Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
° 2023 r.
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° Poprzednie
Zarządzenia Wójta - kadencja IX
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2013 r. strona główna 

2013 r.
Uchwała Nr XVIII/167/13 Rady Gminy Topólka z 20
grudnia 2013r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/114/12 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok. zmiany w budżecie na 2013r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-01-29 09:26:49, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVIII/166/13 Rady Gminy Topólka z 20
grudnia 2013r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/113/12 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Topólka na lata 2013-2021. zmiany WPF na 2013r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-01-29 09:22:22, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVIII/165/13 Rady Gminy Topólka z 20
grudnia 2013r.
w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy, na rok 2014. plany pracy komisji na 2014r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-01-29 09:18:53, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVIII/164/13 Rady Gminy Topólka z 20
grudnia 2013r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Topólka od powiatu radziejowskiego , zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, położonych w granicach administracyjnych gminy Topólka.  utrzymanie dróg powiatowych.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-01-29 09:16:53, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVIII163/13 Rady Gminy Topólka z 20
grudnia 2013r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej. plan gospodarki niskoemisyjnej.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-01-29 09:13:21, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVIII/162/13 Rady Gminy Topólka z 20
grudnia 2013r.
w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Topólka.  górne stawki opłat.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-01-29 09:06:29 Informację zaktualizowano 2014-01-29 09:08:16, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVIII/161/13 Rady Gminy Topólka z 20
grudnia 2013r.
w sprawie: uchwalenia budżetu na 2014 rok. uchwała 3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-01-29 08:54:59 Informację zaktualizowano 2014-01-29 09:01:35, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVIII/160/13 Rady Gminy Topóljka z 20
grudnia 2013r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Topólka na lata 2014 - 2020. uchwała.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-01-29 08:32:27, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVII/159/13 Rady Gminy Topólka z
dnuia 07.11.2013r.
w sprawie: przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Topólka na lata 2013-2032. program usuwania wyrobów zawierajacych azbest.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-01-27 12:13:37 Informację zaktualizowano 2014-01-27 12:15:51, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVII/ 158/13 Rady Gminy Topólka z
dnia 07.11.2013r.
w sprawie: uchwalenia na rok 2014 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Topólka. program rozwiazywania problemów alkoholowych.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-01-27 12:10:31, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała NrXVII/157/13 Rady Gminy Topólka z dnia
07.11.2013
Uchwała w sprawie: przystąpienia do realizacji drugiej edycji projektu pod nazwą "przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego".  wykluczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-01-27 11:59:10, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVII/156/13 Rady Gminy Topólka z dnia
7 listopada 2013r.
Uchwała w sprawie określenia wzoru formularza informacji i deklaracji podatkowej wraz z załącznikami do wymiaru i poboru podatku leśnego  Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-11-29 14:21:18 Informację zaktualizowano 2013-12-02 09:27:41, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVII/155/13 Rady Gminy Topólka z dnia
7 listopada 2013r.
Uchwała w sprawie określenia wzoru formularza informacji i deklaracji podatkowej wraz
z załącznikami do wymiaru i poboru podatku rolnego
 Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-11-29 14:18:49, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVII/154/13 Rady Gminy Topólka z dnia
7 listopada 2013r.
Uchwała w sprawie określenia wzoru formularza informacji i deklaracji podatkowej wraz z załącznikami do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości  Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-11-29 14:16:20 Informację zaktualizowano 2013-12-02 09:09:33, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVII/153/13 Rady Gminy Topólka z dnia
7 listopada 2013r.
Uchwała w sprawie podatku leśnego na rok 2014 Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-11-29 14:13:04, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVII/152/13 Rady Gminy Topólka z 7
listopada 2013r.
Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014. Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-11-29 14:08:00, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVII/151/13 Rady Gminy Topólka z dnia
7 listopada 2013r.
Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2014. Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-11-29 13:40:20 Informację zaktualizowano 2013-11-29 13:57:04, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVI/150/13 Rady Gminy Topólka z 26
września 2013r.
Uchwała w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Kredyt.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-11-29 13:08:56, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVI/149/13 Rady Gminy Topólka z 26
września 2013r.
w sprawie:zmiany uchwały Nr XIII/114/12 Rady Gminy Topólka z 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.  20131016132952253a.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-10-21 13:16:44 Informację zaktualizowano 2013-10-21 14:02:01, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVI/148/13 Rady Gminy Topólka z 26
września 2013r.
w sprawie: : zmiany uchwały Nr XIII/113/12 Rady Gminy Topólka z 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka.
 20131016132655415.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-10-21 13:14:16, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVI/147/13 Rady Gminy Topólka z 26
wrzesnia 2013r.
w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy
na dzierżawę nieruchomości gruntowych.

