Toólka z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie przystąpienia gminy Topólka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla powiatu radziejowskiego".
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 10:32:07, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Topólka z dnia
28.12.2018r.
 Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28.12.2018r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2019 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 10:27:00, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Topólka z dnia
28.12.2018r.
 Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia gminnego prgramu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Topólka na rok 2019
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 10:22:38 Informację zaktualizowano 2019-01-14 10:23:27, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr I/16/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 14:16:13, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr I/15/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Promocji Gminy Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 14:12:41, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr I/14/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Promocji Gminy Rady Gminy Topólka oraz ustalenia przedmiotu działania tej Komisji
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 14:09:24, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr I/13/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 14:07:30 Informację zaktualizowano 2018-12-18 12:50:50, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr I/12/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 14:05:24, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr I/11/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 14:03:33, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr I/10/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Topólka oraz ustalenia przedmiotu działania tej Komisji
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 13:59:09, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr I/9/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 chwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 13:54:53, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr I/8/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018r.
 Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 13:53:10, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr I/7/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018r.
 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 13:51:08, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr I/6/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018r.
 Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 13:49:22, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr I/5/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018r.
 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 13:47:35, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr I/4/18 Rady Gminy Topólka z
23.11.2018r.
 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 13:45:31, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018r.
 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 13:43:39, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018r.
 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 13:41:36, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 13:36:30 Informację zaktualizowano 2018-12-12 13:39:50, wprowadzający: Anna Wasiak
wersja do druku