Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° Poprzednie
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2020 r. strona główna 

2020 r.

Uchwała Nr XXII/176/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2021


Uchwała zmieniona Uchwałą Nr XXXIV/221/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XXII/176/20 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 10:42:55 Informację zaktualizowano 2022-10-20 10:22:37, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXII/175/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w Gminie Topólka na lata 2021 – 2026

Uchwała Nr XXII/175/20 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 10:40:53, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXII/174/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

Uchwała Nr XXII/174/20 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 10:38:57, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXII/173/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Topólka na lata 2021-2030”

Uchwała Nr XXII/173/20 Rady Gminy Topólka

Załącznik do uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 10:34:33, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXII/172/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/164/17 Rady Gminy Topólka z dnia 23 czerwa 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Topólka na lata 2017-2022


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2021, poz. 117 z dnia 7 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XXII/172/20 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 10:32:32 Informację zaktualizowano 2021-01-12 14:16:12, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXII/171/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody, na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 139/2 w Paniewie, stanowiącej własność gminy Topólka

Uchwała Nr XXII/171/20 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 10:30:41, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXII/170/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Topólka

Uchwała Nr XXII/170/20 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 10:28:01, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXII/169/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Topólka

Uchwała Nr XXII/169/20 Rady Gminy Topólka

Uchwała uchylona uchwałą Nr XXXII/209/21 Rady Gminy Topólka z dnia 18 listopada 2021 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 10:23:17, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXII/168/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Topólka na rok 2021

Uchwała Nr XXII/168/20 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 10:21:00, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXII/167/20 Rada Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2021, poz. 116 z dnia 7 stycznia 2021r.

Uchwała Nr XXII/167/20 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 10:08:33 Informację zaktualizowano 2021-01-12 14:18:09, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

Uchwała Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 10:04:23, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXII/165/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 115 z dnia 7 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XXII/165/20 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 10:01:54 Informację zaktualizowano 2021-01-12 14:19:36, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXII/164/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/110/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023

Uchwała Nr XXII/164/20 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 09:11:56 Informację zaktualizowano 2021-01-07 09:59:44, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XXI/163/20 Rady Gminy Topólka z dnia
8 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury ustanowienia sztandaru Gminie Topólka

Uchwała Nr XXI/163/20 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 08:59:10 Informację zaktualizowano 2020-12-14 09:49:29, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XXI/162/20 Rady Gminy Topólka z dnia
8 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Topólka na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029"

Załącznik do uchwały Nr XXI/162/20

Uchwała Nr XXI/162/20 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 08:56:05, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XXI/161/20 Rady Gminy Topólka z dnia
8 grudnia 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr IX/81/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 6408 z dnia 14 grudnia 2020 r.

 Uchwała Nr XXI/161/20 Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 08:52:21 Informację zaktualizowano 2020-12-14 15:09:37, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XXI/160/20 Rady Gminy Topólka z dnia
8 grudnia 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/111/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2020 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 6410 z dnia 14 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXI/160/20 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 08:47:42 Informację zaktualizowano 2020-12-14 15:08:02, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XX/159/20 Rady Gminy Topólka z dnia
13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego
Programu współpracy Gminy Topólka z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2021 r.
 Uchwała Nr XX/159/20 Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2020-11-23 08:31:09, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XX/158/20 Rady Gminy Topólka z dnia
13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia
„Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w
Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla
Gminy Topólka na lata 2021-2035”

Załącznik do uchwały Nr XX/158/20

 Uchwała Nr XX/158/20 Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2020-11-23 08:20:13, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XX/157/20 Rady Gminy Topólka z dnia
13 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 5586 z dnia 19 listgopada 2020 r.


Uchwała uchylona uchwłą Nr XLVI/285/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r.

 Uchwała Nr XX/157/20 Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2020-11-23 08:18:04 Informację zaktualizowano 2023-02-08 14:34:36, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XX/156/20 Rady Gminy Topólka z dnia
13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Topólka

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 5585 z dnia 19 listopada 2020 r.


Uchwała uchylona uchwałą Nr XLVI/286/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r.

 Uchwała Nr XX/156/20 Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2020-11-23 08:11:26 Informację zaktualizowano 2023-02-08 14:31:14, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XX/155/20 Rady Gminy Topólka z dnia
13 listopada 2020 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2021

Uchwała opublikowanan w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 5584 z dnia 19 listopada 2020 r.

 Uchwała Nr XX/155/20 Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2020-11-23 08:09:37 Informację zaktualizowano 2020-11-23 13:11:53, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XX/154/20 Rady Gminy Topólka z dnia
13 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia
opłaty od posiadania psów na rok 2021

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 5583 z dnia 19 listopada 2020 r.

 Uchwała Nr XX/154/20 Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2020-11-23 08:07:53 Informację zaktualizowano 2020-11-23 13:08:14, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XX/153/20 Rady Gminy Topólka z dnia
13 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia kwoty
stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla
celów podatku leśnego na rok 2021 na obszarze
Gminy Topólka

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 5582 z dnia 19 listopada 2020 r.

 Uchwała Nr XX/153/20 Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2020-11-23 08:05:28 Informację zaktualizowano 2020-11-23 13:16:09, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XX/152/20 Rady Gminy Topólka z dnia
13 listopada 2020 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok
2021 i zwolnień w tym podatku

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 5581 z dnia 19 listopada 2020 r.

 Uchwała Nr XX/152/20 Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2020-11-23 08:03:34 Informację zaktualizowano 2020-11-23 13:06:59, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XX/151/20 Rady Gminy Topólka z dnia
13 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2021
na obszarze Gminy Topólka

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 5580 z dnia 19 listopada 2020 r.

 Uchwała Nr XX/151/20 Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2020-11-23 07:57:02 Informację zaktualizowano 2020-11-23 13:14:36, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XX/150/20 Rady Gminy Topólka z dnia
13 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr
XIII/111/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia budżetu na 2020 rok

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 5649 z dnia 24 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XX/150/20 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-23 07:54:28 Informację zaktualizowano 2020-11-25 14:20:49, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XX/149/20 Rady Gminy Topólka z dnia
13 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr
XIII/111/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Topólka na lata 2020-2023
 Uchwała Nr XX/149/20 Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2020-11-23 07:53:32 Informację zaktualizowano 2020-11-23 07:58:22, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XIX/148/20 Rady Gminy Topólka z dnia
16 października 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr
XIII/111/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia budżetu na 2020 rok

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 5040 z dnia 27 października 2020 r.

 Uchwała Nr XIX/148/20 Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2020-10-23 12:56:07 Informację zaktualizowano 2020-10-27 15:09:14, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XIX/147/20 Rady Gminy Topólka z dnia
16 października 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr
XIII/110/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia
2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023

Uchwała Nr XIX/147/20 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-23 12:53:52, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XVIII/146/20 Rady Gminy Topólka z
dnia 29 września 2020 r. w sprawie zaliczenia
drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 4817 z dnia 8 października 2020 r.

 Uchwała Nr XVIII/146/20 Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2020-10-06 13:21:50 Informację zaktualizowano 2020-10-08 14:20:41, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XVIII/145/20 Rady Gminy Topólka z
dnia 29 września 2020 r. w sprawie trybu i
sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 4816 z dnia 8 października 2020 r.

 Uchwała Nr XVIII/145/20 Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2020-10-06 13:18:17 Informację zaktualizowano 2020-10-08 14:22:03, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XVIII/144/20 Rady Gminy Topólka z
dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Topólka
na rok szkolny 2020/2021

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 4815 z dnia 8 października 2020 r.

 Uchwała Nr XVIII/144/20 Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2020-10-06 13:02:36 Informację zaktualizowano 2020-10-08 14:23:05, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XVIII/143/20 Rady Gminy Topólka z
dnia 29 września 2020 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 4814 z dnia 8 października 2020 r.


Uchwała uchylona Uchwała Nr XX/157/20 Rady Gminy Topólka z dnia 13 listopada 2020 r.

 Uchwała Nr XVIII/143/20 Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2020-10-06 13:00:11 Informację zaktualizowano 2022-10-20 10:26:38, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XVIII/142/20 Rady Gminy Topólka z
dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Topólka

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 4813 z dnia 8 października 2020 r.


Uchwała uchylona Uchwała Nr XX/156/20 Rady Gminy Topólka z dnia 13 listopada 2020 roku

 Uchwała Nr XVIII/142/20 Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2020-10-06 12:53:55 Informację zaktualizowano 2022-10-20 10:25:46, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XVIII/141/20 Rady Gminy Topólka z
dnia 20 września 2020 r. zmieniająca uchwałę
Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20
grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na
2020 r

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 4812 z dnia 8 października 2020 r.

Uchwała Nr XVIII/141/20 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-06 12:52:19 Informację zaktualizowano 2020-10-08 14:27:29, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Topólka z
dnia 29 września 2020 r.zmieniająca uchwałę
Nr XIII/110/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20
grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na
lata 2020-2023

Uchwała Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-06 12:49:31, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XVII/139/20 Rady Gminy Topólka z dnia
10 sierpnia 2020 r. uchwała intencyjna w sprawie
zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2021
roku na dotację dla OSP w Topólce przeznaczonej
na wniesienie wkładu własnego potrzebnego przy
zakupie lekkiego samochodu pożarniczego
 Uchwała Nr XVII/139/20 Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2020-08-17 14:25:25, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XVII/138/20 Rady Gminy Topólka z dnia
10 sierpnia 2020 r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków funkcjonowania Zespołu
Interdyscyplinarnego

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 4029 z dnia 17 sierpnia 2020 r.


Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym nr 76/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2020 r.

 Uchwała Nr XVII/138/20 Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2020-08-17 14:23:08 Informację zaktualizowano 2020-09-29 08:32:31, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XVII/137/20 Rady Gminy Topólka z dnia
10 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr
XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia
2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 4065 z dnia 20 sierpnia 2020.

 Uchwała Nr XVII/137/20 Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2020-08-17 14:20:53 Informację zaktualizowano 2020-08-21 11:28:49, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XVII/136/20 Rady Gminy Topólka z dnia
10 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr
XIII/110/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia
2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata
2020-2023
 Uchwała Nr XVII/136/20 Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2020-08-17 14:18:20 Informację zaktualizowano 2020-08-17 14:18:58, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XVII/135/20 Rady Gminy Topólka z dnia
10 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Topólka z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok
 Uchwała Nr XVII/135/20 Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2020-08-17 14:16:42, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XVII/134/20 Rady Gminy Topólka z dnia
10 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019
rok
 Uchwała Nr XVII/134/20 Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2020-08-17 14:13:15, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XVII/133/20 Rady Gminy Topólka z dnia
10 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia wotum
zaufania Wójtowi Gminy Topólka

Uchwała Nr XVII/133/20 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-17 14:12:24, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XVII/132/20 Rady Gminy Topólka z dnia
10 sierpnia 2020 r. w sprawie bezzasadności
skargi na działalność Wójta Gminy Topólka
 Uchwała Nr XVII/132/20 Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2020-08-17 14:10:10, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XVI/131/20 Rady Gminy Topólka z dnia
27 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr
XIII/111/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia budżetu na 2020 rok

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020 poz. 2980 z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XVI/131/20 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/111/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-03 13:11:32 Informację zaktualizowano 2020-06-12 11:39:05, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XVI/130/20 Rady Gminy Topólka z dnia
27 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr
XIII/110/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia
2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023

Uchwała Nr XVI/130/20 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/110/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-03 13:09:40 Informację zaktualizowano 2020-06-03 13:15:59, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XVI/129/20 Rady Gminy Topólka z dnia
27 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia zasobów
pomocy społecznej dla Gminy Topólka za rok 2019

Uchwała Nr XVI/129/20 w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej dla Gminy Topólka za rok 2019

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-03 13:05:10 Informację zaktualizowano 2020-06-03 13:13:49, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XVI/128/20 Rady Gminy Topólka z dnia
27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne nabycie na własność Gminy Topólka
niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Topólce
 Uchwała Nr XVI/127/20 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Topólce
Data wprowadzenia informacji 2020-06-03 13:01:23, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XVI/127/20 Rady Gminy Topólka z dnia
27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne nabycie na własność Gminy Topólka
niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Topólce
 Uchwała Nr XVI/127/20 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Topólce
Data wprowadzenia informacji 2020-06-03 12:50:33 Informację zaktualizowano 2020-06-03 13:00:21, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XVI/126/20 Rady Gminy Topólka z dnia
27 maja2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego
do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego
dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego na
terenie Gminy Topólka w 2020 roku

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 2979 z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XVI/126/20 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpielioraz określenia sezonu kapielowego dla miejsca okazjonalnie weykorzystywanego na terenie Gminy Topólka w 2020 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-03 12:46:59 Informację zaktualizowano 2020-06-12 11:40:12, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XV/125/20 Rady Gminy Topólka z dnia
24 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia
zaktualizowanego "Programu Rewitalizacji dla Gminy
Topólka na lata 2016-2023

Uchwała

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-28 12:21:53 Informację zaktualizowano 2020-04-28 13:49:31, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XIV/124/20 zmieniająca Uchwałę Nr
XIII/111/19 z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie
uchwalenia budżetu na 2020 rok

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020 poz. 2057 z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Uchwała

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-07 11:35:33 Informację zaktualizowano 2020-04-28 13:39:10, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XIV/123/20 zmieniająca Uchwałę Nr
XIII/10/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia
2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023

Uchwała

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-07 11:34:30 Informację zaktualizowano 2020-04-07 11:34:59, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XIV/122/20 w sprawie przystąpienia do
opracowania „Projektu Założeń do Planu
Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i
Paliwa Gazowe dla Gminy Topólka na lata
2020-2034”

Uchwała

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-07 11:33:33 Informację zaktualizowano 2020-04-07 11:33:55, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XIV/121/20 w sprawie przystąpienia do
opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Topólka na
lata 2020-2034”

Uchwała

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-07 11:32:43 Informację zaktualizowano 2020-04-07 11:33:04, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XIV/120/20 w sprawie przystąpienia do
opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Topólka na lata 2020-2027” z perspektywą
do 2029 r. wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Topólka na lata 2020-2027

Uchwała

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-07 11:31:29 Informację zaktualizowano 2020-04-07 11:32:11, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XIV/119/20 w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
innych niż schroniska dla osób bezdomnych i
schroniska dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi dla osób, których gminą
właściwą miejscowo jest Gmina Topólka

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 2030 z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Uchwała

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-07 11:30:34 Informację zaktualizowano 2020-04-10 10:45:16, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XIV/118/20 w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Topólka w 2020 roku”

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2020, poz. 2029 z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Uchwała

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-07 11:29:09 Informację zaktualizowano 2020-04-10 10:44:12, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XIV/117/20 w sprawie utworzenia
ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior+ w
Topólce”

Uchwała

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-07 11:28:02 Informację zaktualizowano 2020-04-07 11:28:33, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XIV/116/20 w sprawie uchwalenia
„Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

Uchwała

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-07 11:26:51 Informację zaktualizowano 2020-04-07 11:27:25, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XIV/115/20 w sprawie przyznania
dotacji w roku 2020 z budżetu Gminy Topólka na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru
zabytków

Uchwała

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-07 11:25:03 Informację zaktualizowano 2020-04-07 11:26:06, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XIV/114/20 w sprawie bezzasadności
skargi na działalność Wójta Gminy Topólka

Uchwała

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-07 11:00:52 Informację zaktualizowano 2020-04-07 11:04:22, wprowadzający: Ewelina Waszak
wersja do druku