 20131016132517115.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-10-21 13:07:06, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVI/146/13 Rady Gminy Topólka z 26
wrzesnia 2013r.
w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu ”Wiedza moją przyszłością” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 20131016132501957.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-10-21 13:04:48, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVI/145/13 Rady Gminy Topólka z 26
wrzesnia 2013r.
w sprawie:opłaty od posiadania psów na rok 2014.  20131016132446014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-10-21 13:02:35 Informację zaktualizowano 2013-10-21 13:05:12, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVI/144/13 Rady Gminy Topólka z 26
września 2013r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 i zwolnień w tym podatku.

uchwała

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-21 12:33:22 Informację zaktualizowano 2013-10-21 14:00:43, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVI/143/13 Rady Gminy Topólka z 26
wrzesnioa 2013r.
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  20131016140441891.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-10-16 14:45:58, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XV/142/13 Rady Gminy Topólka z 26
czerwca 2013r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/114/12 Rady Gminy Topólka z 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-09-10 13:39:50 Informację zaktualizowano 2013-09-10 13:40:25, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XV/141/13 Rady Gminy Topólka z 26
czerwca 2013r.
w sprawie: Zmiany uchwały Nr XIII/113//12 Rady Gminy Topólka z 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2013-2021.  uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-09-10 13:38:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XV/140/13 Rady Gminy Topólka z 26
czerwca 2013r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki płatniczej na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-09-10 13:36:51 Informację zaktualizowano 2013-09-10 13:40:47, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XV/139/13 Rady Gminy Topólka z 26
czerwca 2013r.
w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - tytuł „Większe kwalifikacje”.  uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-09-10 13:35:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XV/138/13 Rady Gminy Topólka z 26
czerwca 2013r.
w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka.  uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-09-10 13:33:06 Informację zaktualizowano 2013-09-10 13:33:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XV/137/13 Rady Gminy Topólka z 26
czerwca 2013r.
w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Topólka absolutorium za 2012 rok.

uchwała

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-10 13:17:37 Informację zaktualizowano 2013-09-10 13:30:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XV/136/13 Rady Gminy Topólka z 26
czerwca 2013r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Uchwała zatwierdzająca

Zarządzenie

część opisowa

część opisowa

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-10 13:12:42 Informację zaktualizowano 2013-09-10 13:16:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIV/123a/13 Rady Gminy Topólka z 26
marca 2013r.

w sprawie: uchylenia uchwały Nr XIII/117/12 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 08:24:22, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIV/124/13 Rady Gminy Topólka z 26
marca 2013r.

w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 08:21:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIV/125/13 Rady Gminy Topólka z 26
marca 2013r.

w sprawie: zatwierdzenia taryfy opłat za dostawę wody.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 08:16:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIV/126/13 Rady Gminy Topólka z 26
marca 2013r.

w sprawie:udzielenia dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w.  św. Doroty w Orlu i parafii p. w. Miłosierdzia Bożego w Topólce na prace konserwatorskie przy kościele w Orlu i w Czmaninku.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 08:14:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIV/127/13 Rady Gminy Topólka z 26
marca 2013r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 08:13:06, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIV/128/13 Rady Gminy Topólka z 26
marca 2013r.

w sprawie: ustanowienia zasad przysługiwania diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostek pomocniczych w gminie Topólka.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 08:11:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIV/129/13 Rady Gminy Topólka z 26
marca 2013r.

w sprawie: nadania statutu sołectwu Kamieńczyk.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 08:10:42, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIV/130/13 Rady Gminy Topólka z 26
marca 2013r.

w sprawie: nadania statutu sołectwu Świerczyn.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 08:08:38 Informację zaktualizowano 2013-07-18 08:09:30, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIV/131/13 Rady Gminy Topólka z 26
marca 2013r.

w sprawie: nadania statutu sołectwu Orle.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 08:04:26 Informację zaktualizowano 2013-07-18 08:06:32, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIV/132/13 Rady Gminy Topólka z 26
marca 2013r.

w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu p.n. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 07:59:14 Informację zaktualizowano 2013-07-18 08:05:53, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIV/133/13 Rady Gminy Topólka z 26
marca 2013r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr X/90/12 Rady Gminy Topólka z dnia 26 czerwca 2012r.  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Równy start – równe szanse”, w ramach konkursu 3(POKAL) 9.1.1/2012 w ramach działania 9.1 i poddziałania 9.1.1.. 

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 07:56:51 Informację zaktualizowano 2013-07-18 08:05:42, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIV/134/13 Rady Gminy Topólka z 26
marca 2013r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/113/12 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2013-2021.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 07:54:05 Informację zaktualizowano 2013-07-18 08:05:34, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIV/135/13 Rady Gminy Topólka z 26
marca 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 14:48:07 Informację zaktualizowano 2013-07-18 08:05:20, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku